Hotărârea nr. 63/2020

pentru modificarea anexei la H.C.L. 358/24.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4”

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru modificarea anexei la H.C.L. 358/24.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:  „Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4”  

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 30242/30.01.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 30344/30.01.2020, prin care Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea modificării anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 3598/24.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:  “Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4”

În conformitate cu prevederile art. (9) alin. (7) lit. f) din Contractul de finanțare nr. 4595/15.07.2019 care prevede situațiile în care poate fi modificat.

                       Ţinând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

                       Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                       În baza  art. 129, alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a), lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

           

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

ART. I. Se modifică anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 358/24.04.2019  privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:  „Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4”

ART.  II.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 358/24.04.2019, rămân neschimbate.

ART. III.  Cu ducerea la îndeplinirie a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

ART. IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·        Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională

·         Direcția Tehnică

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 63

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

                                   

 

ANEXA la HCL nr.63/18.02.2020

 

 

 

I. DATE GENERALE

 

1. Denumirea obiectivului de investitii

Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte - Brancoveanu 5A, P63, Q1/II, C4  in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea

2. Amplasamentul:

Bloc - str. C. Brancoveanu, nr. 5A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc P63 - str. Cazaban, nr. 3, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc Q1/II - str. Sovata, nr. 48, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc C4 - str. Sovata, nr. 56, Mun. Oradea, Jud. Bihor

3. Beneficiarul investitiei:

Asociaţia de proprietari ”Delta”

Asociaţia de proprietari ”Cazaban Onesti”

Asociaţia de proprietari ”Sovata Q1/II”

Asociaţia de proprietari ”Sovata101”

4. Titularul investitiei:

Municipiul Oradea

5. Elaboratorul documentatiei:

S.C. PROIECT BIHOR S.A., Jud. Bihor, loc. Oradea, str. Gen. Magheru, nr. 23

 

            II. SITUATIA EXISTENTA

 

            Investitia se refera la patru clădiri - blocuri de locuinţe - condominiu

1.    Bloc - str. C. Brancoveanu, nr. 5A, Mun. Oradea, Jud. Bihor  

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1969.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                          - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (10 apartamente)

                          - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (y1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Construcţia are în plan o formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 11,40×19,00. Pe zona celor trei balcoane construcţia are prevăzute retrageri de la perimetrul exterior. Astfel, în faţada principală sunt prevăzute două retrageri cu dimensiunile în plan de 0,65×4,40 m, iar la capătul din stânga este prevăzută o retragere cu dimensiunile în plan de 0,70×9,85 m.

Înălţimea unui nivel este de 2,75 m din care înălţimea liberă este de circa 2,55 m.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă.

Din punct de vedere funcţional, construcţia are prevăzute la toate nivelele următoarele spaţii:

Un apartament cu 4 camere, dependinţe (hol, bucătărie, cămară, debara, baie) şi 2 balcoane şi un apartament cu 3 camere.

 

La parter sunt prevăzute un apartament cu 3 camere, respectiv un apartament cu 4 camere.

Apartamentele de la parter nu sunt prevăzute cu balcoane.

Balcoanele sunt de tip semilogie, fiind ieşite de la faţa peretelui exterior doar pe o lăţime de 55 cm. Parapeţii balcoanelor sunt realizaţi din b.a. monolit.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din zidărie de blocuri ceramice tip GVP având grosimea de 25 cm la interior şi respectiv 30 cm la exterior. Pereţii portanţi sunt confinaţi parţial, cu sâmburi din b.a. dispuse în general în câmpul pereţilor şi nu la colţuri şi intersecţii, nefiind respectate prevederile normativelor CR6-2013 sau P2-85 (aceste normative fiind ulterioare datei la care s-a proiectat construcţia).

La interior s-au prevăzut pereţi portanţi doar pe direcţie transversală, dispuşi pe zona centrală (aferentă casei scării).

Pentru susţinerea planşeelor pe direcţia longitudinală s-a prevăzut o grindă mediană longitudinală care reazămă pe pereţii portanţi transversali şi respectiv pe doi stâlpi din b.a. dispuşi pe zona centrală a celor două tronsoane situate între casa scării şi capetele construcţiei.

Raportat la prevederile normativului pentru pereţi portanţi în vigoare (CR6-2013) structura de rezistenţă se încadrează la structuri cu pereţi rari (tip celular), având distanţa maximă admisă între pereţii portanţi de 9,00 m şi aria maximă a panoului de perete cuprins între doi pereţi transversali de 75 mp.

Planşeele sunt realizate din b.a. monolit.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

2.    Bloc P63 - str. Cazaban, nr. 3, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1979.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                            - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:    - locuinţe la nivelele supraterane (3 ap. cu 4 cam. şi 8 ap. cu 2 cam.)

                            - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (y1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Construcţia are în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 11,20×15,50 m. Blocul P63 are structura de rezistenţă realizată împreună cu blocul PC62, peretele structural situat între cele două blocuri fiind perete comun.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzute la nivelul etajelor 1, 2 şi 3 câte un apartament cu 2 camere (cameră şi dormitor) şi dependinte (hol, bucătărie, baie, grup sanitar şi cămară), respectiv câte un ap. cu 4 camere şi dependinţe. Apartamentele situate în partea dreaptă (spre capăt) au prevăzute două balcoane. Apartamentele situate în partea stângă (spre zona de rost) au prevăzute un balcon. La parter sunt prevazute 2 ap. Cu 2 camere. La etajul 4 sunt prevăzute 3 ap. cu 2 camere, unul din cele 3 fiind rezultat din alipirea unei camere la uscatoria existenta transformata in aparatament.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din ţiglă cu scurgerea în trei ape, in baza autorizatiei de construire nr.1239/23.08.2000.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate deasemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

            Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

3.    Bloc Q1/II - str. Sovata, nr. 48, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1977.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                            - 1 nivel subteran (subsol tehnic )

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane  (17 ap. cu 2 cam, 3 ap. cu 3 cam si 1 ap. cu o camera.)

                            - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (y1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Construcţia are în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10,00×26,70 m.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzute 4 apartamente cu 2 camere (cameră de zi şi dormitor), dependinţe (bucătărie, baie, hol, debara I, debara II şi sas) şi balcon. Ulterior la unul din apartamente s-a anexat uscătoria existentă la fiecare nivel prin realizarea unui perete despărţitor pe holul adiacent casei scării. La etajul 4 sunt prevazute 4 ap. cu 2 camere, iar uscatoria a fost transformata ulterior in apartament cu o camera.

La nivelul parterului sunt prevăzute apartamente identice cu cele de la nivelele superioare cu deosebirea ca acestea nu au prevazute balcoane.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din ţiglă cu scurgerea în două ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat în baza unui proiect, având autorizaţie de construire nr.1213/13.06.2006.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate deasemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

 

4.    Bloc C4 - str. Sovata, nr. 56, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1971.

Nr. de nivele: - 11 nivele supraterane (P+10E)

                            - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

                            - 1 ultim nivel tehnic

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (66 apartamente)

                           -  subsol si ultimul nivel tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (y1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Construcţia este alcătuită din două corpuri independente din punct de vedere structural, legată funcţional între ele cu un corp de legătură.

Corpul de bază care include şi nucleul de circulaţie pe verticală (casa scării şi lifturile) este alcătuit din două aripi identice dispuse simetric faţă de nucleul central.

Cele două aripi ale corpului de bază se pot înscrie în plan într-un dreptunghi cu dimensiunile în plan de 16,05×9,50 m. Faţă de acest perimetru prezintă două retrageri cu dimensiunile în plan de 1,80×1,80 m dispuse la colţurile adiacente nucleului central şi respectiv două retrageri cu dimensiunile în plan de 2,60×4,20 m dispuse la colţurile exterioare.

Nucleul central dispus între cele două aripi laterale are în plan dimensiunile principale de 8,80×6,00 m.

Corpul auxiliar, distanţat faţă de nucleul central cu 3,40 m are dispoziţia în plan asemănătoare cu cele două aripi laterale ale corpului de bază, cu excepţia faptului că acesta are lăţimea mai mare cu 3,10 m faţă de lăţimea aripilor laterale (9,50 m). Astfel acesta se poate înscrie într-un dreptunghi cu dimensiunile de 16,05×12,60 m. Faţă de acest perimetru construcţia prezintă două retrageri dispuse la colţurile dinspre nucleul central identice cu cele ale aripilor secundare (1,80×1,80 m) şi respectiv două retrageri cu dimensiunile în plan de 5,60×4,20 m dispuse la colţurile exterioare.

Corpul de legătură, situat între nucleul central şi corpul auxiliar asigură legătura acestuia din urmă cu nodul de circulaţie pe verticală situat în nucleul central. Acesta are dimensiunile în plan de 3,05×3,30 m.

Din punct de vedere funcţional, construcţia are prevăzute următoarele spaţii:

- aripile laterale ale corpului de bază au prevăzute câte două apartamente cu două camere, dependinţe (bucătărie, cămară, vestibul, baie, antreu) şi balcon dispus pe colţ în zona cu retragere

- aripa auxiliară are prevăzute două apartamente cu trei camere, dependinţe (bucătărie, baie, sas, cămară, antreu şi vestibul) şi balcon

- nucleul central este alcătuit din casa scării propriu-zisă, hol de circulaţie şi două puţuri de lift.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă necirculabilă cu învelitoare bituminoasă.

Parapeţii balcoanelor sunt realizaţi din plăci de b.a. prefabricat în grosime de 6-8 cm, aceştia fiind finisaţi identic cu finisajul exterior al pereţilor (tencuială stropită).

Finisajul exterior al construcţiei este realizat parţial din tencuială stropită cu terasit (circa 30%) şi respectiv din placaj ceramic imitaţie de ceramică (circa 70%).

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din diafragme de beton armat Bc15 (C12/15) având grosimea de 15 cm, realizate în cofraje glisante.

Diafragmele sunt dispuse întreg conturul exterior al fiecărei aripi precum şi între camere (inclusiv între cameră şi bucătărie).

Din punct de vedere al Normativului P85-96, structura de rezistenţă se încadrează la „structuri cu diafragme dese” cu pereţi cuplaţi.

Diafragmele exterioare sunt căptuşite cu termoizolaţie realizată din zidărie de blocuri b.c.a. în grosime de 20 cm.

Planşeele sunt realizate integral din b.a. monolit. Acestea au fost realizate ulterior după glisarea diafragmelor, fiind asigurată rezemarea punctuală a acestora pe diafragmele de b.a.

La nivelul subsolului tehnic sunt continuate diafragmele existente la nivelul suprastructurii.

Construcţia are prevăzută o fundaţie de tip radier general din b.a.

Între cele două corpuri ale construcţiei (corpul de bază şi corpul auxiliar) este prevăzut în zona corpului de legătură un rost de tasare-dilatare şi cu rol antiseismic.

 

            Pentru cerint,a "A" - Rezistent,a mecanica s,i stabilitate

Expertiza tehnica elaborata de catre exp. ing. Haiduc Ioan (documentatie intocmita conform HGR nr.644/1990, HG nr.10/1995,Normativ P100/2006-Cod de proiectare seismica, P100-3/2008-Cod de evaluare seismica a constructiilor existente, CR6/2013, 0rdinul MLPAT 71/1996, constructiile analizate sunt amplasate in Municipiul Oradea avand caracteristicile dinamice ale terenului  ag  =0,15g, Tc=0,7  sec,  cladirile  fiind  clasate  in  urmatoarele  clase  de  importanta:

Bloc- str. C. Brancoveanu, nr. 5A - Clasa III de importanta

Bloc P63 - str. Cazaban, nr. 3 - Clasa III de importanta

Bloc Q1/II - str. Sovata, nr. 48 - Clasa III de importanta

Bloc C4 - str. Sovata, nr. 56 - Clasa III de importanta

care se inscriu in categoria de importanta C conform HGR 766/1997 anexa 4 si a Ordinului 31/N/1995.

            În urma verificărilor efectuate la blocurile Bloc P63 - str. Cazaban, nr. 3, Bloc Q1/II - str. Sovata, nr. 48, Bloc C4 - str. Sovata, nr. 56 si bloc    , str. C. Brancoveanu, nr. 5A situate în Oradea, se constată că, construcţiile au asigurata rezistenţa mecanică şi stabilitatea necesară conform cu normele tehnice în vigoare.

            Construcţiile au asigurată cerinţa minimă de performanţă pentru preluarea acţiunilor seismice, putând fi încadrate la clasa de risc seismic III (CRsIII), nefiind necesare lucrări de intervenţie la elementele structurale în vederea majorării siguranţei construcţiei la acţiuni seismice.

 

            Pentru cerinţa “B” – Siguranţă în exploatare

            Nu exista elemente sau factori care pot periclita siguranţa, protecţia sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerinţele normativului N.P. 068-02 şi sunt realizate protecţia utilizatorilor la condiţiile de performanţă stabilite în normativul mai sus menţionat.

            Pentru cerinţa “C” – Securitate la incendiu

            Nu există elemente sau factori care pot periclita siguranţa, protecţia sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerinţele normativului P 118-99 cu completările ulterioare şi sunt realizate protecţia utilizatorilor la condiţiile de performanţă stabilite în normativul mai sus menţionat.

            Pentru cerinţa “D” – Igiena, sănătatea şi mediul

            Clădirile respecta cerinţele de calitate susceptibilă care să nu compromită sănătatea şi igiena ocupanţilor, utilizatorilor, fiind asigurate condiţiile de igienă prin asigurarea cantităţii şi calităţii aerului, luminii şi eliminarea degajărilor de noxe şi climat radioactiv-electromagnetic.

            Pentru cerinţa “E” – Economie de energie şi izolare termică

            Rezistenţa termică corectată este sub valorile minime necesare pentru toate elementele component ale anvelopei, pierderile şi consumurile mari de energie termică mari, consumuri de energie termică pentru apă caldă crescute datorită distribuţiei deficitare în subsol şi neverificarea metrologică a repartitoarelor de costuri (apometre).

            Confortul termic interior scăzut datorită condiţiilor deficitare de eficienţă economic fiind necesar anveloparea elementelor exterioare (punţi exterior opaci, planşeul peste subsol, planşeul terasă, modernizarea suprafeţelor vitrate).

            Pentru cerinţa “F” – Protecţia împotriva zgomotului

            În decursul timpului s-au efectuat intervenţii la tâmplării, fiind schimbate în proporţie de circa 60% şi s-au realizat închideri de balcoane cu material performante, PVC sau lemn stratificat, cu geamuri trase cu inserţii de argon sau vid, material care au redus substanţial sursa de poluare fonică provenită din exterior.

            Restul de tâmplării rămasă fiind degradată, neetanşă, ceea ce va duce la lucrări de intervenţie pentru a limita propagarea zgomotului exterior.

             - Valoarea de inventar a construcţiei

Nu există date concrete referitoare la valoarea de inventar actual a imobilului

            - Actul doveditor al forţei majore, dupã caz:  Nu este cazul.

 

III. SOLUTIA PROIECTATA:

            Realizarea soluţiei de termoizolare a unui element de construcţie care face parte din anvelopa unei clãdiri se face respectând metodele de analizã şi de calcul stabilite în "Normativ pentru realizarea auditului energetic al clãdirilor existente şi al instalaţiilor de încãlzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora, indicativ NP 047" şi prelevatã din SC 007-02 "Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-hidroenergetice a anvelopei clãdirilor existente".

            Alegerea soluţiilor de reabilitare şi modernizare termicã şi energeticã a clãdirii blocurilor de locuinţe, la nivelul anvelopei acestora, se face de comun acord şi în colaborare cu proprietarii clãdirilor, având în vedere alcãtuirea şi starea elementelor de construcţie existente, determinate în faza de realizare a expertizei energetice, conform NP 048 "Normativ pentru expertizarea termicã şi energeticã a clãdirilor existente şi a instalaţiilor de încãlzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora" cu ocazia întocmirii expertizei termice, precum şi în funcţie de criteriile prioritare specifice fiecãrei situaţii în parte.

 

A. Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile de locuinte

B. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare

 

A.    Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile de locuinte:

1.        Soluţii pentru termoizolare pereţi exteriori (include termoizolare soclu, spaleti si fasiile orizontale)

- Izolarea termică a pereţilor exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu l0,038 [W/mK] , de 15 cm grosime ( sistem complet ), clasa de reactie la foc B - S2 d0;

- Izolarea termică a pereţilor exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel putin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, având l0,029 [W/mK], clasa de reactie la foc B - S2 d0;

- Bordarea golurilor se va realiza cu material  termoizolant cu clasa de reacţie la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3 cm grosime;

- Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fasiilor orizontale continue va fi realizat cu plăci minerale termoizolante de 15 cm grosime, clasa de reactie la foc A1 sau A2 - S1.d0

- In dreptul rosturilor de dilatare, izolatia termica si finisajele fatadelor, vor fi intrerupte cu chituri elastice corespunzatoare, pentru evitarea aparitiei ulterioare a fisurilor.

- Totodata se vor izola termic planseele in consola (intrados balcoane) cu polistiren expandat ignifugat 15cm cu l0,038 [W/mK] (sistem complet).

 

2. Soluţii pentru înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente   

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare şi închiderea balcoanelor cu tâmplărie PVC cu minim 5 camere, cu geam termopan cu două foi de sticlă (una normală iar cealaltă cu depunere de strat emisiv LOW-E, cu rezistenţa termică corectată de minim 0,77 mpK/W.

- Tâmplăria PVC va fi prevăzută cu grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor şi evitarea apariţiei condensului pe elementele componente ale anvelopei şi va fi prevăzută cu glaf exterior de culoare albă sau altă culoare, compatibilă cu finisajele exterioare. Feroneria va fi oscilobatantă cu închideri multipunct.

 

  3. Soluţii pentru termohidroizolare terasă / termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul şarpantei

- Izolarea termica a planseului sub pod, se va rializa cu vata minerala rigida (bazaltica) in grosime de 20 cm., clasa de reactie la foc A1, (10cm +10cm) format din  doua straturi tesute , protejat cu un strat de şapă armată de 5 cm. in scopul reducerii efectului defavorabil al puntilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se lua masuri de "imbracare" cu un strat termoizolant a parapetilor pe care reazema cosoroabele.

-  Izolarea termica a planseului terasă, se va realiza cu cu vată minerală bazaltică 20 cm, clasa de reacţie la foc A1 (10cm +10cm) format din doua straturi ţesute, protejate cu un strat de sapă de 5 cm si o hidroizolaţie corespunzătoare pe bază de bitum sau altă soluţie omologată în CE şi la noi în ţară.

           

4. Soluţii pentru termoizolare planşeu peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter

- Izolarea planşeului peste subsol pe intrados cu plăci de vată minerală bazaltică (MW) cu l0,04 [W/mK], cu o grosime de 8cm, rezistenţa la compresiune a placilor la o deformaţie de 10% - CS (10/Y) min 30 kPa, protejat cu un strat de glet şi zugraveală cu var.

 

5. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei

           

6. Lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzirea aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe

- Inlocuirea  instalatiei de distributie incalzire si acm in subsol, intre punctul de racord si planseul peste subsol;

- Montarea la baza coloanelor de incalzire  a robinetelor de reglare a presiunii diferentiale;

- Montarea robinetilor cu cap termostat la fiecare corp de incalzire;

- Termoizolarea sistemului de distributie a energiei termice pentru incalzirea spatiilor din subsolul blocului;

- Termoizolarea sistemului de distributie a apei calde menajere;

 

B.        Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic [lucrări prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare actualizata]:

   Lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie:

- îndepărtarea tencuielilor degradate de pe faţade şi refacerea acestora înainte de aplicarea termosistemului.

- se vor efectua reparatii la parapetul balcoanelor.

  Construirea/repararea acoperisului tip sarpanta/terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta/terasa:

- consta in lucrari de demontare si remontare a burlanelor de scurgere a apelor meteorice dupa realizarea termosistemului.

  Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie.

- lucrari de demontare a instalatiilor de telecomunicatii, electrice si a aparatelor de climatizare montate aparent pe fatada precum si montarea acestora dupa realizarea termosistemului. Pozarea instalatiilor se va face in jgheaburi din material plastic pentru montaj exterior. 

Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie:

  - repararea si refacerea tencuielior si finisarea zonei de interventie (spaletii tamplariilor propuse) atat la spatiile individuale cat si la cele comune (casa scarii)

  Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe:

- refacerea trotuarelor de protectie cu umplerea santurilor cu pietris, efectuate in urma izolarii soclului sub nivelul trotuatului cu 50 cm si ulterior dalarea zonelor respective cu dale din beton.

  Se vor realiza lucrari de reparatii pe zonele rosturilor dintre panouri care prezinta degradari

  Se va trata corespunzator rostul de tasare dintre tronsoane

 

                                                                                                         


IV. INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI

 

  1. Bloc - str. C. Brancoveanu, nr. 5A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc

SC

213,48 mp

SCD

1060,40 mp

SU

769,20 mp

Valoarea investitiei   (lei cu tva)

477.659,40

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata   (lei cu tva/mp)

450,45

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

477,659.40

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

3,620.91

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

474,038.49

III

Contributia proprie, din care :

193,236.30

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

189,615.40

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

3,620.91

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

284,423.09

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

62,04

25,34

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

10

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)         

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

24,13 x10-6

 

9,78x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

264.799,72

111.293,24

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

283,72

78,88

*din surse regenerabile (geotermal)

-

-

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

364,82

147,90

*din surse regenerabile (geotermal)

-

-


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

36,70

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

153.506,48

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

204,84

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

216,92

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·       Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:    471,67370 mii lei = 104,70469 mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 323,99781mii lei = 71,92280mii euro

·         Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

323,99781mii lei /769,20mp = 0,42121mii lei/m2 (a.u.)

71,92280mii euro /769,20mp = 0,09350mii euro/ m2 (a.u.)

 

Indicatori fizici

1.       Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                               6 luni

2.       Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                              5 ani

3.       Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                               78,88kwh/m2,an

4.       Economia anuală de energie                                                                        166854,86kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                         14,37 tep

5.       Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                                                          =36,70 to. CO2/an

6.       Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                       10 apartamente

 

Eşalonarea investiţiei - total INV / C+M în mii lei

Anul 1:  471,63770mii lei = 104,70469mii euro /   416,52917mii lei = 92,46341mii euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Bloc P63 - str. Cazaban, nr. 3, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc P63

SC

174,89 mp

SCD

958,49 mp

SU

735,64 mp

Valoarea investitiei   (lei cu tva)

381.846,75

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata   (lei cu tva/mp)

398,38

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

381.846,75

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

17.235,95

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

364.610,80

III

Contributia proprie, din care :

163.080,27

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

145.844,32

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

17.235,95

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

218.766,48

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

46,48

20,02

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

11

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

17,90x10-6

 

7,55x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

206.385,13

95.716,62

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

 

193,87

30,27

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

282,94

119,42


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

26,46

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

110.668,51

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

163,60

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

163,52

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:    375,86105 mii lei = 83,43568 mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 329,94652mii lei = 73,24332mii euro

·     Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

329,94652mii lei / 735.64 mp = 0,44852 mii lei/m2 (a.u.)

73,24332mii euro / 735.64 mp = 0,09956mii euro/ m2 (a.u.)

Indicatori fizici

1.      Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                              6 luni

2.      Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                             5 ani

3.      Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                             30,27 kwh/m2,an

4.      Economia anuală de energie                                                                       120291,85 kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                         10,34 tep

5.      Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                                                           =26,46 to. CO2/an

6.      Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                      11 apartamente

 

Eşalonarea investiţiei - total INV / C+M în mii lei

Anul 1:  375,86105 mii lei = 83,43568 mii euro /329,94652mii lei = 73,24332mii euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Bloc Q1/II - str. Sovata, nr. 48, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc Q1/II

SC

277,42 mp

SCD

1450,70 mp

SU

1097,29 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

568.116,23

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

391,62

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

568.116,23

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

4.948,39

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

563.167,84

III

Contributia proprie, din care :

230.215,53

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

225.267,14

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

4.948,39

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

337.900,70

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

95,95

35,26

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

21

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

37,10x10-6

 

13,38x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

419.134,71

165.364,89

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

 

294,46

44,64

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

393,18

141,80


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

60,69

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

253.769,82

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

249,82

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

251,38

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:    562,13053mii lei = 124,78479mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 494,62630mii lei =  84,83091mii euro

·     Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

494,62630mii lei / 1097.29mp = 0,45077mii lei/m2 (a.u.)

109,79983mii euro / 1097.29mp = 0,10006mii euro/ m2 (a.u.)

Indicatori fizici

1.      Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                              6 luni

2.      Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                            5 ani

3.      Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                           44,64 kwh/m2, an

4.      Economia anuală de energie                                                                      275836,76 kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                        23,72 tep

5.      Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                                                       = 60,69 to. CO2/an

6.      Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                    21  apartamente

 

Eşalonarea investiţiei - total INV / C+M în mii lei

Anul 1:     562,13053mii lei = 124,78479mii euro /  494,62630mii lei =  109,79983 mii euro

 

  1. Bloc C4 - str. Sovata, nr. 56, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc C4

SC

540,73 mp

SCD

6013.93 mp

SU

4398.55 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

2.398.942,16

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

398,90

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

2.398.942,16

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

17,829.10

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

2,381,113.05

III

Contributia proprie, din care :

970,274.32

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

952,445.22

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

17,829.10

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1,428,667.83

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

320,61

137,17

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

66

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

123,83x10-6

52,13x10-6

sectorul rezidential (Mtep)

 

 

 

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

1.407.009,93

639.883,46

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

 

234,76

48,38

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

327,37

137,80


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

183,44

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

767.126,47

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

186,38

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

189,57

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total: 2.392,95646 mii lei = 531,20149mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 2.114,57227 mii lei = 469,40425 mii euro

·      Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

2.114,57227 mii lei /4398.55mp = 0,48074 mii lei/m2 (a.u.)

469,40425 mii euro /4398.55mp = 0,10672 mii euro/ m2 (a.u.)

 

Indicatori fizici

1.    Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                           12  luni

2.      Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                        5 ani

3.      Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                         48,38kwh/m2,an

4.      Economia anuală de energie                                                                  833833,12kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                    71,70 tep

5.      Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                                                    =183,44to. CO2/an 

6.      Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                  66 apartamente

 

 

Eşalonarea investiţiei - total INV / C+M în mii lei

Anul 1: 2.392,95646 mii lei = 531,20149 mii euro /2.114,57227 mii lei = 469,40425 mii euro

 

 

 

 

 

 

 

V. INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI CUMULATI PE INTREAGA APLICATIE

         - Bloc - str. C. Brancoveanu, nr. 5A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

         - Bloc P63 - str. Cazaban, nr. 3, Mun. Oradea, Jud. Bihor

         - Bloc Q1/II - str. Sovata, nr. 48, Mun. Oradea, Jud. Bihor

         - Bloc C4 - str. Sovata, nr. 56, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Indicator

Bloc

Bloc P63

Bloc Q1/II

Bloc C4

Total

SC

213,48

174,89

277,42

540,73

1.206,52 mp

SCD

1060,40

958,49

1450,70

6013.93

9.483,52 mp

SU

769,20

735,64

1097,29

4398.55

7.000,68 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

477.659,40

381.846,75

568.116,23

2.398.942,16

3.008.791,28

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

450,45

398,38

391,62

398,90

317,26

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

3.826.564,53

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

43.634,35

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

3.782.930,18

III

Contributia proprie, din care :

1.556.806,42

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

1.513.172.07

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

43.634,35

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

2.269.758,11

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

525,08

217,79

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

108

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

202,97x10-6

 

82,85x10-6

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

2.297.329,49

1.012.258,21

 

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

245,20

49,24

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

337,13

137,61

*din surse regenerabile (geotermal)

-

-


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

307,29

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

1.285.071,28

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

195,96

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

199,52

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                        (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

             Total:    3.802,62173mii lei = 844,12665mii euro

din care:

            - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 3.355,67425mii lei = 744,91082mii euro

·           Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

3.355,67425 mii lei / 7.000,68 mp = 0,47934 mii lei/m2 (a.u.)

744,91082mii euro /7.000,68 mp = 0,10641 mii euro/ m2 (a.u.)

 

 

                                                                                                          Intocmit,

                                                                                                          S.C. Proiect Bihor S.A.