Hotărârea nr. 62/2020

pentru modificarea anexei la HCL 359/24.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitare termica blocuri de locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea cresterii eficientei energetice în Municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea anexei la HCL 359/24.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitare termica blocuri de locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea cresterii eficientei energetice în Municipiul Oradea”

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 29965/30.01.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 30348 /30.01.2020, prin care Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea modificării anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 359/24.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:  „Reabilitare termică a blocurilor de locuințe PB135, PB136, PB137, PC139, PB140,PB141, PB142 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea

În conformitate cu prevederile cu art. (9) alin. 7) din Contractul de finanțare nr. 4594/15.07.2019 care prevede situațiile în care poate fi  modificat contractul mai sus menționat,

                        Ţinând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

                       Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                       În baza  art. 129, alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a), lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

           

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

Art. I. Se modifică anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 359/24.04.2019  privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:Reabilitare termică a blocurilor de locuințe PB135, PB136, PB137, PC139, PB140,PB141, PB142 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea

Art. II.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 359/24.04.2019, rămân neschimbate.

Art. III.  Cu ducerea la îndeplinirie a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·        Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională

·         Direcția Tehnică

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 62

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

                                   

 

            ANEXA la HCL nr. 62/2020

 

I. DATE GENERALE

 

1. Denumirea obiectivului de investitii

Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea

2. Amplasamentul:

Bloc PB135 - str. Salcamilor, nr. 9, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc PB136 - str. Salcamilor, nr. 9, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc PB137 - str. Salcamilor, nr. 13/A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc PC139 - str. Salcamilor, nr. 13/C, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc PB140 - str. Salcamilor, nr. 15/A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc PB141 - str. Salcamilor, nr. 15/B, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc PB142 - str. Salcamilor, nr. 15/C, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

3. Beneficiarul investitiei:

Asociaţia de proprietari ” Mestesugarilor 208”

 

4. Titularul investitiei:

Municipiul Oradea

 

5. Elaboratorul documentatiei:

S.C. PROIECT BIHOR S.A., Jud. Bihor, loc. Oradea, str. Gen. Magheru, nr. 23

 

            II. SITUATIA EXISTENTA

 

            Investitia se refera la sapte clădiri - blocuri de locuinţe - condominiu

1.   Bloc PB135 - str. Salcamilor, nr. 9, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (20 apartamente)

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Blocul de locuinţe PB135 este realizat din punct de vedere structural împreună cu blocul PB136, peretele despărţitor dintre acestea fiind perete comun. Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile de 11,20×40,00 m. Blocul PB135 are dimensiunile în plan de 11,20×20,00 m. Pe ambele laturi acesta are prevăzute, pe zona mediană, două ieşinduri cu dimensiunile în plan de 1,50×7,60 m.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzut la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 2 camere (cameră de zi şi dormitor), dependinţe (hol, bucătărie, baie, cămară şi debara) şi un balcon.

La nivelul parterului sunt prevăzute 3 apartamente cu câte două camere identice cu cele de la etaje, şi respectiv un apartament cu 1 cameră transformat din uscătorie şi holul cu scara de acces la casa scării.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din ţiglă cu scurgerea în trei ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără Autorizaţie de construire. S-au inceput demersurile in vederea intrarii in legalitate a acoperisului tip sarpanta fiind eliberat C.U. nr.5245/16.11.2016.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate de asemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

              Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

2.     Bloc PB136 - str. Salcamilor, nr. 9, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (20 apartamente)

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Blocul de locuinţe PB136 este realizat din punct de vedere structural împreună cu blocul PB135, peretele despărţitor dintre acestea fiind perete comun. Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile de 11,20×40,00 m. Blocul PB136 are dimensiunile în plan de 11,20×20,00 m. Pe ambele laturi acesta are prevăzute, pe zona mediană, două ieşinduri cu dimensiunile în plan de 1,50×7,60 m.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzut la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 2 camere (cameră de zi şi dormitor), dependinţe (hol, bucătărie, baie, cămară şi debara) şi un balcon.

La nivelul parterului sunt prevăzute 3 apartamente cu câte două camere identice cu cele de la etaje, şi respectiv un apartament cu 1 cameră transformat din uscătorie şi holul cu scara de acces la casa scării.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din ţiglă cu scurgerea în trei ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără Autorizaţie de construire. S-au inceput demersurile in vederea intrarii in legalitate a acoperisului tip sarpanta fiind eliberat C.U. nr.5246/16.11.2016.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate de asemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

                     Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

3.  Bloc PB137 - str. Salcamilor, nr. 13/A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (21 apartamente)

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Blocul de locuinţe PB137 este realizat din punct de vedere structural independent de tronsonul alăturat, fiind un tronson de capăt. Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile de 11,20×27,87 m. Blocul PB137 are dimensiunile în plan de 11,20×27,87 m. Pe ambele laturi acesta are prevăzute, pe zona mediană, două ieşinduri cu dimensiunile în plan de 1,50×7,60 m.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzut la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 3 camere (cameră de zi şi 2 dormitoare), dependinţe (hol, bucătărie, baie, antreu, cămară şi debara) şi un balcon.

La nivelul parterului sunt prevăzute 2 apartamente cu câte trei camere identice cu cele de la etaje, 2 apartamente cu 2 camere, şi respectiv un apartament cu 1 cameră (transformat din uscătorie.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din ţiglă cu scurgerea în trei ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără Autorizaţie de construire. S-au inceput demersurile in vederea intrarii in legalitate a acoperisului tip sarpanta, fiind eliberat C.U. nr.5300/18.11.2016.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate de asemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

              Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

4.   Bloc PC139 - str. Salcamilor, nr. 13/C, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (10 apartamente)

                         - un apartament transformat in doua spatii comerciale la parter

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Construcţia are în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 11,20×16,77 m. Blocul PC139 are structura de rezistenţă independentă de tronsonul alăturat.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzute nivelul etajelor 1, 2 şi 3 câte un apartament cu 4 camere, respectiv un apartament cu două camere şi dependinte (hol, bucătărie, baie, grup sanitar şi cămară). La etajul 4 sunt prevăzute câte un apartament cu o cameră, transformat din uscătorie, un apartament cu 2 camere şi un apartament cu 3 camere.

Apartamentele situate în partea stângă (spre capăt) au prevăzute două balcoane. Apartamentele situate în partea dreaptă (spre zona de rost) au prevăzute un balcon.

La nivelul parterului este prevăzut un apartament cu 2 camere transformat în spaţiu comercial, şi un apartament cu 3 camere şi dependinte (baie, bucătărie, grup sanitar, cămară şi hol).

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din ţiglă cu scurgerea în două ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără autorizaţie de construire. S-au inceput demersurile in vederea intrarii in legalitate a acoperisului tip sarpanta fiind eliberat C.U. nr.5301/18.11.2016.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate de asemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

              Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

5.   Bloc PB140 - str. Salcamilor, nr. 15/A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1979.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (20 apartamente)

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Blocul de locuinţe PB140 este realizat din punct de vedere structural împreună cu tronsonul din dreapta, peretele despărţitor dintre acestea fiind perete comun. Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile de 11,20×53,00 m. Blocul PB140 are dimensiunile în plan de 11,20×20,47 m. Pe ambele laturi acesta are prevăzute, pe zona mediană, două ieşinduri cu dimensiunile în plan de 1,50×7,60 m.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzut la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 3 camere (cameră de zi şi 2 dormitoare), dependinţe (hol, bucătărie, baie, antreu, cămară şi debara) şi un balcon.

La nivelul parterului sunt prevăzute 2 apartamente cu câte trei camere identice cu cele de la etaje, şi respectiv un apartament cu 4 camere (cameră de zi şi trei dormitoare) şi dependinţe (bucătărie, hol, baie I, baie II, grup sanitar şi debara) şi un apartament cu o cameră transformat din uscătorie.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din ţiglă cu scurgerea în două ape, realizat in baza A.C nr.1018/29.09.1999.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate, de asemenea, din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

6.    Bloc PB141 - str. Salcamilor, nr. 15/B, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1979.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:    - locuinţe la nivelele supraterane (20 apartamente)

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Blocul de locuinţe PB141 este realizat din punct de vedere structural împreună cu blocul PB140, peretele despărţitor dintre acestea fiind perete comun. Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile de 11,20×40,00 m. Blocul PB141 are dimensiunile în plan de 11,20×20,00 m. Pe ambele laturi acesta are prevăzute, pe zona mediană, două ieşinduri cu dimensiunile în plan de 1,50×7,60 m.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzut la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 2 camere (cameră de zi şi dormitor), dependinţe (hol, bucătărie, baie, cămară şi debara) şi un balcon.

La nivelul parterului sunt prevăzute 3 apartamente cu câte două camere identice cu cele de la etaje, şi respectiv un ap. cu 1 cameră transformat din uscătorie şi holul cu scara de acces la casa scării.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din plăci ondulate de azbociment cu scurgerea în două ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără Autorizaţie de construire. S-au inceput demersurile pentru intrarea in legalitate a acoperisului tip sarpanta fiind obtinut C.U. nr.5299/18.11.2016.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate deasemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

7.    Bloc PB142 - str. Salcamilor, nr. 15/C, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1979.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (19 apartamente si 1 uscatorie)

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Blocul de locuinţe PB142 este realizat din punct de vedere structural independent. Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile de 11,20×27,80 m.

Pe ambele laturi acesta are prevăzute, pe zona mediană, două ieşinduri cu dimensiunile în plan de 1,50×7,60 m.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzut la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 3 camere (cameră de zi şi 2 dormitoare), dependinţe (hol, bucătărie, baie, antreu, cămară şi debara) şi un balcon.

La nivelul parterului sunt prevăzute 2 apartamente cu câte trei camere identice cu cele de la etaje, şi respectiv un apartament cu 4 camere (cameră de zi şi trei dormitoare) şi dependinţe (bucătărie, hol, baie I, baie II, grup sanitar şi debara) şi o uscătorie.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din plăci ondulate de azbociment cu scurgerea în trei ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără Autorizaţie de construire. S-au inceput demersurile pentru intrarea in legalitate a acoperisului tip sarpanta fiind obtinut C.U. nr.5298/18.11.2016.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate, de asemenea, din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

            Pentru cerint,a "A" - Rezistent,a mecanica s,i stabilitate

Expertiza tehnica elaborata de catre exp. ing. Haiduc Ioan (documentatie intocmita conform HGR nr.644/1990, HG nr.10/1995,Normativ P100/2006-Cod de proiectare seismica, P100-3/2008-Cod de evaluare seismica a constructiilor existente, CR6/2013, 0rdinul MLPAT 71/1996, constructiile analizate sunt amplasate in Municipiul Oradea avand caracteristicile dinamice ale terenului  ag  =0,15g, Tc=0,7  sec,  cladirile  fiind  clasate  in  urmatoarele  clase  de  importanta:

Bloc PB135 - str. Salcamilor, nr. 9 - Clasa III de importanta

Bloc PB136 - str. Salcamilor, nr. 9 - Clasa III de importanta

Bloc PB137 - str. Salcamilor, nr. 13/A - Clasa III de importanta

Bloc PC139 - str. Salcamilor, nr. 13/C - Clasa III de importanta

Bloc PB140 - str. Salcamilor, nr. 15/A - Clasa III de importanta

Bloc PB141 - str. Salcamilor, nr. 15/B - Clasa III de importanta

Bloc PB142 - str. Salcamilor, nr. 15/C - Clasa III de importanta

care se inscriu in categoria de importanta C conform HGR 766/1997 anexa 4 si a Ordinului 31/N/1995.

            În urma verificărilor efectuate la blocurile Bloc PB135 - str. Salcamilor, nr. 9, Bloc PB136 - str. Salcamilor, nr. 9, Bloc PB137 - str. Salcamilor, nr. 13/A, Bloc PC139 - str. Salcamilor, nr. 13/C, Bloc PB140 - str. Salcamilor, nr. 15/A, Bloc PB141 - str. Salcamilor, nr. 15/B si Bloc PB142 - str. Salcamilor, nr. 15/C situate în Oradea, se constată că, construcţiile au asigurata rezistenţa mecanică şi stabilitatea necesară conform cu normele tehnice în vigoare.

            Blocurile PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141 si PB142 au asigurată cerinţa minimă de performanţă pentru preluarea acţiunilor seismice, putând fi încadrate la clasa de risc seismic III (CRsIII), nefiind necesare lucrări de intervenţie la elementele structurale în vederea majorării siguranţei construcţiei la acţiuni seismice.

            Pentru cerinţa “B” – Siguranţă în exploatare

            Nu exista elemente sau factori care pot periclita siguranţa, protecţia sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerinţele normativului N.P. 068-02 şi sunt realizate protecţia utilizatorilor la condiţiile de performanţă stabilite în normativul mai sus menţionat.

            Pentru cerinţa “C” – Securitate la incendiu

            Nu există elemente sau factori care pot periclita siguranţa, protecţia sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerinţele normativului P 118-99 cu completările ulterioare şi sunt realizate protecţia utilizatorilor la condiţiile de performanţă stabilite în normativul mai sus menţionat.

            Pentru cerinţa “D” – Igiena, sănătatea şi mediul

            Clădirile respecta cerinţele de calitate susceptibilă care să nu compromită sănătatea şi igiena ocupanţilor, utilizatorilor, fiind asigurate condiţiile de igienă prin asigurarea cantităţii şi calităţii aerului, luminii şi eliminarea degajărilor de noxe şi climat radioactiv-electromagnetic.

            Pentru cerinţa “E” – Economie de energie şi izolare termică

            Rezistenţa termică corectată este sub valorile minime necesare pentru toate elementele component ale anvelopei, pierderile şi consumurile mari de energie termică mari, consumuri de energie termică pentru apă caldă crescute datorită distribuţiei deficitare în subsol şi neverificarea metrologică a repartitoarelor de costuri (apometre).

            Confortul termic interior scăzut datorită condiţiilor deficitare de eficienţă economic fiind necesar anveloparea elementelor exterioare (punţi exterior opaci, planşeul peste subsol, planşeul terasă, modernizarea suprafeţelor vitrate).

            Pentru cerinţa “F” – Protecţia împotriva zgomotului

            În decursul timpului s-au efectuat intervenţii la tâmplării, fiind schimbate în proporţie de circa 60% şi s-au realizat închideri de balcoane cu material performante, PVC sau lemn stratificat, cu geamuri trase cu inserţii de argon sau vid, material care au redus substanţial sursa de poluare fonică provenită din exterior.

            Restul de tâmplării rămasă fiind degradată, neetanşă, ceea ce va duce la lucrări de intervenţie pentru a limita propagarea zgomotului exterior.

             - Valoarea de inventar a construcţiei

Nu există date concrete referitoare la valoarea de inventar actual a imobilului

            - Actul doveditor al forţei majore, dupã caz:  Nu este cazul.

 

III. SOLUTIA PROIECTATA:

            Realizarea soluţiei de termoizolare a unui element de construcţie care face parte din anvelopa unei clãdiri se face respectând metodele de analizã şi de calcul stabilite în "Normativ pentru realizarea auditului energetic al clãdirilor existente şi al instalaţiilor de încãlzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora, indicativ NP 047" şi prelevatã din SC 007-02 "Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-hidroenergetice a anvelopei clãdirilor existente".

            Alegerea soluţiilor de reabilitare şi modernizare termicã şi energeticã a clãdirii blocurilor de locuinţe, la nivelul anvelopei acestora, se face de comun acord şi în colaborare cu proprietarii clãdirilor, având în vedere alcãtuirea şi starea elementelor de construcţie existente, determinate în faza de realizare a expertizei energetice, conform NP 048 "Normativ pentru expertizarea termicã şi energeticã a clãdirilor existente şi a instalaţiilor de încãlzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora" cu ocazia întocmirii expertizei termice, precum şi în funcţie de criteriile prioritare specifice fiecãrei situaţii în parte.

 

A. Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile de locuinte

B. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare

 

A.    Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile de locuinte:

1.   Soluţii pentru termoizolare pereţi exteriori (include termoizolare soclu, spaleti si fasiile orizontale)

- Izolarea termică a pereţilor exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu l0,038 [W/mK] , de 15 cm grosime ( sistem complet ), clasa de reactie la foc B - S2 d0;

- Izolarea termică a pereţilor exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel putin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, având l0,029 [W/mK], clasa de reactie la foc B - S2 d0;

- Bordarea golurilor se va realiza cu material  termoizolant cu clasa de reacţie la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3 cm grosime;

- Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fasiilor orizontale continue va fi realizat cu plăci minerale termoizolante de 15 cm grosime, clasa de reactie la foc A1 sau A2 - S1.d0

- In dreptul rosturilor de dilatare, izolatia termica si finisajele fatadelor, vor fi intrerupte cu chituri elastice corespunzatoare, pentru evitarea aparitiei ulterioare a fisurilor.

- Totodata se vor izola termic planseele in consola (intrados balcoane) cu polistiren expandat ignifugat 15cm cu l0,038 [W/mK] (sistem complet).

 

2. Soluţii pentru înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente   

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare şi închiderea balcoanelor cu tâmplărie PVC cu minim 5 camere, cu geam termopan cu două foi de sticlă (una normală iar cealaltă cu depunere de strat emisiv LOW-E, cu rezistenţa termică corectată de minim 0,77 mpK/W.

- Tâmplăria PVC va fi prevăzută cu grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor şi evitarea apariţiei condensului pe elementele componente ale anvelopei şi va fi prevăzută cu glaf exterior de culoare albă sau altă culoare, compatibilă cu finisajele exterioare. Feroneria va fi oscilobatantă cu închideri multipunct.

 

  3. Soluţii pentru termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul şarpantei

- Izolarea termica a planseului sub pod, se va rializa cu vata minerala rigida (bazaltica) in grosime de 20 cm., clasa de reactie la foc A1, (10cm +10cm) format din  doua straturi tesute , protejat cu un strat de şapă armată de 5 cm. in scopul reducerii efectului defavorabil al puntilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se lua masuri de "imbracare" cu un strat termoizolant a parapetilor pe care reazema cosoroabele.

 

4. Soluţii pentru termoizolare planşeu peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter

- Izolarea planşeului peste subsol pe intrados cu plăci de vată minerală bazaltică (MW) cu l0,04 [W/mK], cu o grosime de 8cm, rezistenţa la compresiune a placilor la o deformaţie de 10% - CS (10/Y) min 30 kPa, protejat cu un strat de glet şi zugraveală cu var.

 

5. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei

           

6. Lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzirea aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe

- Inlocuirea  instalatiei de distributie incalzire si acm in subsol, intre punctul de racord si planseul peste subsol;

- Montarea la baza coloanelor de incalzire  a robinetelor de reglare a presiunii diferentiale;

- Montarea robinetilor cu cap termostat la fiecare corp de incalzire;

- Termoizolarea sistemului de distributie a energiei termice pentru incalzirea spatiilor din subsolul blocului;

- Termoizolarea sistemului de distributie a apei calde menajere;

 

B.     Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic [lucrări prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare actualizata]:

   Lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie:

- îndepărtarea tencuielilor degradate de pe faţade şi refacerea acestora înainte de aplicarea termosistemului.

- se vor efectua reparatii la parapetul balcoanelor.

  Construirea/repararea acoperisului tip sarpanta/terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta/terasa:

- consta in lucrari de demontare si remontare a burlanelor de scurgere a apelor meteorice dupa realizarea termosistemului.

  Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie.

- lucrari de demontare a instalatiilor de telecomunicatii, electrice si a aparatelor de climatizare montate aparent pe fatada precum si montarea acestora dupa realizarea termosistemului. Pozarea instalatiilor se va face in jgheaburi din material plastic pentru montaj exterior. 

  Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie:

  - repararea si refacerea tencuielior si finisarea zonei de interventie (spaletii tamplariilor propuse) atat la spatiile individuale cat si la cele comune (casa scarii)

  Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe:

- refacerea trotuarelor de protectie cu umplerea santurilor cu pietris, efectuate in urma izolarii soclului sub nivelul trotuatului cu 50 cm si ulterior dalarea zonelor respective cu dale din beton.

  Se vor realiza lucrari de reparatii pe zonele rosturilor dintre panouri care prezinta degradari

  Se va trata corespunzator rostul de tasare dintre tronsoane

 

                                                                                                         


IV. INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI

 

  1. Bloc PB135 - str. Salcamilor, nr. 9, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc PB135

SC

263,88 mp

SCD

1349,28 mp

SU

1069,47 mp

Valoarea investitiei   (lei cu tva)

416.023,39

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata   (lei cu tva/mp)

308,33

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

416.023,32

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

6.591,93

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

409.431,39

III

Contributia proprie, din care :

170.364,49

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

163.772,56

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

6.591,93

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

245.658,83

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

65,46

35,77

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

20

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)         

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

25,21x10-6

 

13,61x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

290096,95

165937,04

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

184,15

75,04

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

274,20

148,01


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

29,69

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

124159,91

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

109,11

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

126,19

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:    410,60882mii lei = 91,14918 mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 363,11059 mii lei = 80,60526 mii euro

          

·           Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

363,11059 mii lei / 1069,47 mp = 0,3395mii lei/m2 (a.u.)

80,60526mii euro /1069,47 mp = 0,07537mii euro/ m2 (a.u.)

 

Indicatori fizici

1.       Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                              6 luni

2.       Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                             5 ani

3.       Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                            75,04 kwh/m2,an

4.       Economia anuală de energie                                                                     134956,42 kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                         11,60tep

5.       Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                                                             =29,69 to. CO2/an

6.       Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                     20 apartamente

 

Eşalonarea investiţiei - total INV / C+M în mii lei

Anul 1: 410,60882mii lei = 91,14918 mii euro / 363,11059 mii lei = 80,60526 mii euro

                       

 

  1. Bloc PB136 - str. Salcamilor, nr. 9, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc PB136

SC

260,02 mp

SCD

1345,38 mp

SU

1069,28 mp

Valoarea investitiei   (lei cu tva)

433.361,05

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata   (lei cu tva/mp)

322,11

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

433.361,05

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

4.994,14

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

428.366,91

III

Contributia proprie, din care :

176.340,91

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

171.346,76

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

4.994,14

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

257.020,14

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

65,72

35,84

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

20

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

25,32x10-6

 

13,64x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

291196,38

166232,19

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

185,49

75,54

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

275,37

148,34


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

29,69

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

124.964,19

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

109,95

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

127,03

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:       427,94655mii lei = 94,99790 mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 377,92447mii lei = 83,89373 mii euro

          

·                    Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

377,92447mii lei / 1069,28 mp = 0,3534mii lei/m2 (a.u.)

83,89373 mii euro /1069,28 mp = 0,0784mii euro/ m2 (a.u.)

 

Indicatori fizici

1. Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                                 6 luni

2. Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                               5 ani

3.      Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                               75,54 kwh/m2,an

4.      Economia anuală de energie                                                                                  135830,63 kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                          11,68 tep

5.      Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                                                           =29,69 to. CO2/an

6.      Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                       20 apartamente

 

 

Eşalonarea investiţiei - total INV / C+M în mii lei

Anul 1:  427,94655mii lei = 94,99790 mii euro/ 377,92447mii lei = 83,89373 mii euro

 

 

  1. Bloc PB137 - str. Salcamilor, nr. 13/A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc PB137

SC

351,22 mp

SCD

1819,10 mp

SU

1459,48 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

564.807,57

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

310,49

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

564.807,57

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

5.674,32

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

559.133,25

III

Contributia proprie, din care :

229.327,62

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

223.653,30

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

5.674,32

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

335.479,95

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

88,18

50,47

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

21

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

34,08x10-6

 

19,34x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

385940,22

228237,57

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

 

190,42

73,55

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

271,54

154,09


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

37,71

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

157702,65

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

116,87

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

117,45

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:   559,39307mii lei = 124,17712 mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 494,59555mii lei = 109,79301 mii euro

          

·                    Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

494,59555mii lei / 1459.48 mp = 0,3388mii lei/m2 (a.u.)

109,79301 mii euro /1459.48 mp = 0,0752mii euro/ m2 (a.u.)

 

Indicatori fizici

1. Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                                6 luni

2. Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                               5 ani

3. Consumul anual specific de energie pentru încălzire         

            corespunzător blocului izolat termic                                                               73,55 kwh/m2,an

4. Economia anuală de energie                                                                        171415,93 kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                          14,74 tep

5. Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                                                           =37,71 to. CO2/an

6. Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                        21 apartamente

 

Eşalonarea investiţiei - total INV / C+M în mii lei

Anul 1:  559,39307mii lei = 124,17712 mii euro / 494,59555mii lei = 109,79301 mii euro

           


  1. Bloc PC139 - str. Salcamilor, nr. 13/C, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc PC139

SC

188,01 mp

SCD

960,33 mp

SU

756,61 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

374.779,58

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

390,26

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

374.779,58

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

35.139,71

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

339.639,86

III

Contributia proprie, din care :

170.995,66

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

135.855,95

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

35.139,71

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

203.783,92

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

49,28

25,25

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

11

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

19,12x10-6

09,73x10-6

sectorul rezidential (Mtep)

 

 

 

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

212363,78

111905,34

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

208,33

87,83

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

293,85

149,53


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

24,03

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

100458,44

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

120,50

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

144,32

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:    369,36508mii lei = 81,99367mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 326,10890mii lei = 72,39143 mii euro

          

·                    Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

326,10890mii lei /756.61 mp = 0,4310 mii lei/m2 (a.u.)

72,39143 mii euro /756.61mp = 0,0956 mii euro/ m2 (a.u.)

 

Indicatori fizici

1.      Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                             6 luni

2.      Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie  

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                              5 ani

3.      Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                              87,83 kwh/m2,an

4.      Economia anuală de energie                                                                                  109193,96 kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                            9,39 tep

5.      Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                                                        =24,03 to. CO2/an

6.      Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                        10 apartamente         (9 apartamente si 2 spatii comerciale rezultate diuntr-un apartament)

 

 

Eşalonarea investiţiei - total INV / C+M în mii lei

Anul 1369,36508mii lei = 81,99367mii euro /   326,10890mii lei = 72,39143 mii euro

                       

                                              

  1. Bloc PB140 - str. Salcamilor, nr. 15/A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc PB140

SC

355,02 mp

SCD

1817,22 mp

SU

1461,41 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

523.647,52

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

288,16

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

523.647,52

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

8.530,97

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

515.116,55

III

Contributia proprie, din care :

214.577,59

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

206.046,62

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

8.530,97

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

309.069,93

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

81,51

50,86

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

20

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

31,34x10-6

19,36x10-6

sectorul rezidential (Mtep)

 

 

 

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

363958,61

235801,13

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

164,92

70,18

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

249,36

154,04


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

30,65

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

128157,48

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

94,74

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

95,32

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:      518,23302mii lei = 115,04018 mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 457,85217mii lei = 101,63651mii euro

          

·                    Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

457,85217mii lei / 1461.41 mp = 0,3132mii lei/m2 (a.u.)

101,63651mii euro /1461.41 mp = 0,0695mii euro/ m2 (a.u.)

 

Indicatori fizici

1.      Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                           6 luni

2.      Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                            5 ani

3.      Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                            70,18 kwh/m2,an

4.      Economia anuală de energie                                                                               139301,60 kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                         11,98tep

5.      Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                                                            =30,65 to. CO2/an

6.      Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                     20 apartamente

 

Eşalonarea investiţiei - total INV / C+M în mii lei

Anul 1:  518,23302mii lei = 115,04018 mii euro / 457,85217mii lei = 101,63651mii euro

 

 

  1. Bloc PB141 - str. Salcamilor, nr. 15/B, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc PB141

SC

258,26 mp

SCD

1336,30 mp

SU

1069,57 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

388.944,56

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

258,13

 

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

388.944,56

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

4.700,75

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

384.243,81

III

Contributia proprie, din care :

158.398,27

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

153.697,52

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

4.700,75

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

230.546,29

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

61,55

33,96

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

20

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

23,69x10-6

12,91x10-6

sectorul rezidential (Mtep)

 

 

 

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

273740,40

158385,56

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

167,52

67,36

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

257,55

140,32


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

27,59

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

115354,84

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

100,16

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

117,23

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·         Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:    383,53006mii lei = 85,13809mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 338,52789mii lei = 75,14826 mii euro

          

·                    Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

338,52789mii lei / 1069,57 mp = 0,3165mii lei/m2 (a.u.)

75,14826 mii euro /1069,57 mp = 0,07026mii euro/ m2 (a.u.)

 

Indicatori fizici

1.Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                             6 luni

2.    Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                       5 ani

3.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                      67,36 kwh/m2,an

4.    Economia anuală de energie                                                                 125385,69 kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                  10,78 tep

5.    Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                                                = 27,59 to. CO2/an

6.    Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetice                                                            20 apartamente

 

Eşalonarea investiţiei - total INV / C+M în mii lei

Anul 1:  383,53006mii lei = 85,13809mii euro /338,52789mii lei = 75,14826 mii euro

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Bloc PB142 - str. Salcamilor, nr. 15/C, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc PB142

SC

351,21 mp

SCD

1841,41 mp

SU

1460,72 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

499.234,00

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

271,12

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

499.234,00

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

6.339,65

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

492.894,.35

III

Contributia proprie, din care :

203.497,39

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

197.157,74

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

6.339,65

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

295.736,61

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

80,77

45,56

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

19

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

31,07x10-6

17,31x10-6

sectorul rezidential (Mtep)

 

 

 

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

359737,36

212490,35

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

165,01

68,08

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

247,40

137,83


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

35,21

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

147247,01

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

96,93

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

109,57

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

          Total:    493,81950 mii lei = 109,62074mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 435,42486 mii lei = 96,65798mii euro

·                    Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

435,42486 mii lei / 1460.72mp = 0,2980mii lei/m2 (a.u.)

96,65798mii euro /1460.72mp = 0,0661mii euro/ m2 (a.u.)

Indicatori fizici

1.      Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                              6 luni

2.      Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                            5 ani

3.      Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                           68,08 kwh/m2,an

4.      Economia anuală de energie                                                                     160051,09kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                       13,76 tep

5.      Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                                                            =35,21 to. CO2/an

6.      Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                      19 apartamente

Eşalonarea investiţiei - total INV / C+M în mii lei

Anul 1 - 493,81950 mii lei = 109,62074mii euro /435,42486 mii lei = 96,65798mii euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI CUMULATI PE INTREAGA APLICATIE

         - Bloc PB135 - str. Salcamilor, nr. 9, Mun. Oradea, Jud. Bihor

- Bloc PB136 - str. Salcamilor, nr. 9, Mun. Oradea, Jud. Bihor

- Bloc PB137 - str. Salcamilor, nr. 13/A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

- Bloc PC139 - str. Salcamilor, nr. 13/C, Mun. Oradea, Jud. Bihor

- Bloc PB140 - str. Salcamilor, nr. 15/A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

- Bloc PB141 - str. Salcamilor, nr. 15/B, Mun. Oradea, Jud. Bihor

- Bloc PB142 - str. Salcamilor, nr. 15/C, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Indicator

Bloc PB135

Bloc PB136

Bloc PB137

Bloc PC139

Bloc PB140

Bloc PB141

Bloc PB142

Total

SC

263,88

260,02

351,22

188,01

355,02

258,26

351,21

2.027,62

SCD

1349,28

1345,38

1819,10

960,33

1817,22

1336,30

1841,41

10.469,02

SU

1069,47

1069,28

1459,48

756,61

1461,41

1069,57

1460,72

8.346,54

Valoarea investitiei

(lei cu tva)

416.023,39

433.361,05

564.807,57

374.779,58

523.647,52

388.944,56

499.234,00

3.200.797,60

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata

(lei cu tva/mp)

308,33

322,11

310,49

390,26

288,16

258,13

271,12

305,74

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

3.200.797,60

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

71.971,49

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

3.128.826,11

III

Contributia proprie, din care :

1.323.501,93

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

1.251.530,44

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

71.971,49

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1.877.295,67

 

Indicator de realizare (de

output)) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

492,47

277,71

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

131

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

189,85x10-6

 

105,91x10-6

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

2177033,70

1278989,18

 

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

178,76

72,95

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

264,49

147,54

 

Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

214,76

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

898.044,52

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

105,81

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

116,95

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

  • Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                        (în preţuri - luna si an)

            1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

                        Total:         3.162,89610 mii  lei /  702,11688 mii euro

din care:

                        - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 2.793,54443 mii lei  /  620,12618 mii euro

·           Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

2.793,54443 mii lei  / 8.346,54 mp = 0,3346 mii lei/m2 (a.u.)

702,11688 mii euro / 8.346,54 mp = 0,0841mii euro/ m2 (a.u.)

 

                                                                                                          Intocmit,

                                                                                                          S.C. Proiect Bihor S.A.