Hotărârea nr. 76/2020

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție AMENAJARE PISTĂ DE ALERGARE DIN TARTAN ÎN ZONA STRĂZII BARCĂULUI

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici

rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant

pentru obiectivul de investiție

AMENAJARE PISTĂ DE ALERGARE DIN TARTAN ÎN ZONA STRĂZII BARCĂULUI

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.  28.819/30. 01.  2020 , prin care se supune spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție AMENAJARE PISTĂ DE ALERGARE DIN TARTAN ÎN ZONA STRĂZII BARCĂULUI”;

Luând în considerare necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului;

În conformitate cu prevederile Art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

            În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), d), lit. e),  alin. (7) lit. f),  m) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, privind obiectivul de investiție AMENAJARE PISTĂ DE ALERGARE DIN TARTAN ÎN ZONA STRĂZII BARCĂULUI, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite: …………….... primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: ……………..................................... municipiul Oradea

1euro=4,78 lei, din data de 09. 01. 2020

Valoarea totala a investiției (INV)              1.727.709,72 lei  inclusiv TVA 

     din care: constructii montaj C+M                    1.486.325,86 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I 1.727.709,72 / 1.486.325,86 lei inclusiv TVA

CAPACITATI:    

¾    Suprafata totală pistă de alergare: 2.254 mp;

¾    Lățime pistă: 1 m;

¾                Tub drenaj drainkit gofrat D160 L=2.253 m

Durata de execuție: 3 luni

Finanţarea investitiei Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

       Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică.

       Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

-       Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-       Primarul municipiului Oradea

-       Direcţia Tehnică - Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări 

-       Direcţia Economică

                                     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 76

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

                                     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 75

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila