Hotărârea nr. 75/2020

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Amenajare accese auto și parcări în zona străzilor Dimitrie Cantemir - Theodor Aman - Ștefan Luchian”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Amenajare accese auto și parcări

în zona străzilor Dimitrie Cantemir - Theodor Aman - Ștefan Luchian”

 

            Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 26469 din 28.01.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 26587 din 10.02.2020  prin care Direcția Tehnică – Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări propune Consiliului Loal la municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local Amenajare accese auto și parcări în zona străzilor Dimitrie Cantemir - Theodor Aman - Ștefan Luchian”.

            Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 140191 din 09.12. 2019, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepţie nr. 631 din 2019;

            Luând în considerare necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului;

            În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, respectiv cu prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, actualizată, precum şi a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), d), lit. e),  alin. (7) lit. k) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Amenajare accese auto și parcări în zona Dimitrie Cantemir - Theodor Aman - Ștefan Luchian” cu următoarele:

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 

Ordonatorul principal de credite: ……………....  primarul municipiului Oradea,

Beneficiar: ……………...................................... municipiul Oradea,

 

  Valoarea totală a investiției (INV)          5.033.744,92 lei, inclusiv TVA 

     din care: constructii montaj C+M                  2.452.785,28 lei, inclusiv TVA

 

Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TVA

ANUL I    =    5.033.744, 92 /   2.452.785, 28 lei, inclusiv TVA

 

CAPACITĂȚI:         

 DRUMURI      

¾           suprafață totală: 9.766 mp,

¾           suprafață carosabil: 3.422,06 mp;

¾           suprafață parcări: 3.004,00 mp;

¾           număr parcări: 223 locuri;

¾           suprafață zone verzi: 666,84 mp;

¾           suprafata trotuar: 1.315,00 mp

 

         CANALIZARE PLUVIALĂ

¾           țeavă PVC SN8  DN 315 L = 233,00 m

 

          ILUMINAT PUBLIC

¾           cablu ACYAbY 4 X 16 mmp L = 1.185 m;

¾             9 stâlpi de iluminat de h = 8 m cu două corpuri de iluminat cu LED;

¾           23 stâlpi de iluminat de h = 8 m cu un corp de iluminat cu LED;

¾           23 stâlpi de iluminat de h = 4 m cu un corp de iluminat cu LED pentru trotuare.

 

Durata de execuție: 6 luni

 

Finanţarea investiției:

Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

            Art. 2.  Se aprobă coridorul de expropriere și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: „Amenajare accese auto și parcări în zona străzilor Dimitrie Cantemir - Theodor Aman - Ștefan Luchian”, identificat prin Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 140191 din 09.12.2019, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepţie nr. 631 din 2019, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

               Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

-       Instituţia Prefectului - judeţului Bihor

-       Primarul municipiului Oradea

-       Direcţia Tehnică - Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări 

-       Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

-       Direcţia Economică

 

 

                                     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 75

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila