Hotărârea nr. 625/2020

pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrarilor de intervenție, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, scenariul 2, recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiţie “Refacerea străzii Ion Mihalache, muncipiul Oradea – tronsonul cuprins între Calea Borșului și strada Petre P. Carp”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrarilor de intervenție, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, scenariul 2, recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție

“Refacerea străzii Ion Mihalache, muncipiul Oradea - tronsonul cuprins între Calea Borșului și strada Petre P. Carp”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 344606/12.08.2020 și Raportul de specialitate nr. 344628/12.08.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico -economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, scenariul 2, recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “Refacerea străzii Ion Mihalache, muncipiul Oradea - tronsonul cuprins între Calea Borșului și strada Petre P. Carp”

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Se aprobă Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, scenariul 2, recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție

“Refacerea strazii Ion Mihalache, muncipiul Oradea - tronsonul cuprins intre Calea Borsului si strada Petre P. Carp” cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Indicatori maximali:

Curs valutar utilizat, 1 euro = 4,8429 lei, BNR din data de 16.07.2020

Valoarea totală a investiției (INV) din care: constructii montaj C+M


2.754.911,93 lei, inclusiv TVA

2.205.738,86 lei, inclusiv TVA


Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I 2.754.911,93 lei / 2.205.738,86 lei, inclusiv TVA

Indicatori minimali:

Capacități fizice:

CAPACITĂȚI:

Drumuri lungimea totală a drumului - 610,00 m

  • - suprafață spațiu verde - 1100 mp,

  • - suprafață carosabil - 4278,00 mp,

Durata de execuție: 6 luni

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Agenția de Dezvoltare Locala Oradea S.A.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Juridică

  • - Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • - Agenția de Dezvoltare Locala Oradea S.A., prin grija Direcției Tehnice

  • - Se publică pe www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 625                                                  SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”