Hotărârea nr. 610/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu Construire locaș de cult - Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea - Conferința Banat, str. Calea Lactee nr.1, nr.cad. 202565 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu

Construire locaș de cult - Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea - Conferința Banat, str.

Calea Lactee nr.1, nr.cad. 202565 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 334428 din 03.08.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 334441 din 03.08.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism și Avize, prin care se se supune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oradea, Planul Urbanistic de detaliu Construire locaș de cult- Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea - Conferința Banat, str. Calea Lactee nr.1, nr.cad. 202565 - Oradea, la inițiativa beneficiarului Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea -Conferința Banat, proiect nr.518/2019 întocmit de către arh. Crețu Nicolae - specialist cu drept de semnătură RUR.

Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de amplasare a unei clădiri cu destinația locaș de cult/biserică pe un teren situat pe str. Calea Lactee nr.1, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

Încadrarea în localitate. Situația existentă

Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea sud-vestică a municipiului;

Conform PUZ aprobat cu HCL nr.73/2011 care a produs efecte juridice, modificat cu PUZ aprobat cu HCL nr.553/2018 terenul studiat este situate în UTR_UEt.

 • - regim de construire: deschis;

 • - funcțiuni predominante: activități terțiare - cult;

 • - Indicatori urbanistici obligatorii (conform PUZ aprobat cu HCL nr.553/2018);

 • - POT maxim = 40% pentru parcele comune: POT maxim = 50% pentru parcele de colț

 • - CUT maxim = 1,6 pentru parcele comune; CUT maxim = 2,0 pentru parcele de colț;

 • - Regim maxim de înalțime: S+P+2E+Er;

 • - Limita de implantare: minim 16,50m de la aliniamentul str.Calea Sântandrei, minim 6,0m de la aliniamentul drumului situate în partea estică a amplasamentului studiat, respectiv minim 6,0m de la aliniamentul drumului public constituit în partea sudică a terenului studiat;

 • - retrageri laterale: minim 4,5m; retragere spate: minim 6,0m;

Legătura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează din str. Calea Lactee.

Situația juridică

Terenul studiat are o suprafață de 1637,0mp și este identificat cu nr.cad. 202565 înscris în CF nr. 202565, Oradea, proprietar Biserica Adventistă de ziua a șaptea- Conferința Banat.

Rețele tehnico edilitare: În zonă există rețele de apă, canalizare, energie electrica pe str. Calea Lacteei.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c), art.139, alin. (1), (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locaș de cult- Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea - Conferința Banat, str. Calea Lactee nr.1, nr.cad. 202565 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin documentația de urbanism se studiază posibilitatea de mobilare a unei parcele situată în UTR_UEt, având în vedere că prin PUZ-ul aprobat cu HCL nr.73/2011 care a produs efecte juridice și modificat cu PUZ aprobat cu HCL nr.553/2018 se reglementează faptul că pentru mobilarea parcelei se va elabora o documentație de urbanism de tip PUD;

Se aprobă construirea unui locaș de cult: Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea -Conferința Banat, conform proiect 518/2019 întocmit de S.C. BHPROINV S.R.L. arh. Crețu Nicolae, planșe aferente 03/U, 04/U, 05/U;

 • - Regim de înălțime propus: P+Ep;

 • - POT propus = 21,38%, POTmax.admis = 50,0%, CUT propus = 0,4, CUT max.admis = 2,4;

 • - Clădirea se va amplasa astfel: retrasă la min.16,50m de la aliniamentul str. Calea Santandrei, la min.6,0m față de mejdiile laterale respectiv retrasă la min.4,90m față de mejdia posterioară;

 • - amenajarea incintei este figurată în planșa 04/U;

Pe parcela se vor amenaja:

 • - min.11 locuri de parcare aferente funcțiunii (conform RLU aferent PUG - Anexa 2) cu acces din incintă;

 • - spații verzi minim 20% din suprafața totală a parcelei;

 • - echiparea tehnico-edilitară: prin racordare la rețelele existente în zonă;

Asigurarea utilităților: alimentarea cu energie electrică, apa și canalizarea se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă;

Art.2 Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobarii lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism și Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Compartimentul Urbanism și Avize;

 • - Beneficiarului Planului Urbanistic de Detaliu, Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea -Conferința Banat, prin grija Compartimentului Urbanism și Avize;

 • - Se publică site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 610                                                    SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”