Hotărârea nr. 72/2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872”

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

0ecb4f8e28b4ccb9e1f7d40015fc7ec62efa05998cb1764ada0ca7a07c739d36


 

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții:

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 182952/17.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 182701/17.02.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor și a indicatorilor tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiții: „Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872”

Deoarece exista oportunitatea de finanțare în cadrul Programului Termoficare, pentru asigurarea condițiilor optime de funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică a populației - componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1652/07.02.2020 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții cu titlul de mai sus

Ţinând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza  art. 129, alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a), lit. d), lit. g),  art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

          

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

                Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii:

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 872”, astfel:

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

 

Ordonatorul principal de credite: Municipiul Oradea

Beneficiar: Termoficare Oradea S.A.

 

Valoarea totală a investiției, fără TVA:

 

Valoarea totala a investitiei:                               5.426.734,47 lei fără TVA

Din care C + M                                                    4.713.945,35 lei fără TVA

 

Finanțarea investiției se realizează din surse de la bugetul local si bugetul de stat.

Investiția va fi realizată în cadrul programului guvernamental Termoficare implementat în perioada 2019- 2027 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006“ respectiv Regulamentul din 6 decembrie 2019 privind implementarea Programului Termoficare (publicat în Monitorul Oficial nr 988 din 09 decembrie 2019), după cum urmează:

       - minim 15% din surse de la bugetul local

       - până la 85% de la bugetul de stat

 

CAPACITĂȚI

Ca urmare a realizării lucrării Modernizare rețele de distributie a energiei termice aferente PT 872:

 

• Capacitatea termică consumatori 5,6 Gcal/h

• Număr puncte de racord 47 buc

• număr puncte echilibrare 47 buc

• tip rețea distribuție 4 conducte (2 conducte încălzire 1 conducta ACM si 1 conductă recirculare)

• Lungimea rețelei 1560 m

• investiție specifică 3478,7 lei/m retea

• Număr cămine de vane 8 buc

 

DURATA DE REALIZARE

Durata estimată pentru implementarea efectivă a investiţiei este de 4 luni

 

                Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredințează SC Termoficare Oradea SA

                Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 

·         Instituția Prefectului județului Bihor

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

·         Direcția Economică din cadrul Primăriei

·         Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

·         SC Termoficare Oradea SA

·         Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 72

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila