Hotărârea nr. 628/2020

pentru respingerea Proiectului de hotărâre inițiat de d-l Sabău Mihai – Liviu, privind acordarea de despăgubiri comercianților afectați de incendiul din Piața Cetate

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru respingerea Proiectului de hotărâre inițiat de d-l Sabău Mihai - Liviu, privind acordarea de despăgubiri comercianților afectați de incendiul din Piața Cetate

Având în vedere Referatul de aprobare inițiat de către dl. Sabău Mihai - Liviu, consilier local, privind aprobarea despăgubirilor comercianților afectați de incendiul din Piața Cetate.

Văzând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 339097/06.08.2020 întocmit de Direcția Juridică, prin care se propune Consiliului Local respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea despăgubirilor pentru comercianții afectați de incendiul din Piața Cetate.

Despăgubirea presupune existența și cunoașterea pagubei pe care debitorul unei obligații este obligat să o plătească creditorului în scopul reparării pagubelor produse, în cazul în care contractul dintre cele două părți are inclusă o astfel de prevedere contractuală, iar chiria, presupune suma de bani încasată pentru folosirea temporară a unui bun, spațiu, etc.

Ținând seama de prevederile art. 198 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, actele normative adoptate de către autoritățile administrației publice locale devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică. Din momentul intrării sale în vigoare actul normativ este activ, în sensul că este obligatoriu și se aplică pentru viitor, neavând caracter retroactiv.

Propunerea inițiată prin Proiectul de hotărâre nu intră în sfera de competență a Consiliului Local, întrucât comercianții a căror activitate a fost afectată de incendiul din data de 18.07.2020 aveau o relație contractuală cu S.C. Administrația Domeniului Public S.A., care este persoană juridică reprezentată de către directorul general în raporturile cu terții.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de d-l Sabău Mihai - Liviu privind acordarea de despăgubiri comercianților afectați de incendiul din Piața Cetate,

Luând în considerare avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge proiectul de hotărâre inițiat de către d-l Sabău Mihai - Liviu, pentru acordarea de despăgubiri comercianților afectați de incendiul din Piața Cetate.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Instituția Prefectului Județului Bihor

  • Direcția Juridică

  • d-l Sabău Mihai - Liviu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020

Nr. 628

Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi „pentru”, 18 voturi „împotrivă”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila