Hotărârea nr. 61/2020

pentru modificarea anexei la HCL 472/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:“Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                              

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la HCL 472/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:

 “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”

 

 

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 30099/30.01.2020 inițiat de către primarul municipiului Oradea și Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 30112/30.01.2020, prin care Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea modificării anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 472/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”,

 În conformitate cu prevederile art. (9) alin. (7) lit. f) din Contractul de finanțare nr. 4704/14.08.2019 care prevede situațiile în care poate fi modificat,

              Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

             În baza  art. 129, alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a), lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

                                                      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăşte:

 

 

ART. 1. Se modifică anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 472/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”.

ART. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 472/29.05.2019, rămân neschimbate.

ART. 3.  Cu ducerea la îndeplinirie a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-                Primarul Municipiului Oradea

-                 Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

-                 Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională

-                 Direcția Tehnică

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 61

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

                                   

 

                                             ANEXA la_HCL nr. 61/18.02.2020

 

I. DATE GENERALE

 

1. Denumirea obiectivului de investitii

Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea

2. Amplasamentul:

Bloc PC129 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc PB130 - str. Salcamilor, nr. 7, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc PB132 - str. Mestesugarilor, nr. 75, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc PB133 - str. Mestesugarilor, nr. 75, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc PB134 - str. Mestesugarilor, nr. 75, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

3. Beneficiarul investitiei:

Asociaţia de proprietari ” Mestesugarilor 208”

 

4. Titularul investitiei:

Municipiul Oradea

 

5. Elaboratorul documentatiei:

S.C. PROIECT BIHOR S.A., Jud. Bihor, loc. Oradea, str. Gen. Magheru, nr. 23

 

            II. SITUATIA EXISTENTA

 

            Investitia se refera la cinci clădiri - blocuri de locuinţe - condominiu

1.   Bloc PC129 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (11 apartamente)

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Construcţia are în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 11,20×15,50 m. Blocul PC129 are structura de rezistenţă realizată împreună cu blocul P 128, peretele structural situat între cele două blocuri fiind perete comun.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzute nivelul etajelor 1, 2 şi 3 câte un apartamente cu 2 camere (cameră şi două dormitoare) şi dependinte (hol, bucătărie, baie, grup sanitar şi cămară) şi un apartament cu 4 camere. Apartamentele situate în partea stângă (ap. cu 3 cam.) au prevăzute două balcoane. Apartamentele situate în partea dreaptă (spre zona de rost) au prevăzute un balcon. La etajul 4 sunt prevăzute un ap. cu 2 camere, un ap. cu 3 camere şi un ap. cu 1 cam.

La nivelul parterului este prevăzut un apartament cu 3 camere identic cu cele de la etaj şi un apartament cu 2 camere şi dependinte (baie, bucătărie, grup sanitar, cămară şi hol).

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din ţiglă cu scurgerea în trei ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără autorizaţie de construire. S-au inceput demersurile in vederea intrarii in legalitate a acoperisului tip sarpanta fiind eliberat C.U. nr.5249/16.11.2016.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate de asemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

              Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

2.     Bloc PB130 - str. Salcamilor, nr. 7, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (20 apartamente)

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Blocul de locuinţe PB130 este realizat din punct de vedere structural împreună cu blocul PB131, peretele despărţitor dintre acestea fiind perete comun. Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile de 11,20×55,20 m. Blocul PB130 are dimensiunile în plan de 11,20×27,60 m. Pe ambele laturi acesta are prevăzute, pe zona mediană, două ieşinduri cu dimensiunile în plan de 1,50×7,60 m.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzut la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 3 camere (cameră de zi şi 2 dormitoare), dependinţe (hol, bucătărie, baie, antreu, cămară şi debara) şi un balcon.

La nivelul parterului sunt prevăzute 2 apartamente cu câte trei camere identice cu cele de la etaje, un apartament cu 4 camere (cameră de zi şi trei dormitoare) şi dependinţe (bucătărie, hol, baie I, baie II, grup sanitar şi debara), respectiv un ap. cu 1 cameră.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din plăci ondulate de azbociment cu scurgerea în doup ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără Autorizaţie de construire. S-au inceput demersurile  in vederea intrarii in legalitate a acoperisului tip sarpanta fiind eliberat C.U. nr.5226/15.11.2016.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate de asemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

                     Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

3.  Bloc PB132 - str. Mestesugarilor, nr. 75, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (21 apartamente)

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Blocul de locuinţe PB132 este realizat din punct de vedere structural independent de blocul PB133. Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile de 11,20×27,67 m. Pe ambele laturi acesta are prevăzute, pe zona mediană, două ieşinduri cu dimensiunile în plan de 1,50×7,60 m.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzut la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 3 camere (cameră de zi şi 2 dormitoare), dependinţe (hol, bucătărie, baie, antreu, cămară şi debara) şi un balcon.

La nivelul parterului sunt prevăzute 2 apartamente cu câte trei camere identice cu cele de la etaje, două apartamente cu 2 camere, şi respectiv un apartament cu 1 cameră.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din ţiglă cu scurgerea în trei ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără Autorizaţie de construire. S-au inceput demersurile in vederea intrarii in legalitate a acoperisului tip sarpanta fiind eliberat C.U. nr.5250/16.11.2016.

 

Structura de rezistenţa

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate de asemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

              Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

4.   Bloc PB133 - str. Mestesugarilor, nr. 75, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (19 apartamente)

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Blocul de locuinţe PB133 este realizat din punct de vedere structural împreună cu blocul PB134, peretele despărţitor dintre acestea fiind perete comun. Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile de 11,20×39,46 m. Blocul PB133 are dimensiunile în plan de 11,20×20,00 m. Pe ambele laturi acesta are prevăzute, pe zona mediană, două ieşinduri cu dimensiunile în plan de 1,50×7,60 m.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzut la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 2 camere (cameră de zi şi dormitor), dependinţe (hol, bucătărie, baie, cămară şi debara) şi un balcon.

La nivelul parterului sunt prevăzute 3 apartamente cu câte două camere identice cu cele de la etaje, şi respectiv uscătorie şi holul cu scara de acces la casa scării.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din ţiglă cu scurgerea în două ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără Autorizaţie de construire. S-au inceput demersurile in vederea intrarii in legalitate a acoperisului tip sarpanta fiind eliberat C.U. nr.5248/16.11.2016.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate de asemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

              Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

5.   Bloc PB134 - str. Mestesugarilor, nr. 75, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (20 apartamente)

                         - un apartament transformat in spatiu comercial

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Blocul de locuinţe PB134 este realizat din punct de vedere structural împreună cu blocul PB133, peretele despărţitor dintre acestea fiind perete comun. Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile de 11,20×50,60 m. Blocul PB134 are dimensiunile în plan de 11,20×27,80 m. Pe ambele laturi acesta are prevăzute, pe zona mediană, două ieşinduri cu dimensiunile în plan de 1,50×7,60 m.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzut la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 3 camere (cameră de zi şi 2 dormitoare), dependinţe (hol, bucătărie, baie, antreu, cămară şi debara) şi un balcon.

La nivelul parterului sunt prevăzute 2 apartamente cu câte două camere, două apartamente cu 3 camere (cameră de zi şi trei dormitoare) şi dependinţe (bucătărie, hol, baie I, baie II, grup sanitar şi debara), din care unul a fost transformat în spaţiu comercial şi un apartament cu 1 cameră.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din ţiglă cu scurgerea în trei ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără Autorizaţie de construire. S-au inceput demersurile in vederea intrarii in legalitate a acoperisului tip sarpanta fiind eliberat C.U. nr.5247/16.11.2016.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate de asemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

           Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

            Pentru cerint,a "A" - Rezistent,a mecanica s,i stabilitate

Expertiza tehnica elaborata de catre exp. ing. Haiduc Ioan (documentatie intocmita conform HGR nr.644/1990, HG nr.10/1995,Normativ P100/2006-Cod de proiectare seismica, P100-3/2008-Cod de evaluare seismica a constructiilor existente, CR6/2013, 0rdinul MLPAT 71/1996, constructiile analizate sunt amplasate in Municipiul Oradea avand caracteristicile dinamice ale terenului  ag  =0,15g, Tc=0,7  sec,  cladirile  fiind  clasate  in  urmatoarele  clase  de  importanta:

Bloc PC129 - str. Mestesugarilor, nr. 77 - Clasa III de importanta

Bloc PB130 - str. Salcamilor, nr. 7 - Clasa III de importanta

Bloc PB132 - str. Mestesugarilor, nr. 75 - Clasa III de importanta

Bloc PB133 - str. Mestesugarilor, nr. 75 - Clasa III de importanta

Bloc PB134 - str. Mestesugarilor, nr. 75 - Clasa III de importanta

care se inscriu in categoria de importanta C conform HGR 766/1997 anexa 4 si a Ordinului 31/N/1995.

            În urma verificărilor efectuate la blocurile Bloc PC129 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Bloc PB130 - str. Salcamilor, nr. 7, Bloc PB132 - str. Mestesugarilor, nr. 75, Bloc PB133 - str. Mestesugarilor, nr. 75, Bloc PB134 - str. Mestesugarilor, nr. 75 situate în Oradea, se constată că, construcţiile au asigurata rezistenţa mecanică şi stabilitatea necesară conform cu normele tehnice în vigoare.

            Blocurile PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 au asigurată cerinţa minimă de performanţă pentru preluarea acţiunilor seismice, putând fi încadrate la clasa de risc seismic III (CRsIII), nefiind necesare lucrări de intervenţie la elementele structurale în vederea majorării siguranţei construcţiei la acţiuni seismice.

            Pentru cerinţa “B” – Siguranţă în exploatare

            Nu exista elemente sau factori care pot periclita siguranţa, protecţia sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerinţele normativului N.P. 068-02 şi sunt realizate protecţia utilizatorilor la condiţiile de performanţă stabilite în normativul mai sus menţionat.

            Pentru cerinţa “C” – Securitate la incendiu

            Nu există elemente sau factori care pot periclita siguranţa, protecţia sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerinţele normativului P 118-99 cu completările ulterioare şi sunt realizate protecţia utilizatorilor la condiţiile de performanţă stabilite în normativul mai sus menţionat.

            Pentru cerinţa “D” – Igiena, sănătatea şi mediul

            Clădirile respecta cerinţele de calitate susceptibilă care să nu compromită sănătatea şi igiena ocupanţilor, utilizatorilor, fiind asigurate condiţiile de igienă prin asigurarea cantităţii şi calităţii aerului, luminii şi eliminarea degajărilor de noxe şi climat radioactiv-electromagnetic.

            Pentru cerinţa “E” – Economie de energie şi izolare termică

            Rezistenţa termică corectată este sub valorile minime necesare pentru toate elementele component ale anvelopei, pierderile şi consumurile mari de energie termică mari, consumuri de energie termică pentru apă caldă crescute datorită distribuţiei deficitare în subsol şi neverificarea metrologică a repartitoarelor de costuri (apometre).

            Confortul termic interior scăzut datorită condiţiilor deficitare de eficienţă economic fiind necesar anveloparea elementelor exterioare (punţi exterior opaci, planşeul peste subsol, planşeul terasă, modernizarea suprafeţelor vitrate).

            Pentru cerinţa “F” – Protecţia împotriva zgomotului

            În decursul timpului s-au efectuat intervenţii la tâmplării, fiind schimbate în proporţie de circa 60% şi s-au realizat închideri de balcoane cu material performante, PVC sau lemn stratificat, cu geamuri trase cu inserţii de argon sau vid, material care au redus substanţial sursa de poluare fonică provenită din exterior.

            Restul de tâmplării rămasă fiind degradată, neetanşă, ceea ce va duce la lucrări de intervenţie pentru a limita propagarea zgomotului exterior.

             - Valoarea de inventar a construcţiei

Nu există date concrete referitoare la valoarea de inventar actual a imobilului

            - Actul doveditor al forţei majore, dupã caz:  Nu este cazul.

 

III. SOLUTIA PROIECTATA:

            Realizarea soluţiei de termoizolare a unui element de construcţie care face parte din anvelopa unei clãdiri se face respectând metodele de analizã şi de calcul stabilite în "Normativ pentru realizarea auditului energetic al clãdirilor existente şi al instalaţiilor de încãlzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora, indicativ NP 047" şi prelevatã din SC 007-02 "Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-hidroenergetice a anvelopei clãdirilor existente".

            Alegerea soluţiilor de reabilitare şi modernizare termicã şi energeticã a clãdirii blocurilor de locuinţe, la nivelul anvelopei acestora, se face de comun acord şi în colaborare cu proprietarii clãdirilor, având în vedere alcãtuirea şi starea elementelor de construcţie existente, determinate în faza de realizare a expertizei energetice, conform NP 048 "Normativ pentru expertizarea termicã şi energeticã a clãdirilor existente şi a instalaţiilor de încãlzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora" cu ocazia întocmirii expertizei termice, precum şi în funcţie de criteriile prioritare specifice fiecãrei situaţii în parte.

 

A. Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile de locuinte

B. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare

 

A.    Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile de locuinte:

1.   Soluţii pentru termoizolare pereţi exteriori (include termoizolare soclu, spaleti si fasiile orizontale)

- Izolarea termică a pereţilor exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu l0,038 [W/mK] , de 15 cm grosime ( sistem complet ), clasa de reactie la foc B - S2 d0;

- Izolarea termică a pereţilor exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel putin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, având l0,029 [W/mK], clasa de reactie la foc B - S2 d0;

- Bordarea golurilor se va realiza cu material  termoizolant cu clasa de reacţie la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3 cm grosime;

- Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fasiilor orizontale continue va fi realizat cu plăci minerale termoizolante de 15 cm grosime, clasa de reactie la foc A1 sau A2 - S1.d0

- In dreptul rosturilor de dilatare, izolatia termica si finisajele fatadelor, vor fi intrerupte cu chituri elastice corespunzatoare, pentru evitarea aparitiei ulterioare a fisurilor.

- Totodata se vor izola termic planseele in consola (intrados balcoane) cu polistiren expandat ignifugat 15cm cu l0,038 [W/mK] (sistem complet).

 

2. Soluţii pentru înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente   

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare şi închiderea balcoanelor cu tâmplărie PVC cu minim 5 camere, cu geam termopan cu două foi de sticlă (una normală iar cealaltă cu depunere de strat emisiv LOW-E, cu rezistenţa termică corectată de minim 0,77 mpK/W.

- Tâmplăria PVC va fi prevăzută cu grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor şi evitarea apariţiei condensului pe elementele componente ale anvelopei şi va fi prevăzută cu glaf exterior de culoare albă sau altă culoare, compatibilă cu finisajele exterioare. Feroneria va fi oscilobatantă cu închideri multipunct.

 

  3. Soluţii pentru termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul şarpantei

- Izolarea termica a planseului sub pod, se va rializa cu vata minerala rigida (bazaltica) in grosime de 20 cm., clasa de reactie la foc A1, (10cm +10cm) format din  doua straturi tesute , protejat cu un strat de şapă armată de 5 cm. in scopul reducerii efectului defavorabil al puntilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se lua masuri de "imbracare" cu un strat termoizolant a parapetilor pe care reazema cosoroabele.

 

4. Soluţii pentru termoizolare planşeu peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter

- Izolarea planşeului peste subsol pe intrados cu plăci de vată minerală bazaltică (MW) cu l0,04 [W/mK], cu o grosime de 8cm, rezistenţa la compresiune a placilor la o deformaţie de 10% - CS (10/Y) min 30 kPa, protejat cu un strat de glet şi zugraveală cu var.

 

5. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei

           

6. Lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzirea aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe

- Inlocuirea  instalatiei de distributie incalzire si acm in subsol, intre punctul de racord si planseul peste subsol;

- Montarea la baza coloanelor de incalzire  a robinetelor de reglare a presiunii diferentiale;

- Montarea robinetilor cu cap termostat la fiecare corp de incalzire;

- Termoizolarea sistemului de distributie a energiei termice pentru incalzirea spatiilor din subsolul blocului;

- Termoizolarea sistemului de distributie a apei calde menajere;

 

B.     Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic [lucrări prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare actualizata]:

   Lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie:

- îndepărtarea tencuielilor degradate de pe faţade şi refacerea acestora înainte de aplicarea termosistemului.

- se vor efectua reparatii la parapetul balcoanelor.

  Construirea/repararea acoperisului tip sarpanta/terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta/terasa:

- consta in lucrari de demontare si remontare a burlanelor de scurgere a apelor meteorice dupa realizarea termosistemului.

  Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie.

- lucrari de demontare a instalatiilor de telecomunicatii, electrice si a aparatelor de climatizare montate aparent pe fatada precum si montarea acestora dupa realizarea termosistemului. Pozarea instalatiilor se va face in jgheaburi din material plastic pentru montaj exterior. 

  Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie:

  - repararea si refacerea tencuielior si finisarea zonei de interventie (spaletii tamplariilor propuse) atat la spatiile individuale cat si la cele comune (casa scarii)

  Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe:

- refacerea trotuarelor de protectie cu umplerea santurilor cu pietris, efectuate in urma izolarii soclului sub nivelul trotuatului cu 50 cm si ulterior dalarea zonelor respective cu dale din beton.

  Se vor realiza lucrari de reparatii pe zonele rosturilor dintre panouri care prezinta degradari

  Se va trata corespunzator rostul de tasare dintre tronsoane

 

                                                          


IV. INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI

 

1.     Bloc PC129 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc PC129

SC

179,47 mp

SCD

952,19 mp

SU

756,94 mp

Valoarea investitiei   (lei cu tva)

283.090,02

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata   (lei cu tva/mp)

297,30

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

356,637.68

 

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

2,364.53

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

354,273.15

III

Contributia proprie, din care :

144,073.79

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

141,709.26

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

2,364.53

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

212,563.89

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

54.49

25.53

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

11

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)         

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

21,16x10-6

 

09,84x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

234181,49

113094,10

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

233,85

83,84

*din surse regenerabile (geotermal)

0

0

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

325,01

151,13

*din surse regenerabile (geotermal)

0

0


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

28,96

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

121087,39

 

kWh/an

*din surse regenerabile (geotermal)

0

kWh/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

150,01

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

0

kWh/m2/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

173,88

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

0

 

kWh/m2/an

 

 

Indicatori valorici

·            Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                             (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

                    Total:         356,637.68 mii lei = 79,168.37mii euro

din care:

                   - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 309,898.54mii lei = 68,792.96mii euro

                    

·         Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

309,898.54mii lei / 756.94 mp = 0,32101mii lei/m2 (a.u.)

68,792.96mii euro /756.94 mp = 0,09088mii euro/ m2 (a.u.)

 

Indicatori fizici

1.       Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                                       6 luni

2.       Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                             5 ani

3.       Durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică:                            8,08 ani

4.       Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                           151,13 kwh/m2,an

5.       Economia anuală de energie                                                                            131616,73 kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                          11,32tep

6.       Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                                                            28,96 to. CO2/an

7.       Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                       11 apartamente

 

 

Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizatã investiţiei, dupã caz :

Valoarea neta actualizata a investitiei  – ΔVNA  [lei/euro]

·                       ΔVNA  = - 1642148.08 lei (- 364532.96 euro)

Costul unitatii de energie economisita - e   [lei/kwh ; euro/kwh]

·                       e = 0.105 lei/kwh (0,023 euro /kwh)

 

Finantarea investitiei

 

 

 

2.     Bloc PB130 - str. Salcamilor, nr. 7, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc PB130

SC

348,99 mp

SCD

1808,11 mp

SU

1460,58 mp

Valoarea investitiei   (lei cu tva)

404.650,06

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata   (lei cu tva/mp)

223,80

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

513,879.94

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

5,674.94

 

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

508,204.99

III

Contributia proprie, din care :

208,956.94

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

203,282.00

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

5,674.94

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

304,923.00

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

80,46

46,98

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

20

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

Proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

30,93x10-6

 

17,84x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

359645,33

219628,29

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

162,53

70,98

*din surse regenerabile (geotermal)

0

0

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

246,23

142,03

*din surse regenerabile (geotermal)

0

0


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

33,48

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

140017,04

 

kWh/an

*din surse regenerabile (geotermal)

0

kWh/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

91,55

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

0

kWh/m2/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

104,20

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

0

 

kWh/m2/an

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:    513,879.94mii lei = 114,073.86mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 449,041.39mii lei = 99,680.65mii euro

          

·         Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

449,041.39mii lei / 1460,58 mp = 0,30744mii lei/m2 (a.u.)

99,680.65mii euro /1460,58 mp = 0,06824mii euro/ m2 (a.u.)

 

Indicatori fizici

1.      Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                                 6 luni

2.      Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                              5 ani

3.      Durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică:                     10,04 ani

4.      Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                            142,03 kwh/m2,an

5.      Economia anuală de energie                                                                         140017,04 kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                          13,09 tep

6.      Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                                                              33,48 to. CO2/an

7.      Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                        20 apartamente

 

                       

Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizatã investiţiei, dupã caz :

Valoarea neta actualizata a investitiei  – ΔVNA  [lei/euro]

·                       ΔVNA  = - 1820678.03 lei (- 404164.01 euro)

Costul unitatii de energie economisita - e   [lei/kwh ; euro/kwh]

·                       e = 0.131 lei/kwh (0,029 euro /kwh)

 

Finantarea investitiei

 

 

 

3.   Bloc PB132 - str. Mestesugarilor, nr. 75, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc PB132

SC

356,43 mp

SCD

1845,15 mp

SU

1460,69 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

460.443,21

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

249,54

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

585,844.29

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

3,955.27

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

581,889.02

 

III

Contributia proprie, din care :

236,710.88

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

232,755.61

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

3,955.27

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

349,133.41

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

89,77

52,08

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

21

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

Proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

34,54x10-6

 

19,81x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

399709,64

242118,13

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

190,15

85,53

*din surse regenerabile (geotermal)

0

0

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

274,97

157,70

*din surse regenerabile (geotermal)

0

0


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

37,69

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

157591,51

 

kWh/an

*din surse regenerabile (geotermal)

0

kWh/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

104,62

 

 

kWh/m2/an

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

0

kWh/m2/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

117,27

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

0

 

kWh/m2/an

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total: 585,844.29mii lei = 130,048.90mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 512,681.93mii lei = 113,807.92mii euro

          

·         Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

512,681.93mii lei / 1460.69 mp = 0,35099mii lei/m2 (a.u.)

  113,807.92mii euro /1460.69 mp = 0,07791mii euro/ m2 (a.u.)

 

Indicatori fizici

1.      Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                              6 luni

2.      Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                            5 ani

3.      Durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică:                     9,50 ani

4.      Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                           85,53 kwh/m2,an

5.      Economia anuală de energie                                                                     171295,12 kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                        19,81tep

6.      Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                                                           37,69 to. CO2/an

7.      Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                     21 apartamente

 

 

Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizatã investiţiei, dupã caz :

Valoarea neta actualizata a investitiei  – ΔVNA  [lei/euro]

·                       ΔVNA  = - 2220528.17 lei (- 492924.91 euro)

Costul unitatii de energie economisita - e   [lei/kwh ; euro/kwh]

·                       e = 0.124 lei/kwh (0,028 euro /kwh)

 

Finantarea investitiei


4.     Bloc PB133 - str. Mestesugarilor, nr. 75, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc PB133

SC

265,75 mp

SCD

1343,75 mp

SU

1067,31 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

316.704,84

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

235,69

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

400,941.48

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

4,125.75

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

396,815.72

 

III

Contributia proprie, din care :

162,852.04

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

158,726.29

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

4,125.75

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

238,089.43

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

61,26

34,33

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

19

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

23,60x10-6

13,07x10-6

sectorul rezidential (Mtep)

 

 

 

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

271766,80

159110,52

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

169,26

71,62

*din surse regenerabile (geotermal)

0

0

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

257,09

142,36

*din surse regenerabile (geotermal)

257,09

142,36


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

26,93

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

112656,28

 

kWh/an

*din surse regenerabile (geotermal)

0

kWh/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

97,64

 

 

kWh/m2/an

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

0

kWh/m2/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

114,73

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

0

 

kWh/m2/an

 

Indicatori valorici

·            Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                        (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

             Total:    400,941.48mii lei = 89,003.17mii euro

din care:

            - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 349,075.05mii lei = 77,489.58mii euro

             

·                Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

349,075.05mii lei /1067.31 mp = 0,32706mii lei/m2 (a.u.)

                                               77,489.58mii euro /1067.31 mp = 0,07260mii euro/ m2 (a.u.)

 

Indicatori fizici

1.      Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                              6 luni

2.      Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                            5 ani

3.      Durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică:                     9,73 ani

4.      Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                           142,36kwh/m2,an

5.      Economia anuală de energie                                                                     122452,48 kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                       10.53 tep

6.      Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                                                           26.93 to. CO2/an

7.      Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                      19 apartamente

 

                       

Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizatã investiţiei, dupã caz :

Valoarea neta actualizata a investitiei  – ΔVNA  [lei/euro]

  • ΔVNA  = - 1474880.23 lei (- 327401.93 euro)

Costul unitatii de energie economisita - e   [lei/kwh ; euro/kwh]

  • e = 0.127 lei/kwh (0,028 euro /kwh)

 

Finantarea investitiei

                                               

5.     Bloc PB134 - str. Mestesugarilor, nr. 75, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc PB134

SC

360,65 mp

SCD

1805,41 mp

SU

1460,79 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

504.008,35

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

279,17

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

645,479.73

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

31,638.43

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

613,841.29

 

III

Contributia proprie, din care :

277,174.95

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

245,536.52

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

31,638.43

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

368,304.78

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

99,14

48,33

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

21

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

38,21x10-6

18,35x10-6

sectorul rezidential (Mtep)

 

 

 

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

438876,24

226401,41

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

222,21

76,73

*din surse regenerabile (geotermal)

0

0

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

304,13

146,03

*din surse regenerabile (geotermal)

0

0


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

50,81

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

212474,83

 

kWh/an

*din surse regenerabile (geotermal)

0

kWh/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

145,48

 

 

kWh/m2/an

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

0

kWh/m2/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

158,10

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

0

 

kWh/m2/an

 

Indicatori valorici

·            Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                        (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

             Total:    645,479.73mii lei = 143,287.10mii euro

din care:

            - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 566,837.95mii lei = 125,829.77mii euro

             

·                Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

566,837.95mii lei / 1460.79 mp = 0,38803mii lei/m2 (a.u.)

                                               125,829.77mii euro /1460.79 mp = 0,08614mii euro/ m2 (a.u.)

 

Indicatori fizici

1.      Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                               6 luni

2.      Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                            5 ani

3.      Durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică:                     8,26 ani

4.      Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                            76,73 kwh/m2,an

5.      Economia anuală de energie                                                                       230950,90 kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                         19,86 tep

6.      Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                                                             55,42 to. CO2/an

7.      Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                       21 apartamente

 

                       

Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizatã investiţiei, dupã caz :

Valoarea neta actualizata a investitiei  – ΔVNA  [lei/euro]

  • ΔVNA  = - 2869984.70 lei (- 637094.81 euro)

Costul unitatii de energie economisita - e   [lei/kwh ; euro/kwh]

  • e = 0.108 lei/kwh (0,024 euro /kwh)

 

Finantarea investitiei

           

 

 

V. INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI CUMULATI PE INTREAGA APLICATIE

         - Bloc PC129 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Mun. Oradea, Jud. Bihor

- Bloc PB130 - str. Salcamilor, nr. 7, Mun. Oradea, Jud. Bihor

- Bloc PB132 - str. Mestesugarilor, nr. 75, Mun. Oradea, Jud. Bihor

- Bloc PB133 - str. Mestesugarilor, nr. 75, Mun. Oradea, Jud. Bihor

- Bloc PB134 - str. Mestesugarilor, nr. 75, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Indicator

Bloc PC129

Bloc PB130

Bloc PB132

Bloc PB133

Bloc PB134

Total

SC

179,47

348,99

356,43

265,75

360,65

1.511,29

SCD

952,19

1808,11

1845,15

1343,75

1805,41

7.754,61

SU

756,94

1460,58

1460,69

1067,31

1460,79

6.206.31

Valoarea investitiei

(lei cu tva)

 

356,637.68

404.650,06

585,844.29

400,941.48

645,479.73

2,502,783.12

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata

(lei cu tva/mp)

374,54

223,80

317.50

298,38

441,87

403,26

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

2,502,783.12

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

47,758.94

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

2,455,024.18

 

III

Contributia proprie, din care :

1,029,768.61

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

982,009.67

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

47,758.94

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1,473,014.51

 

Indicator de realizare (de

output)) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

385,12

207,25

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

92

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

148,43x10-6

 

78,90x10-6

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

1704179.50

960352,45

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

959,29

381,99

*din surse regenerabile (geotermal)

0

0

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

1407,43

739,25

*din surse regenerabile (geotermal)

0

0

 

Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

177,87

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

743827,05

 

kWh/an

*din surse regenerabile (geotermal)

0

kWh/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

577,30

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

0

kWh/m2/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

644,31

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

0

 

kWh/m2/an

 

Indicatori valorici

  • Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                        (în preţuri - luna si an)

            1 euro = 4,5744 lei, curs infoeuro iulie 2017

                        Total:     2,502,783.12mii lei = 555,581.40mii euro

din care:

                        - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 2,187,534.86mii lei = 485,600.88mii euro

·           Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

2,187,534.86mii lei / 6.206,31 mp = 0,35246mii lei/m2 (a.u.)

485,600.88mii euro / 6.206,31 mp = 0,07824mii euro/ m2 (a.u.)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Intocmit,

                                                                                                          S.C. Proiect Bihor S.A.

                                                                                                          Arh. Balajti Robert