Hotărârea nr. 64/2020

pentru modificarea anexei la H.C.L. 279/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte X219, X220, PB118, Z15, AN7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea anexei la H.C.L. 279/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte X219, X220, PB118, Z15, AN7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 30330/30.01.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 30342/30.01.2020, prin care Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea modificării anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 279/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:  “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte X219, X220, PB118, Z15, AN7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”

În conformitate cu prevederile art. (9) alin. (7) lit. f) din Contractul de finanțare nr. 4528/02.07.2019 care prevede situațiile în care poate fi modificat.

                 Ţinând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

                       Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                 În baza  art. 129, alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a), lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

           

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

 

Art.I. Se modifică anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 279/17.04.2019  privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte X219, X220, PB118, Z15, AN7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”

Art.II.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 279/17.04.2019, rămân neschimbate.

Art.III.  Cu ducerea la îndeplinirie a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·        Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională

·         Direcția Tehnică

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 64

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

                                   

 

                                       ANEXA la H.C.L. 64/2020

 

 

 

I. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investitii

Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte X219, X220, PB118, Z15, AN7 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea

2. Amplasamentul:

Bloc X219 - str. Lapusului, nr. 46, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc X220 - str. Lapusului, nr. 46, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc PB118 - str. Mestesugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc Z15 - str. Cazaban, nr. 49B, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc AN7 - str. Onestilor, nr. 80, Mun. Oradea, Jud. Bihor

3. Beneficiarul investitiei:

Asociaţia de proprietari ”Mestesugarilor 208”

Asociaţia de proprietari ”Z15”

Asociaţia de proprietari ”Onestilor 80”

4. Titularul investitiei:

Municipiul Oradea

 

5. Elaboratorul documentatiei:

S.C. PROIECT BIHOR S.A., Jud. Bihor, loc. Oradea, str. Gen. Magheru, nr. 23

 

            II. SITUATIA EXISTENTA

            Investitia se refera la cinci clădiri - blocuri de locuinţe - condominiu

1.     Bloc X219 - str. Lapusului, nr. 46, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic )

Destinaţia:    - locuinţe la nivelele supraterane  (16 ap. cu 2 cam., 4 ap. cu 3 cam.)

                        - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile în plan de 9,80×23,50 m. Înălţimea fiecărui nivel,inclusiv a parterului este de 2,65m,înălţimea liberă fiind de circa2,5 m.

Blocul X219 are structura de rezistenţă realizată împreună cu blocul X220, peretele structural situat între cele două blocuri fiind perete comun.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzute la fiecare nivel câte 4 apartamente cu două camere şi dependinţe (bucătărie, baie, cămară, hol şi logie.

La nivelul etajelor 1, 2 şi 3 sunt prevăzute trei apartamente cu 2 camere şi un ap. cu 3 camere. La etajul 4 sunt prevăzute 3 apartamente cu 2 camere şi un ap. cu 3 camere.

La nivelul parterului sunt prevăzute 4 apartamente cu 2 camere.

Casa scării este dispusă în traveea centrală, iar accesul la parter este asigurat direct în casa scării prin uşa dispusă în peretele exterior.

Construcţia are prevăzut un subsol tehnic parţial situat pe traveea centrală aferentă casei scării, având înălţimea de 1,80 m din care înălţimea liberă este de circa 1,65 m.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare din materiale bituminoase, având prevăzută surgerea în două ape pe laturile lungi. Pentru asigurarea scurgerii şi colectării apelor în jgheabul exterior s-a prevăzut o consolă a planşeului acoperişului pe cele două laturi de circa 15 cm. La cele două capete ale terasei sunt prevăzute două calcane din b.a.

Ulterior, peste acoperişul tip terasă existent s-a realizat un acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă. S-a efectuat intrarea in legalitate a acoperisului tip sarpanta prin A.C. nr.84/29.01.2015.

 

Structura de rezistenţă

            Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din diafragme de beton armat Bc15 (C12/15) având grosimea de 15 cm.

            Astfel pe direcţie transversală s-au prevăzut 8 diafragme din b.a. dispuse la interax de 2,70 m, 3,00 m şi respectiv de 3,30 m.

            Pe direcţie longitudinală s-a prevăzut o diafragmă interioară dispusă în axa centrală.       Acesta are prevăzut un gol de trecere în zona casei scării cu lăţimea de 2,00 m.

            Pereţii longitudinali de închidere sunt realizaţi din zidărie de blocuri ceramice tip GVP cu grosimea de 30 cm. Aceştia sunt pereţi neportanţi susţinuţi de elementele planşeelor din b.a.   Diafragma de capăt este căptuşită la exterior cu zidărie realizată din plăci de b.c.a. în grosime de 15 cm.

            Construcţia are prevăzute planşee din semipanouri prefabricate din b.a. îmbinate în câmp şi rezemate pe contur pe diafragmele din b.a. monolit cât şi pe pereţii prefabricaţi exteriori.

            Sub diafragmele de b.a. s-au prevăzut elevaţii din beton simplu având grosimea de 35 cm şi înălţimea de 1,80 m. Sub pereţii prefabricaţi exteriori s-au prevăzut deasemenea elevaţii din beton simplu având grosimea de 30 cm şi înălţimea de 1,80 m. La partea superioară a elevaţiilor s-au prevăzut centuri din b.a.

            Pe zona centrală, aferentă casei scării, spaţiul dintre elevaţii este liber, realizându-se astfel un subsol tehnic parţial.

            Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii din bloc de beton simplu având înălţimea de 1,30 m şi lăţimea tălpii de circa 95 cm la fundaţiile transversale şi respectiv de circa 70 cm la fundaţiile longitudinale.

 

2.   Bloc X220 - str. Lapusului, nr. 46, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic )

Destinaţia:    - locuinţe la nivelele supraterane  (17 ap. cu 2 cam., 3 ap. cu 3 cam.şi         

                       1 ap. cu 1 cam.)

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile în plan de 9,80×23,50 m. Înălţimea fiecărui nivel,inclusiv a parterului este de 2,65m,înălţimea liberă fiind de circa2,5 m.

Blocul X220 are structura de rezistenţă realizată împreună cu blocul X219, peretele structural situat între cele două blocuri fiind perete comun.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzute la fiecare nivel câte 4 apartamente cu două camere şi dependinţe (bucătărie, baie, cămară, hol şi logie).

La nivelul etajelor 1, 2 şi 3 sunt prevăzute trei apartamente cu 2 camere şi un ap. cu 3 camere. La etajul 4 sunt prevăzute 3 apartamente cu 2 camere şi un ap. cu 3 camere.

La nivelul parterului sunt prevăzute 4 apartamente cu 2 camere.

Casa scării este dispusă în traveea centrală, iar accesul la parter este asigurat direct în casa scării prin uşa dispusă în peretele exterior.

Construcţia are prevăzut un subsol tehnic parţial situat pe traveea centrală aferentă casei scării, având înălţimea de 1,80 m din care înălţimea liberă este de circa 1,65 m.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare din materiale bituminoase, având prevăzută scurgerea în două ape pe laturile lungi. Pentru asigurarea scurgerii şi colectării apelor în jgheabul exterior s-a prevăzut o consolă a planşeului acoperişului pe cele două laturi de circa 15 cm. La cele două capete ale terasei sunt prevăzute două calcane din b.a.

Ulterior, peste acoperişul tip terasă existent s-a realizat un acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă. S-a efectuat intrarea in legalitate a acoperisului tip sarpanta prin A.C. nr.85/29.01.2015.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din diafragme de beton armat Bc15 (C12/15) având grosimea de 15 cm.

Astfel pe direcţie transversală s-au prevăzut 8 diafragme din b.a. dispuse la interax de 2,70 m, 3,00 m şi respectiv de 3,30 m.

Pe direcţie longitudinală s-a prevăzut o diafragmă interioară dispusă în axa centrală. Acesta are prevăzut un gol de trecere în zona casei scării cu lăţimea de 2,00 m.

Pereţii longitudinali de închidere sunt realizaţi din zidărie de blocuri ceramice tip GVP cu grosimea de 30 cm. Aceştia sunt pereţi neportanţi susţinuţi de elementele planşeelor din b.a. Diafragma de capăt este căptuşită la exterior cu zidărie realizată din plăci de b.c.a. în grosime de 15 cm.

Construcţia are prevăzute planşee din semipanouri prefabricate din b.a. îmbinate în câmp şi rezemate pe contur pe diafragmele din b.a. monolit cât şi pe pereţii prefabricaţi exteriori.

Sub diafragmele de b.a. s-au prevăzut elevaţii din beton simplu având grosimea de 35 cm şi înălţimea de 1,80 m. Sub pereţii prefabricaţi exteriori s-au prevăzut deasemenea elevaţii din beton simplu având grosimea de 30 cm şi înălţimea de 1,80 m. La partea superioară a elevaţiilor s-au prevăzut centuri din b.a.

Pe zona centrală, aferentă casei scării, spaţiul dintre elevaţii este liber, realizându-se astfel un subsol tehnic parţial.

Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii din bloc de beton simplu având înălţimea de 1,30 m şi lăţimea tălpii de circa 95 cm la fundaţiile transversale şi respectiv de circa 70 cm la fundaţiile longitudinale.

 

3.    Bloc PB118 - str. Mestesugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (19 apartamente)

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Blocul de locuinţe PB118 este realizat din punct de vedere structural împreună cu blocul PB117, peretele despărţitor dintre acestea fiind perete comun. Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile de 11,20×40,00 m. Blocul PB118 are dimensiunile în plan de 11,20×20,00 m. Pe ambele laturi acesta are prevăzute, pe zona mediană, două ieşinduri cu dimensiunile în plan de 1,50×7,60 m.

            Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

            Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzut la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 2 camere (cameră de zi şi dormitor), dependinţe (hol, bucătărie, baie, cămară şi debara) şi un balcon.

            La nivelul parterului sunt prevăzute 3 apartamente cu câte două camere identice cu cele de la etaje, şi respectiv o uscătorie şi holul cu scara de acces la casa scării.

            Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din ţiglă cu scurgerea în două ape.  Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără     Autorizaţie de construire.Ulterior s-a efectuat intrarea in legalitate a acoperisului tip sarpanta conform cu autorizatia de construire nr.2306/25.11.2014 eliberata de P.M.O.

 

            Structura de rezistenţă

            Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

            Planşeele sunt realizate de asemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

            La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

4.   Bloc Z15 - str. Cazaban, nr. 49B, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1981.

Nr. de nivele: - 3 nivele supraterane (P+2E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane(3 ap. -  cu 2 camere şi  3 apartamente                                    cu 3 camere)

                        - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Blocul Z15 este legat din punct de vedere structural de blocul Z16, peretele despărţitor dintre acestea este perete portant comun; astfel că cele două tronsoane de scară formează un corp comun având în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile în plan de 11,75×32,00 m. Blocul Z15 are regim de înălţime P+2E iar blocul Z16 are regim de înălţime P+3E.

Dimensiunile în plan ale tronsonului aferent blocului Z15 sunt de 11,75×14,40 m. Faţă de acest perimetru construcţia prezintă pe conturul pereţilor portanţi exteriori trei retrageri. Astfel pe latura din faţada posterioară, la limita cu blocul Z16 există o retragere cu dimensiunile în plan de 0,50×6,00 m.

La cele două extremităţi ale laturii din faţada principală, sunt prevăzute două logii şi ca atare conturul pereţilor perimetrali portanţi prezintă două retrageri cu dimensiunile în plan de 1,20×3,30 m. Pe aceste două retrageri planşeul prezintă continuitate.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzute la fiecare nivel, inclusiv la nivelul parterului, următoarele spaţii funcţionale:

- 1 apartament cu 3 camere, dependinţe (bucătărie, cămară, baie, hol şi debara) şi logie

- 1 apartament cu 2 camere, dependinţe (bucătărie, cămară, baie, hol şi debara) şi logie.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă, realizat o dată cu construcţia.

Parapeţii logiilor sunt realizaţi din beton armat fiind finisaţi cu mortar spălat.

Finisajul exterior al construcţiei este realizat din tencuială drişcuită cu terasit. Soclul este finisat cu mozaic spălat în câmpuri verticale.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din zidărie de blocuri ceramice tip GVP având grosimea de 25 cm la interior şi respectiv 30 cm la exterior. Pereţii portanţi sunt confinaţi cu sâmburi din b.a. dispuşi în general la colţuri şi la intersecţii, cu respectarea prevederilor Normativului P2-85 (acest normativ fiind în vigoare la data la care s-a proiectat construcţia).

Raportat la prevederile normativului pentru pereţi portanţi în vigoare (CR6-2013) structura de rezistenţă se încadrează la structuri cu pereţi deşi (tip fagure), având distanţa maximă admisă între pereţii portanţi de 5,00 m şi aria maximă a panoului de perete cuprins între doi pereţi transversali de 25 mp.

Planşeele sunt realizate din b.a. monolit.

Sub pereţii portanţi s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

 

5.   Bloc AN7 - str. Onestilor, nr. 80, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane(17 apartamente)

                        - spatii comerciale la parter, din constructia blocului

                        - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Construcţia are în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 13,03×20,25 m.

Înălţimea nivelelor curente (etajele I-IV) este de 2,74 m din care înălţimea liberă este de 2,56 m. Înălţimea parterului este de 3,20 m din care înălţimea liberă este de 3,02 m.

Nodul de circulaţie pe verticală şi pe orizontală în vederea asigurării accesului la apartamente este situat pe zona centrală a construcţiei, fiind alcătuit din scara de acces realizată într-o singură rampă şi respectiv holul de acces aferent casei scării.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzute la fiecare etaj câte 4 apartamente identice alcătuite din 2 camere (cameră de zi şi dormitor), dependinţe (bucătărie, baie, antreu şi debara) şi logie.

Zonele aferente logiilor sunt evazate spre exterior faţă de peretele exterior cu circa 60 cm. Această evazare s-a păstrat şi la nivelul planşeului acoperiş (planşeu peste etajul IV).

Parterul are ca destinaţie spaţii comerciale. Pe zona frontală acesta este evazat pe întreaga lungime a construcţiei cu circa 60 cm fata de pereţii exteriori ai etajelor. Pe latura din spate s-a evazat numai planşeul peste parter, acesta fiind prevăzut în consolă cu circa 80 cm faţă de pereţii exteriori.

Pereţii de închidere pe cele două laturi longitudinale sunt realizaţi din zidărie de blocuri b.c.a. în grosime de 30 cm. La nivelul parterului, pe zona frontală sunt prevăzute spaţii vitrate aferente spaţiilor comerciale de la parter.

Parapeţii logiilor, cu excepţia celor de la etajul I, sunt realizaţi din schelet metalic (din profile de tablă îndoită) şi panouri de sticlă armată. La nivelul etajului I s-au prevăzut pe ambele laturi ale construcţiei parapeţi continui dispuşi pe toată lungimea construcţiei, realizaţi din placă de b.a. de 6-8 cm grosime.

Finisajul exterior al construcţiei este alcătuit din tencuială stropită.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă, prevăzut cu scurgerea în două ape. Acesta s-a realizat peste acoperişul tip terasă cu învelitoare bituminoasă existent iniţial. Sarpanta a fost construita in baza A.C nr.1658/08.11.2012 si receptionata cu proces verbal de receptie nr.1/09.09.2014.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din diafragme rare de beton armat Bc15 (C12/15) având grosimea de 15 cm.

Diafragmele sunt dispuse pe ambele direcţii ale construcţiei, inclusiv la capetele construcţiei. Astfel s-au prevăzut câte 5 diafragme transversale şi respectiv două diafragme longitudinale interioare. Între diafragmele transversale s-au întreprins două cadre transversale cu 3 deschideri. Acestea au în alcătuire stâlpi lamelari (25×120 cm) dispuşi în axele marginale şi respectiv bulbii aferenţi diafragmelor longitudinale (25×50 cm). Rigla cadrelor este alcătuită din grinzi prefabricate prevăzute la partea superioară cu o zonă monolită (15 cm înălţime) în vederea asigurării legăturii cu planşeele. Pe cele două laturi exterioare ale construcţiei sunt prevăzute două cadre longitudinale cu 6 deschideri. Rigla acestora, alcătuită deasemenea din grinzi prefabricate cu suprabetonare, reazemă pe capetele celor 5 diafragme transversale şi respectiv pe stâlpul lamelar.

La nivelul parterului, pentru a asigura un partiu cât mai flexibil s-au majorat golurile de trecere în diafragmele transversale de la 90 cm (la nivelele curente) la 1,50 m, iar în diafragma transversală mediană s-au prevăzut două goluri cu lăţimea de 1,50 m. Diafragmele transversale exterioare (de capete) sunt căptuşite la exterior, pe zonele în care nu sunt în contact cu construcţiile învecinate, cu zidărie de plăci b.c.a. în grosime de 15-20 cm.

Din punct de vedere al Normativului P85-96, structura de rezistenţă se încadrează la „structuri cu diafragme rare” cu pereţi cuplaţi.

Planşeele sunt realizate integral din b.a. prefabricat.

La nivelul subsolului tehnic sunt continuate diafragmele existente la nivelul suprastructurii, iar sub pereţii exteriori de închidere sunt prevăzute elevaţii din beton simplu.

Sub diafragme şi elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu prevăzut la partea superioară cu centuri din b.a.

 

            Pentru cerinta "A" - Rezistenta mecanica s,i stabilitate

Expertizele tehnice au fost elaborate de catre exp. ing. Haiduc Ioan (conform HGR nr.644/1990, HG nr.10/1995,Normativ P100/2006-Cod de proiectare seismica, P100-3/2008-Cod de evaluare seismica a constructiilor existente, CR6/2013, Ordinul MLPAT 71/1996). Constructiile analizate sunt amplasate in Municipiul Oradea avand caracteristicile dinamice ale terenului  ag  =0,15g, Tc=0,7  sec,  cladirile  fiind  clasate  in  urmatoarele  clase  de  importanta:

Bloc X219 - str. Lapusului, nr. 46 - Clasa III de importanta

Bloc X220 - str. Lapusului, nr. 46 - Clasa III de importanta

Bloc PB118 - str. Mestesugarilor, nr. 71 - Clasa III de importanta

Bloc Z15 - str. Cazaban, nr. 49B - Clasa III de importanta

Bloc AN7 - str. Onestilor, nr. 80 - Clasa III de importanta

care se inscriu in categoria de importanta C conform HGR 766/1997 anexa 4 si a Ordinului 31/N/1995.

            În urma verificărilor efectuate la blocurile Bloc X219 - str. Lapusului, nr. 46, Bloc X220 - str. Lapusului, nr. 46, Bloc PB118 - str. Mestesugarilor, nr. 71, Bloc Z15 - str. Cazaban, nr. 49B si Bloc AN7 - str. Onestilor, nr. 80 situate în Oradea, se constată că, construcţiile au asigurata rezistenţa mecanică şi stabilitatea necesară conform cu normele tehnice în vigoare.

            Blocurile X219, X220 si PB118 au asigurată cerinţa minimă de performanţă pentru preluarea acţiunilor seismice, putând fi încadrate la clasa de risc seismic III (CRsIII), nefiind necesare lucrări de intervenţie la elementele structurale în vederea majorării siguranţei construcţiei la acţiuni seismice.

            Blocurile Z15 si AN7 au asigurată cerinţa minimă de performanţă pentru preluarea acţiunilor seismice, putând fi încadrate la clasa de risc seismic IV (CRsIV), nefiind necesare lucrări de intervenţie la elementele structurale în vederea majorării siguranţei construcţiei la acţiuni seismice.

            Pentru cerinţa “B” – Siguranţă în exploatare

            Nu exista elemente sau factori care pot periclita siguranţa, protecţia sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerinţele normativului N.P. 068-02 şi sunt realizate protecţia utilizatorilor la condiţiile de performanţă stabilite în normativul mai sus menţionat.

            Pentru cerinţa “C” – Securitate la incendiu

            Nu există elemente sau factori care pot periclita siguranţa, protecţia sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerinţele normativului P 118-99 cu completările ulterioare şi sunt realizate protecţia utilizatorilor la condiţiile de performanţă stabilite în normativul mai sus menţionat.

            Pentru cerinţa “D” – Igiena, sănătatea şi mediul

            Clădirile respecta cerinţele de calitate susceptibilă care să nu compromită sănătatea şi igiena ocupanţilor, utilizatorilor, fiind asigurate condiţiile de igienă prin asigurarea cantităţii şi calităţii aerului, luminii şi eliminarea degajărilor de noxe şi climat radioactiv-electromagnetic.

            Pentru cerinţa “E” – Economie de energie şi izolare termică

            Rezistenţa termică corectată este sub valorile minime necesare pentru toate elementele componente ale anvelopei, pierderile şi consumurile mari de energie termică mari, consumuri de energie termică pentru apă caldă crescute datorită distribuţiei deficitare în subsol şi neverificarea metrologică a repartitoarelor de costuri (apometre).

            Confortul termic interior scăzut datorită condiţiilor deficitare de eficienţă economica fiind necesara anveloparea elementelor exterioare (punţi exterior opaci, planşeul peste subsol, planşeul terasă, modernizarea suprafeţelor vitrate).

            Pentru cerinţa “F” – Protecţia împotriva zgomotului

            În decursul timpului s-au efectuat intervenţii la tâmplării, fiind schimbate în proporţie de circa 60% şi s-au realizat închideri de balcoane cu materiale performante, PVC sau lemn stratificat, cu geamuri trase cu inserţii de argon sau vid, materiale care au redus substanţial sursa de poluare fonică provenită din exterior.

            Restul de tâmplării rămase fiind degradate, neetanşe, sunt necesare  lucrări de intervenţie pentru a limita propagarea zgomotului exterior.

             - Valoarea de inventar a construcţiilor

Nu există date concrete referitoare la valoarea de inventar actual a imobilelor

            - Actul doveditor al forţei majore, dupã caz:  Nu este cazul.

 

 

III. SOLUTIA PROIECTATA:

            Realizarea soluţiei de termoizolare a unui element de construcţie care face parte din anvelopa unei clãdiri se face respectând metodele de analizã şi de calcul stabilite în "Normativ pentru realizarea auditului energetic al clãdirilor existente şi al instalaţiilor de încãlzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora, indicativ NP 047" şi prelevatã din SC 007-02 "Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-hidroenergetice a anvelopei clãdirilor existente".

            Alegerea soluţiilor de reabilitare şi modernizare termicã şi energeticã a clãdirii blocurilor de locuinţe, la nivelul anvelopei acestora, se face de comun acord şi în colaborare cu proprietarii clãdirilor, având în vedere alcãtuirea şi starea elementelor de construcţie existente, determinate în faza de realizare a expertizei energetice, conform NP 048 "Normativ pentru expertizarea termicã şi energeticã a clãdirilor existente şi a instalaţiilor de încãlzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora" cu ocazia întocmirii expertizei termice, precum şi în funcţie de criteriile prioritare specifice fiecãrei situaţii în parte.

 

A. Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile de locuinte

B. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare

 

A.    Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile de locuinte:

1.        Soluţii pentru termoizolare pereţi exteriori (include termoizolare soclu, spaleti si fasiile orizontale)

- Izolarea termică a pereţilor exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu l0,038 [W/mK] , de 15 cm grosime ( sistem complet ), clasa de reactie la foc B - S2 d0;

- Izolarea termică a pereţilor exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel putin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, având l0,029 [W/mK], clasa de reactie la foc B - S2 d0;

- Bordarea golurilor se va realiza cu material  termoizolant cu clasa de reacţie la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3 cm grosime;

- Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fasiilor orizontale continue va fi realizat cu plăci minerale termoizolante de 15 cm grosime, clasa de reactie la foc A1 sau A2 - S1.d0

- In dreptul rosturilor de dilatare, izolatia termica si finisajele fatadelor, vor fi intrerupte cu chituri elastice corespunzatoare, pentru evitarea aparitiei ulterioare a fisurilor.

- Totodata se vor izola termic planseele in consola (intrados balcoane) cu polistiren expandat ignifugat 15cm cu l0,038 [W/mK] (sistem complet).

 

2. Soluţii pentru înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente   

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare şi închiderea balcoanelor cu tâmplărie PVC cu minim 5 camere, cu geam termopan cu două foi de sticlă (una normală iar cealaltă cu depunere de strat emisiv LOW-E, cu rezistenţa termică corectată de minim 0,77 mpK/W.

- Tâmplăria PVC va fi prevăzută cu grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor şi evitarea apariţiei condensului pe elementele componente ale anvelopei şi va fi prevăzută cu glaf exterior de culoare albă sau altă culoare, compatibilă cu finisajele exterioare. Feroneria va fi oscilobatantă cu închideri multipunct.

 

  3. Soluţii pentru termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul şarpantei

- Izolarea termica a planseului sub pod, se va realiza cu vata minerala rigida (bazaltica) in grosime de 20 cm., clasa de reactie la foc A1, (10cm +10cm) format din  doua straturi tesute , protejat cu un strat de şapă armată de 5 cm. in scopul reducerii efectului defavorabil al puntilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se lua masuri de "imbracare" cu un strat termoizolant a parapetilor pe care reazema cosoroabele.

           

4. Soluţii pentru termoizolare planşeu peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter

- Izolarea planşeului peste subsol pe intrados cu plăci de vată minerală bazaltică (MW) cu l0,04 [W/mK], cu o grosime de 8 cm, rezistenţa la compresiune a placilor la o deformaţie de 10% - CS (10/Y) min 30 kPa, protejat cu un strat de glet şi zugraveală cu var.

 

5. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei

           

6. Lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzirea aferentă părţilor comune ale blocurilor de locuinţe

- inlocuirea  instalatiei de distributie incalzire si acm in subsol , intre punctul de      racord si planseul peste subsol.

- montarea la baza coloanelor de incalzire  a robinetelor de reglare a presiunii diferentiale;

- montarea robinetilor cu cap termostat la fiecare corp de incalzire;

- termoizolarea sistemului de distributie a energiei termice pentru incalzirea spatiilor din subsolul blocului;

- termoizolarea sistemului de distributie a apei calde menajere;

 

B.        Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic [lucrări prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare actualizata]:

   Lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie:

- îndepărtarea tencuielilor degradate de pe faţade şi refacerea acestora înainte de aplicarea termosistemului.

- se vor efectua reparatii la parapetul balcoanelor.

  Construirea/repararea acoperisului tip sarpanta/terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta/terasa:

- consta in lucrari de demontare si remontare a burlanelor de scurgere a apelor meteorice dupa realizarea termosistemului.

  Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie.

- lucrari de demontare a instalatiilor de telecomunicatii, electrice si a aparatelor de climatizare montate aparent pe fatada precum si montarea acestora dupa realizarea termosistemului. Pozarea instalatiilor se va face in jgheaburi din material plastic pentru montaj exterior. 

  Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie:

  - repararea si refacerea tencuielior si finisarea zonei de interventie (spaletii tamplariilor propuse) atat la spatiile individuale cat si la cele comune (casa scarii)

  Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe:

- refacerea trotuarelor de protectie cu umplerea santurilor cu pietris, efectuate in urma izolarii soclului sub nivelul trotuatului cu 50 cm si ulterior dalarea zonelor respective cu dale din beton.

  Se vor realiza lucrari de reparatii pe zonele rosturilor dintre panouri care prezinta degradari

  Se va trata corespunzator rostul de tasare dintre tronsoane

 

                       

 

 

 

 

 INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI

 

  1. Bloc X219 - str. Lapusului, nr. 46, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc X219

SC

229,60 mp

SCD

1169,20 mp

SU

927,80 mp

Valoarea investitiei   (lei cu tva)

          433,154.65

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata   (lei cu tva/mp)

370,47

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

433,154.65

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

8,975.23

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

424,179.42

III

Contributia proprie, din care :

178,647.00

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

169,671.77

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

8,975.23

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

254,507.65

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

71,81

34,03

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

20

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)         

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

27,01x10-6

 

13,42x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

314.036,18

156.013,65

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

228,72

44,81

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

347,95

162,82


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

37,78

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

158.022,53

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

183,91

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

185,13

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:    427,50215 lei = 94,89925 mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 377,67207 mii lei =  83,83770 mii euro

 

Indicatori fizici

1.      Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                 6  luni

2.      Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                             5 ani

 

  1. Bloc X220 - str. Lapusului, nr. 46, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator                           

Bloc X220

SC                                        

239,63 mp

SCD                                   

1218,67 mp

SU                                         

913,26 mp

Valoarea investitiei   (lei cu tva)

434,542.16

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata   (lei cu tva/mp)

356.57

 

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

434,542.16

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

8,113.85

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

426,428.32

III

Contributia proprie, din care :

178,685.17

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

170,571.33

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

8,113.85

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

255,856.99

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

71,19

               34,53

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

21

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

26,76x10-6

 

13,58x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

311.232,07

157.912,52

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

227,89

47,81

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

350,47

167,99

Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

36,66

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

153.319,55

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

180,08

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

182,48

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:    428,88966 mii lei = 95,20726 mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 378,56418 mii lei =  84,03574 mii euro

Indicatori fizici

1.    Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                       6  luni

2.       Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                   5 ani

 

 

  1. Bloc PB118 - str. Mestesugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

 

Indicator

Bloc PB118

SC

259,89 mp

SCD

1345,05 mp

SU                                                                    

1067,43 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

419,923.25

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

312,20

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

419,923.25

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

4,787.33

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

415,135.91

III

Contributia proprie, din care :

170,841.70

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

166,054.37

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

4,787.33

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

249,081.55

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

74,33

37,41

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

19

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

28,07x10-6

 

14,79x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

326.373,55

171.977,92

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

224,93

84,80

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

312,72

155,50

Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

36,92

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

154.395,63

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

140,13

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

157,22

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:    414,27075 mii lei = 91,96207 mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 365,30461 mii lei = 81,09230 mii euro

Indicatori fizici

1.       Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                   6  luni

2.       Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                5 ani

 

  1. Bloc Z15 - str. Cazaban, nr. 49B, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc Z15

SC

178,27 mp

SCD

534,81 mp

SU

389,55 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

264,498.20

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

494,56

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

264,498.20

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

1,637.81

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

262,860.39

III

Contributia proprie, din care :

106,781.96

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

105,144.15

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

1,637.81

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

157,716.23

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

34,72

14,98

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

6

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

12,99x10-6

5.89x10-6

sectorul rezidential (Mtep)

 

 

 

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

151.069,05

68.507,67

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

293,93

66,90

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

401,20

170,83

Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

19,74

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

82.561,38

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

227,03

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

230,37

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·   Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:       258,84570 mii lei = 57,45997 mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 228,61022 mii lei = 50,74814 mii euro

 

Indicatori fizici

1.      Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                            6  luni

2.      Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                        5 ani

     

 

 

 

  1. Bloc AN7 - str. Onestilor, nr. 80, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc AN7

SC

284,17 mp

SCD

1397,67 mp

SU

1106,38 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

419,523.33

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

300.16

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

419,523.33

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

69,965.21

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

349,558.12

III

Contributia proprie, din care :

209,788.45

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

139,823.25

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

69,965.21

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

209,734.87

 

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

60,84

27,74

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

18

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

23,31x10-6

11,41x10-6

sectorul rezidential (Mtep)

 

 

 

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

271.122,84

132.692,58

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

167,47

47,40

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

246,00

110,00

 

 

 

Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

33,10

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

138.430,26

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

120,07

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

136,00

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:    413,87083 mii lei = 91,87330 mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 366,43309 mii lei = 81,34281 mii euro

 

Indicatori fizici

1.      Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                   6  luni

2.      Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                5 ani

 

 

 

V. INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI CUMULATI PE INTREAGA APLICATIE

         - Bloc X219 - str. Lapusului, nr. 46, Mun. Oradea, Jud. Bihor

         - Bloc X220 - str. Lapusului, nr. 46, Mun. Oradea, Jud. Bihor

         - Bloc PB118 - str. Mestesugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

         - Bloc Z15 - str. Cazaban, nr. 49B, Mun. Oradea, Jud. Bihor

         - Bloc AN7 - str. Onestilor, nr. 80, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Indicator

Bloc X219

Bloc X220

Bloc PB118

Bloc Z15

Bloc AN7

Total

SC

229,60

239,63

259,89

178,27

284,17

1.191,56

SCD

1169,20

1218,67

1345,05

534,81

1397,67

5.665,40

SU

927,80

913,26

1067,43

389,55

1106,38

4.404,42

Valoarea investitiei (lei cu tva)

433,154.65

 

434,542.16

 

419,923.25

 

264,498.20

 

419,523.33

 

1,971,641.59

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

370,47

356.57

312,20

494,56

300.16

348.01

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

 

1,971,641.59

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

 

93,479.43

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

 

1,878,162.16

III

Contributia proprie, din care :

 

844,744.29

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

 

751,264.86

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

 

93,479.43

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

 

1,126,897.30

 

Indicator de realizare (de

output)) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

 

Valoare la finalul implementarii

proiectului

 

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

 

(echivalent tone de C02)

312,89

 

148,69

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

 

84

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

 

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

 

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

120,85x10-6

 

 

56,64x10-6

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

1.373.833,69

 

687.104,34

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

218,01

 

57,73

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

319,03

 

149,56

Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

     164,20

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

686.729,35

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

160,28

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

169,47

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

  • Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                        (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5744 lei, curs infoeuro iulie 2017

             Total:    1.943,37910 mii lei = 431,40186 mii euro

din care:

            - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 1.716,58420 mii lei = 381,05669 mii euro

                                                                                                          Intocmit,

                                                                                                          S.C. Proiect Bihor S.A.