Hotărârea nr. 623/2020

pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor - terenuri, cu suprafeţele de 3.042 mp și 468 mp, având categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - strada Calea Alexandru Cazaban, respectiv str. Ovid Densușianu

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor - terenuri, cu suprafețele de 3.042 mp și 468 mp, având categoria de folosință „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea -

strada Calea Alexandru Cazaban, respectiv str. Ovid Densușianu

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 342222/1 din 11.08.2020 și Raportul de specialitate nr.342222/2 din 12.08.2020, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor - terenuri, cu suprafețele de 3.042 mp, respectiv 468 mp, având categoria de folosință „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - strada Calea Alexandru Cazaban, respectiv str. Ovid Densușianu.

Văzând că, terenul studiat face parte din str. Calea Alexandru Cazaban, înscrisă la poz. 121 și 122 iar str. Ovid Densușianu la poz. 533, în Inventarul domeniului public al Municipiului Oradea atestat prin H.G. nr. 970/2002, cap. I. - Drumuri comunale și vicinale - Străzile cu trotuarele aferente.

Ținând seama că, în conformitate cu Schițele cadastrale anexate aceste imobile - terenuri cu destinația de drum, situat în mun. Oradea, se constituie din numerele topo. indicate în tabelele supuse aprobării prin prezenta Hotărâre.

În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), ale art.139 alin. (3) lit. e), art.196 alin. (1) lit. a), și art. 286 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotei de 2.614 / 36.032 mp din terenul înscris în CF 2298 - Sântandrei cu nr. topo 1631/83.

Art. 2. Se aprobă Planul de am

plasament și c

elimitare a imobilului, cu suprafața de 3042 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit (mp.)

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF (mp.)

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo (mp.)

M e n ț i u n i reprezintă

3042

CF 50109 -Sântandrei

1631/67

896

896

strada Calea Alexandru Cazaban

CF 2298 -Sântandrei

1631/83

36.032

2.146

Total

3.042

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosință „Drum” - str. Calea Alexandru Cazaban - parțial, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 4. Aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 468 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit (mp.)

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF (mp.)

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo (mp.)

M e n ț i u n i reprezintă

468

CF 2298 -Sântandrei

1631/83

36.032

468

Teren - proprietate publică a Municipiului Oradea

Art. 5. Aprobarea înscrierii în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 3 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosință „Drum” - str. Ovid Densușianu - parțial, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 6. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la strada Calea Alexandru Cazaban, respectiv str. Ovid Densușianu, conform celor aprobate prin prezenta Hotărâre.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Tehnică (DT);

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • - PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

  • - O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

  • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020 Nr. 623


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”