Hotărârea nr. 77/2020

aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 3 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiţie: “Legatura Calea Aradului - Strada Ogorului” și abrogarea HCL nr. 664/14. 08. 2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 3 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de  investiţie: Legatura Calea Aradului - Strada Ogoruluiși abrogarea HCL nr. 664/14. 08. 2019

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.  175.845 in 11.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 175891 din 11. 02.2020  prin care Direcția Tehnică – Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări propune Consiliului Loal la municipiului Oradea  aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 3 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de  investiţie: Legatura Calea Aradului - Strada Ogoruluiși abrogarea HCL nr. 664/14. 08. 2019,

Luându-se în considerare necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului,

                În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), d), lit. e),  alin. (7) lit. k) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art. 1.  Aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 3 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de  investiţie: Legatura Calea Aradului - strada Ogorului;

cu următoarele: CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite: …………..….........................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar: ……………...........................................................municipiul Oradea prin ZMO

Valoarea totala a investiției (INV)                                      6.824.381,16 lei  inclusiv TVA 

     din care: constructii montaj C+M                                 5.996.685,35 lei inclusiv TVA

2.             Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TVA

ANUL I 6.824.381,16 /   5.996.685,35 lei inclusiv TVA

o        Stradă de categoria III amenajată L=860 m, S=6710 mp 

o        Trotuare                                                              1805 mp

o        Șanțuri:                                                               488 mp

o        Rigolă carosabilă                                              348 ml

o        Canalizare pluvială                                           315 ml

o        Podeț casetat de tip P2                    1 buc

o        Porți de acces zonă de intreținere 4 buc

o        Extindere sistem de iluminat                           535 ml

Durata de execuție: 6 luni

Finanţarea investiției Finantarea investiției se va face din bugetul local, sau din alte surse de finanțare legal constituite.

                Art. 2. Se abrogă HCL nr. 664/14. 08. 2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de  investiţie: Legatura Calea Aradului - Strada Ogorului;

                Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Zona Metropolitană Oradea;

                Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

                -   Instituţia Prefectului judeţului Bihor;

 -   Primarul municipiului Oradea;

 -   Direcţia Tehnică;

 -   Direcţia Economică;

 -   Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări;

 -   Zona Metropolitană Oradea.  

                                     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 77

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila