Hotărârea nr. 627/2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic în vederea implementării investiției “Amenajarea zonei pietonale din strada Nufărului, Municipiul Oradea” în cadrul proiectului “Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic în vederea implementării investiției “Amenajarea zonei pietonale din strada Nufărului, Municipiul Oradea” în cadrul proiectului

“Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.343010 din 11.08.2020 și Raportul de specialitate nr.343019 din 11.08.2020, prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza PT aferenți investiției: “Amenajarea zonei pietonale din strada Nufărului, Municipiul Oradea” componenta a proiectului “Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului”,

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin (2), lit. b), alin (4), lit. a), lit. d) art. 139 alin. (3), lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza PT aferenți investiției: “Amenajarea zonei pietonale din strada Nufărului, Municipiul Oradea”:

Valoarea totală a invesției fără TVA:        7.620.660,64 lei

din care C+M:       6.126.875,08 lei

Durata de execuție a lucrărilor 12 luni

Art. 2. Aprobarea anexei privind descrierea succintă a investiției “Amenajarea zonei pietonale din strada Nufărului, Municipiul Oradea”

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațioală.

Art. 4. Prezenta hotarăre se comunică cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

  • - Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

  • - Instituția Prefectului Bihor;

  • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020 Nr. 627


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”