Hotărârea nr. 617/2020

pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 990 mp,

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 990 mp, și a edificatelor - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Viilor”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 335631/1 din 04.08.2020 și Raportul de specialitate nr. 335631/2 din 05.08.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 990 mp, și a edificatelor, proprietate privată al unor persoane fizice, afectate de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Viilor” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere că prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 555 din 15.07.2019, s-a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 2 recomandată de proiectant, și coridorul de expropriere aferent lucrarii de utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Viilor ".

Văzând că, amplasamentul lucrării se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63867 din 12.06.2019, astfel cum a fost recepționat tehnic cu Procesul verbal nr. 288 din 13.06.2019, și afectează suprafața totală de 6.536 mp, din care 990 mp reprezintă imobile, proprietate privată aparținând unor persoane fizice constând în terenuri cu garduri și 1 casă aflată în paragină.

În baza prevederilor:

 • - Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

 • - art. 31 și art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

 • -   art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conform căruia -

documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), c) și d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 136, art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 296 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Lista actualizată cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63867 din 12.06.2019, reprezentând amplasamentul lucrării „Modernizare strada Viilor” aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 555 din 15.07.2019, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor reprezentând

terenuri, cu suprafața totală de 990 mp, respectiv a edificatelor (garduri și casă aflată în paragină) din Lista actualizată cuprinzând imobilele, proprietate privată, inclusiv proprietarii și titularii altor drepturi reale, ai căror


imobile sunt afectate de coridorul de expropriere și valoarea despăgubirilor individuale - conform Anexei nr. 2 la

prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR prin societatea Evalmob S.R.L., pentru imobilele supuse exproprierii, reprezentând terenuri, cu suprafața totală de 990 mp, respectiv edificate (garduri și casă în paragină), aflate în proprietatea privată al unor persoane fizice, afectate de coridorul și procedura de expropriere aprobată la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 199.194 lei, reprezentând valoarea despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor din Anexa nr. 2, la prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se mandatează primarul Municipiului Oradea sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 6. Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil și în proprietate publică a Municipiului Oradea a terenului reprezentând:

S suprafața de 964 mp, teren cu nr. topo. 6015 - din teritoriul cadastral Oradea;

S cota de 571 / 8.272 mp, din terenul cu nr. topo. 6016 - din teritoriul cadastral Oradea și

S cota de 44 / 1.877 mp, din terenul cu nr. topo. 5853/44 - teritoriul cadastral Oradea

toate identificate prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 87117 din 26.07.2018.

Art. 7. Se aprobă înscrierea în proprietatea pri'va^ă a Municipiului Oradea a suprafețelor de:

S      34 / 719 mp teren, cu nr. topo 5853/18, înscris în CF 9421 - Oradea;

S      98 / 741 mp teren, cu nr. topo 5853/21, înscris în CF 12400 - Oradea;

S      18 / 250 mp teren, cu nr. topo 5853/26, înscris în CF 10366 - Oradea.

Art. 8. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului, identificat conform art. 7 din prezenta Hotărâre.

Art. 9. Se aprobă constituirea nr. cadastral, cu suprafața de 6.536 mp, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, respectiv înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după finalizarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63867 din 12.06.2019, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării ,,Modernizare strada Viilor”.

Art. 10. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a edificatelor - garduri și a construției - C1 înscrisă în CF 182816, în vederea casării și a demolării efective a acestora.

Art. 11. Se aprobă completarea și actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotarâre.

Art. 12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția

Economică.


Art. 13. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • - PMO - Direcția Economică;

 • - PMO - Direcția Tehnică;

 • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

 • - Persoanele fizice afectate de măsura exproprierii, prin grija Serviciului Terenuri;

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020 Nr. 617


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 3 voturi ,,împotriva”

Io Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.

LISTA actualizată

cu suprafața de 6.536 mp afectată de lucrarea de utilitate publică de interes local care se va înscrie într-o nouă coală CF, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după finalizarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63867 din 12.06.2019, reprezentând amplasamentul necesar realizării

lucrării „Modernizare strada Viilor"

Nr. crt.

Nr cadastral / Nr. top

CF -Oradea

Proprietar

Suprafață totală (mp)

Suprafață, proprietate privată, afectată (mp)

Construcții afectate

Observații

1.

Nr. cadastral 197877

CF 197877

1.000

8

-

2.

Nr. cadastral 16724

CF 183921

Municipiul Oradea

43

1

-

3.

Nr. cadastral 174486

CF 174486

Suprafața din acte: 813 S mas: 790

301

Gard

4.

Nr. cadastral 19254

CF 93858

Municipiul Oradea

182

123

-

5.

Nr. cadastral 198893

CF 198893

66

52

-

6.

Nr. cadastral 174721

CF 174721

Suprafața din acte: 342

Suprafața măsurată: 237

7

-

7.

Nr. cadastral 175253

CF 175253

230

8

-

8.

Nr. cadastral 186617

CF 186617

1.996

117

Gard

9.

Nr. cadastral 178587

CF 178587

Municipiul Oradea

234

149

-

10.

Nr. cadastral 3591

CF 178283

1.001

25

-

11.

Nr. cadastral 14460

CF 185578

Municipiul Oradea

129

18

-

12.

Nr. cadastral 193592

CF 193592

Municipiul Oradea

98

3

-

13

Nr. cadastral 193287

CF 193287

Suprafața din acte:

2.320

Suprafața măsurată:

2.175

1

-

14.

Nr. cadastral 16114

CF 184551

Municipiul Oradea

58

31

-

15.

Nr. cadastral 171836

CF 171836

542

39

Gard

16.

Nr. cadastral 171835

CF 171835

542

28

Gard

17.

Nr. cadastral 161792

CF 161792

Municipiul Oradea

28

25

-

18.

Nr. cadastral 196236

CF 196236

978

2

-

19.

Nr. cadastral 185620

CF 185620

Municipiul Oradea

37

20

-

20.

Nr. cadastral 207469

CF 207469

Suprafața din acte: 180, Suprafața măsurată: 166

1

Gard

21.

Nr. cadastral 6831

CF 181684

Municipiul Oradea

2.192

1500

-

22.

Nr. topografic 5871/5

CF 2537

384

62

-

23.

Nr. topografic 5862/2

CF 10744

669

52

-

24.

Nr. topografic 5863

CF 207564

128

51

25.

Nr. topografic 5864/4

CF 165617

1.185

42

26.

Nr. topografic 5866

CF 203201

(Cf vechi 3254)

270

56

27.

Nr. topografic 6015

Adeverința

O.C.P.I. Bihor

nr. 8711/26.07.2018

Muncipiul Oradea

964

964

28.

Nr. topografic 5879/1

CF 150494

Muncipiul Oradea

410

32

29.

Nr. topografic 5881

CF 3233

Municipiul Oradea

874

398

30.

Nr. topografic 5886/14

CF 193332

Municipiul Oradea

111

62

31.

Nr. topografic 5886/12

CF 182816

338

119

Gard + construcția C1

32.

Nr. topografic 5853/12

C.F. 3220

Municipiul Oradea

1.449

1449

33.

Nr. topografic 6016

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 8711/26.07.2018

Municipiul Oradea

8.272

571

34.

Nr. topografic 5853/62

CF 207640

800

19

35.

Nr. topografic 5853 /18

CF 9421

719

34

36.

Nr. topografic 5853/21

CF 12400

vechi proprietari

741

98

37.

Nr. topografic 5853/26

CF 10366

250

18

38.

Nr. topografic 5853/44

Adeverința

O.C.P.I. Bihor nr. 8711/26.07.2018

Municipiul Oradea

1.877

44

39.

Nr. topografic 5854/3

CF 181704

Municipiul Oradea

56

6

TOTAL

6.536 mp

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.

TABEL cuprinzând imobilele, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică,

MODERNIZARE STRADA VIILOR, avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63867 din 12.06.2019, respectiv

cu valoarea despăgubirilor individuale pentru persoanele expropriate

Nr. crt.

1.

Nr cadastral / Nr. top

CF - Oradea

Proprietar

Suprafață totală (mp)

Suprafață, proprietate private, afectată

____(mP)

Construcții afectate

Valoarea de expropriere

(lei)

Nr. cadastral 197877

CF 197877

1.000

8

-

1.000

2.

Nr. cadastral 174486

CF 174486

Suprafața din acte:

813

Suprafața măsurată: 790

301

Gard

37.625

3.

Nr. cadastral 198893

CF 198893

66

52

-

1.950

4.

Nr. cadastral 174721

CF 174721

Suprafața din acte: 342

Suprafața măsurată: 237

7

-

263

5

Nr. cadastral 175253

CF 175253

230

8

-

300

6

Nr. cadastral 186617

CF 186617

1.996

117

Gard

11.820

7.

Nr. cadastral 3591

CF 178283

1.001

25

-

3.125

8

Nr. cadastral 193287

CF 193287

Suprafața din acte:

2.320

Suprafața măsurată:

2.175

1

-

100

9.

Nr. cadastral 171836

CF 171836

542

39

Gard

10.851

10.

Nr. cadastral 171835

CF 171835

542

28

Gard

4.400

11.

Nr. cadastral 196236

CF 196236

978

2

-

250

12.

Nr. cadastral 207469

CF 207469

Suprafața din acte:

180

Suprafața măsurată: 166

1

Gard

390

13.

Nr. topografic 5871/5

CF 2537

384

62

-

9.300

14

Nr. topografic 5862/2

CF 10744

669

52

-

6.500

15.

Nr. topografic 5863

CF 207564

128

51

-

6.375

16.

Nr. topografic 5864/4

CF 165617

1.185

42

-

5.250

17.

Nr. topografic 5866

CF 203201

270

56

-

7.000

18.

Nr. topografic 5886/12

CF 182816

338

119

Gard + construcție C1

90.320

19.

Nr. topografic 5853/62

CF 207640

800

19

-

2.375

TOTAL

990

199.194 lei