Hotărârea nr. 624/2020

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție \"Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea și Comuna Paleu (DC 37 - Săldăbagiu de Munte)”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție "Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea și Comuna Paleu (DC 37 - Săldăbagiu de Munte)”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 341175 din 10.08.2020 și Raportul de specialitate nr. 342415/11.08.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție "Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea și Comuna Paleu (DC 37 - Săldăbagiu de Munte)”;

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică pentru obiectivul "Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea și Comuna Paleu (DC 37 - Săldăbagiu de Munte)” se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 40024 din 29.04.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 154/2020.

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții;

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, respectiv cu prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d), art.139 alin. (1) și art.196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind obiectivul de investiție "Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea și Comuna Paleu (DC 37 - Săldăbagiu de Munte)”, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:..............................................Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:................................................................................Municipiul Oradea

Valoarea totală a investiției (INV) din care: construcții montaj C + M

2.335.664, 27 lei, inclusiv TVA, 1.888.878, 36 lei, inclusiv TVA.

CAPACITĂȚI:

DRUMURI      - drum clasa tehnică IV

— lungime tronson modernizat: 533,50 m

CANALIZARE PLUVIALĂ

— canal pereat cu elem P2: 178,40 m

— șanțuri pereate 146 m

Durata de execuție: 8 luni

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere și Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local privind "Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea și Comuna Paleu (DC 37 - Săldăbagiu de Munte)”, identificat prin Planurile de situație avizate de O.C.P.I. Bihor cu nr. 40024 din 29.04.2020, astfel cum rezultă din Procesele verbale de recepție nr. 154 din 2020, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - județului Bihor

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

  • Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

  • Direcția Economică

  • A.D.I. - Zona Metropolitană Oradea

  • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 624

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 3 voturi ,,împotriva”