Hotărârea nr. 85/2020

privind aprobarea modificării organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a modificării statului de funcţii cu numărul de posturi al instituției

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                     

CONSILIUL LOCAL          

               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea modificării organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a  modificării statului de funcţii cu  numărul de posturi al instituției

 

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. nr. 169916 din 06.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 169921 din 06.02.2020, privind aprobarea înființării funcției publice de conducere de director executiv adjunct, a modificării organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a  modificării statului de funcţii cu  numărul de posturi al instituție;

  Având în vedere Sentința nr. 1612/CA//2018, pronunțată de Tribunalul Bihor în Dosar nr.1973/111/2018, definitivă prin Decizia nr. 30/CA/2020-R a Curții de Apel Oradea, înregistrată la DAS Oradea sub nr.2929/28.01.2020 conform căreia se dispune anularea deciziei nr.328/30.03.2018 privind eliberarea din funcția publică a d-nei Ioana Mihaela Florea, rintegrarea în funcția publică de conducere deținută anterior emiterii deciziei contestate și plata drepturilor de natură salarială majorate și recalculate precum și a celorlalte drepturi bănești,  cuvenite de la data eliberării din funcție până la data reintegrării efective. Totodată, conform Deciziei nr. 30/CA/2020-R a Curții de Apel Oradea se constată nelegalitatea art.2 din HCL nr.69/2018 emisă de Consiliul Local Oradea.

  Luând în considerare prevederile punctului 6 din H.G. nr.417 din 8 iunie 2018 privind modificarea <LLNK 12017   797 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru  de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială  şi a structurii orientative de personal, s-a modificat la <LLNK 12017     0120 362  12 25>anexa nr. 2, articolul 12  alin(1) cu următorul cuprins:În cazul Direcţiei organizată ca instituţie publică, conducerea acesteia se asigură de director/director executiv/ director executiv adjunct sau de director general, după caz.”

 În baza prevederilor OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ:

- Art. 382 lit a) Categorii de personal bugetar cărora nu li se aplică  prevederile privind funcţionarii publici

a) personalul contractual salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice, care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, pază, precum şi alte categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică;”

-Art. 385 alin (3) Funcţiile publice locale sunt funcţiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora.

- Art. 405 Structura de posturi se stabileşte pe baza activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), precum şi prin raportare la activităţile desfăşurate de categoriile de personal prevăzute la art. 382.” 

- Art. 407“Funcţiile publice se stabilesc pe baza activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, prin act administrativ al conducătorului acesteia, respectiv prin hotărâre a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local.”

- Art.409 alin (1) “Autorităţile şi instituţiile publice comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice și alin (3)Modificările intervenite în situaţia funcţiilor publice se fac prin acte administrative emise în situaţia modificării calităţii posturilor în condiţiile prevăzute la art. 405-407.”

Cu respectarea prevederilor:

Ø  Legii nr.53/2003  Codul muncii, actualizată, republicată;

Ø  Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată;

Ø  H.G. nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, actualizată;

           Față de cele prezentate mai sus, intervin următoarele modificări în structura de funcții și structura organizatorică a instituției:

 

                   Se menține funcția publică de conducere de director executiv, ocupată

o   Se înființează funcția publică de conducere de director executiv adjunct, clasa I, gradul I, în subordinea directorului executiv și va fi ocupată prin reintegrare de către d-na Ioana Mihaela Florea, în baza Sentinței nr. 1612/CA//2018, pronunțată de Tribunalul Bihor în Dosar nr.1973/111/2018, definitivă prin Decizia nr. 30/CA/2020-R a Curții de Apel Oradea  având  în subordine Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale cu biroul și centrele din structură.

o   Se transformă o funcție publică de execuție ocupată din cadrul Serviciului Prevenirea Marginalizării Sociale, de consilier clasa I grad profesional, în consilier clasa I grad profesional superior, ca urmare a promovării în grad professional imediat superior celui deținut.

o   Se transformă 3 funcții contractuale de execuție ocupate din cadrul Creșe Oradea, din asistent medical PL în asistent medical PL Principal, ca urmare a promovării în grad profesional superior celui deținut.

Ținând cont de prevederile art.539 lit. b și art.541 alin (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea nu are atribuții care implică exercitarea prerogativelor de putere publică prevăzute la art 370 din O.U.G nr.57/2019.

                    Astfel,  numărul total de posturi din cadrul instituției este de 540 din care: 56 funcții publice (10 de conducere, 46 de execuție), 234 posturi contractuale (16 de conducere, 109 de execuție, 109 de deservire) și 250 posturi contractuale de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav modificându-se organigrama și statul de funcții cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea.

             Luând în considerare încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit conform anexei la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată;

În baza prevederilor art. 129 alin(2) lit.a), alin (3) lit.c) și art.139 alin. 1 din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art.1. Se aprobă înființarea funcției publice de conducere de director executiv adjunct, clasa I, gradul I, în structura de funcții respectiv în structura organizatorică a instituției și ocuparea acesteia  prin reintegrarea d-nei Ioana Mihaela Florea, în baza Sentinței nr. 1612/CA//2018, pronunțată de Tribunalul Bihor în Dosar nr.1973/111/2018, definitivă prin Decizia nr. 30/CA/2020-R a Curții de Apel Oradea.

                 Art.2. Se aprobă modificarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea , conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Art.3. Se aprobă modificarea statului de funcții și numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția de Asistență Socială Oradea.

                Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

-       Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-       Primarul municipiului Oradea

-       Direcția de Asistență Socială Oradea

-       A.N.F.P. BUCUREŞTI, prin grija DASO

-       d-na Ioana Mihaela Florea, prin grija DASO

-       Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor şi pe site-ul instituţiei www.oradea.ro

          

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 85

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

ORGANIGRAMA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEAAnexa Nr.1
CEDT
26155359540
din care FUNCTII PUBLICECONSILIUL LOCALPRIMAR
104656
din care POSTURI CONTRACTUALE:DIRECTOR EXECUTIV1
1610910923411
din care ASISTENȚI PERSONALI AI PERS. HANDICAPDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT1
00250250
SERVICIUL PROGRAME SOCIALESERVICIUL ECONOMICO-FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIVSERVICIUL RESURSE UMANE - SALARIZARESERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ȘI EVALUARE INIȚIALĂSERVICIUL SOCIAL SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZISERVICIUL PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE
00000010
012377486
11111111
0
96
0
"COMPARTIMENT PROGRAME,STRATEGII ȘI RELAȚII CU ONG "CREȘE - ORADEACOMPARTIMENT CABINETE MEDICALE ȘCOLARECOMPARTIMENT CONTABILITATE PUBLICĂCOMPARTIMENT BUGETBIROU ADMINISTRATIVPERSONALI ȘI INDEMNIZAȚIICOMPARTIMENT MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALICOMPARTIMENT EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARECOMPARTIMENT ASISTENȚĂ PERSOANE VÂRSTNICECOMPARTIMENT BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂBIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE
09700082500000
11266721122231
014000100001
NR. 1NR. 2NR. 3NR. 4NR. 5 NR. 6NR. 7NR. 8NR. 9NR. 10NR. 11NR. 12NR. 13NR. 14CENTRUL COMUNITAR GUTENBERGADĂPOSTUL DE NOAPTECENTRUL SOCIAL cu destinație multifuncțională DIGNITASCENTRUL SOCIAL cu destinație multifuncțională CANDEO
7877747775771070300
212221222222221211111
111111111111110000
Personal contractual
POSTURI CONTRACTUALE
FUNCȚII PUBLICE

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA
Anexa nr.2
STAT DE FUNCŢII
şi numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea
"Funcţii publice-O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, Legea-cadru nr.153/2017"
Nr. crt.Funcţia publicăNivel studiiGrad/Grad profesionalNumăr posturi
Clasa
Funcţii publice de conducere
1Director executivSII1
2Director executiv adjunctSII1
3Şef serviciu SII7
4Şef birouSII1
Total funcţii publice de conducere10
Funcţii publice de execuţie
5Consilier SI superior44
6ConsilierSIasistent1
7ReferentMIIIsuperior1
Total funcţii publice de execuţie46
Total funcţii publice 56
Posturi contractuale
"O.U.G. nr.57/2019, Legea nr.53/2003Codul muncii, republicată, actualizată, Legea-cadru nr.153/2017"
Nr. crt.Funcţia Nivel StudiiGrad/treaptă profesional/ăNr.posturi totalNr. Post conducereNr.post. executieNr.post. deservire
1Șef birouSI11
2Coordonator centruSII11
3Coordonator creșăS/PLII1414
4Inspector de specialitate SIA55
5Inspector de specialitate SI33
6Inspector de specialitateSII11
7Inspector de specialitateSdebutant11
8EducatorS1515
9Medic SpecialistS66
10Medic PrimarS99
11Medic StomatologS33
12Medic Primar stomatologS22
13Asistent MedicalS/SSD/PLprincipal5151
14Asistent MedicalS/SSD/PL66
15Asistent MedicalPLdebutant11
16Psiholog Spracticant22
17Asistent Social Spracticant11
18ReferentMIA11
19InfirmierăG/M8282
20ÎngrijitoareG/M1818
21Muncitor calificat G/MI33
22Muncitor necalificatG/MII11
23Șofer G/MI33
24Supraveghetor de noapteG/M22
25Asistent Medical ComunitarPL11
26Mediator sanitarM11
Total posturi contractuale23416109109
PLUSPLUS posturi contractuale:
ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV 250 POSTURI
CONDUCEREEXEC.DESERV.
FUNCTIONARI PUBLICI : 561046
PERSONAL CONTRACTUAL:23416109109
ASISTENȚI PERSONALI : 250250
TOTAL: 54026155359
DIN CARE :
CENTRUL COMUNITAR GUTENBERG
Nr. crt.Funcţia Nivel StudiiGrad profesionalNr.posturi totalNr.post. conducereNr.post. executieNr.post. deservire
1Consilier (funcție publică)Ssuperior11
2Mediator sanitarM11
3Asistent Medical ComunitarPL11
ADĂPOSTUL DE NOAPTE
Nr. crt.Funcţia Nivel StudiiGrad profesionalNr.posturi totalNr.post. conducereNr.post. executieNr.post. deservire
1Inspector de specialitateSdebutant11
2ÎngrijitoareG/M11
3Supraveghetor de noapteG/M22
CENTRUL SOCIAL cu destinație multifuncțională DIGNITAS
Nr. crt.Funcţia Nivel StudiiGrad profesionalNr.posturi totalNr.post. conducereNr.post. executieNr.post. deservire
1Consilier (funcție publică)Ssuperior11
2Psiholog Spracticant11
CENTRUL SOCIAL cu destinație multifuncțională CANDEO
Nr. crt.Funcţia Nivel StudiiGrad profesionalNr.posturi totalNr.post. conducereNr.post. executieNr.post. deservire
1Consilier (funcție publică)Ssuperior11
2PsihologSpracticant11
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI
Nr. crt.Funcţia Nivel StudiiGrad profesionalNr.posturi totalNr.post. conducereNr.post. executieNr.post. deservire
1Coordonator centru SII11
2Inspector de specialitate SIA33
3Inspector de specialitate SI22
4Inspector de specialitateSII11
5Asistent Medical PLprincipal11
6ReferentMIA11
7ÎngrijitoareG/M11