Hotărârea nr. 65/2020

privind aprobarea proiectului „Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea proiectului  „Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect

 

                   Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 167340/04.02.2020 și  Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.167284/03.02.2020 prin care Serviciul Elaborare Proiecte din cadrul Direcţiei Management  Proiecte cu Finantare Internatională propune Consiliului Local al Municipiului Oradea  aprobarea proiectului „Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect,

                 Oportunitatea de finanțare este dată de Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 4.Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4  Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

                 Prin implementarea acestui proiect sunt vizate lucrări de construire/echipare a infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie preșcolară (grădinița) astfel încât să se creeze condiții esențiale pentru dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială in cadrul unei infrastructuri adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale si sprijinirea participarii părintilor pe piaţa fortei de muncă din Municipiul Oradea.

                 Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                 În baza  art. 129, alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a), lit. e), art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

           

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 

            Art.1. Se aprobă proiectul  „Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 4, Prioritatea de investitii 4.4, apel de proiecte  POR/2017/4/4.4/1.

            Art.2. Se aprobă valoarea totala a proiectului „Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea în cuantum de  3,596,281.75 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totala eligibila 3,596,281.75 lei (inclusiv TVA), si valoarea totala neeligibila de 0.00 lei. 

            Art.3.  Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 71,925.64 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea”.   

            Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului   pentru implementarea proiectului  „Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea” în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Mun. Oradea.

            Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

            Art.6. Se împuternicește dl. ILIE BOLOJAN să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Oradea.

            Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Management  Proiecte cu Finantare Internatională.

                                Art.8.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·    Instituția Prefectului - Județul Bihor

·    Primarul Municipiului Oradea

·    Direcţia Management  Proiecte cu Finantare Internatională.

·    Direcția Patrimoniu Imobiliar

·    Direcția Economică

·    Instituția Arhitectului Șef

·    Se afişează pe pagina web a municipiului Oradea

               

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 65

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila