Hotărârea nr. 613/2020

pentru aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a imobilului cu suprafața de 12.456 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, Drum expres” - tronson 4

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a imobilului cu suprafața de 12.456 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, Drum expres” - tronson 4

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 332691/1 din 30.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 332691/2 din 31.07.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru adoptarea unor măsuri privind înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 12.456 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, Drum expres” - tronson 4.

Întrucât urmare a măsurătorilor efectuate, s-a stabilit că amplasamentul lucrării mai sus menționate afectează suprafața totală de 12.456 mp, din care 867 mp teren a fost proprietatea privată a unor persoane fizice / juridice, diferența de suprafață (11.589 mp) fiind înscrisă pe Municipiul Oradea / Statul Român / vechi proprietari de CF.

Având în vedere că prin H.C.L. nr. 158 din 27.03.2014 (actualizată de H.C.L. nr. 482 din 19.06.2014 și H.C.L. nr. 804 din 23.10.2014), s-a aprobat coridorul lucrării și declanșarea procedurii de expropriere a terenului proprietate privată, cu suprafața totală de 867 mp, afectat de coridorul de expropriere, identificat prin Planurile de situație avizate de O.C.P.I. Bihor cu nr. 15477 din 25.02.2014 și nr. 83673 din 28.10.2014, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona cuprinsă între str. Ecaterina Teodoroiu, de la intersecția cu str. Dr. Louis Pasteur până la intersecția cu str. Ana Ipătescu.

În scopul înscrierii în Cartea funciară a suprafeței de 12.456 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică mai sus menționată.

Având în vedere art. 31 și 36 alin. (1) a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

În conformitate cu prevederile art. 11. alin. 7 a Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, republicată și actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. m), și art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) art. 286 alin. (4) și 296 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 12.456 mp, constituit conform Anexei 1, la prezenta Hotărâre, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local "Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60 - Drum expres” - tronson 4.

Art. 2. Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a terenului identificat astfel:

J      cota de 738 / 4.686 mp cu nr. topo. 6229/38, din teritoriul cadastral Oradea,

identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 33354 din 20.05.2013;

J      cota de 646 / 6.891 mp cu nr. topo. 6336, din teritoriul cadastral Oradea,

identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 3918 din 17.01.2014;

J      suprafața de 421 mp cu nr. topo. 6226/3, din teritoriul cadastral Oradea,

identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 3918 din 17.01.2014;

J      suprafața de 252 mp cu nr. topo. 6226/2, din teritoriul cadastral Oradea,

identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 3918 din 17.01.2014;

J      cota de 100 / 746 mp cu nr. topo. 79, din teritoriul cadastral Oradea,

identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 3918 din 17.01.2014;

J      cota de 690 / 1.356 mp cu nr. topo. 6230/23,din teritoriul cadastral Oradea,

identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 13262 din 17.02.2014.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului afectat de lucrarea de utilitate publică, reprezentând:

J     suprafața de 1.703 mp, teren cu nr. topo 6242/39, înscris în CF nr. 2718 - Oradea;

J      cota de 747 / 1.364 mp, teren cu nr. topo 6236/2, înscris în CF nr. 2718 - Oradea;

J      cota de 507 / 707 mp, teren cu nr. topo 6242/22, înscris în CF nr. 2718 - Oradea;

J      suprafața de 14 mp, teren cu nr. topo 6239/2, înscris în CF nr. 2835 - Oradea;

J      suprafața de 788 mp, teren cu nr. topo 6218/1, înscris în CF nr. 5212 - Oradea;

J      cota de 563 / 1.664 mp, teren cu nr. topo 6240/3, înscris în CF nr. 14246 - Oradea;

J      cota de 19 / 595 mp, teren cu nr. topo 6242/41, înscris în CF nr. 190071 - Oradea;

J      cota de 22 / 586 mp, teren cu nr. topo 6242/42, înscris în CF nr. 190072 - Oradea.

Art. 4. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului, identificat conform art. 3 din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru suprafața de 12.456 mp, constituită prin alipirea suprafețelor din nr. topo / cadastrale afectate de lucrare, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosință „drum” - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 6. Se aprobă completarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, conform celor propuse spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • - PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune;

  • - O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

  • - Se publică pe www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 613

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 3 voturi ,,împotriva”