Hotărârea nr. 78/2020

privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Piața Regele Ferdinand și str. Emilian Mircea Chitul din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe  str. Piața Regele Ferdinand și str. Emilian Mircea Chitul din municipiul Oradea

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 175558 din 11.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 175582 din 11.02.2020 întocmit de către Direcţia Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea avizarea, conform documentaţiei aferente, a lucrării de extindere reţele de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Piața Regele Ferdinand și str. Emilian Mircea Chitul în lungime totală de 110 m,

În conformitate cu prevederile art. 8, alin (3) lit. a), b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată,

Luând în considerare  dispoziţiile art. 112, alin. 3 din Ordinul nr. 91/ 2007 emis de către ANRSC prin care s-a aprobat Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, precum şi a art. nr. 112, alin 3 din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea, aprobat prin HCL nr. 137/2018,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. (b), lit. (d), alin. (4) lit. (d), alin. (7) lit. n), respectiv art. 139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art. 1. Se avizează conform documentaţiei aferente, lucrarea de extindere a reţelei de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Piața Regele Ferdinand și str. Emilian Mircea Chitul în lungime totală de 110 m.

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică.

 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

    • Primarul municipiului Oradea
    • Direcţia Tehnică
    • S.C. Distrigaz Vest Oradea S.A, prin grija Direcției Tehnice

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 78

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila