Hotărârea nr. 69/2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610\"

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

3d18236a902ea752c213a7a0d20104104536e5afbac7f9c4e1ee17a5cb1049b1


 

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610"

 

 

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 182801/17.02.2020, inițiat de către primarul municipiului Oradea și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 182801/17.02.2020 intocmit de catre Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Documentatiei tehnico-economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitii: Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610",

            Deoarece exista oportunitatea de finantare în cadrul programului guvernamental “Termoficare “, pentru asigurarea conditiilor optime de functionare a serviciului  de alimentare cu energie termica a populatiei - componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termice,

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 1655/07.02.2020 privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii cu titlul de mai sus

Ţinând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

              Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

             În baza  art. 129, alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a), lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

ART.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici rezultati din studiile de fezabilitate pentru obiectivul de investitii:

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610"

 dupa cum urmeaza:

 

IV. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

 

Ordonatorul principal de credite:  Municipiul Oradea

Beneficiar:  Termoficare Oradea S.A.

 

Valoarea totala a investitiei:                    11.146.553,47 lei fără TVA

Din care C + M                                          9.785.936,87 lei fără TVA

 

 

Finantarea investitiei:

Finanțarea investiției se realizează din surse de la bugetul local si bugetul de stat.Investiția va fi realizată în cadrul programului guvernamental Termoficare implementat în perioada 2019- 2027 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006“ respectiv Regulamentul din 6 decembrie 2019 privind implementarea Programului Termoficare (publicat în Monitorul Oficial nr 988 din 09 decembrie 2019), după cum urmează:

       - minim 15% din surse de la bugetul local

       - până la 85% de la bugetul de stat

 

CAPACITATI

Ca urmare a realizarii lucrarii Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610:

Capacitatea termica consumatori 11,5 Gcal/h

• Numar puncte de racord 82 buc

• numar puncte echilibrare 82 buc

• tip retea distributie 4 conducte (2 conducte incalzire 1 conducta acm si 1 conducta recirculare)

• Lungimea retelei 2860 m

• investitie specifica 3897,4 lei/m retea

• Numar camine de vane 11 buc

 

DURATA DE REALIZARE              

Durata de realizare a lucrarilor pe santier este de 4 luni, cu o durata de timp de 2 luni pentru lucrari pregatitoare (proiectare, achizitii etc.)

          

            ART 2.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza SC Termoficare Oradea SA

            ART 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

 

·         Institutia Prefectului judetului Bihor

·         Primarul municipiului Oradea

·         Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

·         Directia Economica din cadrul Primariei

·         Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari

·         SC Termoficare Oradea SA

·         Se afiseaza pe site-ul www.oradea.ro

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 69

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila