Hotărârea nr. 616/2020

pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 375 mp, și a edificatelor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Dimitrie Anghel tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului”

România

Județul Bihor Municipiul Oradea Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 375 mp, și a edificatelor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Dimitrie Anghel tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 333671/1 din 31.07.2020 și Raportul de specialitate nr.333671/2 din 04.08.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 375 mp, și a edificatelor constând în garduri, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Dimitrie Anghel - tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere că prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 535 din 24.06.2019, s-a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 2 recomandată de proiectant, și coridorul de expropriere aferent lucrarii de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Dimitrie Anghel - tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului".

Văzând că, amplasamentul lucrării se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63881 din 12.06.2019, astfel cum a fost recepționat tehnic cu Procesul verbal nr. 285 din 12.06.2019, și afectează suprafața totală de 7.705 mp, din care 375 mp reprezintă imobile, proprietăți private ale unor persoane fizice constând în terenuri și construcții (garduri).

În baza prevederilor:

 • - Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

 • - art. 31 și art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

 • -    art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conform căruia -

documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b), c) și d), alin.(4) lit. d), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (2) , art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 296 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Lista actualizată cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63881 din 12.06.2019, reprezentând amplasamentul lucrării „Modernizare strada Dimitrie Anghel - tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului” aprobată inițial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 535 din 24.06.2019, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor, proprietate privată ale unor persoane fizice, reprezentând terenuri, cu suprafața totală de 375 mp, respectiv edificate constând în garduri, din Lista cuprinzând imobilele, proprietate privată, inclusiv proprietarii și titularii altor drepturi reale, ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere și valoarea despăgubirilor individuale din aceasta - conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR prin societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., pentru imobilele supuse exproprierii, reprezentând terenuri, cu suprafața totală de 375 mp, respectiv a construcțiilor constând în garduri, proprietate privată, afectate de coridorul și procedura de expropriere aprobată la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 53.148 lei, reprezentând valoarea despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor din Anexa nr. 2, la prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se mandatează primarul Municipiului Oradea sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 6. Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil și în proprietate publică a Municipiului Oradea, a terenului reprezentând:

S cota de 964 / 1.877 mp, din terenul cu nr. topo. 5853/44 - teritoriul cadastral Oradea și

S suprafața de 8.272 mp, terenul cu nr. topo. 6016 - teritoriul cadastral Oradea,

identificate prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 8711/2018.

Art. 7. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 9 / 3.868 mp teren, cu nr. topo 5902/2, din CF 2853 - Oradea.

Art. 8. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului, identificat conform art. 7 din prezenta Hotărâre.

Art. 9. Se aprobă constituirea nr. cadastral, cu suprafața de 7.705 mp, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, respectiv înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după finalizarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63881 din 12.06.2019, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării „Modernizare strada Dimitrie Anghel - tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului”.

Art. 10. Se aprobă casarea și demolarea efectivă a gardurilor regăsite pe terenul reprezentând coridorul lucrării.

Art. 11. Se aprobă completarea și actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotarâre.

Art. 12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 13. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • - PMO - Direcția Economică;

 • - PMO - Direcția Tehnică;

 • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

 • - Persoanele fizice afectate de măsura exproprierii, prin grija Serviciului Terenuri;

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020 Nr. 616


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 3 voturi “împotrivă”

LISTA actualizată

cu suprafața de 7.705 mp afectată de lucrarea de utilitate publică de interes local care se va înscrie într-o nouă coală CF, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după finalizarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63.881 din 12.06.2019, reprezentând amplasamentul necesar realizării

lucrării „Modernizare strada Dimitrie Anghel

tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului"

Nr. cit

Nr cadastral / Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață totală (mp)

Suprafață afectată (mp)

Edificate afectate

1.

Nr. cadastral 189339

CF 189339

Municipiul Oradea

72

28

-

2.

Nr. cadastral 193287

CF 193287

Suprafața din acte: 2.320 Suprafața măsurată: 2.175

51

-

3.

Nr. cadastral 200949

CF 200949

Municipiul Oradea

19

5

-

4.

Nr. cadastral 178839

CF 178839

Municipiul Oradea

84

45

-

5.

Nr. cadastral 173696

CF 173696

Municipiul Oradea

420

125

-

6.

Nr. cadastral 200408

CF 200408

DAT Oradea

68

47

-

7.

Nr. cadastral 171018

CF171018

802

20

-

8.

Nr. cadastral 200879

CF 200879

969

28

Gard

9.

Nr. cadastral 201765

CF 201765

Municipiul Oradea

245

9

-

10.

Nr. cadastral 188306

CF 188306

Municipiul Oradea

49

19

-

11.

Nr. cadastral 164986

CF 164986

730

4

-

12.

Nr. cadastral 204862

CF 204862

Municipiul Oradea

67

62

-

Nr. cadastral 205782

CF 205782

905

13

-

13.

Nr. cadastral 191822

CF 191822

31

26

Gard

14

Nr. cadastral 191821

CF 191821

969

12

Gard

15.

Nr. cadastral

CF 151555

Municipiul Oradea

22

3

-

131033

16.

Nr. cadastral 162448

CF 162448

40

5

-

17.

Nr. cadastral 155769

CF 155769

Municipiul Oradea

55

3

-

18.

Nr. cadastral 153275

CF 153275

Municipiul Oradea

62

6

-

19.

Nr. cadastral 187451

CF 187451

Municipiul Oradea

2086

12

-

20.

Nr. cadastral 191113

CF 191113

518

5

-

21.

Nr. cadastral 198912

CF 198912

Suprafața din acte 529

Suprafața măsurată 537

11

Gard

22.

Nr. cadastral 200499

CF 200499

441

14

Gard

23.

Nr. cadastral 152231

CF 152231

507

3

-

24.

Nr. cadastral 198306

CF 198306

444

13

-

25.

Nr. cadastral 11205

CF 156422

3.432

67

Gard

26.

Nr. cadastral 206871

CF 206871

Municipiul Oradea

110

61

-

27.

Nr. cadastral 14712

CF 185360

Bereczki Lajos, Bereczki Ana - Rozalia

989

1

-

28.

Nr. cadastral 8316

CF 194351

800

1

-

29.

Nr. cadastral 18135

CF184104

Municipiul Oradea

31

6

-

30.

Nr. topographic 5853/44

Adeverința

O.C.P.I. Bihor nr.

87117/26.07.2018

Statul Român

964

20

-

31.

Nr. topografic 6016

Adeverința

O.C.P.I. Bihor nr.

87117/26.07.2018

Statul Român

8.272

6.807

-

32.

Nr. topografic 5853/62

CF 207640

800

24

Gard

33.

Nr. topografic 5892/4

CF 195208

8.632

54

-

34.

Nr. topografic 5902/2

CF 2853

3.868

9

-

35.

Nr. topografic 5904/19

CF 60983

268

3

-

36.

Nr. cadastral 187400

CF 187400

1.200

1

Gard

37.

Nr. topografic 5904/25

CF 170595

Municipiul Oradea

9/577

9

-

568/577

19

-

38.

Nr. topografic 5904/13

CF 202367

Statul Român

1.298

17

-

39.

Nr. topografic 5892/93

CF 170411

Municipiul Oradea

400

37

-

TOTAL

7.705

TABEL

cuprinzând imobilele, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică

MODERNIZARE STRADA Dimitrie Anghel

tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63.881 din 12.06.2019

respectiv


cu valoarea despăgubirilor individuale pentru persoanele expropriate

Nr. crt.

Nr cadastral / Nr. top

CF - Oradea

Proprietar

Suprafață totală (mp)

Suprafață afectată (mp)

Edificate afectate

Despăgubire

-lei-

1.

Nr. cadastral 193287

CF 193287

Suprafața din acte

2.320

Suprafața măsurată

2.175

51

-

5.100

2.

Nr. cadastral 171018

CF 171018

802

20

-

750

3.

Nr. cadastral 200879

CF 200879

969

28

Gard viu

4.125

4.

Nr. cadastral 164986

CF 164986

730

4

-

150

5

Nr. cadastral 205782

CF 205782

905

13

-

1.625

6.

Nr. cadastral 191822

CF 191822

31

26

Gard

1.575

7.

Nr. cadastral 191821

CF 191821

969

12

Gard

2.700

8.

Nr. cadastral 162448

CF 162448

40

5

-

188

9.

Nr. cadastral 191113

CF 191113

518

5

-

625

10.

Nr. cadastral 198912

CF 198912

Suprafața din acte 529

Suprafața măsurată 537

11

Gard

3.675

11.

Nr. cadastral 200499

CF 200499

441

14

Gard

5.734

12.

Nr. cadastral 152231

CF 152231

507

3

-

375

13.

Nr. cadastral 198306

CF 198306

444

13

-

488

14.

Nr. cadastral 11205

CF 156422

3.432

67

Gard

11.400

15.

Nr. caaastrai 14712

CF 185360

989

1

-

125

16.

Nr. cadastral 8316

CF 194351

800

1

-

125

17.

Nr. topografic 5853/62

CF 207640

800

24

Gard

4.463

18.

Nr. topografic 5892/4

CF 195208

8.632

54

-

5.400

19.

Nr. topografic 5904/19

CF 60983

268

3

-

450

20.

Nr. cadastral 187400

CF 187400

1.200

1

Gard

1.700

21.

Nr. topografic 5904/25

CF 170595

577

19

-

2.375

TOTAL

375

53.148