Hotărârea nr. 619/2020

pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri - în suprafață totală de 189 mp - cu construcții, afectate de obiectivul de investiții “Modernizare strada Trotușului tronson cuprins între strada Henrik Ibsen și strada Veteranilor”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri -în suprafață totală de 189 mp - cu construcții, afectate de obiectivul de investiții

“Modernizare strada Trotușului tronson cuprins între strada Henrik Ibsen și strada Veteranilor”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 337429/1 din 05.08.2020 și Raportul de specialitate nr.337429/2 din 10.08.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru declanșarea procedurii de expropriere a terenului - în suprafață totală de 189 mp - cu construcții, proprietate privată, afectate de obiectivul de investiții “Modernizare strada Trotușului - tronson cuprins între strada Henrik Ibsen și strada Veteranilor” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 946 din 28.11.2019, s-a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Trotușului tronson cuprins între strada Henrik Ibsen și strada Veteranilor”.

Văzând că, amplasamentul lucrării, se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 124956 din 08.11.2019 aferent coridorului lucrării de utilitate publică “Modernizare strada Trotușului - tronson cuprins între strada Henrik Ibsen și strada Veteranilor”, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 542/2019.

În baza prevederilor:

 • - art. 31 și art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

 • - Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective

de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

 • - art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conform căruia -documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b), c) și d), alin.(4) lit. d), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (2) , art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 296 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri - în suprafață totală de 189 mp - și construcții, identificate potrivit Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre și în Planul de situație - coridorul lucrării avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 124956 din 08.11.2019.

Art. 2. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR prin societatea Evalmob S.R.L., pentru imobilele supuse exproprierii, constând în terenuri și/ sau construcții, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării și de procedura de expropriere aprobată la art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirii pentru imobilele expropriate - conform Anexelor nr. 2

- 7 la prezenta Hotărâre.


Art. 4. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea a sumei de 132.455 Lei ce se va acorda cu titlu de despăgubire proprietarilor privați afectați, conform Anexelor nr. 2 - 7 la prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se mandatează primarul Municipiului Oradea sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 6. Se aprobă înscrierea construcțiilor expropriate în proprietatea privată a Municipiului Oradea în vederea casării acestora, respectiv se dă acordul pentru demolarea efectivă a acestora.

Art. 7. Se aprobă constituirea nr. cadastral cu suprafața de 3.498 mp, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre și înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după perfectarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 124956 din 08.11.2019, reprezentând amplasamentul lucrării “Modernizare strada Trotușului - tronson cuprins între strada Henrik Ibsen și strada Veteranilor”.

Art. 8. Se aprobă completarea Inventarului domeniului public al municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotărâre.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 10. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • - PMO - Direcția Economică;

 • - PMO - Direcția Tehnică;

 • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

 • - Persoanele fizice afectate de măsura exproprierii, prin grija Serviciului Terenuri;

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020 Nr. 619


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 3 voturi “împotrivă”


la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.din 14.08.2020

LISTA cuprinzând imobilele ce constituie coridorul lucrării, cu suprafața totală de 3.498 mp (din care 189 mp de expropriat), avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 124956 din 08.11.2019 aferent obiectivului de investiții de utilitate publică „Modernizare strada Trotușului - tronson cuprins între strada Henrik Ibsen - strada Veteranilor"

inclusiv

Lista

cu imobile, proprietate privată, ce urmează a fi preluate în proprietatea publică a Municipiului Oradea prin procedura de expropriere

Tabel proprietari strada Trotușului - tronson cuprins între strada Henrik Ibsen - strada Veteranilor

Nr. crt

Nr. cadastral/ Nr. top

Nr. CF

Proprietar

Suprafața totală

Suprafața teren afectat / expropriat (mp)

Construcții de expropriat

1. IMOBILE APARȚINÂND MUNICIPIULUI ORADEA:

î.

Nr. cadastral 187431

CF 176807 -Oradea

Municipiul Oradea

3.334

3.238

-

2.

Nr. cadastral 186567

CF 186567

Municipiul Oradea

9.250

71

-

II. IMOBILELE, PROPRIETATE PRIVATĂ, CE URMEAZĂ A FI EXPROPRIATE:

3.

Nr. cadastral 195290

CF 195290 -Oradea

51

51

-

4.

Nr. cadastral 158854

CF 158854 -Oradea

951

54

-

5.

Nr. cadastral 202164

CF 202164 -

Oradea

459

41

-

6.

Nr. cadastral 188052

CF 188052 -

Oradea

260

4

Garaj auto, terasa circulabilă, pasarelă acces, gard + poartă

7.

Nr. topo 1580/12 - Sântandrei

CF 161886 -Oradea

260

19

Garaj auto, anexă și gard

8.

Nr. topo 1580/14 - Sântandrei

CF7177-

Sântandrei

295

20

C2 - 1/z Casă de locuit + % Anexă, boxe, gard + poartă

din 14.08.2020


Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul,


proprietate privată a d-lor.

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Modernizare strada Trotușului

tronson cuprins între strada Henrik Ibsen - strada Veteranilor"

Nr. poziției din Anexa nr. 1

Proprietari

Nr. CF în care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII

Despăgubirea acordată (LEI)

3.

CF 195290 - Oradea

Nr. cadastral

195290

51

-

17.850


la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.


din 14.08.2020


Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul,

proprietate privată a

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Modernizare strada Trotușului

tronson cuprins între strada Henrik Ibsen - strada Veteranilor"

Nr. poziției din Anexa nr. 1

Proprietari

Nr. CF in care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII

Despăgubirea acordată (LEI)

4.

■ ■------

CF 158854 - Oradea

Nr. cadastral 158854

54

-

17.010

Anexa nr. 4

din 14.08.2020


Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul,


proprietate privată a d-lor.

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Modernizare strada Trotușului

tronson cuprins între strada Henrik Ibsen - strada Veteranilor"

Nr. poziției din Anexa nr. 1

Proprietari

Nr. CF in care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII

Despăgubirea acordată (LEI)

5.

CF 202164 - Oradea

Nr. cadastral 202164

41

-

12.915

Anexa nr. 5

din 14.08.2020


Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul,

proprietate privată a d-lor.


afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Modernizare strada Trotușului

tronson cuprins între strada Henrik Ibsen - strada Veteranilor"

Nr. poziției din Anexa nr. 1

Proprietari

Nr. CF in care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII

Despăgubirea acordată (LEI)

6.

CF 188052 - Oradea

Nr. cadastral 188052

4

garaj auto, terasă circulabilă, pasarelă acces, gard + poartă

23.455


la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.


Anexa nr. 6

din 14.08.2020


Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul,

proprietate privată a d-lor.

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

„Modernizare strada Trotușului

tronson cuprins între strada Henrik Ibsen - strada Veteranilor"

Nr. poziției din Anexa nr. 1

Proprietari

Nr. CF in care este înscris imobilul expropriat

Nr. topo/ cadastral

Suprafață TEREN expropriată (mp)

CONSTRUCȚII

Despăgubirea acordată (LEI)

7.

-HM-

CF 161886-Oradea

Nr. topo 1580/2

19

garaj auto, anexă și gard

20.950