Hotărârea nr. 86/2020

privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.154/26.02.2018, modificat prin H.C.L. nr.744/26.07.2018

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

5b22227566c666ad77a70c55105a673c46400330a2e222003589d1cd0e173db6


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                     

CONSILIUL LOCAL                          

 

                                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.154/26.02.2018, modificat prin H.C.L. nr.744/26.07.2018

 

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 180774 din 14.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 180748 din 14.02.2020 prin care Direcția Juridică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.154/26.02.2018, modificat prin H.C.L. nr.744/26.07.2018;

Luând în considerare:

-       Comisia de monitorizare a sistemului de control intern și managerial al DAS Oradea a stabilit obiectivul general al instituției, conform Planului operațional aprobat, de directorul executiv al instituției;

-       Sentința nr. 1612/CA//2018, pronunțată de Tribunalul Bihor în Dosar nr.1973/111/2018, definitivă prin Decizia nr. 30/CA/2020-R a Curții de Apel Oradea, înregistrată la DAS Oradea sub nr.2929/28.01.2020;

Cu respectarea prevederilor:

Ø  Legii nr.292/2011 asistenţei sociale, actualizată;

Ø  H.G. nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, modificată prin H.G. nr.417/2018;

Ø  H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

Ø  Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie  a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor  acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

Ø  OUG nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară;

Ø  Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată;

Ø  Legii  nr. 272 din 21 iunie 2004, actualizată, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

Ø  Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, actualizată;

Ø  Ordinul nr.27/2019 privind aprobarea <LLNK 12019     0840LSO1   0 19>standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

           Luând în considerare stabilirea obiectivului general al DAS Oradea respectiv modificările intervenite în structura organizatorică a instituției prin  înființarea funcției publice de conducere de director executiv adjunct având în subordine Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale cu biroul și centrele din structură;

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit. c) şi art.139 alin. (1) din  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială Oradea, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția de Asistență Socială Oradea.

          Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

-       Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-       Primarul municipiului Oradea

-       Direcția de Asistență Socială Oradea

-       Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor şi pe site-ul instituţiei www.oradea.ro

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 86

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

                                                         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA

                                                                                                Anexa la H.C.L nr. 86/18.02.2020                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C U P R I N S

 

 

 

CAPITOLUL 1      DISPOZIŢII GENERALE……….....................................................................….........3

 

CAPITOLUL 2     PATRIMONIUL  ŞI   FINANŢELE   DIRECȚIEI DE

                                ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA ........................................................................8

 

CAPITOLUL 3     MANAGEMENTUL   ŞI     ORGANIZAREA      DIRECȚIEI  DE

                                ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA ........................................................................9

 

1.      SERVICIUL  PROGRAME  SOCIALE................................................................................12

 

 

2.      SERVICIUL  ECONOMICO-FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV............................................15

 

.

3.     SERVICIUL  RESURSE  UMANE  –  SALARIZARE...........................................................18

 

 

4.     SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ȘI EVALUARE INIȚIALĂ........................................... 21

 

 

5.     SERVICIUL SOCIAL..........................................................................................................22

 

 

6.    SERVICIUL  PROTECŢIA  COPILULUI...............................................................................24

 

 

7.    CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI.........................................................................................28

 

8.    SERVICIUL PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE.......................................................29

 

 

 

CAPITOLUL 4  -  DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII................................................................33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    R E G U L A M E N T

de organizare și funcţionare al DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA

 

 

 

 

Art. 1. (1) Direcția de Asistență Socială Oradea (D.A.S. Oradea) este  instituţia publică specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

            (2) Prin intermediul Direcției de Asistență Socială Oradea se desfăşoară activități de asistenţă si protecţie socială în municipiul Oradea.

Art. 2. (1) Prin direcția de asistență socială în înţelesul prezentului regulament se înţelege autoritatea de specialitate cu personalitate juridică, structurată organizatoric potrivit organigramei, astfel încât funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii,  ținând cont de serviciile sociale organizate în structura sau în subordinea direcției.

           (2) Direcția de Asistență Socială Oradea elaborează politici şi strategii, programe de dezvoltare, derulează proiecte de dezvoltare comunitară şi de dezvoltare regională în vederea prevenirii situaţiilor de risc la care sunt expuse grupuri sau persoane din comunitate.

(3)  În aplicarea politicilor sociale direcția îndeplinește în principal următoarele funcții:

            a) de realizare a diagnozei sociale prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

            b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;

            c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;

            d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale;

            e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;

            f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;

            g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;

            h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale.

Art. 3.    (1) Sediul administrativ al Direcției de Asistență Socială Oradea este în municipiul Oradea, str. Primăriei nr. 42.

              (2) Pe toate actele emise de Direcția de Asistență Socială Oradea se va menţiona Consiliul Local al municipiului Oradea, Direcția de Asistență Socială Oradea percum si sediul direcției de asistenţă socială.

              (3) Directorul executiv asigură conducerea, îndrumarea şi controlul din structura Direcției de Asistență Socială Oradea.

Art. 4.  Durata de funcţionare a Direcției de Asistență Socială Oradea este nelimitată.

 

Art. 5. Direcția de Asistență Socială Oradea îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare, care va fi adaptat la nevoie conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 actualizată şi HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, respectiv a Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, actualizată.

Art. 6. Direcția de Asistență Socială Oradea dispune de cod fiscal, cont bancar propriu și de ştampilă.

Art. 7. Direcția de Asistență Socială Oradea a fost înființată cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, peroanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Art. 8  Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale sunt:

a) universalitatea - fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege;

b) respectarea demnităţii umane - fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii;

c) solidaritatea socială - comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale, pentru menţinerea şi întărirea coeziunii sociale;

d) parteneriatul - autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile de drept public şi privat, structurile asociative, precum şi instituţiile de cult recunoscute de lege, cooperează în vederea acordării serviciilor sociale;

e) subsidiaritatea - în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervine colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi complementar, statul;

f) participarea beneficiarilor - beneficiarii măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială contribuie activ la procesul de decizie şi de acordare a acestora;

g) transparenţa - asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

h) nediscriminarea - accesul la drepturile de asistenţă socială se realizează fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politica, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop ori ca efect restrângerea folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

i) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;

j) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;

Art.9. Atribuţiile Direcției de Asistență Socială Oradea, conform Anexei nr.2 la H.G. nr. 797/2017  pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, sunt următoarele:

(1)  Beneficii de asistenţă socială

    a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;

    b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;

    c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;

    d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă Primarului pentru aprobare;

    e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;

    f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;

    g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

    h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;

    i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;

    j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

    (2) Administrare şi acordare servicii sociale

    a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local şi răspunde de aplicarea acesteia;

    b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local şi le propune spre aprobare Consiliului Local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;

    c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;

    d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

    e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

    f) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;

    g) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;

    h) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;

    i) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;

    j) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;

    k) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;

    l) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

    m) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii;

    n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor <LLNK 12011   292 12 222 113 41>art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

    o) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;

    p) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

    q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor <LLNK 12014    78 12 201   0 18>Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

    r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;

    s) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

 Art.10. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcția de Asistență Socială Oradea are următoarele obligaţii principale:

    a) asigurarea informării comunităţii;

    b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;

    c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;

    d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;

    e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.

Art.11. În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcția de Asistență Socială Oradea, realizează următoarele:

    a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă;

    b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

    c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

    d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul;

    e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare;

    f) acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Direcţie în planul de acţiune;

    g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

    h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la <LLNK 12011   292 12 222  46 30>art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost.

Art.12.  (1)  Direcția de Asistență Socială Oradea are drept scop acordarea de servicii sociale, destinate:

a) prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială care sunt adresate persoanelor şi familiilor fără  venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate

              b) prevenirii şi combaterii violenţei domestice și pot fi: centre de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, locuinţe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familială, precum şi centre destinate agresorilor.

              c)  persoanelor cu dizabilităţi, prioritare fiind serviciile de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilităţi, centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor stabilite prin legile speciale precum și  asistenţă şi suport.

 d) persoanelor vârstnice ca servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale.

e)  protecţiei şi promovării drepturilor copilului,  ca servicii de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii.

(2) Complementar, Direcția de Asistență Socială:

a)  monitorizează şi analizează situaţia copiilor precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor;

b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

c) consiliere şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 d) vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii şi urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

 e) monitorizare şi analizare a situaţiei persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;

f) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;

g) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;

h) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;

i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali;

 j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.

        k) acordă servicii de găzduire, îngrijire, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate.

Art. 13. Obiectivul general al  Direcției de Asistență Socială Oradea este realizarea ansamblului de măsuri, acţiuni, activităţi profesionale, servicii specializate, pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

     Art. 14. Conducerea Direcției de Asistență Socială Oradea acţionează permanent în vederea îndeplinirii la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor ce îi revin prin legi, decrete, hotărâri, ordine, dispoziţii şi a sarcinilor ce îi sunt date prin prezentul Regulament.

Art. 15. În problemele de specialitate, direcția promovează proiecte de hotărâri, pe care le prezintă spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art. 16. Legătura dintre Consiliul Local al municipiului Oradea şi Direcția de Asistență Socială Oradea, se face prin Primarul Municipiului Oradea şi directorul executiv al D.A.S.Oradea.

Art. 17. Angajarea salariaţilor se face in condiţiile legii, în limita posturilor din organigrama aprobată de catre Consiliul Local al mun.Oradea.

Art. 18. Numărul şi structura de personal se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea, la propunerea conducerii Direcției de Asistență Socială Oradea și a Primarului municipiului Oradea.

Art. 19. Direcția de Asistență Socială Oradea poate fi înfiinţată, restructurată, desfiinţată prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.

     Art. 20. Personalul Direcției de Asistență Socială Oradea este alcătuit din funcţionari publici numiţi în funcţii publice prin decizia directorului executiv şi din personal angajat cu contract individual de muncă, în condiţiile legii.

Art. 21. Atribuţiile personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea sunt stabilite prin fişa postului şi prin decizii ale directorului executiv. Şeful ierarhic superior stabileşte pentru personalul din subordine atribuţiile de serviciu, în funcţie de specificul postului şi de modificările ce intervin în domeniul de activitate - în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar directorul executiv al instituţiei, le aprobă.

Art. 22. Drepturile, îndatoririle şi răspunderea funcţionarilor publici sunt prevăzute în Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ.

Art. 23. Drepturile, îndatoririle şi răspunderea  personalului contractual sunt prevăzute în Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu completările şi modificările in vigoare. 

Art. 24. Programul de lucru şi măsurile de organizare ale Direcției de Asistență Socială Oradea, măsurile de disciplină a muncii pentru personalul din cadrul direcției, se stabilesc prin Regulamentul intern, aprobat de către conducere, în baza  actelor normative în vigoare.

Art. 25. Ordinele de deplasare în interes de serviciu pentru personalul din cadrul instituţiei se aprobă de către directorul executiv.

Art. 26. Ordinele de deplasare în interes de serviciu  pentru directorul executiv al direcției se aprobă de către Primarul municipiului Oradea.

 

 

 

 

 

 


Art. 27. Patrimoniul Direcției de Asistență Socială Oradea este format din  bunurile mobile şi imobile preluate pe bază de protocol de la Primăria municipiului Oradea, din imobilele puse la dispoziţie de catre Consiliul Local al municipiului Oradea, precum şi din bunurile mobile şi imobile dobândite din achiziţii, sponsorizări, donaţii etc.

Art. 28. (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcției de Asistență Socială Oradea se asigură din bugetul local şi sponsorizări.

     (2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială, se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii.

     (3) Bugetul Direcției de Asistență Socială Oradea se aprobă de Consiliul Local al municipiului Oradea.

Art. 29.   Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea exercită funcţia de ordonator terțiar de credite;

Art. 30. Trimestrial, ordonatorul terțiar de credite întocmeşte situaţiile financiare care se depun la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

 

Art. 31. Direcția de Asistență Socială Oradea îşi va putea completa veniturile din orice sursă permisă de lege – altele decât cele bugetare.

Art. 32. Veniturile extrabugetare ale Direcției de Asistență Socială Oradea se încasează, administrează, utilizează şi contabilizează de către aceasta potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 33.  Execuţia de casă a bugetului Direcției de Asistență Socială Oradea se ţine de către Serviciul Economico-Financiar și Administrativ din cadrul direcției pentru serviciile funcţionale.

Art. 34. Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către ordonatorul terțiar de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora.

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

Art. 35.(1) Primarul municipiului Oradea coordonează şi controlează Direcția de Asistență Socială Oradea.

                 (2) Primarul poate delega prin dispoziţie unele atribuţii, conform legii, unuia dintre viceprimari.

      Art. 36 (1)  Conducerea  Direcției de Asistență Socială Oradea este asigurată de:

 

·         Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea – subordonat Consiliului Local al Municipiului Oradea, respectiv Primarului Municipiului.Oradea.

           (2) Directorul executiv asigură conducerea executivă a Direcției de Asistență Socială   Oradea şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

            (3) Directorul executiv reprezintă Direcția de Asistență Socială Oradea, în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

            (4) Directorul executiv îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Local.

            (5) În absenţa directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre şefii de servicii, desemnat prin decizie a directorului executiv.

            (6) Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului executiv al direcţiei se fac cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile funcţiei publice.

·       Directorul executiv adjunct – este subordonat directorului executiv

Răspunde de coordonarea şi gestionarea întregii activități a Serviciului Prevenirea Marginalizării Sociale, Biroului Coordonare Centre Sociale, Adăpostului de Noapte,Centrului Comunitar Gutenberg,Centrului Social cu destinație multifuncțională Dignitas și a Centrului Social cu destinație multifuncțională Candeo.

 Art. 37. (1) Conform art.16 alin (3) din Anexa nr.2 la H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea îi revin următoarele atribuţii principale:

·         În exercitarea atribuțiilor sale emite deciziii;

 • Exercită atribuţiile ce revin direcţiei în calitate de persoană juridică;
 • Exercită funcţia de ordonator terțiar de credite;
 • Întocmeşte proiectul bugetului propriu al direcţiei şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune aprobării consiliului local;
 • Elaborează şi supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acţiune;
 • Elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţire a activităţii;
 • Numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul direcţiei, potrivit legii;
 • Elaborează şi propune spre aprobare consiliului local statul de funcţii al direcţiei;
 • Controlează activitatea personalului din cadrul direcţiei;
 • Aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale;

      Alte atribuții :

 • Informează, ori de câte ori este nevoie, conducerea primăriei asupra activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei;
 • Repartizează salariaţilor subordonaţi, sarcinile şi corespondenţa;
 • Participă la şedinţele Comisiilor CL şi ale Consiliului Local;
 • Asigură rezolvarea problemelor curente ale instituţiei;

·         Initiază si elaborează note de fundamentare care stau la baza proiectelor de hotărâri în domeniul de activitate al  direcției, în vederea promovării acestora în Consiliul Local;

 • Urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local şi a Dispoziţiilor Primarului date în competenţa Direcției de Asistență Socială Oradea;
 • Urmăreşte întocmirea fişei fiecărui post din subordine;
 • Aprobă promovarea şi face evaluarea personalului din subordine;
 • Face propuneri Primarului în legătură cu demararea procedurilor de recrutare a personalului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante sau după caz, de reducere a posturilor ocupate sau vacante din subordine;
 • Acordă audienţe cetăţenilor;
 • Elaborează rapoartele privind activitatea instituţiei pe care le prezintă Consiliului Local al Municipiului Oradea;
 • Propune Consiliului Local proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă socială;
 • Propune instruirea şi perfecţionarea personalului de specialitate;
 • Monitorizează şi evaluează respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale;
 • Asigură buna desfăşurare a raporturilor de serviciu şi de muncă dintre angajaţii instituţiei;

·         Organizarea ori de câte ori este necesar, conferinţe de presă pentru informarea cetăţenilor cu privire la activitatea Direcției de Asistență Socială Oradea,

·         Propune strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Oradea şi o supune spre aprobare Consiliului Local;

·         Deleagă competenţe personalului de specialitate din subordinea sa, conform prevederilor legale;

·         Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Local.

·         Conduce, organizează si controlează întreaga activitate a instituției.

 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

alin (2) directorului executiv adjunct îi revin următoarele atribuții:

 • Răspunde de organizarea, conducerea, coordonarea întregii activităţi desfășurată în cadrul Serviciului Prevenirea Marginalizării Sociale, a biroului și a centrelor din subordine;
 • Răspunde de studierea, prelucrarea și aplicarea legislației specifice de către  personalul din structura Serviciului Prevenirea Marginalizării Sociale a biroului și a centrelor din subordine;
 • Răspunde de activitatea privind monitorizarea și rezolvarea problemelor persoanelor dependente socio-locativ din Municipiul Oradea, în conformitate cu prevederile legii, precum și a celei specifice pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale;
 • Răspunde de activitatea de monitorizare și rezolvare a problemelor persoanelor dependente social cazate în centrele sociale din municipiul Oradea, coordonate de către DAS Oradea;
 • Răspunde de activitatea privind efectuarea anchetelor sociale întocmite de către personalul din cadrul Serviciului Prevenirea Marginalizării Sociale.
 • Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din subordine;
 • Asigură repartizarea justă şi corectă a sarcinilor de serviciu;
 • Primeşte corespondenţa şi o repartizează personalului din cadrul structurii subordonate;
 • Asigură și răspunde de evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului din subordine;
 • Răspunde de respectarea disciplinei în muncă de către angajaţii serviciului, asigură buna desfăşurare a raporturilor de serviciu dintre angajaţii Serviciului Prevenirea Marginalizării Sociale a biroului și a centrelor din subordine;
 • Cultivă munca în echipă ca modalitate de bază pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite;
 • Răspunde de întocmirea, prelucrarea cu subalternii, punerea în aplicare şi respectarea de către tot personalul din subordine, a procedurilor de lucru stabilite la nivelul serviciului;
 • Asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • Participă la efectuarea de sondaje pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;

Art. 38. Atribuţiile, competenţele şi răspunderile cu caracter general ce revin şefilor de servicii/birouri/centre/creșe:

 • Organizează activitatea, atât pe compartimente cât şi pe fiecare funcţionar/contractual din subordine;
 • Stabilesc măsurile necesare, urmăresc și răspund de îndeplinirea în bune condiţii a obiectivelor;
 • Urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor şi finalizarea în termenele legale și conform prevederilor legale, a acţiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere;
 • Asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, luând măsurile ce se impun;
 • Urmăresc şi verifică activitatea profesională a personalului din cadrul serviciilor pe care le conduc, îl îndrumă şi sprijină în scopul sporirii operativităţii, capacităţii şi competenţei în îndeplinirea sarcinilor încredinţate;
 • Asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate ale fiecărui compartiment, organizează şi urmăresc documentarea de specialitate a personalului din subordine;
 • Repartizează salariaţilor subordonaţi, sarcinile şi corespondenţa;
 • Verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competenţelor stabilite, documentele întocmite de personalul din subordine;
 • Veghează şi răspund, alături de personalul din subordine, de respectarea normelor legale şi a hotararilor de Consiliul Local al municipiului Oradea care cad in competenta serviciului/biroului/compartimentului/centrului/cresei;
 • Răspund de respectarea normelor de conduită şi deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu beneficiarii;
 • Întocmesc fişele posturilor şi cele de evaluare individuală ale subordonaţilor, până la nivelul competenţelor lor;
 • Propun conducerii instituţiei, formele de perfecţionare profesională necesare bunei desfăşurări a activităţii;
 • Răspund de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire şi soluţionare a petiţiilor adresate , în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de conducere în legătură cu domeniul lor de activitate.
 • Realizează instruirea din punct de vedere al securităţii muncii și situații de urgenta pentru personalul din subordine.
 • Coordoneaza, organizează, controlează și răspund de întreaga  activitate a serviciulu/biroului/ centrului/creșei.

 

Art. 39. Direcția de Asistență Socială Oradea este organizată după cum urmează:

- servicii

- birouri

- compartimente

- centre

- creșe

 

Art. 40. Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială Oradea:

DIRECTOR EXECUTIV cu următoarea structură subordonată:

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE cu compartimentele din subordine

o   Compartiment Programe, Strategii și Relații cu ONG

o   Creșe – Oradea

o   Compartiment Cabinete Medicale Școlare

SERVICIUL ECONOMICO – FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV cu compartimentele din subordine

o   Compartiment Contabilitate Publică

o   Compartiment Buget

o   Birou Administrativ

 

SERVICIUL RESURSE UMANE-SALARIZARE cu compartimentele din subordine

o   Compartiment Monitorizare Asistenți Personali

o   Compartiment Evidență și Plată Indemnizații Lunare

 

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI EVALUARE INIȚIALĂ

 

SERVICIUL SOCIAL cu compartimentul din subordine

o   Compartiment Asistență Persoane Vărstnice

 

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI cu compartimentul din subordine

o   Compartiment Beneficii de Asistență Socială

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

           SERVICIUL PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE cu biroul și centrele din subordine

·         Birou Coordonare Centre Sociale

o   Adăpostul de Noapte

o   Centrul Comunitar Gutenberg

o   Centrul Social cu destinație multifuncțională Dignitas

o   Centrul Social cu destinație multifuncțională Candeo

 

Art. 41. Atribuţiile şi competenţele specifice fiecărui serviciu /birou/ compartiment / centru/creșă sunt următoarele:

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Este în subordinea directă a directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea cu următoarele compartimente din subordine:  Compartiment Programe, Strategii și Relații cu ONG,  Creşe-Oradea, Compartimentul Cabinete Medicale Şcolare.

 

 

 Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE:

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

·         Întocmeşte note de fundamentare care stau la baza proiectelor de hotărâri, în domeniul de activitate al  serviciului, în vederea promovării acestora în Consiliul Local;

 • Solicita acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licența de funcționare pentru serviciile sociale ale administrației publice locale din unitatea administrativ teritorială ;

·         Mediază  şi implementează  programele  şi  parteneriatele  în  colaborare  cu  instituţii  publice şi/sau ONG-uri;

 • Reprezintă instituţia în grupurile de lucru constituite în cadrul programelor şi parteneriatelor cu alte organizaţii;
 • Realizează diagnoza socială la nivelul municipiului Oradea;
 • Elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani;
 • Elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local;
 • Propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
 • Realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
 • Monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;
 • Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
 • Colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
 • Dezvoltă și gestionează activitatea de voluntariat în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor <LLNK 12014    78 12 201   0 18>Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
 • Acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de instituţie în planul de acţiune;
 • Evaluează şi soluţionează dosarele de acordare a subvenţiilor în baza Legii nr. 34/1998;
 • Organizează şi coordonează Compartiment Programe, Strategii și Relații cu ONG;
 • Organizează şi coordonează Creşe-Oradea ;
 • Organizează şi coordonează Compartimentul Cabinete Medicale Şcolare;
 • Promovează o  imagine pozitivă a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

A.Compartiment  Programe, Strategii și Relaţii cu ONG:

 • Realizează diagnoza socială la nivelul municipiului Oradea, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
 • Colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
 • Evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 • Elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre avizare Consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia;
 • Elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local şi le propune spre avizare Consiliului Local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
 • Transmite către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
 • Iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi;
 • Elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;
 • Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
 • Transmite trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
 • Organizează sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
 • Elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul;
 • Iniţiează, dezvoltarea  parteneriatelor, proiectelor şi programelor care au ca scop dezvoltarea serviciilor sociale, creşterea calităţii vieţii persoanelor și familiilor vulnerabile din comunitate;
 • Promovează drepturile omului şi o imagine pozitivă a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;
 • Dezvoltă activităţi de voluntariat în comunitate.
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

B.Creşe - Oradea

Asigură servicii integrate de îngrijire, supraveghere (personalul creșei raspunde de viața , securitatea si integritatea copiilor în timpul șederii în creșă a copiilor)  şi educaţie a copiilor de vârstă antepreşcolară și funcţionează în baza  legislaţiei specifice creşelor respectiv, a propriului regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea, având ca principale atribuții:

·         Dezvoltă programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârstă antepreșcolară;

·         Asigură supravegherea, menţinerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor, se acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;

·         Asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;

·         Personalul colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi  realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali, în vederea respectării interesului superior al copilului;

 • Asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;

·         Depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;

·         Asigură baza tehnico-materială necesară activităţilor de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor copiilor cu vârstă antepreșcolară.

 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

                        C. Compartiment Cabinete Medicale Şcolare

 • Asigură asistenţa medicală pentru preşcolarii / elevii / studenţii care frecventează grădiniţele / şcolile / liceele publice şi particulare autorizate / acreditate din municipiul Oradea precum şi facultăţile din cadrul Universităţii Oradea.
 • Funcţionează în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea.
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

      Relaţiile interne cu:

·         DIRECTORUL  EXECUTIV

 • cu toate serviciile/birourile/compartimentele/centrele/creșele din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea.

Relaţiile externe cu:

·         Autorităţi şi instituţii publice din Municipiul Oradea;

·         Agenţi economici;

·         Diverşi furnizori/prestatori;

·         Organizaţii neguvernamentale;

·         Direcţia de Statistică Bihor;

·         Direcţia de Sănătate Publică Bihor;

·         Alte instituţii şi autorităţi de interes local, judeţean sau naţional;

Petenţi.

 

SERVICIUL ECONOMICO – FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV

Este în subordinea directă a directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea cu următoarele compartimente din subordine:  Compartiment Contabilitate Publică, Compartiment Buget,Birou Administrativ.

               Serviciul Economico-Financiar şi Administrativ gestionează și raspunde de finanțarea chetuielilor și contabilizarea încasărilor și plăților proprii ordonatorului terțiar de credite (cf. art.22 alin 3 din Legea 273/2006)  -  a Direcției de Asistență Socială Oradea, asigură și răspunde de buna administrare a fondurilor bănești și materiale ale instituției și desfășurarea în condiții de legalitate și control financiar preventiv a activității.

               Serviciu asigură elaborarea și fundamentarea bugetului instituției, precum și parcurgerea etapelor procesului bugetar care presupune următoarele faze consecutive : angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.

                Şeful  de serviciu se ocupă de organizarea si coordonarea serviciului, verificarea înregistrărilor contabile, întocmirea şi coordonarea bugetului şi urmărirea execuţiei acestuia, organizarea inventarierii bunurilor patrimoniale, urmăreşte, coordonează, verifică si raspunde de întocmirea situaţiilor financiare. Urmăreşte si raspunde de aplicarea şi respectarea legislaţiei în activitatea economico-financiară şi exercită controlul financiar preventiv.

Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE:

SERVICIUL ECONOMICO-FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV

 • Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii în conformitate cu prevederile legii;
 • Efectuează  încasări şi plăţi prin casierie şi verifică activitatea casieriei proprii;
 • Întocmeşte note de fundamentare pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al   serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local;
 • Fundamentează şi întocmeşte anual la termenele prevăzute de lege proiectul bugetului instituţiei; 
 • Ține evidența tuturor contractelor de achizitii publice aflate in curs de executare si atenționeaza serviciile de resort privind ajungerea la termen ;
 • Asigură executarea și decontarea sumelor stabilite in baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociaților și fundațiilor române cu personalitate juridica care înființează și administrează unitați de asistență socială ;
 • Urmăreşte periodic realizarea bugetului, verifică şi întocmeşte propunerile de rectificare a bugetului, de modificare a alocaţiilor trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre ;
 • Întocmeşte situaţiile financiare  lunare, trimestriale şi anuale respectând regulile de întocmire şi termenele de depunere ;
 • Întocmeşte cererile de finanțare şi decontul pentru cheltuieli de personal, pentru personalul medical din cabinetele medicale școlare și dentare și pentru cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare;
 • Organizează inventarierea elementelor de activ și pasiv și participă la   valorificarea rezultatelor acesteia;
 • Participă la elaborarea programului anual de achiziţii publice și îl actualizează;
 • Exercită  atribuții specifice desfășurării procesului de achiziții publice și de urmărire a contractelor cu respectarea prevederilor legale din domeniul achizițiilor publice;
 • Asigură exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv;
 • Exercită atribuții specifice utilizării funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare Forexebug ;
 • Implementează, dezvoltă si raspunde de sistemul  de control intern managerial.
 • Coordonează și raspunde de activitatea compartimentelor subordonate, respectiv: Birou Administrativ, Compartimentul Contabilitate Publică și Compartimentul Buget.
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

A.      Compartimentul Contabilitate Publică

·         Verifică documentele justificative primite și întocmește notele contabile pentru toate operațiunile economico – financiare;

·         Realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate ;

·         Înregistrează în contabilitate documentele în mod sistematic şi cronologic și întocmește balanţa de verificare lunară, avându-se în vedere concordanţa dintre conturile analitice şi sintetice;

·         Întocmește si semnează ordinele de plată şi efectuează plăţile corespunzătoare activităţii curente, pe baza documentelor justificative întocmite de compartimentele de specialitate în conformitate cu prevederile legale;

 • Asigură organizarea şi conducerea evidenţei sintetice şi analitice a cheltuielilor și veniturilor bugetare care reflectă încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar; 
 • Ţine evidenţa sintetică a obiectelor de inventar, materialelor, debitorilor,  furnizorilor, a cheltuielilor curente pe capitole, subcapitole și aliniate și verifică concordanţa cu balanţele analitice ;
 • Exercită atribuții specifice utilizării funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare Forexebug privind completarea și depunerea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice ;

·         Întocmeşte registrul jurnal și  registrul inventar .

 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

B.      Compartimentul Buget

 • Participă la fundamentarea proiectului de buget al instituţiei;
 • Elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;
 • Elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acțiune  și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora ;
 • Elaborează contul de încheiere a exercițiului bugetar ;
 • Emiterea, verificarea și evidenta formularelor: “Propunere de angajare a cheltuielilor”,  “Angajament bugetar” şi “Ordonanţare de plată” în vederea efectuării plăţii cheltuielilor bugetare;
 • Organizează, conduce si raspunde de evidenţa angajamentelor bugetare şi legale ;
 • Desfăşoară execuţia bugetară la capitolele : 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială” , 65.02 „Învățământ” ,  66.08 „Servicii de sănătate publică” şi ţine la zi plăţile pe articole şi alineate, şi întocmeşte situaţii informative privind execuţia bugetară;
 • Exercită atribuții specifice utilizării funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare Forexebug: completarea și depunerea bugetului individual al instituției, înregistrarea angajamentelor legale și bugetare ;
 • Asigură organizarea şi conducerea evidenţei sintetice şi analitice a cheltuielilor şi veniturilor bugetare care reflectă încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
 • Întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal.
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

 

C.      Biroul Administrativ

 • Asigură și raspunde de achiziţiile de bunuri şi servicii cu caracter administrativ, pentru parcul auto şi aferente activităţilor instituţiei;
 • Asigură evidenţa patrimoniului din domeniului public şi privat al Direcției de Asistență Socială Oradea: a activelor fixe , a obiectelor de inventar şi a materialelor ;
 • Asigură curăţenia în incinta sediului Direcției de Asistență Socială Oradea şi  respectarea normelor igienico-sanitare, a normelor de pază, de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor; întreținerea spaţiilor verzi și deszăpezirea la sediul  instituţiei, la Centrul de Îngrijire de Zi şi la Creşe;
 • Efectuarea și raspunderea privind pregătirea şi instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ;
 • Supravegherea sănătăţii lucrătorilor faţă de riscurile caracteristice locului de muncă prin servicii medicale de medicina muncii, examene medicale la angajare, periodice şi la reluarea activităţii;
 • Asigură activitatea de transport prin parcul auto, punând la dispoziţie şi deservind cu autoturismele din dotare întreaga activitate a instituţiei, inclusiv Programul ACCES-OR;
 • Efectuează reparaţiile şi remediază defecţiunile care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de orice fel din cadrul instituției ;
 • Participă la distribuirea laptelui praf pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni.
 • Preia și direcționează apelurile telefonice, respectiv le transmite serviciilor / birourilor implicate:
 • Monitorizează funcționarea tehnicii de calcul în vederea asigurării necesarului de componente consumabile și acordarea service-ului în timp util;
 • Asigură modernizarea / achiziționarea echipamentelor tehnice de calcul ( tablete, laptopuri) pentru realizarea de sondaje și anchete sociale pe teren pentru evaluarea nevoilor sociale ale comunității locale și pentru depistarea precoce a cazurilor de risc sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității locale;
 • Iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane,grupuri sau comunităţi;
 • Creează  condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap.
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Relaţiile interne cu:

·         DIRECTORUL  EXECUTIV ;

 • cu toate compartimentele/birourile/serviciile/centrele din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea.

Relaţiile externe cu:

·         autorităţi şi instituţii publice din Municipiul Oradea;

·         agenţi economici:

·         diverşi furnizori/prestatori;

·         organizaţii neguvernamentale;

·         Trezoreria Oradea şi alte bănci cu care colaborează instituţia;

·         Admnistrația Județeană Finanţelor Publice Bihor;

·         Direcţia de Statistică Bihor;

·         Direcţia de Sănătate Publică Bihor;

·         cu alte instituţii şi autorităţi de interes local, judeţean sau naţional;

·         petenţi.

 

 

 

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE - SALARIZARE

 

Este în subordinea directă a directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea cu următoarele compartimente din subordine: Compartiment Monitorizare Asistenţi Personali și Compartiment Evidență și Plată Indemnizații Lunare.

Serviciul Resurse Umane –Salarizare are ca obiectiv asigurarea organizării,conducerii și gestionarea resurselor umane, respectiv salarizarea. Totodată, asigurarea respectării, drepturilor persoanelor cu handicap grav în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.

Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE:

SERVICIUL RESURSE UMANE-SALARIZARE

·         Întocmeşte note de fundamentare în vederea propunerii spre aprobare a proiectelor de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului și compartimentelor din subordine, în vederea promovării lor în Consiliul Local;

 • Iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane,grupuri sau comunităţi;
 • Solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licenta de funcționare pentru serviciile sociale ale administratiei publice locale din unitatea administrativ teritorială ;

·         Asigură întocmirea formalităţilor privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice şi a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în clasă, grad profesional, răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor;

 • Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici precum şi dosarele personale ale personalului contractual.
 • Se asigură și răspunde  de existenţa la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;
 • Răspunde de stabilirea, indexarea, reducerea drepturilor salariale, după caz, avansarea în grad, gradaţie, a diferenţelor de salarii, regularizărilor acestora, conform legii;
 • Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţa al salariaţilor şi baza de date privind de evidenţa funcţionarilor publici și a personalului contractual, conform legislaţiei în vigoare;
 • Solicită şi centralizează declaraţiile de avere şi cele de interese a funcţionarilor publici precum şi a personalului contractual, în condiţiile legii;
 • Întocmeşte actele administrative privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din cadrul instituţiei;
 • Întocmeşte referate privind propunerea de sancţionare disciplinară a angajaţilor, pe baza raportului Comisiei de disciplină cu sancţiunea dispusă de directorul executiv şi/sau a referatului şefilor ierarhici ai angajaţilor, în ceea ce priveşte mustrarea sau avertismentul scris, cu respectarea prevederilor legale;
 • Solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici;
 • Întocmeşte şi verifică foaia colectivă  de prezenţă.
 • Întocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii ale acestuia: structura organizatorică, numărul  şi categoria funcţiilor, numărul de angajaţi, drepturile salariale lunare sau noi angajări; 
 •  Întocmeşte statele de plată pentru salariaţii instituţiei, în baza centralizării datelor din pontaje,          cereri de concedii de odihnă, concediilor de boală;
 • Întocmește ordinele de plată privind drepturile/contribuțiile/reținerile salariale;
 •  Răspunde de efectuarea corectă, în termenul legal, a viramentelor pentru salarii;
 •  Întocmeşte şi predă declaraţiile Declarația 112 , Declaraţia 100 și Declarația L 153;            
 •  Administrează resursele financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;
 •   Planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii/beneficii sociale;
 •   Sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor <LLNK 12014    78 12 201   0 18>Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
 •  Coordonează activitatea de practică a studenților
 • Asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.
 • Elaborează documentaţia necesară pentru acordarea beneficiilor/serviciilor;
 • Asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • Asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali;
 • Asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;

           COMPARTIMENT MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI

 • Încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă a asistenţilor personali, evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii;
 • Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele personale ale asistenților personali;
 • Întocmeşte actele administrative privind modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia legislaţia muncii pentru asistenții personali;
 • Întocmeşte statul de personal al asistenţilor personali, precum şi a fişei colective de prezenţă;
 • Întocmeşte statele de plată pentru asistenții personali, în baza centralizării datelor din pontaje,        cereri de concedii de odihnă, concediilor medicale;
 • Întocmește ordinele de plată privind drepturile/contribuțiile/reținerile salariale ale asistenților           personali;
 • Răspunde de efectuarea corectă, în termenul legal, a viramentelor pentru salarii;
 • Întocmeşte şi verifică foia colectivă  de prezenţă a asistenților personali;
 • Întocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind, numărul de angajaţi, drepturile salariale lunare ale asistenților personali etc.; 
 • Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţa al salariaţilor şi baza de date privind evidenţa asistenților  personali, conform legislaţiei în vigoare;
 • Se asigură de existenţa la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;
 • Răspunde de stabilirea, indexarea, reducerea drepturilor salariale, după caz,;
 • Realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
 • Monitorizează şi evaluează activitatea asistenților personali aflați în propria administrare
 • Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
 • Evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 • Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARE

 • Face propuneri directorului executiv privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială;
 • Prelucrează, verifică și gestionează plata beneficiarilor de indemnizaţii ale persoanelor cu handicap grav;
 • Verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a indemnizațiilor lunare, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
 • Întocmeşte deciziile de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a indemnizațiilor lunare;
 • Comunică beneficiarilor deciziile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
 • Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la indemnizațiile lunare;
 • Efectueaza sondaje pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
 • Identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 • Prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii de indemnizații lunare și le comunică serviciilor, serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
 • Monitorizează şi evaluează indemnizațiile lunare  aflate în propria administrare;
 • Furnizează şi administrează serviciile/beneficiile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi,;
 • Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
 • Monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
 • Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;
 • Colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Relaţiile interne cu:

·         DIRECTORUL  EXECUTIV ;

 • cu toate compartimentele/birourile/serviciile/centrele din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea.

Relaţiile externe cu:

·         autorităţi şi instituţii publice din municipiul Oradea ;

·         organizaţii neguvernamentale;

·         Trezoreria Oradea şi alte bănci cu care colaborează direcția;

·         Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor;

·         Direcţia de Statistică Bihor;

·         DGASPC Bihor

·         Casa Județeană de Pensii Bihor

·         cu alte instituţii şi autorităţi de interes local, judeţean sau naţional

·         petenți;

 

 

 

 

 

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI  EVALUARE  INIȚIALĂ______

Este în subordinea directă a directorului executiv.

Obiectivul Serviciului Relații cu Publicul și Evaluare Inițială : informarea cu profesionalism a cetăţenilor şi a altor persoane/institutii  care se adreseaza sau solicită informații  Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea, oferirea de servicii publice de calitate privind preluarea documentelor, înregistrarea  şi eliberarea răspunsurilor, cu scopul soluţionării cu promptitudine a problemelor acestora.

Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE:

 • Evaluarea initiala a nevoilor sociale ale cetatenilor care se adresează institutiei, înregistrarea și gestionarea documentelor ;
 • Sprijină măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri / cetațeni;
 • Sprijină elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
 • Comunică şi colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
 • Promovează drepturile omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;
 • Promovarea imaginii instituției cu profesionalism și dăruire, respectul față de cetațean și sprijinul pentru nevoile lui, fiind primordiale ;
 • Asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială, a serviciilor de asistenţă socială şi a oricăror solicitări care intră în sfera de competenţă a instituţiei;
 • Sprijină identificarea familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, a situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii sociale pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
 • Propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
 • Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
 • Asigură consilierea şi informarea populaţiei, a familiilor, a familiilor cu copii în întreţinere, asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • Sprijina activităţile de voluntariat;
 • Oferă cetăţenilor, verbal sau pe suport scris, informaţiile necesare în vederea întocmirii dosarelor pentru obţinerea documentelor solicitate;
 • Verifică din toate punctele de vedere, documentele prezentate de persoanele fizice şi persoanele juridice, în vederea înregistrării lor şi pentru soluţionarea acestora în cadrul instituţiei;
 • Preia şi înregistrează actele care sunt adresate instituţiei;
 • Preia notele interne, le înregistrează şi le comunică serviciilor/birourilor cărora le sunt destinate;
 • Asigură transmiterea către departamente, a petiţiilor înregistrate, potrivit repartizărilor făcute de conducătorul instituţiei;
 • Ţine evidenţa cererilor, reclamaţiilor, propunerilor şi  scrisorilor cetăţenilor;
 • Expediază răspunsuri către petiționari;
 • Facilitează accesul mass media la informaţii cu privire la activitatea instituţiei şi se preocupă de organizarea de conferinţe de presă/comunicate de presa  şi evenimente de promovare a instituţiei;
 • Înregistreaza și comunică Hotărârile Consiliului Local serviciilor de resort si asigură gestionarea și păstrarea acestora ;

·         Întocmeşte note de fundamentare în vederea propunerii spre aprobare a proiectelor de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului și compartimentelor din subordine, în vederea promovării lor în Consiliul Local;

 • Iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi;
 • Solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licenta de functionare pentru serviciile sociale ale administrației publice locale din unitatea administrativ teritorială ;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Relaţiile interne cu:

·         DIRECTORUL  EXECUTIV ;

 • cu toate compartimentele/birourile/serviciile/centrele din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea.

 

Relaţiile externe cu:

·         autorităţi şi instituţii publice din Municipiului Oradea;

·         organizaţii neguvernamentale;

·         cu alte instituţii şi autorităţi de interes local, judeţean sau naţional;

·         petenţi.

 

SERVICIUL SOCIAL

             Este în subordinea directă a directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea cu compartimentul din subordine -  Compartiment Asistență Persoane Vârstnice.

       Serviciul Social are ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor aflate în situaţie de risc social şi sprijinirea acestora în vederea integrării/reintegrării sociale.

Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE:

SERVICIUL SOCIAL

 • Implementează prevederile legale în vederea înhumării cadavrelor cu identitate necunoscută şi fără aparţinători;
 • Verifică în teren şi întocmeşte anchetele sociale în vederea scutirii de penalităţi la plata impozitului pe clădiri şi terenuri;
 •    Verifică în teren şi întocmeşte la cerere grila de evaluare medico-socială/ancheta socială în vederea internării persoanelor în unităţi de asistență medico-socială/centre de tip rezidenţial;
 •    Monitorizează persoanele externate din centre medico-sociale sau cămine pentru persoane vârstnice;
 •    Verifică în teren solicitările de ajutoare de urgenţă, întocmeşte anchete sociale şi documentaţia necesară în vederea discutării cazurilor de către Comisia pentru analiza şi propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă acordate în baza legislaţiei în vigoare;
 • Asigură si raspunde de aplicarea legislaţiei privind asigurarea hranei pentru persoanele aflate într-o situaţie vulnerabilă din municipiul Oradea (în regim de cantină socială), potrivit legislaţiei în vigoare;
 • Asigură și raspunde de aplicarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei potrivit legislaţiei în vigoare;
 • Efectuează anchete sociale conform legislaţiei în vigoare;
 • Iniţiază protocoale de colaborare/acorduri de parteneriat/contracte;
 • Asigură aplicarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului social
 • Realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor;
 • Verifică si raspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
 • Verifică si raspunde de îndeplinirea condiţiilor legale în vederea menţinerii condiţiilor de acordare a beneficiilor de asistenţă socială;
 • În urma verificărilor efectuate, în cazul unor declaraţii nesincere din partea beneficiarilor privind veniturile realizate / bunurile aflate în proprietate, calculează şi stabileşte cuantumul debitelor şi asigură recuperarea acestora în condiţiile legii şi stabileşte contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale;
 • Întocmeşte dispoziţii de acordare/neacordare sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare/reluare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;
 • Comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
 • Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
 • Efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
 • Identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 • Realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
 • Administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii;
 • Monitorizează şi evaluează serviciile sociale şi activităţile aflate în propria administrare;
 • Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi activităţile disponibile;
 • Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
 • Evaluează nevoile sociale ale populaţiei din municipiul Oradea în vederea identificării familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 • Recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la serviciile sociale;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;

·         Întocmeşte note de fundamentare în vederea propunerii spre aprobare a proiectelor de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului și compartimentelor din subordine, în vederea promovării lor în Consiliul Local;

 • Iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi;
 • Solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licența de functionare pentru serviciile sociale ale administrației publice locale din unitatea administrativ teritorială ;

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ PERSOANE VÂRSTNICE

 • Furnizează şi administrează serviciile sociale şi activităţile adresate persoanelor vârstnice aflate într-o situaţie de vulnerabilitate (persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice sau persoane adulte aflate într-o situaţie socio-economică şi/sau medicală deosebită), fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
 • Monitorizează şi analizează situaţia persoanelor vârstnice aflate într-o situaţie de vulnerabilitate aflate în evidenţă şi modul de respectare a drepturilor acestora asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
 • Iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale sau activităţi centrate pe persoana vârstnică, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
 • Elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
 • Asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • Se implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei vârstnice,  familia acesteia;
 • Acordă servicii şi activităţi de asistenţă socială la domiciliu pentru persoane vârstnice;
 • Acordă servicii şi activităţi, în colaborare cu serviciile din cadrul instituţiei, de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale;
 •  Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Relaţiile interne cu:

·         DIRECTORUL  EXECUTIV ;

 • cu toate compartimentele/birourile/serviciile/centrele din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea.

Relaţiile externe cu:

·         autorităţi şi instituţii publice din Municipiului Oradea ;

·         organizaţii neguvernamentale;

·         cu alte instituţii şi autorităţi de interes local, judeţean sau naţional;

·         petenţi.

 

SERVICIUL PROTECŢIA COPILULUI

 

Este în subordinea directă a directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea cu compartimentul din subordine -  Compartiment Beneficii de Asistență Socială.

Are ca obiectiv principal, asigurarea respectării, promovării şi garantării drepturilor copilului în concordanţă cu prevederile legale în vigoare urmărind principiul interesului superior al copilului, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa şi a integrării acestuia în mediul familial.

Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE:

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI

·         Asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale;

·         Administrarea resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;

·         Comunicarea şi colaborarea cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;

·         Promovarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor copilului, prin actiuni concrete;

·         Raspunde de realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

·         Servicii de consiliere şi informare;

·         Monitorizează şi analizează situaţia minorilor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;

·         Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru minorii cu dizabilităţi;

·         Iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe copiii cu dizabilități, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;

·         Asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

·         Se implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a copilului cu handicap ;

·         Încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;

·         Colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.

·         Acordă servicii sociale de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii.

·         Monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale;

·         Realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

·         Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

·         Elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau beneficiilor şi le acordă, în condiţiile legii;

·         Asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

·         Asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delicvent;

·         Vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii şi urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

·         Înaintează propuneri Primarului mun. Oradea, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;

·         Urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;

·         Colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi îi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;

·         Urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială etc.

·         Realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

·         Propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;

·         Colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;

·         Monitorizează, evaluează si raspunde de calitatea serviciilor sociale aflate în propria administrare;

·         Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;

·         Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

·         Prevenirea separării copilului de părinţii săi, adoptarea de măsuri de prevenire şi înlăturare a abandonului şcolar, dar şi consilierea părinţilor care, din cauza sărăciei, consumului de alcool, sau a unui comportament deviant, nu respectă şi nu îndeplinesc obligaţiile părinteşti;

·         Efectuarea şi întocmirea anchetelor sociale specifice domeniului de activitate;

·         Monitorizarea relațiilor personale ale copilului, cu celălalt părinte, în cazul în care părintele la care locuiește copilul, împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanță sau convenit de părinți;

·         Consilierea și informarea persoanelor desemnate de părinți/tutori plecați la muncă în străinătate și confirmate de instanță, să se ocupe de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, cu privire la răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului;

·         Verificarea în teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale necesare obținerii certificatelor de încadrare a copiilor în grad de handicap;

·         Verificarea pe teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;

·         Verificarea pe teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale necesare în vederea angajării asistenților personali ai minorilor cu dizabilități încadrati în gradul de handicap grav și care au dreptul de a beneficia de asistent personal;

·         Monitorizează mamele minore în vederea prevenirii şi intervenţiei în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire;

·         Centralizează trimestrial situaţia copiilor care prestează activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling şi transmite centralizatorul DGASPC Bihor în care copilul desfăşoară activitatea, în primele 15 zile ale trimestrului pentru trimestrul anterior.

·         Întocmeşte note de fundamentare în vederea propunerii spre aprobare a proiectelor de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului și compartimentelor din subordine, în vederea promovării lor în Consiliul Local;

 • Iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi;
 • Solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale si licența de functionare pentru serviciile sociale ale administratiei publice locale din unitatea administrativ teritoriala ;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

COMPARTIMENT BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor şi cuprind următoarele categorii principale:

·         alocaţii pentru copii;

·         alocaţii pentru copiii lipsiţi, temporar sau permanent, de ocrotirea părinţilor;

·         indemnizaţii pentru creşterea copiilor;

·         facilităţi, în condiţiile legii.

Atribuții principale:

·         Preluarea, verificarea, raspunderea  și introducerea în baza de date a datelor cuprinse în cererea pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii;

·         Preluarea, raspunderea si verificarea dosarelor de alocaţie pentru susţinerea familiei, emiterea dispoziţiilor de acordare/modificare/încetare/respingere privind stabilirea dreptului;

·         Efectuarea anchetei sociale la domiciliul familiei care solicită/beneficiază de alocaţia pentru susţinerea familiei şi introducerea în baza de date a datelor cuprinse în cerere şi în actele justificative, verificarea tuturor modificărilor şi întocmirea dispoziţiilor şi referatelor de modificare sau de încetare şi transmiterea pe baza de borderouri, la AJPIS Bihor, a dispoziţiilor de acordare, modificare, sau încetare, până în data de 5 a lunii următoare;

·         Verificarea documentaţiei depuse de solicitant şi a dosarelor  privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, a stimulentului de inserţie, etc, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat şi transmiterea către AJPIS Bihor pe baza de borderou a cererilor înregistrate, însoţite de documentele justificative;

·         Implementarea prevederilor legale privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate prin procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;

·         Efectuarea și întocmirea anchetelor sociale în vederea acordării sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului național de protecție socială „Bani de liceu”

·         Întocmirea rapoartelor de monitorizare tutelă, potrivit Ordinului nr. 1733 din 19 august 2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației de plasament;

·         Acordarea prestaţiilor financiare excepţionale, în situaţia în care familia care îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului;

·         Pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;

·         Verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;

·         Întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială şi le prezintă primarului pentru aprobare;

·         Comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;

·         Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;

·         Efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

·         Identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

 • Asigură si raspunde de arhivarea documentelor instituţiei;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

  Relaţiile interne cu:

·         DIRECTORUL  EXECUTIV ;

 • cu toate compartimentele/birourile/serviciile/centrele din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea.

Relaţiile externe cu:

·         autorităţi şi instituţii publice din Municipiul Oradea ;

·         organizaţii neguvernamentale;

·         cu alte instituţii şi autorităţi de interes local, judeţean sau naţional;

·         petenţi.

 

CENTRUL  DE  ÎNGRIJIRE DE ZI

 

 Este în subordinea directă a directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea. Centrul de Îngrijire de Zi are ca obiectiv principal, prevenirea abandonului și a instituționalizarii copiilor care provin din familii cu domiciliul pe raza municipiului Oradea şi care se găsesc în situaţii de risc social, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională.

  Centrul de Îngrijire de Zi este un serviciu social fără personalitate juridică care funcţionează în municipiul Oradea, str. Traian Lalescu nr. 3, specializat în servicii cu caracter social, medical, educațional, pentru următoarele categorii de beneficiari :

a)   Copii de vârsta şcolară, încadraţi în învăţământul de masă şi părinţii copiilor cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor;

b)Copii de vârsta şcolară care au beneficiat de o măsură de protecție specială şi au fost reintegraţi în familie;

c)    Copii de vârsta şcolară care beneficiază de o măsură de protecţie specială;

d)  Părintii ai căror copii de vârsta şcolară beneficiază de o măsură de protecţie specială;

e)  Copii de vârsta şcolară aflaţi în situaţie de risc (proveniţi din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un nivel scăzut de cultură şi educaţie), existând posibilitatea de abandon şcolar şi familial;

f)     Alte situatii

Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE:

·         Oferă sprijin și informații pentru a beneficia şi de alte servicii sociale, în funcţie de nevoile specifice ale fiecărei familii ;

·         Raspunde de viața, securitatea si integritatea copiilor in timpul șederii în centru ;

·         Asigură sprijin în integrarea în muncă a părinţilor sau reprezentanţilor legali, în limita posibilităţilor existente, prin îndrumarea acestora către serviciul public specializat în medierea muncii;

·         Asigură îngrijire pe timpul zilei - existenţa unui program zilnic organizat, elaborat în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte;

·         Supraveghează menținerea stării de sănătate și de igienă a copiilor, acordă primul ajutor și îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală , după caz;

·        Asigură acordarea mesei – hranei  în funcţie de numărul de ore petrecute în centru;

·        Dezvoltă activităţi educaţionale, de recreere şi socializare şi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă;

·         Asigură consiliere psihologică acordată copilului şi familiei, precum şi orientare şcolară şi profesională.

·         Dezvoltă  parteneriate şi colaborari cu organizaţii neguvernamentale , instituţii şi orice forme organizate ale societăţii civile, în condiţiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate,

·         Menține legătura cu instituţiile de învățământ la care sunt înscrişi copiii şi cadrele didactice aparţinând acestora;

·         Colaborează cu formele organizate ale societăţii civile la acţiuni care au ca scop reducerea riscului social la care este expus copilul și familia acestuia;

·         Elaborarează  rapoarte de activitate;

·         Stabilește relaţii de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul primând importanţa stabilirii unui parteneriat real pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor;

·         Realizează  programe pentru părinţii şi familiile aflate la risc în vederea prevenirii separării şi a abuzului asupra copilului;

 • Realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
 • Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
 • Elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau beneficiilor şi le acordă, în condiţiile legii;
 • Asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • Asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delincvent;
 • Vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii şi urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
 • Înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;
 • Urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
 • Colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi îi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
 • Urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială etc.

·         Întocmeşte note de fundamentare în vederea propunerii spre aprobare a proiectelor de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului în vederea promovării lor în Consiliul Local;

 • Iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi;
 • Solicita acreditarea ca furnizor de servicii sociale si licenta de functionare pentru serviciile sociale ale administratiei publice locale din unitatea administrativ teritoriala ;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Relaţiile interne cu:

·         DIRECTORUL  EXECUTIV ;

 • cu toate serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea

Relaţiile externe cu:

·         autorităţi şi instituţii publice din municipiul Oradea ;

·         organizaţii neguvernamentale;

·         cu alte instituţii şi autorităţi de interes local, judeţean sau naţional;

 

SERVICIUL PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE

     Este în subordinea a directorului executiv adjunct și directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea având în subordine: Birou Coordonare Centre Sociale cu centrele din subordinea acestuia: Centrul Comunitar Gutenberg, Adăpostul de Noapte, Centrul Social cu destinație multifuncțională Dignitas și Centrul Social cu destinație multifuncțională Candeo.

            Obiectiv: limitarea fenomenului de cerşetorie, identificarea unor soluţii pentru familiile şi persoanele aflate în stare de risc social, întocmirea anchetelor sociale persoanelor adulte, potenţialilor beneficiari şi posesori ai certificatelor de încadrare in grad de handicap (persoane adulte) conform prevederilor legale, precum şi prevenirea marginalizării sociale.

Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE:

SERVICIUL PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE

·         Limitarea cerşetoriei organizate şi a cerşetoriei agresive care constituie o sursă de pericol pentru cetăţenii municipiului Oradea, luarea măsurilor de protecţie socială în vederea prevenirii marginalizării sociale a persoanelor aflate în stare de risc social;

·         Distribuirea ajutoarelor alimentare prin Programul POAD din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane  cele mai defavorizate: organizeaza, informeaza cetatenii, distribuie alimentele, întocmeste statistici, rapoarte, informări şi raspunde de derularea acestei activitati ;

 • Asigură si raspunde de aplicarea legislaţiei cu privire la persoanele adulte cu handicap şi asistenţii personali ai acestora;
 • Verificarea în teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale necesare obţinerii certificatelor de încadrare a adulților în grad de handicap;
 • Verificarea în teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale în vederea angajării asistenților personali pentru persoanele adulte cu dizabilități, încadrate în grad de handicap grav și care au dreptul de a beneficia de asistent personal.
 • Verificarea în teren și întocmirea anchetelor sociale necesare la completarea dosarului depus la DGASPC în vederea obţinerii rovinietei pentru persoanele adulte cu handicap, însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora;
 • Verificarea în teren și întocmirea anchetelor sociale necesare la completarea dosarului depus la DGASPC în vederea internării într-un centru de tip rezidenţial;
 •  Verificarea în teren și întocmirea anchetelor sociale necesare la completarea dosarului depus la DGASPC în vederea recuperării medicale a bolnavului la domiciliu sau în centre special amenajate;
 •  Verificarea în teren și întocmirea anchetelor sociale bolnavilor încadraţi în grad de invaliditate (bolnavi psihici sau pentru cazuri cu afecţiuni grave ori cu o problematică deosebită) la solicitarea medicului expert al asigurărilor sociale.
 • Întocmeşte anchete sociale solicitanţilor de locuinţe sociale şi unităţi locative în centrele de cazare temporară
 • Întocmeşte anchete sociale petenţilor aflaţi în risc socio-locativ, care s-au prezentat în audienţă la Primăria Municipiului Oradea şi Direcția de Asistență Socială Oradea.
 • Întocmeşte anchete sociale persoanelor sau familiilor aflate în risc socio-locativ la solicitarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar, pentru prelungirea contractelor/convenţiilor pentru locuinţele aflate în patrimoniul instituţiei mai sus amintite.
 • Înaintează Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, cererile şi documentele anexate de solicitanţi;
 • Propune spre analiză şi soluţionare Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de locuințe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, cererile pentru locuinţele din Centrele de Cazare Temporară nr. 1,2 şi 3;
 • Planifică, organizează, coordonează, şi desfăşoară activităţi pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor  privind Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
 • Asigurarea respectării drepturilor cetăţenilor romi;
 • Evaluarea problemelor cu care se confruntă comunităţile de romi;

·         Identificarea situaţiilor de risc din comunitate;

·         Planifică, organizează, coordonează şi desfăşoară activităţi pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Strategia Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020, document aprobat prin H.G: nr.18/14.01.2015(actualizată);

·         Participă la medierea conflictelor sociale din comunitatile vulnerabile, daca i se solicită ;

·         Introducerea planului de acţiune locală privind incluziunea minorităţii rome în strategia de dezvoltare a localităţii;

·         Transmiterea planului local de acţiune către Birourile Judeţene pentru Romi în vederea introducerii în planul judeţean de măsuri şi în strategia de dezvoltare a judeţului;

·         Implementează politicile sociale ale Consiliului Local al municipiului Oradea cu privire la persoanele fără adăpost;

·         Propune spre analiză şi soluţionare Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe, cererile cu privire la locuinţele din Centrele sociale cu destinaţie multifuncţională „Dignitas” şi „Candeo” din Oradea.

·         Asigură consiliere şi serviciile sociale necesare reintegrării sociale a beneficiarilor din Adăpostul de Noapte şi centrele sociale cu destinaţie multifuncţională „Dignitas” şi „Candeo” din Oradea.

 • Acordă servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse;
 • Acordă servicii sociale adresate persoanelor vârstnice singure sau fără copii şi persoanelor cu dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăposturi de urgenţă pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenţie în stradă sau servicii de tip ambulanţă socială, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată;
 • Asigură condiţii de locuit şi de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului – „Candeo” şi „Dignitas”;
 • Acordă consiliere familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea domiciliul sau reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia.
 • În domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi:
  1. monitorizează şi analizează situaţia persoanelor adulte cu dizabilităţi din unitatea     administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
  2. identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru        persoanele adulte cu dizabilităţi;
  3. iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat  cu persoane juridice, publice ori private;
  4. elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
  5. asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
  6. implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
  7. încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;
  8. colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.
 • Comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
 • Efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
 • Realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
 • Monitorizează, evaluează si raspunde de serviciile sociale aflate în propria administrare;
 • Furnizează şi administrează serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi a altor categorii de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabili de calitatea serviciilor prestate;
 • Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
 • Evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 • Elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul;
 • Acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Direcţie în planul de acţiune;
 • Recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;
 • Acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost.

·         Întocmeşte note de fundamentare în vederea propunerii spre aprobare a proiectelor de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului și compartimentelor din subordine, în vederea promovării lor în Consiliul Local;

 • Iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi;
 • Solicita acreditarea ca furnizor de servicii sociale si licenta de functionare pentru serviciile sociale ale administratiei publice locale din unitatea administrativ teritoriala ;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale are în subordine:

              BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

 • Coordonează activitatea de consiliere şi implementarea serviciilor sociale necesare reintegrării sociale a beneficiarilor din Centrul Comunitar Gutenberg, Adăpostul de Noapte, centrele sociale cu destinaţie multifuncţională „ Dignitas ” şi „ Candeo ” din Oradea, Centrul de Cazare Temporară nr.1, Centrul de Cazare Temporară nr.2 și Centrul de Cazare Temporară nr.3. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

            Biroul Coordonare Centre Sociale are în subordine:

Centrul Comunitar Gutenberg având ca atribuții principale:

 • Informarea și consilierea privind drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale și inserției /reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate;
 • Consilierea psihologică a beneficiarilor;
 • Educarea extracurriculară: educație pentru sănătate, educație privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, educație pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educație civică, educație pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, educație pentru prevenirea și combateea comportamentelor anti-sociale, etc.
 • Facilitarea accesului pe piața muncii;
 • Informarea și consilierea în vederea facilitării accesului la o locuință;
 • Promovarea unui stil de viață sănătos și activ;
 • Informarea și consilierea în vederea prevenirii și combaterii izolării sociale;
 • Intermedierea obținerii unor servicii prestate de alte instituții:
 • Activități de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate;
 • Identifică activ, în colaborare cu ceilalţi specialişti din cadrul instituţiei problemele medico-sociale ale comunităţii şi, în special, ale persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;
 • Acorda servicii de asistenta comunitara
 • Desfăşoară alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi persoanelor din comunitate aparţinând grupurilor vulnerabile;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

            Adăpostul de Noapte

            Adăpostul de Noapte este un așezământ de protecție socială și socializare destinat persoanelor majore din municipiul Oradea, din casele de copii aflate pe teritoriul județului Bihor și  altor persoane lipsite temporar de adăpost și își are sediul în Oradea, str. J. Gutenberg, nr. 8, având ca atribuții principale:

 • Găzduire pe perioada temporară;
 • Îngrijire personală, asigurarea igienei corporale şi a îmbrăcămintei;
 • Asigurarea lenjeriei de pat şi a obiectelor de cazarmament;
 • Asigurarea personalului de specialitate care să asigure asistenţa socială;
 • Asigurarea personalului de supraveghere și curățenie a Adăpostului de Noapte;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 • Promovarea de relaţii de colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu alţi furnizori publici şi privaţi de servicii sociale;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

CENTRUL SOCIAL cu destinație multifuncțională DIGNITAS, având ca atribuții principale:

·         Informarea/consilierea profesională şi suport în găsirea unui loc de muncă: fiecare tânăr va fi asistat în căutarea unui loc de muncă adecvat calificării şi abilităţii lui practice si teoretice;

 • Consilierea  psiho-socială individuală: echipa interdisciplinară, în baza planului de intervenţie, urmăreşte reabilitarea emoţională, cognitivă şi comportamentală a tinerilor în şedinţe de consiliere individuală şi de grup;            
 • Clarificarea situaţiei juridice a beneficiarului: se referă la asistarea şi medierea relaţiei beneficiarilor cu autorităţile competente pentru a asigura intrarea în legalitate a acestora, din punctul de vedere al actelor de identitate şi stare civilă;
 • Sprijin şi suport în vederea dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă: acest sprijin are ca scop dobândirea deprinderilor pentru o viaţă independentă, abilităţi tehnice şi psihosociale care îi permit individului să ducă o existenţă normală, fără a depinde de asistenţă din partea societăţii.
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

CENTRUL SOCIAL cu destinație multifuncțională CANDEO, având ca atribuții principale:

·         Informarea/consilierea profesională şi suport în găsirea unui loc de muncă: fiecare tânăr va fi asistat în căutarea unui loc de muncă adecvat calificării şi abilităţii lui practice si teoretice;

 • Consilierea  psiho-socială individuală: echipa interdisciplinară, în baza planului de intervenţie, urmăreşte reabilitarea emoţională, cognitivă şi comportamentală a tinerilor în şedinţe de consiliere individuală şi de grup;           
 • Clarificarea situaţiei juridice a beneficiarului: se referă la asistarea şi medierea relaţiei beneficiarilor cu autorităţile competente pentru a asigura intrarea în legalitate a acestora, din punctul de vedere al actelor de identitate şi stare civilă;
 • Sprijin şi suport în vederea dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă: acest sprijin are ca scop dobândirea deprinderilor pentru o viaţă independentă, abilităţi tehnice şi psihosociale care îi permit individului să ducă o existenţă normală, fără a depinde de asistenţă din partea societăţii.
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Relaţiile interne cu:

·         DIRECTORUL  EXECUTIV ,

·         DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • cu toate compartimentele/birourile/serviciile/centrele din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea.

Relaţiile externe cu:

·         autorităţi şi instituţii publice din Municipiul Oradea;

·         organizaţii neguvernamentale;

·         cu alte instituţii şi autorităţi de interes local, judeţean sau naţional;

·         petenţi.

 

Art. 42. Direcția de Asistență Socială Oradea este un serviciu public de interes local cu autonomie funcţională.

Art. 43. În cazul desfiinţării Direcției de Asistență Socială Oradea, patrimoniul acesteia revine Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art. 44. Direcția de Asistență Socială Oradea dispune de arhivă proprie în care păstrează, în conformitate cu prevederile legale:

·         Documente de personal

·         Documente financiar-contabile

·         Documente specifice activităţii sale curente.

Art. 45. Personalul Direcției de Asistență Socială Oradea este obligat:

 • Să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament
 • Să manifeste grijă, disciplină, iniţiativă şi o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor specifice
 • Să răspundă personal pentru conţinutul, forma şi legalitatea actelor şi a sarcinilor specifice
 • Să informeze petenţii asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite şi a tuturor drepturilor şi să-i trateze cu respect şi demnitate, păstrând confidenţialitatea informaţiilor

Art. 46. Măsurile de răspundere disciplinară şi materială se aplică, conform legislaţiei in vigoare, de către:

·      Primarul municipiului Oradea, în  ce   priveşte Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea

·      Directorul executiv, pentru personalul din subordine.

Art. 47. Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative în vigoare, ce reglementează materia.