Hotărârea nr. 611/2020

privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a două imobile, cu suprafața totală de 15.997 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, Drum expres” - tronson 1

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a două imobile, cu suprafața totală de 15.997 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, Drum expres” - tronson 1

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 329685/1 din 29.07.2020 și Raportul de specialitate , înregistrat cu nr. 329685/2 din 29.07.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea adoptarea unor măsuri privind înscrierea în Cartea funciară a două imobile cu suprafața totală de 15.997 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes”, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „Drum expres” - tronson 1.

Întrucât urmare a măsurătorilor efectuate, s-a stabilit că amplasamentul lucrării menționate afectează suprafața totală de 15.997 mp, din care 7.824 mp teren (cu construcții) a fost în proprietatea privată a unor persoane fizice / juridice, iar diferența de suprafață (8.173 mp) fiind înscrisă pe Municipiul Oradea / Statul Român / vechi proprietari CF.

Având în vedere că prin H.C.L. nr. 62 din 30.01.2014 (actualizată de H.C.L. nr. 481 din 19.06.2014), s-a aprobat coridorul de expropriere și declanșarea procedurii de expropriere a terenului (cu construcții) proprietate privată, cu suprafața totală de 7.824 mp, afectat de coridorul de expropriere identificat prin Planurile de situație avizate de O.C.P.I. Bihor cu nr. 7400 din 2014, nr. 37336 din 2014 și nr. 37328 din 2014, teren situat în mun. Oradea, în zona str. Făcliei, de la Parcul ”Silvaș” până la intersecția cu str. Piatra Craiului.

În scopul înscrierii în Cartea funciară a suprafeței totale de 15.997 mp (7.191 mp și 8.806 mp), reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică mai sus menționată,

Având în vedere art. 31 și 36 alin. (1) a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

În conformitate cu prevederile art. 11. alin. 7 a Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, republicată și actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. m), și art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) art. 286 alin. (4) și 296 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 7.191 mp, constituit conform Anexei 1, la prezenta Hotărâre, reprezentând parte din amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local "Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes” - Drum expres” - tronson 1.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 8.806 mp, constituit conform Anexei 2, la prezenta Hotărâre, reprezentând parte din amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local "Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes” - Drum expres” - tronson 1.

Art. 3. Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a terenului identificat astfel:

S                               cota de 250 / 20.393 mp cu nr. topo. 7439, din teritoriul cadastral

Oradea,

identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 5789 din 05.06.2020;

S cota de 989 / 8.999 mp cu nr. topo. 6802/1, din teritoriul cadastral Oradea,

identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 5789 din 05.06.2020.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului afectat de lucrarea


de utilitate publică, reprezentând:


S

S

S

S

S

S

S

S

S

S


cota de 354 /  778 mp teren cu nr. topo 7438/2, înscris în CF nr.    913 - Oradea;

cota de 305 /  799 mp teren cu nr. topo 7438/8, înscris în CF nr.    913 - Oradea;

cota de 320 /  735 mp teren cu nr. topo 7438/9, înscris în CF nr.    913 - Oradea;

cota de 511 /  676 mp teren cu nr. topo 7438/10, înscris în CF nr.   913 - Oradea;

cota de 552 /  665 mp teren cu nr. topo 7434/11, înscris în CF nr.   913 - Oradea;

cota de 507 /  600 mp teren cu nr. topo 7438/12, înscris în CF nr. 12120 - Oradea;

cota de 431 /  600 mp teren cu nr. topo 7438/13, înscris în CF nr. 13770 - Oradea;

cota de 745 /  750 mp teren cu nr. topo 7438/14, înscris în CF nr. 13770 - Oradea;

cota de 563 / 635 mp teren cu nr. topo 7438/15, înscris în CF nr. 913 - Oradea; cota de 843 / 1.563 mp teren cu nr. topo 7438/16, înscris în CF nr. 913 - Oradea.

Art. 5. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat la art. 4 din prezenta Hotărâre.

Art. 6. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru suprafața de 7.191 mp, constituită prin alipirea suprafețelor din nr. topo / cadastrale afectate de lucrare, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosință „drum” - proprietate publică a Municipiului Oradea.


Art. 7. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru suprafața de 8.806 mp, constituită prin alipirea suprafețelor din nr. topo / cadastrale afectate de lucrare, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosință „drum” - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 8. Se aprobă completarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, conform celor propuse spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

Art. 10. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • - PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune;

  • - O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL


Ionel Vila


Nr. 611

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 3 voturi „abținere” la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 611 din 14.08.2020

T a b e l

cu imobilele afectate de lucrarea

"Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes - Drum expres” - tronson 1

Adresa imobilului: mun. Oradea, intravilan

Identificator

CF / Adeverința OCPI Bihor

Suprafața din acte (mp)

Suprafața afectată de lucrare, din nr. topo/cadastral (mp)

Nr. de inventar (PMO)

Categoria de folosintă

Observații

Nr. cadastral 188261

CF 188261 - Oradea

1.011

48

D R U M

provenit din dezmembrare nr. cadastral 157203

Nr. cadastral 204503

CF 204503 - Oradea

199

199

019033

provenit din dezmembrare nr. cadastral 154127

Nr. cadastral 154128

CF 154128 - Oradea

1.162

499

Nr. cadastral

170978

CF 170978 - Oradea

600

20

Nr. top 7450

CF 184931 - Oradea

22.879

259

Nr. top 7439

Adeverința O.C.P.I.

Bihor nr. 5789/2020

20.393

250

Nr. top 7429/5

CF 187088 - Oradea

300

211

CF vechi 69429 Oradea

Nr. top 7438/2

CF 913 - Oradea

778

354

Nr. top 7438/8

CF 913 - Oradea

799

305

Nr. top 7438/9

CF 913 - Oradea

735

320

Nr. top 7438/10

CF 913 - Oradea

676

511

Nr. top 7434/11

CF 913 - Oradea

665

552

Nr. top 7438/12

CF 12120 - Oradea

600

507

Nr. top 7438/13

CF 13770 - Oradea

600

431

Nr. top 7438/14

CF 13770 - Oradea

750

745

Nr. top 7438/15

CF 913 - Oradea

635

563

700532

Nr. top 7438/16

CF 913 - Oradea

1.563

843

Nr. top 6987/7

CF 186718 - Oradea

370

370

Nr. top 6988/7

CF 195568 - Oradea

204

204

T O T A L

7.191

NOTĂ: în cazul colilor de cf în care Municipiul Oradea are drept de proprietate înscris asupra unei cote din imobil, suprafața pentru constituirea nr. cadastral, se va prelua din cota de proprietate a Municipului Oradea înscrisă in respectiva coală CF.

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 611 din 14.08.2020

T a b e l

cu imobilele afectate de lucrarea

"Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes - Drum expres” - tronson 1

Adresa imobilului: mun. Oradea, intravilan

Identificator

CF / Adeverința OCPI Bihor

Suprafața din acte (mp)

Suprafața afectată de lucrare, din nr. topo / cadastral (mp)

Nr. de inventar (PMO)

Categoria de folosintă

Observații

Nr. cadastral

193

CF 195581 -Oradea

1.014

172

019033

D R U M

CFvechi 1502

Nr. cadastral

159371

CF 159371 -Oradea

411

411 + construcția din 159371-C2

700471

Nr. cadastral 5991

CF 195582 -Oradea

1.737

127

CFvechi 4578

Nr. cadastral

198966

CF 198966 -Oradea

3.005

3.005

700712

provenit din dezmembrarea nr. cadastral 180765

Nr. cadastral

182766

CF 182766 -Oradea

9.353

900

700281

Nr. cadastral

207020

CF 207020 -Oradea

1.694

1.694

160239

provenit din nr. top 6542/1, CF 160239 - Oradea

Nr. top 6550/9

CF 175723 -Oradea

935

935 + construcție

175723

Nr. top 6553/1a

CF 192263 -Oradea

856

41

19033

CFvechi 2310

Nr. top 6554/14

CF 195534 -Oradea

334

133

19033

CFvechi 8855

Nr. top 6554/7

CF 195567 -Oradea

399

399 + construcție

700488

CFvechi 8881

Nr. top 6802/1

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 5789/2020

8.999

989

T O T A L

8.806

NOTĂ: în cazul colilor de cf în care Municipiul Oradea are drept de proprietate înscris asupra unei cote din imobil, suprafața pentru constituirea nr. cadastral, se va prelua din cota de proprietate a Municipului Oradea înscrisă in respectiva coală CF.