Hotărârea nr. 609/2020

privind modificarea Acordului de colaborare nr. 280829/13.07.2018 aprobat prin H.C.L. 602/2018, încheiat între Municipiul Oradea și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, respectiv mandatarea directorului general al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru luarea măsurilor necesare închirierii imobilului situat în Oradea, str. Uzinelor, identificat cu nr. cad. 157023, înscris în CF nr. 157023

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Acordului de colaborare nr. 280829/13.07.2018 aprobat prin H.C.L. 602/2018, încheiat între Municipiul Oradea și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, respectiv mandatarea directorului general al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru luarea măsurilor necesare închirierii imobilului situat în Oradea, str. Uzinelor, identificat cu nr. cad. 157023, înscris în CF nr. 157023

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 345.323 din 13.08.2020 și Raportul de specialitate nr. 345.433 din 13.08.2020 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea amendarea Acordului de colaborare nr. 280829/13.07.2018, printr-un act adițional constând în acordarea dreptului de închiriere societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, începând cu data de 01.09.2020, a imobilului constând în bloc de locuințe de serviciu, situat în Oradea, str. Uzinelor, identificat cu nr. cad. 157023, inscris in CF. nr.157023, respectiv mandatarea directorului general al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, doamna Alina Silaghi, pentru formarea Comisiei interne de atribuire a locuințelor de serviciu, pentru întocmirea Regulamentului cu privire la modul de acordare și folosire a acestora, respectiv pentru semnarea contractelor de locațiune.

Ținând cont de adresa societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA nr. 822 din 10.08.2020 Luând în considerare Legea 31/1990 privind societățile

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. q), art. 139, alin. (3) lit. g, art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă amendarea Acordului de colaborare nr. 280829/13.07.2018, printr-un act aditional, constând în acordarea dreptului de închiriere societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, începând cu data de 01.09.2020, a imobilului constând în bloc de locuințe de serviciu, situat în Oradea, str. Uzinelor, identificat cu nr. cad. 157023, inscris in CF. nr.157023.

Art. 2. Se mandatează directorul general al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, doamna Alina Silaghi, pentru formarea Comisiei interne de atribuire a locuințelor de serviciu, pentru întocmirea Regulamentului cu privire la modul de acordare și folosire a acestora, respectiv pentru semnarea contractelor de locațiune.

Art. 3. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota „pentru” în cazul celor menționate la art. 1 -2.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Patrimoniu Imobiliar și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Instituția Prefectului Județului Bihor

  • Directia Economica

  • Direcția Juridică

  • Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 609

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”’