Hotărârea nr. 626/2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic în vederea implementării investiției “Amenajarea zonei pietonale din Piața Magnolia, Municipiul Oradea” în cadrul proiectului “Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic în vederea implementării investiției “Amenajarea zonei pietonale din Piața Magnolia, Municipiul Oradea” în cadrul proiectului

“Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.341814 din 10.08.2020 și Raportul de specialitate nr.341816 din 10.08.2020, prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza PT aferenti investitiei: “Amenajarea zonei pietonale din piata Magnolia, Municipiul Oradea” componenta a proiectului “Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”,

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin (2), lit. b), alin (4), lit. a), lit. d) art. 139 alin. (3), lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza PT aferenti investiției: “Amenajarea zonei pietonale din piața Magnolia, Municipiul Oradea”:

Valoarea totală a invesției fără TVA:        12.215.630,37 lei

din care C+M: 10.303.415,47 lei

Durata de execuție a lucrărilor 18 luni

Art. 2. Aprobarea anexei privind descrierea succintă a investiției “Amenajarea zonei pietonale din piața Magnolia, Municipiul Oradea”

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art. 4. Prezenta hotarăre se comunică cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

  • - Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

  • - Instituția Prefectului Bihor;

  • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020 Nr. 626


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”