Hotărârea nr. 66/2020

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect : „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul – Cantemir”

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

 MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                       H O T A R A R E

                privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect : „Cresterea mobilitatii urbane din

zona Nufarul – Cantemir”

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 174969/10.02.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 174969/10.02.2020, prin care Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţionala propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul: „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir".

Având în vedere necesitatea si oportunitatea investitiei Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir"

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza  art. 129, alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a), lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

          

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

ART.1. Se aprobă proiectul „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir" în vederea finanţării acestuia în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa Aprioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, cod apel: POR/2017/4/4.1/1

ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir", în cuantum de 53,330,161.76 lei (inclusiv TVA).

ART.3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Oradea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului 542,862.93 (lei inclusiv TVA), cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului de 52,787,298.83 (lei inclusiv TVA), în cuantum de 1,055,745.98 lei inclusiv TVA reprezentând cofinanţarea proiectului: Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir".

ART.4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv cheltuieli conexe) ce pot apărea pe durata implementării proiectului: "Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din Bugetul local al Municipiului Oradea.

ART.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management cu Finanțare Internațională.

ART.7. Prezenta hotarare se comunica cu:

·        Primarul Municipiului Oradea

·        Institutia Prefectului Judetului Bihor

·        Directia Tehnica – Primaria Municipiului Oradea

·        Institutia Arhitectului Sef

·        Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 66

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” , 5 voturi împotrivă, 4 voturi „abținere”    

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila