Hotărârea nr. 620/2020

privind aprobarea coridorului de expropriere reavizat, respectiv declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri, în suprafață totală de 306 mp, și două construcții - anexe, afectate de obiectivul de investiții “Pod peste Pârâul Peța, inclusiv legătura între strada Radu Enescu și strada Trotușului”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea coridorului de expropriere reavizat, respectiv declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri, în suprafață totală de 306 mp, și două construcții - anexe, afectate de obiectivul de investiții “Pod peste Pârâul Peța, inclusiv legătura între

strada Radu Enescu și strada Trotușului”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 337117/1 din 05.08.2020 și Raportul de specialitate nr.337117/2 din 07.08.2020, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea coridorului de expropriere reavizat, respectiv declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 306 mp, cu două construcții - anexe, proprietate privată, afectate de obiectivul de investiții “Pod peste Pârâul Peța, inclusiv legătura între strada Radu Enescu și strada Trotușului” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere că, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 1.037 din 11.12.2019, s-a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Pod peste Pârâul Peța, inclusiv legătura între strada Radu Enescu și strada Trotușului”.

Întrucât, ulterior, ca urmare a unor petiții justificate, a studierii amplasamentului lucrării și a verificărilor efectuate în teren, s-a constatat că, este afectat accesul în incinta imobilului cu nr. topo 1582/4, înscris în CF 204106 - Oradea, astfel s-a diminuat suprafața afectată cu 4 mp, situație în care s-a modificat / reavizat coridorul lucrării.

Luând în considerare că, urmare a petiției, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 286411 din 16.06.2020, d-na. Ghețe Doina, afectată de coridorul de expropriere a solicitat achiziționarea de către Municipiul Oradea a imobilului - casă și terenul aferent - proprietatea sa, anterior demarării procedurii de expropriere, prin Hotărârea nr. 464 din 25.06.2020, Consiliul Local a aprobat deja achiziționarea imobilului respectiv.

În baza prevederilor:

 • - Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

 • - art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conform căruia -documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

 • - art. 31 și 36 (1) din Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b), c) și d), alin.(4) lit. d), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (2) , art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 296 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă coridorul de expropriere reavizat, aferent lucrării de utilitate publică de interes local: “Pod peste Pârâul Peța, inclusiv legătura între strada Radu Enescu și strada Trotușului”, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 32534 din 24.03.2020 - Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor, proprietate


privată, reprezentând terenuri, în suprafață totală de 306 mp, cu construcții constând în două anexe, având datele de identificare menționate în Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre și în Planul de situație - coridorul lucrării reavizat de O.C.P.I.

Bihor cu nr. 32534 din 24.03.2020.


Art. 3. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR, prin societatea Evalmob S.R.L., pentru imobilele supuse exproprierii, constând în terenuri și / sau construcții, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării și de procedura de expropriere aprobată la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirii pentru imobilele expropriate - conform Anexelor nr. 3 -5 la prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea a sumei de 151.120 Lei ce se va acorda cu titlu de despăgubire proprietarilor privați afectați, conform Anexelor nr. 3 - 5 la prezenta Hotărâre.

Art. 6. Se mandatează primarul Municipiului Oradea sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 7. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil a cotei de 417 mp din terenul, cu nr. topo. 1576 din teritoriul cadastral Sântandrei, identificat cu Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 15483 din 18.11.2019, reprezentând proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 8. Se aprobă înscrierea construcțiilor expropriate în proprietatea privată a Municipiului Oradea în vederea casării acestora, respectiv se dă acordul pentru demolarea efectivă a acestora.

Art. 9. Se aprobă constituirea nr. cadastral, cu suprafața de 2.024 mp, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre și înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după finalizarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere reavizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 32534 din 24.03.2020, reprezentând amplasamentul lucrării “Pod peste Pârâul Peța, inclusiv legătura între strada Radu Enescu și strada Trotușului”.

Art. 10. Se aprobă completarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotărâre.

Art. 11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 12. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • - PMO - Direcția Economică;

 • - PMO - Direcția Tehnică;

 • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

 • - Persoanele fizice afectate de măsura exproprierii, prin grija Serviciului Terenuri;

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020 Nr. 620


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 3 voturi “împotrivă”


Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.din 14.08.2020

LISTA

cuprinzând imobilele ce constituie coridorul lucrării reavizat, cu suprafața totală de 2.024 mp (din care 306 mp de expropriat), având avizul (2) al O.C.P.I. Bihor cu nr. 32534 din 24.03.2020 aferent obiectivului de investiții de utilitate publică privind

„Pod peste Pârâul Peța, inclusiv legătura între strada Radu Enescu și strada Trotușului"

inclusiv Lista cu imobile, proprietate privată, ce urmează a fi preluate în proprietatea publică a Municipiului Oradea prin procedura de expropriere

Nr. crt

Nr. cadastral/ Nr. top/Adev. suprafață

Nr. CF

Proprietar

Suprafața totală

Suprafața teren afectat / expropriat (mp)

Construcții de expropriat

1.

Nr. topo 1576 - Sântandrei

Adeverința

O.C.P.I. Bihor

nr. 15483/ 18.11.2019

Statul Român

17.609

417

-

2.

Nr. topo 1582/3 - Sântandrei

CF 205707-Oradea

Statul Român

drept de folosință - Golea Eugen cota de 100 mp (din curte)

575

11

-

3.

Nr. cadastral 191827

CF 191827-Oradea

Municipiul Oradea

2.680

65

-

4.

Nr. cadastral 201261

CF 201261-Oradea

Municipiul Oradea

12.230

191

-

5.

Nr. topo 1561/7

CF 1669 - Sântandrei

Municipiul Oradea

794

508

-

II. IMOBILELE, PROPRIETATE PRIVATĂ, CE URMEAZĂ A FI EXPROPRIATE:

6.

Nr. topo 1577/41 - Sântandrei

CF 167287 - Oradea

Municipiul Oradea

526

526

C1 - casă de locuit = 104 mp C2 - casă de locuit = 42 mp C3 - Anexă - Magazie = 12 mp

7.

Nr. topo 1582/4 - Sântandrei

CF 204106 - Oradea

622

186

C2 - Anexa = 22 mp

C3 - Anexa = 55 mp

8.

Nr. cadastral

2055

CF 180110-Oradea

500

117

-

9.

Nr. cadastral 160490

CF 160490-Oradea

S.C. Raicris IFN S.R.L.

18

2

-

10.

Nr. cadastral 21002

CF 160424-Oradea

S.C. Raicris IFN S.R.L.

537

1

-

2.024


Anexa nr.3


la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.


din 14.08.2020


Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul,

proprietatea privata aparținând d-lor.


afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Pod peste Pârâul Peța, inclusiv legătura între strada Radu Enescu și strada Trotușului"

Nr. poziției din Anexa nr. 2

Propriei

ari

Nr. CF in care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII

Despăgubirea acordată (LEI)

7.

CF 204106 - Oradea

Nr. topo 1582/4

186

C2 - Anexa = 22 mp

C3 - Anexa = 55 mp

109.505


la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.

Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul,

proprietatea privată aparținând d-lor.

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Pod peste Pârâul Peța, inclusiv legătura între strada Radu Enescu și strada Trotușului"

Nr. poziției din Anexa nr. 2

Proprietari

Nr. CF in care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII

Despăgubirea acordată (LED

8.

CF 180110 - Oradea

Nr. cadastral

2055

117

-

40.950


la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.

Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul,

proprietatea privată aparținând societății RAICRISIFN S.R.L.

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Pod peste Pârâul Peța, inclusiv legătura între strada Radu Enescu și strada Trotușului"

Nr. poziției din Anexa nr. 2

Proprietari

Nr. CF in care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII

Despăgubirea acordată (LEI)

9 și 10.

societatea

Raicris IFN S.R.L

CF 160490 - Oradea

CF 160424 - Oradea

Nr. cadastral 160490 Și 160424

2

1

350

315