Hotărârea nr. 618/2020

pentru declanşarea procedurii de expropriere a suprafeței de 1.536 mp teren din nr. cadastral 205269 - Oradea, necesar în vederea realizării lucrării de utilitate publică “DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100 - MUNICIPIUL ORADEA”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru declanșarea procedurii de expropriere a suprafeței de 1.536 mp teren din nr. cadastral 205269 - Oradea, necesar în vederea realizării lucrării de utilitate publică “DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100 - MUNICIPIUL ORADEA”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 330540/1 din 29.07.2020 și Raportul de specialitate nr.330540/2 din 31.07.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru declanșarea procedurii de expropriere a suprafeței de 1.536 mp. teren din nr. cadastral 205269 - Oradea, necesar în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes local “DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100 - MUNICIPIUL ORADEA”.

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 537 din 24.06.2019 s-a aprobat studiul de fezabilitate și coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind obiectivul “Drum colector în zona Piața 100 - Municipiul Oradea”.

Văzând că prin această lucrare se intenționează realizarea unui drum colector, de-a lungul drumului de centură al mun. Oradea, pe partea dreaptă, sensul de mers spre Cluj - Napoca, respectiv de la Magazinul de bricolaj Leroy Merlin până la Piața 100, ce va avea rolul de a fluidiza circulația în zona magazinelor de bricolaj făcându-se legătura și cu Piața 100, respectiv cu drumul de centură.

Ținând seama de faptul că amplasamentul lucrării se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 55643 din 2019 aferent coridorului lucrării de utilitate publică “Drum colector în zona Piața 100 - Municipiul Oradea”, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 294 din 2019.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

În conformitate cu art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conform căruia - documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), c) și d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 136, art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 296 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă declanșarea de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul, proprietate privată al unei persoane juridice, având datele de identificare menționate în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., pentru imobilul supus exproprierii, reprezentând teren, afectat de procedura de expropriere propusă spre aprobare la art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă acordarea sumei aferente despăgubirii pentru imobilul expropriat - conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 153.600 Lei, reprezentând valoarea despăgubirii ce se va acorda proprietarului din Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se mandatează primarul Municipiului Oradea - dl. Ilie Bolojan sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 6. Se aprobă constituirea nr. cadastral, cu suprafața de 1.536 mp, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre și înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după finalizarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilului, proprietate privată a unei persoane juridice, afectat de Condorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 55643 din 2019.

Art. 7. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotărâre.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 9. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - PMO - Direcția Tehnică;

  • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

  • - proprietarul afectat de procedura exproprierii, prin grija DPI-Serviciului Terenuri;

  • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020

Nr. 618


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 3 voturi ,,împotriva”

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.din__.08.2020

LISTA

cu imobilul, proprietate privata, din coridorul lucrării avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 55643 din 2019, ce urmează să fie expropriat în vederea realizării lucrării de utilitate publică “DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100 - MUNICIPIUL ORADEA” 9

Proprietar

Nr. CF

Identificator Nr. cadastral/

Suprafața din acte - mp -

Suprafața teren expropriată - mp -

societatea

MOBELIX IMMOBILIEN RO S.R.L.

205269 - Oradea

205269

22.159

1.536

Lucian Popa


Cristian Popescu


Steliana Marinescu


Radu Moldovan


Director executiv


Director executiv adj.

Șef Serviciu, Terenuri

Șef Serviciu, Cadastru


Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.din__.08.2020

Suma individuală

acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul înscris în CF 205269 - Oradea, proprietatea privată a societății MOBELIX IMMOBILIEN RO S.R.L.,

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică din cadrul obiectivului de investitii: “DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100 - MUNICIPIUL ORADEA”

9

Proprietar

Nr. CF

Identificator Nr. cadastral

Suprafața din acte - mp -

Suprafața teren expropriată - mp -

Suprafața teren rămasă - mp -

Valoarea despăgubirii - Lei -

societatea

MOBELIX IMMOBILIEN RO S.R.L.

205269 - Oradea

205269

22.159

1.536

20.623

153.600 Lei

TOTAL despăgubire

153.600 Lei

Lucian Popa


Cristian Popescu


Steliana Marinescu


Radu Moldovan


Director executiv


Director executiv adj.


Șef Serviciu, Terenuri


Șef Serviciu, Cadastru


Tabel proprietari identificați afectati de proiectul- drum colector in Zona Piața 100.

Nr Crt

Nr Cad./TOPO

CF

Proprietar

Suprafața afectata (mp)

Suprafața totala (mp)

Observatii

1

163927-Oradea

163927-Oradea

SC INPROX ORADEA SRL

833

35.087

Ogorului nr.272

2

176807-Oradea

176807-Oradea

STATUL ROMAN

(DREPT DE ADMINISTRARE MUNICIPIUL ORADEA-PE ACEASTA PORȚIUNE

COTA 75963/444359)

1155

444.359

-

3

197717-Oradea

197717-Oradea

SC TONY INVENT SRL (Ipoteca Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca-Sucursala Oradea, Interdicție de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, ,demolare, restructurare si amenajare in fav Banca Transilvania)

1457

5.524

-

4

205269-Oradea

205269-Oradea

SC MOBELIX IMMOBILIEN RO SRL

1536

22.159

-

5

205261-Oradea

205261-Oradea

SC TONY INVENT SRL (Societatea PER LA GESTIONE DI ATTIVITA-S.G.A. S.P.A.-Interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, demolare)

2027

35.143

-

6

205265-Oradea

205265-Oradea

SC TONY INVENT SRL

222

3.864

-

7

206497-Oradea

206497-Oradea

MUNICIPIUL ORADEA

3728

3728

8

206491 -Oradea

206491-Oradea

MUNICIPIUL ORADEA

29

29

-

9

Top. 4680/1

14690-Oradea

STATUL ROMAN

1239

963.187

-

TOTAL

12.226 MP