Hotărârea nr. 621/2020

pentru modificarea HCL nr. 1042 / 2019 privind transmiterea în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

pentru modificarea HCL nr. 1042 / 2019 privind transmiterea în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.342439/1 din 11.08.2020 și Raportul de specialitate nr. 342439/2 din 11.08.2020, întocmit de Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării HCL nr. 1042/11.12.2019, privind transmiterea în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 874 din Legea 287/2009 privind Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.129 alin.(2), lit. c), alin.(6) lit. b), art. 139 alin (3) litera g), art. 196 alin. (1) lit. a), art.

349 - 353 și art. 362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 4 din HCL nr. 1042/11.12.2019, care va avea următorul conținut:

Art.4. Pe durata acordării dreptului de folosință gratuită, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea are dreptul de a folosi bunul în conformitate cu:

  • - aplicația de finanțare “Conservarea și protecția ecosistemelor amenințate de lipsa apei termale și apei dulci în zona transfrontalieră”, cod ROHU29;

  • - aplicația de finanțare “ Centru de dezvoltare sustenabilă- CDDL ” cod ROHU 388.

Art. 2. Restul articolelor din HCL nr. 1042/11.12.2019 rămân nemodificate.

Art. 3. Se aprobă cedarea către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea, prin încheierea unui contract de cesiune, a dreptului de execuție al lucrărilor de reabilitare la imobilul situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr. 49, în cadrul aplicațiilor de finanțare:

  • - “Conservarea și protecția ecosistemelor amenințate de lipsa apei termale și apei dulci în zona transfrontalieră”, cod ROHU29;

  • - “Centru de dezvoltare sustenabilă- CDDL ” cod ROHU 388.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Oradea pentru semnarea contractului de cesiune al dreptului de execuție al lucrărilor de reabilitare la imobilul situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr. 49.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează, Primarul Municipiului Oradea, Direcția Patrimoniului Imobiliar și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Direcția Patrimoniului Imobiliar;

  • - Direcția Economică;

  • - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea;

  • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020 Nr. 621


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”