Hotărârea nr. 612/2020

privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 15.128 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, Drum expres” - tronson 2

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 15.128 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică

Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, Drum expres” - tronson 2

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 330620/1 din 28.07.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 330620/2 din 28.07.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea adoptarea unor măsuri privind înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 15.128 mp, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, Drum expres” - tronson 2.

Întrucât urmare a măsurătorilor efectuate, s-a stabilit că amplasamentul lucrării mai sus menționate afectează suprafața totală de 15.128 mp, din care 11.590 mp teren (și construcții) a fost în proprietatea privată a unor persoane fizice / juridice, diferența de suprafață (3.538 mp) fiind înscrisă pe Municipiul Oradea / Statul Român / vechi proprietari CF.

Având în vedere că prin H.C.L. nr. 127 din 27.02.2014, completată și modificată de H.C.L. nr. 482 din 19.06.2014, nr. 756 din 30.09.2014, nr. 440 din 30.06.2015 și nr. 460 din 25.05.2017, s-a aprobat coridorul de expropriere și declanșarea procedurii de expropriere a terenului proprietate privată, cu suprafața totală de 11.590 mp teren (și construcții), afectat de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 10465 din 10.02.2014, situat în mun. Oradea, în zona cuprinsă între str. Graurilor (baza Dealului Ciuperca) și până la str. Gheorghe Doja.

În scopul înscrierii în Cartea funciară a suprafeței totale de 15.997 mp (7.191 mp și 8.806 mp), reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică mai sus menționată.

Având în vedere art. 31 și 36 alin. (1) a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

În conformitate cu prevederile art. 11. alin. 7 a Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, republicată și actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. m), și art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) art. 286 alin. (4) și 296 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 15.128 mp, constituit conform Anexei 1, la prezenta Hotărâre, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local "Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60 - Drum expres” -tronson 2.

Art. 2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a terenului:

J cota de 439 / 4.492 din nr. topo 6524, din teritoriul cadastral Oradea,

identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 6764 din 01.07.2020.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a terenului afectat de lucrarea de utilitate publică, reprezentând:

J cota de 244 / 312 mp, teren cu nr. topo 6520/31, înscris în CF nr. 194523 - Oradea;

J suprafața de 54 mp, teren cu nr. topo 6520/22, înscris în CF nr. 12273 - Oradea;

J suprafața de 81 mp, teren cu nr. topo 180/2, 179/2 și 181/2, înscrise în CF nr. 187068 - Oradea;

Art. 4. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului, identificat la art. 3 din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se aprobă corectarea erorii materiale de la poz. 32 din Anexa 2 la H.C.L. nr. 127 din 27.02.2014, în sensul modificării numelui Balint Emmanuel, în Balint Immanuel, conform înscrierii de la poz. B9 în CF nr. 195350 - Oradea, respectiv poz. B1 în CF ind. 195350-C1-U5 - Oradea.

Art. 6. Se aprobă modificarea poz. 16 din Anexa 2 la H.C.L. nr. 127 din 27.02.2014, conform Anexei 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 7. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru suprafața de 15.128 mp, constituită prin alipirea suprafețelor din nr. topo / cadastrale afectate de lucrare, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosință „drum” - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 8. Se aprobă completarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, conform celor aprobate prin prezenta Hotărâre.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 10. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • - PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune;

  • - O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

  • - |, prin grija DPI.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 612

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 3 voturi „abținere”

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 612 din 14.08.2020

T a b e l

cu imobilele afectate de lucrarea de utilitate publică de interes local "Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60 - Drum expres” - tronson 2

Adresa imobilului: mun. Oradea, intravilan_______________________________________________________________

Identificator

Nr. CF /

Adeverința O.C.P.I. Bihor

Suprafața din acte (mp)

Suprafața afectată de lucrare, din nr. topo./ cad. (mp)

Nr. de inventar (PMO)

Categoria de folosintă

Obs.

Nr. top 6541/2

CF 186043 - Oradea

2.122

2.122

019034

D R U M

Nr. cadastral 152799

CF 152799 - Oradea

823

475

Nr. cadastral 152800

CF 152800 - Oradea

786

423

Nr. cadastral 152801

CF 152801 - Oradea

856

447

Nr. cadastral 152802

CF 152802 - Oradea

924

459

Nr. cadastral 152803

CF 152803 - Oradea

1111

456

Nr. top 6801/2

CF 163040 - Oradea

404

404

700532

Nr. cadastral 205187

CF 205187 - Oradea

594

594

-

Dezmembrat din 163062

Nr. cadastral 205213

CF 205213 - Oradea

114

114

-

Nr. cadastral 202988

CF 202988 - Oradea

1056

1056

-

Dezmembrat din 185981

Nr. cadastral 13228

CF 187458 - Oradea

1237

351

-

Nr. cadastral 17651

CF 172412 - Oradea

677

316

-

Nr. cadastral 5672

CF 162745 - Oradea

1.259

416

019034

Nr. top 6801/1

CF 163119 - Oradea (cf vechi 5420)

680

680

700535

Nr. top 6801/3

CF 163212 - Oradea (cf vechi 5423)

620

620

Nr. top 6520/15

CF 29877 - Oradea

83

83

019034

Nr. top 6520/16

CF 29877 - Oradea

1.417

416

Nr. top 6540/16

CF 175507 - Oradea

752

367

Nr. top 6540/15

CF 158796 - Oradea

1.911

485

Nr. top 6540/14

CF 174359 - Oradea

819

426

Nr. top 6540/9

CF 174360 - Oradea

450

108

Nr. top 6520/11

Nr. top 6520/12

CF 167128 - Oradea

1.266

398

Nr. top 6520/40

Nr. top 6520/41

CF 195533 - Oradea

690

182

-

Nr. top 6520/23

Nr. top 6520/24

Nr. top 6520/25

Nr. top 6520/26

CF col. 195350-Oradea

CF ind. 195350-C1-U4

2.065

110

-

Suprafața diminuată din cota indiviză înscrisă în CF indiv. 195350-C1-U4

Nr. top 6520/23

Nr. top 6520/24

Nr. top 6520/25

Nr. top 6520/26

CF col. 195350-Oradea

CF ind. 195350-C1-U3

2.065

51

-

Suprafața diminuată din cota indiviza înscrisa în CF indiv. 195350-C1-U3

Nr. top 6520/23

Nr. top 6520/24

Nr. top 6520/25

Nr. top 6520/26

CF col. 195350-Oradea

CF ind. 195350-C1-U5

2.065

42

-

Suprafața diminuată din cota indiviză înscrisă în CF indiv. 195350-C1-U5

Nr. top 6520/23

Nr. top 6520/24

Nr. top 6520/25

Nr. top 6520/26

CF col. 195350-Oradea

CF ind. 195350-C1-U2

2.065

93

-

Suprafața diminuată din cota indiviză înscrisă în CF indiv. 195350-C1-U2

Nr. top 6520/23

Nr. top 6520/24

CF col. 195350 Oradea

CF ind. 195350-C1-U1

2.065

50

-

Suprafața diminuată din cota indiviză înscrisă în CF indiv.

Nr. top 6520/25

Nr. top 6520/26

195350C1-U1

Nr. top 6520/23

Nr. top 6520/24

Nr. top 6520/25

Nr. top 6520/26

CF col. 195350-Oradea

2.065

69

-

Suprafața preluată din cota de 344 mp ai Statului Român

Nr. top 6544/5

CF178373 - Oradea

3.250

48

700400

Nr. top 181/2

CF 165408 - Oradea

224

224

700493

Nr. top 180/2

Nr. top 179/2

Nr. top 181/1

CF 187068 - Oradea

81

81

700494

Nr. top 6520/42

Nr. top 6520/43

CF 187062 - Oradea

702

203

-

Nr. top 6520/17

CF 186590 - Oradea

927

453

-

Nr. top 6520/31

CF 194523 - Oradea

312

244

-

Nr.

top 6520/9

Nr. top 6520/10

CF 199426 - Oradea

1.299

405

-

Nr. top 6520/38

CF 177589 - Oradea

503

237

019034

Nr. top 6520/39

CF 177588 - Oradea

503

234

Nr. top 6520/22

CF 12273 - Oradea

54

54

-

Nr. top 6520/7

CF 10489 - Oradea

40

40

-

Nr. top 6520/36

CF 10489 - Oradea

939

301

-

Nr. top 6520/53

CF 75308 - Oradea

176

176

019034

Nr. top 6520/51

CF 71697 - Oradea

352

176

Nr. top 6524

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 6764 din 01.07.2020

4.492

439

T O T A L

15.128

NOTĂ: În cazul colilor de CF în care Municipiului Oradea are drept de proprietate înscris asupra unei cote din imobil, suprafața pentru constituirea nr. cadastral, se va prelua din cota de proprietate a Municipului Oradea înscrisă în respectivă coală CF.


Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 612 din 14.08.2020

L I S T A

cu poziția 16 - actualizată - din Anexa nr. 2, la Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Oradea nr. 127 din 27.11.2017, privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică

Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea -Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, Drum expres- tronson 2

Lucian Popa                      Cristian Popescu


Steliana Marinescu                      Radu Moldovan


Director executiv


Director executiv adj.


Șef Serviciu Terenuri                    Șef Serviciu Cadastru


Nr. poz. HCL nr. 127 din 27.02.2014

Proprietar

Nr. CF

Nr. topo/ cadastral

Suprafața din acte (mp)

Suprafața afectată (mp)

Valoarea despăgubirii (aprobata prin HCL nr. 127 din 27.02.2014) - Lei -

16.

cota de 1/2

- cota de 1/2

187458 - Oradea

Nr. cad. 13228

1.237

353

38.830

Întocmit: Adrian Cipleu