Hotărârea nr. 67/2020

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizarea sistemului de termoficare pe str.Aurel Lazar si Andrei Saguna”

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

4a79f46e5dcd028d2bd4b44556fb30e2f26ac406d183ee1be62998367026407f


 

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

Privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:

          „Modernizarea sistemului de termoficare pe str.Aurel Lazar si Andrei Saguna”

 

 

   Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 182859/17.02.2020 inițiat de către primarul municipiului Oradea și Raportul de Specialitate inregistrat sub nr. 182860/17.02.2020 intocmit de catre Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitii:   „Modernizarea sistemului de termoficare pe str.Aurel Lazar si Andrei Saguna”,

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 1873/13.02.2020 privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii cu titlul de mai sus,

Ţinând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

              Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

             În baza  art. 129, alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a), lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 

ART.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultati din studiile de fezabilitate pentru obiectivul de investitii:Modernizarea sistemului de termoficare pe str.Aurel Lazar si Andrei Saguna” dupa cum urmeaza:

             IV. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

Ordonatorul principal de credite:  Municipiul Oradea

Beneficiar:  Termoficare Oradea S.A.

 

FINANTAREA INVESTITIEI

Valoarea fără TVA:                                3.930.992,49 lei,

* din care C+M                                     2.028.855,47 lei.

EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV/C+M)

 Anul I    :           4.673.203,06 lei,     

    Din care    C + M :      2.414.338,01 lei.

 Finanțarea investiției se realizează din surse de la bugetul local si bugetul de stat.

 

CAPACITATI

Ca urmare a realizarii lucrarii  „Modernizarea sistemului de termoficare pe str.Aurel Lazar si Andrei Saguna”

 

• Capacitatea termica PT alimentate      5,51Gcal/h

• Numar minipuncte                                 23 buc

investitie specifica                               72.750lei/PT

• tip retea                                                 2 conducte

• Lungimea retelei                                    906m

investitie specifica                                 1.946lei/m retea

numar camine de vane                                2 buc

• Numar camine de vane                               2  buc

 

DURATA DE REALIZARE

                Durata de realizare a lucrarilor pe santier este de 4 luni, cu o durata de timp de 2 luni pentru lucrari pregatitoare (proiectare, achizitii etc.).        

         

 

                ART 2.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza SC Termoficare Oradea SA

               ART 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

·         Institutia Prefectului judetului Bihor

·         Primarul municipiului Oradea

·         Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

·         Directia Economica din cadrul Primariei

·         Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari

·         SC Termoficare Oradea SA

·         Se afiseaza pe site-ul www.oradea.ro

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 67

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila