Hotărârea nr. 614/2020

privind aprobarea acordării unui nou termen pentru executarea și finalizarea construcției bisericii cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor” - Ioşia din mun. Oradea str. Octavian Goga nr. 26

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordării unui nou termen pentru executarea și finalizarea construcției bisericii cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților” - loșia din mun. Oradea str. Octavian Goga nr. 26

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 333666/1 din 31.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 333666/31.07.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea acordării unui nou termen pentru executarea și finalizarea construcției bisericii cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților” - loșia din mun. Oradea str. Octavian Goga nr. 26.

Văzând că, potrivit CF nr. 192363 - Oradea, terenul - în suprafață de 1.900 mp - identificat cu nr. cadastral 192363 - este proprietatea Municipiului Oradea.

Ținând seama că prin Contractul de comodat, nr. 176 din 17.03.2008, modificat prin actele adiționale nr. 1 din 14.05.2008 și nr. 2 din 10.09.2015, terenul în cauză a fost atribuit în folosință gratuită în favoarea Parohiei Ortodoxe “Duminica Tuturor Sfinților” - loșia, în vederea construirii unei biserici.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu lmobiliar sub nr. 318258 din 17.07.2020, prin care Parohia Ortodoxă „Duminica Tuturor Sfinților” - loșia a solicitat prelungirea cu 4 (patru) ani a termenului de finalizare a construcției.

Având în vedere faptul că:

J durata finalizării investiției stabilită prin Actul adițional nr. 2 la Contractul de comodat nr. 176 din 17.03.2008, expiră la 01.08.2020;

J Autorizația de construire, legal obținută de Parohia Ortodoxă “Duminica Tuturor Sfinților” - loșia, la data de 21.05.2019, este în termenul de valabilitate - 36 de luni de la emitere;

J comodatarul a realizat construcția la nivel de demisol și a achiziționat materiale de construcție necesare continuării lucrărilor.

În scopul reglementării situației,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r e ș t e:

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 4 (patru) ani, respectiv din 01.08.2020 până la 31.07.2024, a termenului stabilit prin Contractul de comodat, nr. 176 din 17.03.2008, pentru executarea și finalizarea construcției bisericii cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților” - loșia din mun. Oradea str. Octavian Goga nr. 26.

Art. 2. Se mandatează primarul Municipiului Oradea sau persoana legal desemnată de acesta pentru semnarea actului adițional nr. 3 la Contractul de comodat nr. 176 din 17.03.2008, anexa la prezenta hotărâre, având ca obiect prelungirea termenului stabilit pentru executarea și finalizarea construcției bisericii cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților” - loșia.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • Parohia Ortodoxă „Duminica Tuturor Sfinților” - Ioșia, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 614

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”