Hotărârea nr. 87/2020

privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL                                                     

 

H O T Ă R Â R E

privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 32283 din 03.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 168371 din 03.02.2020 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea;

            Având în vedere art.187 alin. 2 lit. b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

            În conformitate cu <LLNK 12008   162180 301   0 47>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

Ținând cont de Hotărârea Guvernului României nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerului Sănătăţii către autoritaţile administraţiei publice locale;

            Văzând demisia Dnei Mocan Ioana Teodora transmisă Consiliului Local al Mun.Oradea și înregistrată cu nr. 32865 din 03.02.2020;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

      Luând în considerare art. 129, alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c), alin. 139 alin. (1) din OG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se constată încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea, a dnei Mocan Ioana Teodora.

Art.2. Se numește în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea, doamna Ienciu Felicia.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Compartimentul Management Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

            Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu :

-       Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

-       Primarul municipiului Oradea;

-       Spitalul Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu prin grija Compartimentului Management Spitale;

-       doamna Ienciu Felicia prin grija Compartimentului Management Spitale;

-       doamna Mocan Ioana Teodora prin grija Compartimentului Management Spitale.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 87

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila