Hotărârea nr. 615/2020

pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.065 mp, și a edificatelor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local \"Modernizare strada Cireșilor tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.065 mp, și a edificatelor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local "Modernizare strada Cireșilor tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 336176/1 din 04.08.2020 și Raportul de specialitate nr. 336176/2 din 06.08.2020, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.065 mp, și a edificatelor constând în garduri, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Cireșilor - tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere că prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 534 din 24.06.2019, s-a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 2 recomandată de proiectant, și coridorul de expropriere aferent lucrarii de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Cireșilor -tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor".

Văzând că, amplasamentul lucrării se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 57528 din 28.05.2019, astfel cum a fost recepționat tehnic cu Procesul verbal nr. 281 din 12.06.2019, și afectează suprafața totală de 5.609 mp, din care 1.065 mp reprezintă imobile, proprietate privată ale unor persoane fizice, constând în terenuri și edificate (garduri).

În baza prevederilor:

 • - Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

 • - art. 31 și art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

 • -    art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conform căruia - documentațiile

tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b), c) și d), alin.(4) lit. d), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (2) , art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 296 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Lista actualizată cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 57528 din 28.05.2019, reprezentând amplasamentul lucrării „Modernizare strada Cireșilor -tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 534 din 24.06.2019, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor reprezentând teren, în suprafață totală de 1.065 mp, respectiv a edificatelor constând în garduri, din Lista actualizată cuprinzând imobilele, proprietate privată, inclusiv proprietarii și titularii altor drepturi reale, ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere și valoarea despăgubirilor individuale - conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR prin societatea Evalmob S.R.L., pentru imobilele supuse exproprierii, reprezentând terenuri, cu suprafața totală de 1.065 mp, respectiv a construcțiilor constând în garduri, proprietate privată, afectate de coridorul și procedura de expropriere aprobată la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 123.278 lei, reprezentând valoarea despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor din Anexa nr. 2, la prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se mandatează primarul Municipiului Oradea sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 6. Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil și în proprietate publică a Municipiului Oradea a terenului reprezentând:

S cota de 1.071 / 1.090 mp, din terenul cu nr. topo. 6014 - teritoriul cadastral Oradea, identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 8592 din 06.02.2017;

S cota de 421 mp, din terenul cu nr. topo. 5861/2 - teritoriul cadastral Oradea, identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 4116 din 16.01.2019 și

S cota de 554 / 6.420 mp, din terenul cu nr. topo. 6019 - teritoriul cadastral Oradea, identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 140724 din 07.12.2018.

Art. 7. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafețelor:

S 12 / 180 mp teren, cu nr. topo 5626/1, înscris în CF 207639 - Oradea;

S      1.416 mp teren, cu nr. topo 5859/29, înscris în CF 207614 - Oradea;

S 907 / 1.309 mp teren, cu nr. topo 5861/4, înscris în CF 200389 - Oradea.

Art. 8. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului, identificat la art. 7 din prezenta Hotărăre.

Art. 9. Se aprobă constituirea nr. cadastral, cu suprafața de 5.609 mp, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, respectiv înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după finalizarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 57528 din 28.05.2019, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării: „Modernizare strada Cireșilor - tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor”.

Art. 10. Se aprobă casarea și demolarea efectivă a gardurilor regăsite pe terenul reprezentând coridorul lucrării.

Art. 11. Se aprobă completarea și actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotarâre.

Art. 12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 13. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • - PMO - Direcția Economică;

 • - PMO - Direcția Tehnică;

 • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

 • - Persoanele fizice afectate de măsura exproprierii, prin grija Serviciului Terenuri;

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 615

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 3 voturi “împotrivă”

LISTA

cu suprafața de 5.609 mp afectată de lucrarea de utilitate publică de interes local care se va înscrie într-o nouă coală CF, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după perfectarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de Coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 57.528 din 28.05.2019, reprezentând amplasamentul lucrării

„Modernizare strada Cireșilor

tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor"

Nr. crt.

Nr cadastral / Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață totală (mp)

Suprafață afectată (mp)

Edificate afectate

1.

Nr. cadastral 201140

CF 201140

80

59

-

2.

Nr. cadastral 199003

CF 199003

1.171

4

-

3.

Nr. cadastral 166568

CF 166568

1.200

11

-

4.

Nr. cadastral 155101

CF 155101

Municipiul Oradea

8

8

-

5.

Nr. cadastral 155100

CF 155100

1.434

5

-

6.

Nr. cadastral 152825

CF 152825

Municipiul Oradea

147

36

-

7.

Nr. cadastral 165880

CF 165880

Municipiul Oradea

71

30

-

8.

Nr. cadastral 201928

CF 201928

588

53

Gard

9.

Nr. cadastral 160514

CF 160514

853

18

-

10.

Nr. cadastral 169766

CF 169766

667

10

Gard

11.

Nr. cadastral 191227

CF 191227

96

1

-

12.

Nr. cadastral 159243

CF 159243

2.052

24

Gard

13.

Nr. cadastral 159007

CF 159007

1.449

21

Gard

14.

Nr. cadastral 169614

CF 169614

Municipiul Oradea

31

3

-

15.

Nr. cadastral 4665

CF 150352

1.850

107

-

16.

Nr. cadastral 17836

CF 183485

Municipiul Oradea

70

27

-

17.

Nr. cadastral 8772

CF 181146

850

3

-

18.

Nr. cadastral 1139/1

CF 157177

864

18

-

19.

Nr. cadastral 1138

CF 166843

1.000

3

-

20.

Nr. cadastral 1455/1

CF 179637

345

1

-

21.

Nr. cadastral 171912

CF 171912

1.388

10

-

22

Nr. cadastral 1453

CF 179636

1.000

2

-

23.

Nr. cadastral 20988

CF 185229

2.809

9

Gard

24.

Nr.topog rafie 5796/4

CF 201076

2.826

111

-

25.

Nr.topog rafie 5798/3

CF 166308

1.150

77

-

26.

Nr.topog rafie 6014

Adeverința

O.C.P.I. Bihor

nr. 8592/06.02.2017

Municipiul Oradea

1.090

1071

-

27.

Nr.topografic 5626/1

CF 207639

vechi Proprietari

180

12

-

28.

Nr.topografic 5622/2

CF 193066

1.000

63

-

29.

Nr.topografic 5620/4

CF 207637

9

9

-

30.

Nr.topografic 5620/1

CF 2324

340 / 3.985

94

-

31.

Nr.topografic 5617/8

CF 159382

1.401

7

-

32.

Nr.iopogranc 208012

CF 208012

900

15

-

33.

Nr. cadastral 172026

CF 172026

654

9

Gard

34.

Nr.topografic 5805/8

CF 207566

700

321

-

35.

Nr.topografic 5859/30

CF 199911

400

12

-

36.

Nr.topografic 5859/29

CF 207614

vechi proprietari

1.416

1416

-

37.

Nr.topografic 5861/4

CF 200389

vechi proprietari

1.309

907

-

38.

Nr.topografic 5861/2

Adeverința

O.C.P.I. Bihor

nr. 4116/16.01.2019

Statul Român

575

421

-

39.

Nr.topografic 5859/25

CF 187005

Statul Român

2.000

30

-

40.

Nr.topografic 5859/28

CF 207629

175

17

-

41.

Nr.topografic 6019

Adeverința

O.C.P.I. Bihor

nr. 140724/07.12.2018

6.420

554

-

TOTAL SUPRAFAȚA TEREN DIN AMPRIZA PROIECTULUI                     5.609 mp

TABEL cuprinzând imobilele, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică

MODERNIZARE STRADA CIREȘILOR

tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor astfel cum a fost avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 57.528 din 28.05.2019

respectiv

cu valoarea despăgubirilor individuale pentru persoanele expropriate

Nr. crt

2.

Nr cadastral / Nr. top

CF - Oradea

Proprietar

Suprafață totală (”»P)।

Suprafață afectată ĂmP)

Edificate afectate

Despăgubire

-lei-

Nr. cadastral 199003

CF 199003

1.171

4

-

500

3.

Nr. cadastral 166568

CF 166568

1.200

11

-

1.375

5.

Nr. cadastral 155100

CF 155100

1.434

5

-

625

8.

Nr. cadastral 201928

CF 201928

588

53

Gard

24.545

9.

Nr. cadastral 160514

CF 160514

853

18

-

2.250

10.

Nr. cadastral 169766

CF 169766

667

10

Gard

2.210

11.

Nr. cadastral 191227

CF 191227

96

1

-

38

12.

Nr. cadastral 159243

CF 159243

2.052

24

Gard

5.120

Nr. cadastral 159007

CF 159007

1.449

21

Gard

4.332

14.

Nr. cadastral 4665

CF 150352

1.850

107

-

10.700

16.

Nr. cadastral 8772

CF 181146

850

3

-

375

17.

Nr. cadastral 1139/1

CF 157177

864

18

-

2.250

18.

Nr. cadastral 1138

CF 166843

1.000

3

-

375

19.

Nr. cadastral 1455/1

CF 179637

345

1

-

38

20.

Nr. cadastral 171912

CF 171912

1.388

10

-

1.250

21.

Nr. cadastral 1453

CF 179636

1.000

2

-

250

22.

Nr. cadastral 20988

CF 185229

2.809

9

Gard

4.124

23.

Nr. topografic 5796/4

CF 201076

2.826

111

-

13.875

24.

Nr. topografic 5798/3

CF 166308

1.150

77

-

9.625

27.

Nr. topografic 5622/2

CF 193066

1.000

63

-

7.875

28.

Nr.topografic 5620/4

CF 207637

9

9

-

338

29.

Nr.topografic 5620/1

CF 2324

340/

3.985

94

-

9.400

30.

Nr.topografic 5617/8

CF 159382 nu este cf

1.401

7

-

875

31.

Nr.topografic 208012

CF 208012

900

15

-

1.875

32.

Nr. cadastral 172026

CF 172026

654

9

Gard

2.932

33.

Nr.topografic 5805/8

CF 207566

700

321

-

12.038

34.

Nr.topografic 5859/30

CF 199911

400

12

-

450

38.

Nr.topografic 5859/25

CF 187005

2.000

30

-

3.000

39.

Nr.topografic 5859/28

CF 207629

175

17

-

638

TOTAL

1.065

123.278 lei