Hotărârea nr. 74/2020

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție MODERNIZARE PIATA TINERETULUI DIN VELENTA și abrogarea HCL nr. 150/28. 02. 2019

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici

rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție MODERNIZARE  PIATA TINERETULUI DIN VELENTA și abrogarea HCL nr. 150/28. 02. 2019

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.                               173.146/10. 02. 2020  și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 173151/10.02.2020 prin care Direcția Tehnică  propune Consiliului Local al municipiului Oradea  aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție MODERNIZARE  PIATA TINERETULUI DIN VELENTA și abrogarea HCL nr. 150/28. 02. 2019,

                Luându-se în considerare necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), d), lit. e),  alin. (7) lit. m) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1.  Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE  PIATA TINERETULUI DIN VELENTA varianta V1 recomandată de proiectant;

cu următoarele: CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite: …………..….........................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar: ……………...........................................................municipiul Oradea

Valoarea totala a investiției (INV)                                      3.603.283,23 lei  inclusiv TVA 

     din care: constructii montaj C+M 3.047.026,83 lei inclusiv TVA

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TVA

ANUL I 3.603.283,23 /   3.047.026,83 lei inclusiv TVA

CAPACITATI:     

Stradă de categoria a III-a L=319,42 m

Stradă de categoria a IV-a L=55,00 m

- locuri de parcare oblice 5,00x2,5 m, 9 bucăți

- locuri de parcare longitudinale 6,00x2,5 m, 17 bucăți

- Trotuare noi suprafata 440 mp

- Retea canalizare pluviala D=300mm, L=190 m

Durata de execuție: 5 luni

Finanţarea investiției Finantarea investiției se va face din bugetul local, sau din alte surse de finanțare legal constituite.

                Art. 2. Se abrogă HCL nr. 150/28. 02. 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE  PIATA TINERETULUI DIN VELENTA varianta V1 recomandată de proiectant..

                Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică;

                Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

                -    Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-       Primarul municipiului Oradea

-       Direcţia Tehnică - Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări           

-       Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

-       Direcţia Economică

 

                                            

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 74

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru” și 5 voturi  „împotrivă”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila