Hotărârea nr. 608/2020

privind aprobarea modificării, respectiv completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării, respectiv completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 342.756 din 11.08.2020 și Raportul de specialitate nr. 342.761 din 11.08.2020, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării, respectiv completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II,

Având în vedere adresa nr. 825/10.08.2020 prin care societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA solicită Consiliului Local Oradea aprobarea modificării, respectiv completării Regulamentelor de funcționare ale celor două parcuri prin introducerea unor capitole noi care vor reglementa modul de gestionare a situațiilor în care proprietarul construcției edificate pe parcela adjudecată prin participarea la Procedura Licitației Deschise înstrăinează unui terț dobânditor sau pierde dreptul de proprietate în favoarea unui creditor (înstrăinarea sau ipotecarea bunului viitor/existent este condiționată potrivit prezentului regulament de acordul scris al Administratorului, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., care beneficiază de un drept de preemțiune raportat la construcția edificată), terțul dobânditor având posibilitatea să cumpere/închirieze terenul, la prețul pieței, pe baza unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator expert independent membru în Asociația Națională a Evaluatorilor, nominalizat de Municipiul Oradea/societatea Agenția de Dezvoltare Locală OradeA S.A., care vor suporta și costurile raportului de evaluare,

În conformitate cu Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. b), lit, c), alin. (4) lit. e), alin. (6) lit. b), art. 139, alin. (3), lit.g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă modificarea, respectiv completarea Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o   Primarul Municipiului Oradea

o   Instituția Prefectului judetului Bihor

o  Directia Economica

o   Direcția Juridică

o societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020

Nr. 608

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE

A PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS I

PREAMBUL

Prezentul Regulament de Funcționare (denumit în continuare “Regulamentul”) reglementează principiile și regulile aplicabile organizării, funcționării și dezvoltării Parcului Industrial EUROBUSINESS I (denumit în continuare “Parcul Industrial”), procedura de selecționare a rezidenților și conținutul-cadru al contractului de administrare și de prestări servicii conexe pe care Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Administrator al Parcului (denumită în continuare “Administratorul”) le încheie cu rezidenții, cu respectarea dispozițiilor legale și a drepturilor și obligațiilor ce revin atât Administratorului, cât și rezidenților.

Prezentul Regulament este un act juridic unilateral adoptat de Administratorul Parcului și are ca scopuri:

 • - stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică;

 • - dezvoltare regională;

 • - dezvoltarea întreprinderilor mari, mici și mijlocii;

 • - crearea de noi locuri de muncă.

Parcul Industrial EUROBUSINESS I este situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Oradea (Șoseaua Borșului nr.24), fiind întins pe o suprafață totală de 130,02 ha.

Terenul existent în Parcul Industrial se află atât în proprietatea privată a Municipiului Oradea, cât și a Administratorului și a persoanelor juridice rezidente care au finalizat investiția asumată și au dobândit dreptul de proprietate asupra unităților.

Parcul Industrial funcționează sub directa gestionare și administrare a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., societate deținută majoritar de către Municipiul Oradea.

În conformitate cu Ordinul M.I.R.A. nr.685/2008 și cu prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, pentru amplasamentul din Parcul Industrial Administratorul deține în mod valabil titlul de parc industrial.

Exploatarea unităților existente în Parcul Industrial are la bază atât contractele de concesiune încheiate cu investitorii prezenți în Parcul Industrial, cât și contractele de administrare și prestări de servicii conexe încheiate de către Administrator cu persoanele juridice care desfășoară activități economice încadrate în profilul Parcului Industrial.

Forma inițială a prezentului Regulament a fost aprobată prin Hotărârea nr.25/2009 a Consiliului Local al Municipiului Oradea; prin Hotărârile nr.511/25.07.2013, nr.768/23.10.2014,     nr.722/19.11.2015,     nr.933/26.10.2017,     nr.321/27.03.2018,

nr.543/24.05.2018 și nr.30/30.01.2019 Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat modificările aduse Regulamentului și contractul-cadru de administrare și de prestări servicii conexe.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

În activitatea de gestionare și administrare a Parcului Industrial, Administratorul este ținut să respecte următoarele principii:

 • - egalitatea de tratament pentru toți rezidentii Parcului;

 • - neimplicarea Administratorului în practici abuzive împotriva rezidentilor Parcului;

 • - asigurarea respectării regulamentelor interne de către toți rezidentii Parcului;

 • - stimularea constituirii și menținerii de către rezidenți a locurilor noi de muncă, în vederea valorificării potențialului uman local sau regional.

În cuprinsul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

 • - Administratorul Parcului Industrial Eurobusiness I - Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., persoană juridică română de drept privat, înființată în condițiile legii de către fondatorul Municipiul Oradea cu scopul de a constitui Parcul Industrial, de a dobândi și deține titlul de parc industrial, precum și de a gestiona și de a administra Parcul Industrial în conformitate cu Ordinul M.I.R.A. nr.685/2008 și cu actele normative aplicabile parcurilor industriale;

 • - Parcul Industrial Eurobusiness I - parcul industrial de tip green field situat în Oradea, Șoseaua Borșului nr.24, în suprafață de 1.300.200 m.p. (130,02 ha), constând în terenul aferent, în construcțiile existente și în infrastructura Parcului Industrial aflate în proprietatea Municipiului Oradea, în proprietatea/administrarea Administratorului și/sau în proprietatea/folosința rezidenților, după caz și în cadrul căruia rezidenții Parcului desfășoară activități economice, într-un regim de facilități specifice;

 • - Infrastructura Parcului Industrial Eurobusiness I - ansamblul de construcții, instalații, sistemele de alimentare cu energie electrică și termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, parcările, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul Parcului Industrial EUROBUSINESS I, care se află/se va afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului sau în proprietatea/folosința rezidenților, după caz;

 • - Infrastructura comună a Parcului Industrial Eurobusiness I - partea integrantă din infrastructura Parcului Industrial constând în ansamblul de construcții, instalații, sistemele de alimentare cu energie electrică, termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, parcările, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul Parcului Industrial care se află/se va afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului și care este destinată folosinței comune de către toți rezidenții Parcului Industrial;

 • - Infrastructura exclusivă a Parcului Industrial Eurobusiness I - partea integrantă din infrastructura Parcului Industrial constând în ansamblul de construcții, instalații, sistemele de alimentare cu energie electrică, termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații din perimetrul Parcului Industrial care se află/se va afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului și care este aferentă unităților existente, deținute de rezidenții Parcului Industrial;

 • - Unitate - partea integrantă a Parcului Industrial reprezentată de parcela de teren sau de clădirea împreună cu terenul aferent, după caz, aflată în folosința exclusivă și temporară ori în proprietatea deplină și exclusivă a rezidenților sau în proprietatea/administrarea Administratorului, conectată sau care va fi conectată la infrastructura Parcului Industrial și în cadrul căreia rezidenții/Administratorul desfășoară activități economice în prealabil

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

autorizate, într-un regim de facilități specifice și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile parcurilor industriale;

 • - Contractul de administrare și prestări de servicii conexe - contractul încheiat în formă scrisă între Administratorul Parcului Industrial și rezidentul Parcului Industrial, prin care se stabilește cadrul juridic care guvernează raporturile juridice dintre Administrator și rezident și sunt reglementate drepturile și obligațiile reciproce și interdependente privind asigurarea de către Administrator a folosinței uneia sau a mai multor unități, precum și asigurarea serviciilor și a accesului la utilitățile necesare activităților desfășurate în cadrul Parcului Industrial, în schimbul plății contravalorii acestora de către rezidentul Parcului;

 • - Regulamente - actele juridice unilaterale elaborate de către Administratorul Parcului Industrial, cu forță obligatorie față de toți rezidenții Parcului, care reglementează modalitatea concretă de organizare și de funcționare a Parcului Industrial;

 • - Rezidentul Parcului Industrial Eurobusiness I - operatorul economic, persoană juridică română sau străină, care deține o unitate, funcționează conform legii și desfășoară activități economice în cadrul Parcului Industrial Eurobusiness I, în baza unui contract de administrare și prestări de servicii conexe/contract de concesiune;

 • - Titlul de Parcul Industrial Eurobusiness I - actul administrativ, valabil, emis Administratorului de către organul de specialitate al administrației publice centrale, care conferă terenului destinat Parcului Industrial regimul juridic de parc industrial prevăzut de lege.

Data la care operatorul economic dobândește calitatea de rezident al Parcului Industrial I este data încheierii de către rezident a contractului de administrare și prestări servicii conexe sau a oricărui alt contract pe care Administratorul este autorizat să le încheie cu rezidenții conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 500/29.06.2009 și a Contractului de Administrare nr. 1963219/19.11.2008 încheiat cu Municipiul Oradea.

Operatorii economici, persoane juridice române și/sau străine, care, la data intrării în vigoare a Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, funcționau conform legii și desfășurau activități economice în cadrul Parcului Industrial EUROBUSINESS I, în baza contractelor de concesiune și/sau a contractelor de administrare încheiate cu Administratorul, au dobândit calitatea de rezident al Parcului prin efectul Legii nr.186/2013.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

 • - Legea nr. 186/2013 privind organizarea și funcționarea parcurilor industriale;

 • - Ordinul M.D.R.A.P. nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale;

 • - Noul Cod Civil.          ’

 • I. DOMENIILE DE ACTIVITATE ACCEPTATE ÎN PARCUL INDUSTRIAL

  EUROBUSINESS I

  1.1. Administratorul urmărește ca în Parcul Industrial să se desfășoare cu preponderență următoarele activități

 • a) industrie prelucrătoare, cu posibilitatea concentrării pe diverse industrii de vârf;

 • b) afaceri, în care predomină activitățile financiar-bancare, de consultanță, proiectare, cercetare-dezvoltare, precum și activități de administrare a afacerilor;

 • c) distribuție, în care predomină activitățile de depozitare mărfuri și logistică;

 • d) servicii, în care predomină industriile producătoare de servicii;

 • e) pe lângă activitățile care predomină și care conferă domeniul de specializare al parcului industrial, în vederea sprijinirii dezvoltării acestor activități, se pot desfășura o serie de servicii conexe și anume: furnizarea utilităților, prestarea serviciilor de curățenie și pază, a serviciilor comerciale și de alimentație publică, activitățile hoteliere, prestarea serviciilor de evidență contabilă, asistență în afaceri, a serviciilor de asigurare și altele similare acestora sau în legătură directă cu acestea.

 • 1.2. La data încheierii contractului de administrare și de prestări servicii conexe, rezidenții Parcului Industrial EUROBUSINESS I trebuie să aibă ca obiect de activitate principal unul dintre următoarele coduri CAEN:

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

7111 Activități de arhitectură

9003 Activități de creație artistică

7410 Activități de design specializat

6010 Activități de difuzare a programelor de radio

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune

5811 Activități de editare a cărților

5821 Activități de editare a jocurilor de calculator

5814 Activități de editare a revistelor si periodicelor

5813 Activități de editare a ziarelor

5812 Activități de editare de ghiduri, compendii liste de adrese și similare

9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole

9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)

5912 Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de TV

5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

7420 Activități fotografice

9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

5819 Alte activități de editare

2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați inregistrărilor

1820 Reproducerea înregistrărilor

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1811 Tipărirea ziarelor

5829 Activități de editare a altor produse software

6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6202 Activități de consultanță în tehnologia informației

7022 Activităti de consultanță pentru afaceri și management

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7220 Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste

1011 Prelucrarea și conservarea cărnii

1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasare

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

1052 Fabricarea înghețatei

1061 Fabricarea produselor de morărit

1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, de ape minerale și alte ape îmbuteliate

1320 Producția de țesături

1330 Finisarea materialelor textile

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și a lenjeriei de corp)

1393 Fabricarea de covoare și mochete

1395 Fabricarea de textile nețesute și art. din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1412 Fabricarea de articole de imbrăcăminte pentru lucru

1413 Fabricarea altor articole de imbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 Fabricarea altor articole de imbrăcăminte și accesorii n.c.a.

1420 Fabricarea articolelor din blană

1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbracaminte

1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor

1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinarie și a articolelor de harnasament

1520 Fabricarea încălțămintei

1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc și sanitar, din hârtie sau carton

1723 Fabricarea articolelor de papetarie

1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

1811 Tipărirea ziarelor

1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814 Legătorie și servicii conexe

1820 Reproducerea înregistrărilor

2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere

2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2571 Fabricarea produselor de tăiat

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

2573 Fabricarea uneltelor

2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612 Fabricarea altor componente electronice

2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigație

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității

2712 Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

2812 Fabricarea de motoare hidraulice

2813 Fabricarea de pompe și compresoare

2814 Fabricarea de articole de robinetărie

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere

2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului

2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor

3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și de laborator

3291 Fabricarea măturilor și periilor

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea mașinilor

3313 Repararea echipamentelor electronice și optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

3319 Repararea altor echipamente

2444 Metalurgia cuprului

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activități de telecomunicații prin satelit

6190 Alte activități de telecomunicații

6201 Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6202 Activități de consultanță în tehnologia informației

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 Activități ale portalurilor web

6391 Activități ale agențiilor de știri

6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6420 Activități ale holdingurilor

6491 Leasing financiar

6492 Alte activități de creditare

6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro

6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6630 Activități de administrare a fondurilor

6910 Activități juridice

6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

7111 Activități de arhitectura

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnica legate de acestea

7120 Activități de testare și analize tehnice

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7410 Activități de design specializat

7420 Activități fotografice

7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusive calculatoare)

7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de munca

7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7830 Servicii de furnizare și management a forței de munca

7911 Activitati ale agențiilor turistice

7912 Activități ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică

8010 Activități de protecție și gardă

8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare

8030 Activități de investigații

8110 Activități de servicii suport combinate

8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioara a clădirilor

8122 Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje industriale

8129 Alte activități de curățenie n.c.a.

8130 Activități de întreținere peisagistică

8211 Activități combinate de secretariat

8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8292 Activități de ambalare

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6831 Agenții imobiliare

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

 • 1.3. Toate activitățile care se vor desfășura în cadrul Parcului Industrial trebuie să respecte cu strictețe standardele în vigoare la nivel național și european cu privire la protecția mediului.

 • 1.4. Totodată, rezidenții Parcului trebuie să desfășoare doar activitățile pentru care sunt autorizați, respectând principiul egalității de șanse și nediscriminării.

 • 1.5. Nicio activitate desfășurată de către oricare dintre rezidenții Parcului nu trebuie să afecteze activitățile Administratorului și ale celorlalți rezidenti aflați în Parcul Industrial.

 • 1.6. În cadrul Parcului Industrial este interzis accesul mărfurilor sau al produselor al căror import este prohibit pe teritoriul României, prin lege sau prin convenții internaționale la care România este parte.

 • II. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

  • 2.1. În cadrul raporturilor contractuale încheiate cu rezidenții Parcului, Administratorului îi revin, în principal, următoarele obligații:

 • a) să respecte și să monitorizeze respectarea principiilor referitoare la egalitatea de tratament pentru toți rezidenții Parcului, la neimplicarea Administratorului în practici abuzive împotriva rezidenților Parcului, la obligativitatea respectării de către rezidenții Parcului a regulamentelor interne, precum și a principiului referitor la stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman local sau regional;

 • b) să asigure selecția rezidenților Parcului dintre operatorii economici care au depus și au înregistrat oferte, în condițiile prezentului Regulament de Funcționare și ale altor regulamente/norme aplicabile;

 • c) să încheie cu rezidenții Parcului selectați potrivit prezentului Regulament contractele de administrare și prestări de servicii conexe și/sau orice alt contract pe care Administratorul este autorizat să le încheie cu rezidenții în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 500/29.06.2009 și a contractului de administrare nr. 1963219/19.11.2008 încheiat cu Municipiul Oradea;

 • d) să asigure rezidenților Parcului dreptul de folosință asupra unităților care formează obiectul contractelor de administrare și de prestări servicii conexe încheiate cu aceștia, inclusiv dreptul acestora de a edifica construcții pe terenul aferent unităților în baza contractelor încheiate conform legii;

 • e) să asigure rezidenților Parcului dreptul de folosință asupra infrastructurii comune din Parcul Industrial;

 • f) să efectueze lucrările și serviciile de mentenanță, reparații și/sau modernizări convenite, după caz, asupra infrastructurii Parcului, astfel încât să asigure rezidenților Parcului folosința normală asupra unităților, infrastructurii exclusive și infrastructurii comune;

 • g) să încheie, numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare, contracte comerciale cu furnizorii primari de utilități, exceptând situațiile în care actele normative în vigoare impun încheierea acestor contracte direct cu rezidenții Parcului, în numele și pe seama acestora;

 • h) să elaboreze strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a Parcului Industrial;

 • i) să asigure publicarea informărilor prin intermediul web site-ului propriu și avizier;

î) să gestioneze fondurile obținute din activitatea de administrare a Parcului Industrial, în conformitate cu strategia de organizare, funcționare și de dezvoltare;

 • j) să depună diligențele pentru atragerea surselor de finanțare în scopul finanțării ori cofinanțării, după caz, a proiectelor investiționale de întreținere și/sau dezvoltare și/sau retehnologizare a infrastructurii Parcului Industrial;

 • k) să colaboreze și să coopereze cu autoritățile publice central și/sau locale, interne și/sau comunitare, în vederea asigurării respectării legii în cadrul Parcului Industrial, precum și în scopul implementării strategiei de dezvoltare a Parcului Industrial;

 • l) să dezvolte parteneriate în vederea implementării strategiei de dezvoltare a Parcului Industrial;

 • m) să îndeplinească orice alte obligații stipulate în contractele de administrare și de prestări servicii conexe/contractele de concesiune și/sau în regulamentele proprii.

 • III. DREPTURILE ADMINISTRATORULUI

  • 3.1. În cadrul raporturilor contractuale încheiate cu rezidenții Parcului, Administratorului îi revin, în principal, următoarele drepturi:

 • a) să încaseze de la rezidenții Parcului sumele de bani datorate de către aceștia în baza contractelor de concesiune, a contractelor de administrare și prestări de servicii conexe, a contractelor de administrare sau de superficie și a prezentului Regulament de Funcționare;

 • b) să emită regulamentele obligatorii pentru rezidenții Parcului, în activitatea de gestionare și de administrare a Parcului Industrial;

 • c) să sesizeze orice autoritate publică competentă, potrivit legii, despre încălcarea, în cadrul Parcului Industrial, a oricărei dispoziții legale și/sau a oricărei prevederi cuprinse în regulamentele emise de către Administrator/Municipiul Oradea;

 • d) să acorde dreptul de folosință oneroasă asupra parcelelor aflate în proprietatea Municipiului Oradea sau a Administratorului, conform legii;

 • e) să închirieze exclusiv viitorilor rezidenți ai Parcului Industrial birourile disponibile în imobilul situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, în vederea declarării sediului social al acestora și desfășurării activității până la data finalizării investiției;

 • f) să constituie dreptul de superficie asupra parcelelor aflate în proprietatea Municipiului Oradea sau a Administratorului, conform Noului Cod Civil;

 • g) să exercite orice alte drepturi stipulate în contractele de concesiune, în contractele de administrare și prestări de servicii conexe, în contractele de administrare și/sau în regulamentele proprii.

 • h) să beneficieze de un drept de preemțiune cu privire la Construcții, care va fi notat în Cartea Funciară, pentru întreaga perioadă de funcționare în Parcul Industrial EUROBUSINESS I Oradea.

 • IV. OBLIGAȚIILE REZIDENȚILOR PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS I

  • 4.1. În cadrul raporturilor contractuale încheiate cu Administratorul, rezidenților Parcului le revin, în principal, următoarele obligații:

 • a) să înceapă lucrările de proiectare pentru obținerea autorizației de construcție în termen de 4 (patru) luni de la intrarea în vigoare a contractului de administrare și de prestări servicii conexe; în calitate de co-contractant, rezidentul va notifica Administratorul referitor la demararea efectivă a lucrărilor de proiectare anexând în acest sens documentele justificative din care reies fără echivoc contractarea și începerea lucrărilor de proiectare;

 • b) să înceapă lucrările de construcție pentru realizarea proiectului propus în termen de maximum 1 (un) an de la data intrării în posesia unității aflate în folosință, conform procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului; rezidentul îi va comunica de îndată Administratorului demararea lucrărilor de construcție, conform documentației depuse la Instituția Arhitectului-Șef;

 • c) să demareze, în termen de maximum 2 (doi) ani de la data începerii lucrărilor de construcție, activitatea în vederea căreia s-a încheiat contractul de administrare și de prestări servicii conexe și/sau orice alt contract pe care Administratorul este autorizat să îl încheie cu rezidentul, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 500/29.06.2009 și a contractului de administrare nr. 1963219/19.11.2008 încheiat cu Municipiul Oradea;

 • d) să realizeze lucrările proiectului investițional propus conform autorizației de construire eliberate de organele competente, precum și în baza acordurilor și avizelor necesare conform prevederilor legale aplicabile;

 • e) să obțină toate avizele și autorizațiile prevăzute în legislația în vigoare pentru desfășurarea activității; toate cheltuielile necesare pentru realizarea proiectului propus și asumat vor fi suportate în întregime de către rezident, inclusiv toate taxele legale pentru obținerea autorizației de construire și avizele necesare;

 • f) să respecte normele de protecție a muncii și P.S.I. în desfășurarea activității proprii pentru care este autorizat;

 • g) să execute din fonduri proprii lucrările de racordare la rețelele tehnico-edilitare aflate la limitele unității și să plătească lunar sau la scadență contravaloarea utilităților, conform contractelor de servicii încheiate în nume propriu cu furnizorii/prestatorii;

 • h) să nu cesioneze terților, în tot sau în parte, dreptul de folosință asupra unității și asupra infrastructurii sau să schimbe destinația spațiului ori natura activității/activităților desfășurate;

 • i) să execute din fonduri proprii lucrări de amenajare a suprafeței de teren neconstruite (în incinta unității);

î) să plătească Administratorului sumele prevăzute în contractul de administrare și prestări de servicii conexe/contractul de concesiune;

 • j) să respecte regulamentele emise de către Administratorul Parcului Industrial;

 • k) să folosească unitatea/unitățile, infrastructura comună, infrastructura exclusivă aferentă, după caz, cu diligența unui bun proprietar, să nu le degradeze sau deterioreze, astfel încât - cu excepția uzurii normale - să le mențină în starea existentă la momentul constituirii dreptului de folosință asupra unității și/sau infrastructurii Parcului Industrial;

 • l) să respecte destinația unității stabilită prin contractul încheiat cu Administratorul Parcului Industrial, pe toată durata acestuia;

 • m) să nu efectueze niciun fel de modificări asupra unității, infrastructurii comune, respectiv asupra infrastructurii exclusive aferente, după caz, exceptând lucrările necesare finalizării investiției asumate;

 • n) în situația în care mașinile industriale/echipamentele deținute produc zgomot sau vibrații ce pot fi transmise structurii clădirilor aflate în folosința altor rezidenți, de a dota sau de a întreține mașinile/utilajele proprii cu dispozitive de eliminare a zgomotelor/trepidațiilor;

 • o) să respecte regulile de circulație în Parcul Industrial;

 • p) să respecte toate obligațiile prevăzute de legislația în vigoare privind protecția mediului, inclusiv să obțină acordul vecinilor rezidenți pentru funcționarea unității, după caz;

 • q) pe tot parcursul executării lucrărilor de construcție, precum și pe întreaga durată a contractului de administrare și de prestări servicii conexe/de concesiune/de superficie, să păstreze integritatea spațiilor comune din incinta Parcului Industrial, respectiv a căilor comune de acces, a spațiilor verzi etc.

În cazul producerii unor pagube/avarii din culpa exclusivă a rezidentului, acesta va suporta pe cheltuiala proprie toate costurile care vor fi impuse de remedierea/refacerea/repararea/reamenajarea căilor de acces, a spațiilor verzi și a altor suprafețe/bunuri/instalații aflate în proprietatea/folosința rezidentului și/sau a Administratorului/a celorlalți rezidenți existenți în Parcul Industrial. În situația în care rezidentul culpabil nu notifică de îndată Administratorul și nu procedează imediat la repararea pagubelor, atunci Administratorul/ceilalți rezidenți poate/pot proceda la remedierea acestora pe cheltuiala proprie, urmând ca rezidentul vinovat să achite contravaloarea lucrărilor executate de Administrator/ceilalți rezidenți.

 • r) să respecte orice alte obligații derivând din regulamentele proprii elaborate de către Administrator și aplicabile raporturilor juridice născute între rezidenți și Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

 • 4.2. În situația prevăzută la pct.12.4., pe lângă obligațiile prevăzute la pct.4.1. rezidentilor le mai revin următoarele obligații:

 • a) de a folosi unitatea, inclusiv echipamentele aferente clădirii, potrivit destinației acesteia și într-un mod în care să nu aducă atingere drepturilor și intereselor Administratorului și/sau ale celorlalți rezidenți;

 • b) de a răspunde pentru uzura intervenită peste gradul normal de uzură a clădirii;

 • c) de a nu folosi sau de a nu permite utilizarea clădirii în alt scop decât cu privire la desfășurarea activităților specifice autorizate, prevăzute prin contractul de administrare și de prestări servicii conexe;

 • d) de a nu aduce sau de a nu permite introducerea în incinta unității a materialelor periculoase a căror posesie/utilizare este interzisă prin lege sau prin regulamentele locale sau adoptate de Administrator;

 • e) în situația în care mașinile industriale/echipamentele deținute produc zgomot sau vibrații ce pot fi transmise structurii clădirii aflate în folosința sa ori clădirilor aflate în folosința altor

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

rezidenți, de a dota sau de a întreține mașinile/utilajele proprii cu dispozitive de eliminare a zgomotelor/trepidațiilor;

 • f) rezidentului nu îi este permisă - fără acordul prealabil scris al Administratorului -efectuarea asupra clădirii a niciunei lucrări de recompartimentare, zugrăvire, instalare de sisteme de orice tip și care implică perforarea, tăierea sau deteriorarea suprafețelor interioare sau exterioare ale clădirii;

 • g) prin semnarea contractului de administrare și de prestări servicii conexe, rezidentul declară expres și garantează că - din punctul de vedere al normelor de apărare împotriva incendiilor -activitatea și echipamentele/instalațiile proprii nu pun în pericol securitatea

tuturor unităților existente în Parcul Industrial;

 • h) de a oferi, semestrial sau la cererea Administratorului, informații privind activitatea desfășurată, numărul de locuri de muncă nou create și orice alte informații prevăzute în contractual semnat cu Administratorul Parcului Industrial;

 • i) de a aduce la cunoștința tuturor angajaților, co-contractanților, agenților și vizitatorilor și a oricărei alte persoane care are legătură cu acesta conținutul prezentului Regulament.

 • 4.3. Administratorul și rezidenții pot stipula, în cadrul contractului de administrare și prestare servicii conexe/altor tipuri de contracte, orice alte obligații și/sau drepturi suplimentare care le revin rezidenților Parcului Industrial, cu respectarea legilor și regulamentelor în vigoare.

 • V. DREPTURILE REZIDENȚILOR PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS I

  • 5.1. În cadrul raporturilor contractuale încheiate cu Administratorul Parcului Industrial, rezidenților le revin, în principal, următoarele drepturi:

 • a) dreptul de folosință asupra unității/unităților care formează obiectul contractelor încheiate în mod legal de către Administrator cu rezidenții în baza prezentului Regulament, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.500/29.06.2009, precum și a contractului de administrare nr. 1963219/19.11.2008 dintre Municipiul Oradea și Administrator;

 • b) dreptul de folosință asupra infrastructurii comune și exclusive, după caz, aferente unității/unităților care formează obiectul contractului de administrare și prestări de servicii conexe, în baza acestui contract și a contractului de furnizare/prestare servicii încheiat în nume personal de către rezidenți cu furnizorii/prestatorii de servicii autorizați/licențiați;

| c) dreptul de preempțiune în cazul vânzării unității/unităților aflate în folosința rezindenților; d) orice alte drepturi care rezultă din contractele încheiate în mod legal de către Administrator cu rezidenții, în baza prezentului Regulament, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.500/29.06.2009, precum și a contractului de administrare nr. 1963219/19.11.2008 dintre Municipiul Oradea și Administrator.

 • VI. INFRASTRUCTURA PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS I

  • 6.1. Administratorul deține în administrare exclusivă rețelele de telecomunicații, de drumuri, de iluminat public, trotuarele și spațiile verzi adiacente, rețeaua electrică de distribuție (inclusiv Stația de transformare 110/20 kV, stații de conexiune și posturi trafo) și va deține orice alte clădiri, construcții, instalații etc care vor fi realizate în Parcul Industrial

EUROBUSINESS I și care se vor fi date în administrarea exclusivă a Administratorului sau care vor face parte din proprietatea acestuia, bunuri care fac/vor face parte din infrastructura Parcului și asupra cărora Administratorul are/va avea drept discreționar în sensul că va putea aduce orice modificări pe care le apreciază ca fiind necesare, cu respectarea drepturilor aparținând atât Municipiului Oradea, cât și rezidenților Parcului Industrial.

 • 6.2. Rezidentul care a cumpărat parcela de teren aflată în Parcul Industrial și pe care a edificat o construcție sau pe care a introdus elemente de rețele de utilități este proprietarul exclusiv al acestora, având un drept discreționar în ceea ce privește proprietatea sa.

 • 6.3. Cu toate acestea, pentru a verifica respectarea obligațiilor care îi revin rezidentului conform contractului de administrare și de prestări servicii conexe/contractului de concesiune și/sau prin regulamente, dar și pentru a asigura funcționarea optimă a Parcului Industrial (indiferent dacă rezidentul deține sau nu un drept de proprietate asupra parcelei), Administratorul are drept de acces la oricare dintre elementele componente ale infrastructurii Parcului Industrial, chiar și în situația în care acestea sunt situate pe proprietatea rezidentului, cu condiția ca Administratorul să-l notifice în prealabil pe rezident cu privire la exercitarea acestui drept.

 • 6.4. În cazul în care intervenția Administratorului este necesară în vederea efectuării unor reparații urgente, remedierii unor probleme tehnice, înlăturării unor avarii și/sau pentru limitarea unor pagube, acesta nu are obligația de a notifica în prealabil rezidentul cu privire la exercitarea dreptului de acces.

 • 6.5. Niciun rezident al Parcului Industrial nu poate aduce modificări infrastructurii Parcului Industrial fără acordul prealabil scris al Administratorului Parcului. De asemenea, având în vedere strânsa legătură tehnică dintre infrastructura aflată în administrarea/proprietatea Administratorului și elementele de rețele de utilități aflate în proprietatea sau în folosința rezidenților, fiecărui rezident îi revine obligația de a-l informa în scris, în prealabil, pe Administrator cu privire la orice modificare pe care intenționează să o aducă rețelelor de utilităti aflate în proprietatea sau în folosința rezidentului, astfel încât Administratorul să poată analiza impactul viitoarei modificări asupra întregii infrastructuri a Parcului.

 • 6.6. În cazul în care rezidentul nu respectă obligația de a-l informa în prealabil pe Administratorul Parcului Industrial, rezidentul va fi obligat să răspundă în mod direct și nemijlocit pentru orice pagube create Administratorului Parcului Industrial și/sau rezidenților.

 • 6.7. Rezidenții au obligația de a folosi infrastructura Parcului Industrial cu diligența unui bun proprietar, în limitele trasate de către Administratorul Parcului Industrial. De asemenea, rezidenții au obligația de a-l informa pe Administrator cu privire la orice defecțiune sau degradare a Infrastructurii, în vederea limitării impactului acesteia asupra funcționării optime și neîntrerupte a Parcului Industrial. Niciun rezident al Parcului Industrial nu are dreptul de a folosi în scopuri exclusive infrastructura comună sau de a aduce orice fel de modificări/limitări acesteia cum ar fi, dar fără a se limita la: amplasarea utilajelor/autovehiculelor pe spațiile comune, efectuarea unor amenajări temporare pe spațiile comune, împrejmuirea spațiilor comune, abandonarea bunuri pe spațiile comune, limitarea accesului altor rezidenți la infrastructura comună etc. Administratorul Parcului Industrial are dreptul de a lua orice măsură în vederea înlăturării oricăror obstacole, restrângeri, limitări etc. aduse infrastructurii comune, cheltuielile aferente urmând a fi suportate de către rezidentul culpabil.

 • 6.8. Rezidenții Parcului Industrial au obligația de a respecta legislația în vigoare și normele stabilite prin prezentul Regulament privitoare la circulația auto și pietonală din interiorul Parcului Industrial.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 6.9. Administratorul Parcului Industrial îl poate sprijini pe rezidentul interesat în obținerea oricăror avize, permise sau autorizații, fără a fi ținut responsabil de efectiva autorizare/avizare a activității rezidentului.

 • 6.10. Administratorul Parcului Industrial nu va fi responsabil pentru eventualele pagube produse ca urmare a nerespectării de către rezident a obligațiilor legale referitoare la activitatea desfășurată în Parcul Industrial conform contractului de administrare și de prestări servicii conexe.

 • 6.11. Parcul Industrial EUROBUSINESS I prezintă următoarele utilități și dotări:

 • a) rețea de energie electrică

 • b) rețea de energie termică

 • c) rețea de apă

 • d) rețea de canalizare menajeră

 • e) rețea de canalizare pluvială

 • f) rețea de iluminat stradal și perimetral în Parcul Industrial EUROBUSINESS I

 • g) rețea internă de căi de acces și de transport, aprovizionare și de distribuție bunuri pentru fiecare parcelă;

 • h) rețea de telecomunicații.

 • 6.12. Rețeaua interioară de drumuri se racordează la DN1 - E60 (Șoseaua Borșului) printr-un drum colector. Fiecare parcelă are acces direct la rețeaua de drumuri din interiorul Parcului Industrial.

 • 6.13. Căile interioare de acces sunt drumuri publice potrivit Planului Urbanistic Zonal și nu impune constituirea unui drept de servitute în favoarea rezidenților.

 • 6.14. În ceea ce privește alimentarea cu gaz metan, racordarea la rețeaua de gaze naturale a orașului se poate realiza pe baza unui proiect tehnic avizat de către Societatea Distrigaz Vest S.A. (furnizorul de gaze naturale) și a unui aviz de principiu emis de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

 • 6.15. Întocmirea proiectului și execuția branșării la rețeaua publică intră în sarcina rezidenților interesați.

 • 6.16. Modalitățile de exploatare a unităților ocupate în Parcul Industrial EUROBUSINESS I și de realizare/de utilizare a construcțiilor în Parc sunt reglementate prin Regulamentul de Urbanism aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 670/2009, care poate fi consultat la următoarea adresă: www.adlo.ro .

 • 6.17. În conformitate cu prevederile Planului Urbanistic Zonal și cu Regulamentul local de urbanism sunt aplicabile următoarele reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor:

 • - procentul de ocupare a terenului (POT) este de maximum 50% din suprafața totală a terenului (prin excepție, în cazuri temeinic justificate C.M.U.A.T din cadrul Primăriei Municipiului Oradea poate aviza majorarea procentului de ocupare a terenului;

 • - suprafața parcajelor se determină în funcție de destinația, de capacitatea construcției și numărul de angajați;

 • - spațiile verzi cu rol decorativ și de protecție vor fi de cel puțin 20% din suprafața incintei fiecărei unități industriale;

 • - regimul de înălțime al construcțiilor va fi de P +1-2 E sau mansardă;

 • - sistemul de aliniere a clădirilor este de 5-20 m de la alineament, în corelare cu | particularitățile construcțiilor existente.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • VII. REGULILE PRIVIND ACCESUL PIETONAL, CIRCULAȚIA AUTO ȘI PARCAREA

  • 7.1. În interiorul Parcului Industrial EUROBUSINESS I, viteza maximă de circulație a autovehiculelor este reglementată la 20 km/h.

  • 7.2. Toți conducătorii auto sunt obligați să respecte atât indicatoarele de circulație montate în locuri vizibile, cât și indicațiile Conducerii Administratorului.

  • 7.3. Este interzisă parcarea autovehiculelor pe alte locuri decât pe cele special amenajate și repartizate prin prezentul Regulament.

  • 7.4. Sunt interzise staționarea pe timp îndelungat, abandonarea sau efectuarea de reparații la autovehicule pe locurile de parcare, alei, spații verzi ori în oricare alt loc din incinta Parcului Industrial, cu excepția spațiilor în care este acceptată și autorizată desfășurarea activităților de service auto.

  • 7.5. Este interzisă spălarea autovehiculelor în incinta Parcului Industrial, cu excepția locurilor special amenajate în acest sens.

  • 7.6. Ocuparea sau blocarea cu intenție și în mod repetat a locurilor de parcare nerepartizate rezidenților este interzisă.

  • 7.7. Parcarea și/sau staționarea autovehiculelor care aparțin vizitatorilor sau clienților ori prepușilor rezidenților sunt permise numai în zonele special amenajate și marcate în mod corespunzător, cu respectarea regulilor aplicabile în această situație sau pe locurile de parcare repartizate rezidenților, dacă aceștia își exprimă acordul în acest sens.

  • 7.8. Este interzisă depozitarea materialelor de orice fel pe spațiile destinate locurilor de parcare.

  • 7.9. Accesul pietonal în interiorul Parcului Industrial este gratuit.

  • 7.10. Pentru eventualele daune cauzate de furturi, incendii la autovehicule etc Administratorul Parcului Industrial EUROBUSINESS I nu poate fi responsabil civil sau penal.

   VIII. AMENAJAREA, ÎNTREȚINEREA, DESZĂPEZIREA ȘI

   SALUBRIZAREA SPAȚIILOR COMUNE


 • 8.1. Rezidenții Parcului Industrial au obligația de a menține curățenia exterioară a spațiilor comune și de a deszăpezi locurile de parcare proprii.

 • 8.2. Spațiile comune reprezintă toate spațiile care fac parte din Parcul Industrial EUROBUSINESS I și se află în folosința comună a tuturor rezidenților, cu excepția unităților deținute exclusiv.

 • 8.3. Rezidenților Parcului Industrial le revine obligația de a respecta normele de sănătate și securitate în munca, normele de apărare împotriva incendiilor și situații de urgență, de protecție civilă și de protecție a mediului.

 • 8.4. În vederea asigurării circulației pe drumurile și căile interioare de acces, inclusiv pe trotuare, în condiții de siguranță pe timpul iernii, Administratorul Parcului Industrial EUROBUSINESS I contractează serviciile având ca scop combaterea poleiului și a înzăpezirii drumurilor și căilor interioare de acces.

 • 8.5. În ceea ce privește întreținerea spațiilor verzi amenajate în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, Administratorul Parcului Industrial EUROBUSINESS I contractează serviciile având ca scop amenajarea, întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi din Parcul

Industrial.

 • 8.6. Este interzisă depozitarea sau aruncarea deșeurilor pe spațiile verzi ori în cele comune sau în fața ori în jurul unităților deținute de rezidenți.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 8.7. Este interzisă aruncarea țigărilor aprinse sau consumate în coșurile de gunoi ori pe carosabil. Pentru păstrarea unui ambient plăcut și pentru evitarea pericolelor de incendiu este obligatorie folosirea scrumierelor existente și a locurilor de fumat special amenajate de către rezidenți în incinta unității deținute.

 • 8.8. Se interzice pozarea cablurilor de alimentare cu energie electrică și/sau de telecomunicații aerian sau pe acoperișul sau/și pe fațada clădirilor, fără înștiințarea prealabilă scrisă a Administratorului și fără reprezentarea acestuia.

 • IX. DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA DE CĂTRE A DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ ASUPRA UNITĂȚILOR DISPONIBILE ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I

  • 9.1. Administrarea Parcului Industrial EUROBUSINESS I se realizează în baza contractelor pe care Administratorul le încheie cu rezidenții Parcului fie după finalizarea procedurii de licitație deschisă prevăzute la punctul 12.2., fie după finalizarea procedurilor de negociere directă prevăzute la punctele 12.3., 12.4. și 12.6.

  • 9.2. In cazul investițiilor cu impact local și generatoare de locuri de muncă stabile și atractive, Administratorul Parcului Industrial, la solicitarea expresă a viitorului rezident, poate proceda la edificarea, din resurse proprii și în limita fondurilor alocate, a construcției care, împreună cu terenul aferent, va avea destinația de unitate în sensul prevăzut de prezentul Regulament și care va reprezenta obiectul contractului de administrare și de prestări servicii conexe încheiat între Administrator și rezident.

  • 9.3. Prin “investi/ii cu impact local și generatoare de locuri de muncă stabile și atractive” se înțeleg investițiile care generează cel puțin 200 noi locuri de muncă și a căror valoare (mijloace fixe utilizate de către rezidentul persoană juridică în desfășurarea activității autorizate) este de minimum 3 (trei) milioane Euro.

   • 9.3.1. În acest caz, contractul de administrare și de prestări servicii conexe va fi încheiat concomitent cu data semnării de către Administrator a contractului de antrepriză lucrări (dar nu mai târziu de data comunicării ordinului de începere) și va intra în vigoare la data predării-primirii unității.

   • 9.3.2. Totodată, contractul de administrare și de prestări servicii conexe va conține clauze care vor respecta conținutul contractului-cadru de administrare (prevăzut în Anexa 1 la prezentul Regulament) și care vor prevedea prețul folosinței unității (minimum 3,527 Euro/m.p./lună, plus T.V.A), durata contractului (minimum 5 ani), încheierea de către rezident a unei promisiuni unilaterale de cumpărare, prețul de vânzare a unității, precum și orice alte clauze negociate de către Administrator și rezident.

  • 9.4. Conținutul-cadru al contractului de administrare și prestări de servicii conexe este prezentat în Anexele 2, 2a) și 2b) care face parte integrantă din prezentul Regulament și are caracter obligatoriu.

  • 9.5. În cazul în care Administratorul și/sau Municipiul Oradea vor încheia cu rezidenții și un alt tip de contract, conținutul-cadru al contractului de administrare și prestări de servicii conexe va putea fi completat și adaptat în mod corespunzător.

  • 9.6. Rezidenților prezenți în Parcul Industrial EUROBUSINESS I le este interzis să subcedeze dreptul de folosință asupra unității deținute sau să vândă ori să închirieze spațiile de producție/prestări servicii realizate din investițiile proprii fără acordul prealabil scris al Admini stratorului.

  • 9.7. În cazul obținerii acordului prealabil scris din partea Societății-Administrator, noile activități trebuie să respecte profilurile de activitate acceptate în Parcul Industrial.

  • 9.8. Rezidenților prezenți în Parcul Industrial EUROBUSINESS I le este interzis să schimbe, fără acceptul prealabil scris al Administratorului, profilul inițial al activității în considerarea căruia le-a fost acceptate ofertele, cu excepția situațiilor speciale justificate de necesitatea dezvoltării și adaptării producției proprii la cerințele pieței. Schimbările vor fi admise doar cu respectarea profilurilor de activitate acceptate în Parcul Industrial.

  • 9.9. Modalitatea și condițiile de exercitare de către rezidenți a dreptului de folosință asupra infrastructurii comune și a infrastructurii exclusive, termenii și condițiile de furnizare, în condițiile legii, a utilităților în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, regulile referitoare la regimul circulației pietonale și cu autovehicule în incinta Parcului Industrial, modalitatea de calcul al cheltuielilor individuale și al cheltuielilor colective, precum și măsurile impuse în domeniul protecției mediului vor fi reglementate și detaliate de către Administrator în mod distinct, printr-un regulament adoptat conform art.14 din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și cu respectarea actelor de înființare și de funcționare ale Societății-Administrator.

 • X. PREȚUL FOLOSINȚEI UNITĂȚII. REDEVENȚA ȘI TAXA DE ADMINISTRARE

  • 10.1. Suma totală care va fi plătită de către rezidenți în schimbul cesionării de către Administrator a dreptului de folosință asupra unităților, respectiv în schimbul constituirii unui alt drept asupra terenului din Parcul Industrial EUROBUSINESS I și asupra infrastructurii acestuia este formată din prețul folosinței unității/unităților (denumit redevență) și taxa de administrare percepută de către Administrator în schimbul acordării dreptului de folosință asupra infrastructurii Parcului Industrial și în scopul susținerii cheltuielilor de mentenanță și cu utilitățile furnizate direct de către Administrator.

  • 10.2. În schimbul taxei de administrare, Administratorul se obligă să le asigure rezidenților următoarele Servicii:

 • a) iluminatul public în spațiile comune;

 • b) salubrizarea și deszăpezirea spațiilor comune;

 • c) supravegherea video a spațiilor comune din Parcul Industrial, exceptând accesul propriu în unități;

 • d) lucrările de întreținere și reparație ale căilor interioare de acces și ale trotuarelor aflate în folosința comună a rezidenților;

 • e) serviciile și lucrările de mentenanță, reparații și/sau modernizări asupra infrastructurii comune, exceptând lucrările de intervenție, reparație și întreținere a infrastructurii de utilități/părții din infrastructura de utilități aflate, conform legii, în exploatarea/administrarea/proprietatea exclusivă a furnizorilor de utilități.

 • 10.3. Potrivit prezentului Regulament, spațiile comune reprezintă toate spațiile care fac parte din Parcul Industrial și se află în folosința comună a rezidenților, cu excepția unităților deținute exclusiv de rezidenții Parcului Industrial.

 • 10.4. Redevența percepută de către Administrator este în cuantum de:

 • minimum 0,32 Euro/mp/an pentru zona INDUSTRIE (conform pct.1.1., litera a), în cazul în care durata contractului este 25 de ani, respectiv minimum 0,16 Euro/mp/an în cazul în care durata contractului este 49 de ani;

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • minimum 0,38 Euro/mp/an pentru zona SERVICII (conform pct.1.1., literele b) - e), respectiv minimum 0,19 Euro/mp/an în cazul în care durata contractului este 49 de ani.

 • 10.5. Prin excepție, în cazul investițiilor în valoare de minimum 3 (trei) milioane Euro și care generează cel puțin 200 (douăsute) noi locuri de muncă, redevența percepută în schimbul folosinței unității reprezentate de clădirea edificată de Administrator și de terenul aferent acesteia va consta în nivelul de referință aprobat de către Consiliul de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și care va fi de minimum 3,527 Euro/m.p./lună (plus T.V.A).

 • 10.6. Prin excepție, în cazul parcelelor limitrofe solicitate pentru extindere de rezidenții care au dezvoltat integral un proiect de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, aceștia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe: au cumpărat terenul, doresc să extindă proiectul asumat inițial și finalizat păstrând obligatoriu același domeniu de activitate și suma investită sa fie proportional cu investitia asumata initial(raportată la suprafața totală a unității pentru care se depune oferta), prin investiție se înțelege valoarea construcțiilor finalizate (construcții cu acoperiș)plus mijloacele fixe (exceptând platformele betonate), precum si numarul de locuri de munca noi create, redevența percepută de către Administrator este în cuantum de:

 • minimum 0,32 Euro/mp/an pentru zona INDUSTRIE (conform pct.1.1., litera a), în cazul în care durata contractului este 25 de ani, respectiv minimum 0,16 Euro/mp/an în cazul în care durata contractului este 49 de ani;

 • minimum 0,38 Euro/mp/an pentru zona SERVICII (conform pct.1.1., literele b) - e), respectiv minimum 0,19 Euro/mp/an în cazul în care durata contractului este 49 de ani.

 • 10.7. Redevența se achită de către rezidentul persoană juridică începând cu data încheierii contractului de administrare și de prestări servicii conexe, pe toată durata exploatării de către rezident a unității existente în Parcul Industrial EUROBUSINESS I.

 • 10.8. Taxa de administrare percepută de către Administrator este în cuantum de 0,5 Euro/mp/an (fără T. V.A.).

 • 10.9. Taxa de administrare se calculează la întreaga suprafață a terenului aflat în folosința/proprietatea rezidentului, conform contractului de concesiune/contractului de administrare și prestări servicii conexe.

 • 10.10. Taxa de administrare se plătește de către rezidentul persoană juridică începând cu data semnării contractului de administrare și prestări servicii conexe, semestrial, pe toată durata exploatării de către rezident a unității existente în Parcul Industrial EUROBUSINESS I.                                                                                   ’

 • 10.11. Prețul unității, redevența și taxa de administrare, stabilite prin contractul/contractele încheiat/încheiate cu rezidenții vor fi actualizate cu rata anuală a inflației în Zona Euro, Sector, Servicii, așa cum este comunicată de către Banca Centrală Europeană.

 • XI. DURATA EXERCITĂRII DE CĂTRE REZIDENȚI A DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ ASUPRA UNITĂȚILOR DISPONIBILE ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 11.1. În cazul atribuirii unităților disponibile prin LICITAȚIE DESCHISĂ, durata exercitării de către rezident a dreptului de folosință exclusivă asupra unității care formează obiectul contractului de administrare și prestări servicii conexe, respectiv al contractelor încheiate conform legii, este de maximum 25 (douăzecișicinci) ani.

  • 11.1.1. Atât durata contractului de administrare și prestări servicii conexe, cât și durata contractului de superficie sau de concesiune poate fi prelungită o singură dată pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin simplul acord de voință al părților.

  • 11.1.2. La data prelungirii, prin act adițional, a duratei contractului de administrare și prestări servicii conexe, respectiv a contractului de superficie sau concesiune, părțile vor renegocia redevența și taxa de administrare.

  • 11.1.3. Redevența minimă plătibilă de către rezidenți este egală cu contravaloarea în Lei a sumei de 8 Euro/mp/25 ani (fără T.V.A.) calculată la cursul oficial al B.N.R. de la data de referință, respectiv data publicării anunțului de participare la licitație.

 • 11.2. În cazul investițiilor a căror valoare este de minimum 5 (cinci) milioane Euro, atribuirea unităților reprezentate de parcelele disponibile în Parcul Industrial va fi realizată prin procedura NEGOCIERE DIRECTĂ.

  • 11.2.1. Durata exercitării de către rezident a dreptului de folosință asupra unității care formează obiectul contractului de administrare și prestări servicii conexe este de 25 (douăzecișicinci) ani, cu posibilitatea extinderii duratei inițiale până la maximum 49 (patruzecișinouă) ani (în total), respectiv cu posibilitatea încheierii contractului pe o durată de 49 (patruzecișinouă) ani.

  • 11.2.2. Redevența minimă plătibilă de către rezidenți este egală cu contravaloarea în Lei a sumei de 8 Euro/mp/25 ani (fără T.V.A.), respectiv 8 Euro/mp/49 ani (fără T.V.A.), calculată la cursul oficial al B.N.R. de la data de referință, respectiv data depunerii ofertei de către viitorul rezident.

  • 11.2.3. La data prelungirii, prin act adițional, a duratei contractului de administrare și prestări servicii conexe, respectiv a contractului de superficie sau concesiune, părțile vor renegocia redevența.

 • 11.3. În cazul investițiilor care generează cel puțin 200 noi locuri de muncă și a căror valoare este de minimum 3 (trei) milioane Euro, atribuirea unităților reprezentate de clădirea edificată de Administrator și de terenul aferent acesteia va fi realizată prin procedura NEGOCIERE DIRECTĂ.

  • 11.3.1. Durata exercitării dreptului de folosință asupra unității va fi cea prevăzută prin contractul de administrare și de prestări servicii conexe semnat cu Administratorul și va fi de minimum 5 (cinci) ani.

  • 11.3.2. Redevența minimă plătibilă de către rezidenți este egală cu contravaloarea în Lei a sumei de 3,527 Euro/m.p./lună (plus T.V.A), calculată la cursul oficial al B.N.R. de la data de referință.

  • 11.3.3. Durata contractului de administrare și prestări servicii conexe poate fi prelungită o singură dată pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin simplul acord de voință al părților.

  • 11.3.4. La data prelungirii, prin act adițional, a duratei contractului de administrare și prestări servicii conexe părțile vor renegocia redevența și taxa de administrare.

 • 11.4. Ulterior cumpărării unității de către rezident, taxa de administrare se va plăti în continuare de către acesta, precum și de către orice persoana juridică care dobândește cu orice titlu și în orice mod un drept de proprietate asupra terenului.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 11.5. Neprezentarea, în termen de 10 zile de la cumpărarea terenului, la administrația Parcului Industrial EUROBUSINESS I în vederea luării în evidență și întocmirii formalităților prealabile semnării contractului de administrare, atrage dupa sine plata de către proprietar a unor daune în suma de 300 Euro/zi lucrătoare de întârziere și pierderea facilităților specifice funcționării în cadrul Parcului Industrial EUROBUSINESS I, facilități de care beneficiază sau ar putea beneficia proprietarul. Daunele vor fi calculate până la data încheierii contractului de administrare cu Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

 • 11.6. În cazul parcelelor limitrofe solicitate pentru extindere de rezidenții care au dezvoltat integral un proiect de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, aceștia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe: au cumpărat terenul, doresc să extindă proiectul asumat inițial și finalizat păstrând obligatoriu aceelași domeniu de activitate și suma investită sa fie proportional cu investitia asumata initial(raportată la suprafața totală a unității pentru care se depune oferta), prin investiție se înțelege valoarea construcțiilor finalizate (construcții cu acoperiș) plus mijloacele fixe (exceptândplatformele betonate), precum si numarul de locuri de munca noi create, redevența minimă percepută de către Administrator este egală cu contravaloarea în Lei a sumei de minim 8 Euro/mp/25 ani (fără T.V.A.) zona Industrie, respectiv 9,5 Euro/mp/25 ani (fără T.V.A.) zona Servicii, calculată la cursul oficial al B.N.R. de la data de referință, respectiv data depunerii ofertei de către viitorul rezident.

 • XII. ACCESUL REZIDENȚILOR ÎN PARCUL INDUSTRIAL

  EUROBUSINESS I

  12.1. Operatorii economici persoane juridice care au ca obiect de activitate cel puțin unul dintre codurile CAEN enumerate la Capitolul I, punctul 1.2., și care îndeplinește toate condițiile prevăzute în prezentul Capitol poate dobândi un drept de folosință asupra unei unități disponibile în Parcul Industrial EUROBUSINESS I.

  • 12.2. LICITAȚIA DESCHISĂ

   • 12.2.1. Contractele de administrare și de prestări servicii conexe având ca obiect unitățile disponibile în Parcul Industrial EUROBUSINESS I pot fi încheiate cu rezidenții numai după participarea acestora la LICITAȚIA DESCHISĂ organizată periodic de către Administrator, în conformitate cu dispozițiile prezentului Regulament și ale caietului de sarcini.

   • 12.2.2. După realizarea în proporție de 100% a investiției la care s-au angajat și după realizarea și ocuparea numărului minim de noi locuri de muncă, în baza dreptului de preempțiune rezidenții au posibilitatea cumpărării terenului aflat în folosința lor exclusivă.

   • 12.2.3. Constatarea realizării și ocupării numărului minim de noi locuri de muncă revine Administrației Parcului, pe baza notificării scrise prealabile din partea rezidentului care are obligația de a demonstra că îndeplinește această condiție.

   • 12.2.4. Prin “investiție” se înțelege valoarea construcțiilor finalizate (exceptând platformele betonate) și celelalte mijloace fixe utilizate de către rezidentul persoană juridică în desfășurarea activității pentru care este autorizat.

   • 12.2.5. Finalizarea în proporție de 100% a investiției asumate va fi constatată printr-un raport de evaluare a stadiului de realizare fizică și valorică a proiectului, întocmit de către un evaluator expert independent membru în Asociația Națională a Evaluatorilor și agreat de ambele părți contractante.

   • 12.2.6. Raportul de evaluare se întocmește pe cheltuiala rezidentului și pe baza notificării prealabile scrise a acestuia.

   • 12.2.7. Dacă raportul de evaluare atestă finalizarea în proporție de 100% a investiției la care s-a angajat, rezidentul are dreptul de a cumpăra unitatea reprezentată de terenul aflat în folosința sa. În acest caz, rezidentul persoană juridică va achita diferența de preț rezultată din scăderea din prețul Terenului de minim 8 Euro/mp (actualizat la nivelul anului precedent momentului cumpărării) a sumelor plătite cu titlu de redevență (actualizată anual cu rata inflației) până la momentul cumpărării Terenului, conform contractului de concesiune/contractului de administrare și de prestări servicii conexe.

   • 12.2.8. În cazul procedurii de LICITAȚIE DESCHISĂ, accesul viitorilor rezidenți în Parcul Industrial EUROBUSINESS I este condiționat de îndeplinirea cumulativă a cerințelor de calificare și a criteriilor de eligibilitate.

   • 12.2.9. Cerințele de calificare și criteriile de eligibilitate, modalitățile, forma și termenele de prezentare a documentelor solicitate sunt prevăzute în mod detaliat în caietul de sarcini, aprobat și publicat în prealabil de către Administrator.

   • 12.2.10. Are dreptul de a dobândi accesul în Parcul Industrial EUROBUSINESS I investitorul care participă la licitația deschisă și care - la data depunerii ofertei - dovedește îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe:

 • A) În cazul PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

 • a) este agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului din România;

 • b) nu este insolvabil, în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată ori în orice altă procedură prevăzută de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și/sau de Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței;

 • c) administratorul nu a fost condamnat în procese penale pentru infracțiuni;

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe, administratorul va prezenta, la data depunerii ofertei, cazierul judiciar;

 • d) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale;

 • e) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate de producție și/sau servicii care respectă profilurile de activitate acceptate în Parcul Industrial EUROBUSINESS I.

 • B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE

 • a) este agent economic înregistrat în străinătate;

 • b) nu este insolvabil, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată;

 • c) administratorul nu a fost condamnat în procese penale pentru infracțiuni;

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe, administratorul va prezenta, la data depunerii ofertei, cazierul judiciar sau alt document echivalent, în copie legalizată;

 • c) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale în țara de origine, în copie legalizată;

 • e) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate de producție și/sau servicii care respectă profilurile de activitate acceptate în Parcul Industrial EUROBUSINESS I.

 • 12.2.11. Documentele de participare la LICITAȚIA DESCHISĂ vor conține cel puțin următoarele informații:

 • A) În cazul PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

 • a) sunt agenți economici înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului din România, sens în care ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului;

 • b) nu sunt insolvabili, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată, sens în care ofertanții vor depune certificatul constatator la zi eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului;

 • c) administratorul nu este condamnat în procese penale pentru infracțiuni, sens în care ofertanții vor depune cazierul judiciar valabil eliberat pe numele administratorului;

 • d) nu au restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale, sens în care ofertanții vor depune certificate de atestare fiscale, valabile la data depunerii ofertei, privind plata obligațiilor la bugetul de stat și la bugetul local (această condiție este considerată a fi îndeplinită și în situația în care operatorul economic/viitorul rezident prezintă o convenție de eșalonare a obligațiilor de plată încheiată potrivit normelor legale privind regimul fiscal);

 • e) furnizează date reale în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate, acceptate de către Administrator și specificate în prezentul Regulament;

 • g) au constituit garanția de participare;

 • h) au depus copii de pe actele constitutive/statut ale persoanei juridice participante la licitație;

 • i) au depus copii de pe bilanțurile contabile;

 • j) organul decizional al Societății a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar;

 • k) au depus dovada împuternicirii acordate reprezentului legal al ofertantului de a participa la procedura și de a semna, în numele și pe seama ofertantului, contractul de administrare și de prestări servicii conexe;

 • l) au depus în termen Oferta tehnico-financiară, însoțită de formularele solicitate prin caietul de sarcini.

 • B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE

 • a) sunt agenți economici înregistrați în străinătate, sens în care ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului sau echivalent, în copie legalizată;

 • b) nu sunt insolvabili, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată, sens în care ofertanții vor depune certificatul constatator la zi eliberat de către Registrul Comerțului sau echivalent, în copie legalizată;

 • c) administratorul nu este condamnat în procese penale pentru infracțiuni, sens în care ofertanții vor depune cazierul judiciar valabil eliberat pe numele administratorului sau alt document echivalent, în copie legalizată;

 • d) nu au restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale în țara de origine, sens în care ofertanții vor depune certificate de atestare fiscale, valabile la data depunerii ofertei, privind plata obligațiilor la bugetul de stat și la bugetul local sau echivalent, în copie legalizată;

 • e) furnizează date reale în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate, acceptate de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și specificate în prezentul Regulament;

 • g) au achitat garanția de participare;

 • h) au depus copii de pe actele constitutive/statut ale persoanei juridice participante la licitație, în copie legalizată;

 • i) au depus copii de pe bilanțurile contabile în copie legalizată, după caz;

 • j) organul decizional al Societății/Societății-mamă, după caz a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar, în copie legalizată;

 • k) au depus dovada împuternicirii acordate reprezentului legal al ofertantului de a participa la procedura și de a semna, în numele și pe seama ofertantului, contractul de administrare și de prestări servicii conexe, în copie legalizată;

 • l) au depus în termen Oferta tehnico-financiară (însoțită de formularele solicitate prin caietul de sarcini) atât în limba română, cât și în traducere legalizată.

 • 12.3. NEGOCIEREA DIRECTĂ

  • 12.3.1. Prin excepție, în cazul investițiilor în valoare de minimum 5 (cinci) milioane Euro realizate pe parcelele de teren aflate în proprietatea Municipiului Oradea/Administratorului și în cazul investițiilor în valoare de minimum 3 (trei) milioane Euro și care generează cel puțin 200 (douăsute) noi locuri de muncă (realizate prin exploatarea unității reprezentate de clădirea edificată de Administrator împreună cu terenul aferent), și în cazul investițiilor realizate pe parcelele limitrofe solicitate pentru extindere de rezidenții care au dezvoltat integral un proiect de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe: au cumpărat terenul, doresc să extindă proiectul asumat inițial și finalizat păstrând obligatoriu aceelași domeniu de activitate și suma investită sa fie proportional cu investitia asumata initial(raportată la suprafața totală a unității pentru care se depune oferta), prin investiție se înțelege valoarea construcțiilor finalizate (construcții cu acoperiș)plus mijloacele fixe (exceptândplatformele betonate) precum si numarul de locuri de munca noi create, actul de constituire a unui drept de superficie, contractul de administrare și de prestări servicii conexe și/sau orice alt contract pe care Administratorul este autorizat de către Municipiul Oradea, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.500/29.06.2009 și Contractului de administrare nr. 1963219/19.11.2008 - să îl încheie cu rezidenții, se semnează cu rezidentul numai după parcurgerea procedurii de NEGOCIERE DIRECTĂ.

  • 12.3.2. În cazul investițiilor a căror valoare se situează între 5.000.000 Euro și 25.000.000 Euro inclusiv și după realizarea și ocuparea numărului minim de noi locuri de muncă, în baza dreptului de preempțiune rezidenții au posibilitatea cumpărării terenului aflat în folosință

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx exclusivă după realizarea a minimum 15% din valoarea totală a investiției la care s-au angajat.

 • 12.3.3. În cazul investițiilor a căror valoare se situează între 25.000.001 Euro și 50.000.000 Euro inclusiv și după realizarea și ocuparea numărului minim de noi locuri de muncă, în baza dreptului de preempțiune rezidenții au posibilitatea cumpărării terenului aflat în folosință exclusivă după realizarea a minimum 10% din valoarea totală a investiției la care s-au angajat angajat.

 • 12.3.4. În cazul investițiilor a căror valoare este mai mare de 50.000.001 Euro și după realizarea și ocuparea numărului minim de noi locuri de muncă, în baza dreptului de preempțiune rezidenții au posibilitatea cumpărării terenului aflat în folosință exclusivă după realizarea a minimum 5% din valoarea totală a investiției la care s-au angajat.

 • 12.3.5. Prin “investiție” se înțelege valoarea construcțiilor finalizate (exceptând platformele betonate) și celelalte mijloace fixe utilizate de către rezidentul persoană juridică în desfășurarea activității pentru care este autorizat.

 • 12.3.6. Constatarea realizării numărului minim de noi locuri de muncă revine Administrației Parcului, pe baza notificării scrise prealabile din partea rezidentului care are obligația de a demonstra că îndeplinește această condiție.

 • 12.3.7. Constatarea realizării cotei de minimum 15% din valoarea totală a investiției (în cazul investițiilor a căror valoare se situează între 5.000.000 Euro și 25.000.000 Euro inclusiv), a cotei de minimum 10% din valoarea totală a investiției (în cazul investițiilor a căror valoare se situează între 25.000.001 Euro și 50.000.000 Euro inclusiv), respectiv a cotei de minimum 5% din valoarea totală a investiției (în cazul investițiilor a căror valoare se situează peste 50.000.001 Euro din valoarea totală a investiției asumate revine Administrației Parcului, pe baza sesizării scrise prealabile din partea rezidentului care va demonstra că îndeplinește această condiție. Cotele de minimum 15%, respectiv de minimum 10% și de minimum 5% trebuie să se reflecte în investițiile corporale.

 • 12.3.8. Realizarea în proporție de 15% din valoarea totală a investiției, respectiv de 10% din valoarea totală a investiției sau de 5% din valoarea totală a investiției este constatată printr-un raport de evaluare a stadiului de realizare fizică și valorică a Proiectului, întocmit de către un evaluator expert independent membru în Asociația Națională a Evaluatorilor și agreat de ambele părți contractante.

 • 12.3.9. Raportul de evaluare se întocmește pe cheltuiala rezidentului, după transmiterea către Administrator a notificării prealabile scrise. Dacă raportul de evaluare atestă realizarea în proporție de minimum 15% din valoarea investiției la care s-a angajat, respectiv de minimum 10% din valoarea investiției la care s-a angajat sau de 5% din valoarea totală a investiției la care s-a angajat, rezidentul va avea dreptul de a cumpăra terenul.

În acest caz, rezidentul persoană juridică va achita diferența de preț rezultată din scăderea din prețul Terenului de minim 8 Euro/mp (actualizat la nivelul anului precedent momentului cumpărării) a sumelor plătite cu titlu de redevență (actualizată anual cu rata inflației) până la momentul cumpărării Terenului, conform contractului de concesiune/contractului de administrare și de prestări servicii conexe

 • 12.3.10. În cazul în care după achiziționarea terenului concesionat/unității, rezidentul nu respectă - înăuntrul termenului prevăzut prin contractul de vânzare-cumpărare - obligația de a finaliza în proporție de 100% investiția inițial asumată prin contractul de concesiune/contractul de administrare și de prestări servicii conexe, precum și în cazul în care rezidentul cumpărător nu respectă orice alte obligații prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

concesionat/unității, acesta va fi rezoluționat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă și fără intervenția vreunei instanțe judecătorești.

 • 12.3.11. În cazul procedurii de NEGOCIERE DIRECTĂ, viitorul rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS I trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:

 • A) În cazul PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

 • a) este agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului din România;

 • b) nu este insolvabil, în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată ori în orice altă procedură prevăzută de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și/ sau de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

 • c) administratorul nu a fost condamnat în procese penale pentru infracțiuni;

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe, administratorul va prezenta, la data depunerii ofertei, cazierul judiciar;

 • d) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale;

 • e) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

f desfășoară activități autorizate de producție și/sau servicii care respectă profilul general de activitate al Parcului Industrial EUROBUSINESS I.

 • B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE

 • a) este agent economic înregistrat în străinătate;

 • b) nu este insolvabil, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată;

 • c) administratorii nu sunt condamnați în procese penale pentru infracțiuni (cazier judiciar sau alt document echivalent, în copie legalizată);

 • d) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale în țara de origine, în copie legalizată;

 • e) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate de producție și/sau servicii care respectă profilul general de activitate al Parcului Industrial EUROBUSINESS I.

 • 12.3.12. Procedura NEGOCIERII DIRECTE va fi inițiată de către Administrator după primirea scrisorii de intenție pe care investitorul interesat o va depune cu respectarea cerințelor specificate în prezentul Regulament.

 • 12.3.13. Scrisoarea de intenție va fi însoțită de documentele conținând cel puțin următoarele informații:

 • A) În cazul PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

 • a) sunt agenți economici înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului din România, sens în care ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului;

 • b) nu sunt insolvabili, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată, sens în care ofertanții vor depune certificatul constatator la zi eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului;

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • c) administratorul nu este condamnat în procese penale pentru infracțiuni, sens în care ofertanții vor depune cazierul judiciar valabil eliberat pe numele administratorului;

 • d) nu au restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale, sens în care ofertanții vor depune certificate de atestare fiscale, valabile la data depunerii documentației complete care însoțește scrisoarea de intenție, privind plata obligațiilor la bugetul de stat și la bugetul local (aceasta condiție este considerată a fi îndeplinită și în situația în care pesoana juridică prezintă o convenție de eșalonare a obligațiilor de plată încheiată potrivit normelor legale privind regimul fiscal);

 • e) furnizează date reale în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate, acceptate de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și specificate în prezentul Regulament;

 • g) au depus copii de pe actele constitutive/statut ale persoanei juridice participante la negocierea directă;

 • h) au depus copii de pe bilanțurile contabile;

 • i) organul decizional a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar sau

 • j) organul decizional al Societății-mamă a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar (în cazul existenței Societății-mamă);

 • k) au depus dovada împuternicirii acordate reprezentului legal al ofertantului de a participa la procedura și de a semna, în numele și pe seama ofertantului, contractul cu Societatea-Administrator și/sau cu Municipiul Oradea;

 • l) au depus Scrisoarea de intenție însoțită de formularele referitoare la Angajamentul privind investițiile asumate și descrierea activităților de producție autorizate pe care investitorul le va desfășura în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, inclusiv procesele tehnologice folosite, Angajamentul privind personalul angajat și Declarația privind problemele de mediu.

 • B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE

 • a) sunt agenți economici înregistrați în străinătate, sens în care ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului sau echivalent, în copie legalizată;

 • b) nu sunt insolvabili, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată, sens în care ofertanții vor depune certificatul constatator la zi eliberat de către Registrul Comerțului sau echivalent, în copie legalizată;

 • c) administratorul nu este condamnat în procese penale pentru infracțiuni sens în care ofertanții vor depune cazierul judiciar valabil eliberat pe numele administratorului sau alt document echivalent, în copie legalizată;

 • d) nu au restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale în țara de origine, sens în care ofertanții vor depune certificate de atestare fiscale, valabile la data depunerii documentației complete care însoțește scrisoarea de intenție, privind plata obligațiilor la bugetul de stat și la bugetul local sau echivalent, în copie legalizată;

 • e) furnizează date reale în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate, acceptate de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și specificate în prezentul Regulament;

 • g) au depus copii de pe actele constitutive/statut ale persoanei juridice participante la licitație, în copie legalizată;

 • h) au depus copii de pe bilanțurile contabile în copie legalizată, după caz;

 • i) organul decizional a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar sau

 • j) organul decizional al Societății-mamă a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar (în cazul existenței Societății-mamă);

 • k) au depus dovada împuternicirii acordate reprezentului legal al ofertantului de a participa la procedura și de a semna, în numele și pe seama ofertantului, contractul de administrare și de prestări servicii conexe, în copie legalizată;

 • l) au depus Scrisoarea de intenție (însoțită de formularele referitoare la Angajamentul privind investițiile asumate și descrierea activităților de producție autorizate pe care investitorul le va desfășura în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, inclusiv procesele tehnologice folosite, Angajamentul privind personalul angajat și Declarația privind problemele de mediu) atât în limba română, cât și în traducere legalizată.

 • 12.4. În cazul investițiilor în valoare de minimum 3 (trei) milioane Euro și care generează cel puțin 200 (douăsute) noi locuri de muncă, Administratorul Parcului Industrial, la solicitarea expresă a viitorului rezident, poate proceda la edificarea, din resurse proprii alocate în acest sens, a construcției care - împreună cu terenul aferent -va avea destinația de unitate în sensul prevăzut de prezentul Regulament și care va reprezenta obiectul contractului de administrare și de prestări servicii conexe încheiat între Administrator și rezident.

În această situație, viitorul rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS I trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:

 • A) În cazul PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

 • a) este agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului din România;

 • b) nu este insolvabil, în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată ori în orice altă procedură prevăzută de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și/ sau de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

 • c) administratorul nu a fost condamnat în procese penale pentru infracțiuni;

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe, administratorul va prezenta, la data depunerii ofertei, cazierul judiciar;

 • d) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale;

 • e) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate de producție și/sau servicii care respectă profilurile generale de activitate al Parcului Industrial EUROBUSINESS I.

 • B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE

 • a) este agent economic înregistrat în străinătate;

 • b) nu este insolvabil, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată;

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • c) administratorii nu sunt condamnați în procese penale pentru infracțiuni (cazier judiciar sau alt document echivalent, în copie legalizată);

 • d) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale în țara de origine, în copie legalizată;

 • e) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate de producție și/sau servicii care respectă profilurile generale de activitate al Parcului Industrial EUROBUSINESS I.

 • 12.4.1 . Procedura NEGOCIERII DIRECTE va fi inițiată de către Administrator după primirea scrisorii de intenție pe care investitorul interesat o va depune cu respectarea cerințelor specificate în prezentul Regulament.

 • 12.4.2 . Scrisoarea de intenție va fi însoțită de documentele conținând cel puțin următoarele informații:

 • A) În cazul PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

 • a) sunt agenți economici înregistrati la Oficiul Registrului Comerțului din România, sens în care ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului;

 • b) nu sunt insolvabili, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată, sens în care ofertanții vor depune certificatul constatator la zi eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului;

 • c) administratorul nu este condamnat în procese penale pentru infracțiuni, sens în care ofertanții vor depune cazierul judiciar valabil eliberat pe numele administratorului;

 • d) nu au restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale, sens în care ofertanții vor depune certificate de atestare fiscale, valabile la data depunerii scrisorii de intenție, privind plata obligațiilor la bugetul de stat și la bugetul local (aceasta condiție este considerată a fi îndeplinită și în situația în care pesoana juridică prezintă o convenție de eșalonare a obligațiilor de plată încheiată potrivit normelor legale privind regimul fiscal);

 • e) furnizează date reale în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate, acceptate de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și specificate în prezentul Regulament;

 • g) au depus copii de pe actele constitutive/statut ale persoanei juridice participante la negocierea directă;

 • h) au depus copii de pe bilanțurile contabile;

 • i) organul decizional a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar sau

 • j) organul decizional al Societății-mamă a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar (în cazul existenței Societății-mamă);

 • k) au depus dovada împuternicirii acordate reprezentului legal al ofertantului de a participa la procedura și de a semna, în numele și pe seama ofertantului, contractul cu Administratorul;

 • l) au depus Scrisoarea de intenție însoțită de formularele referitoare la Angajamentul privind investițiile asumate și descrierea activităților de producție autorizate pe care investitorul le va desfășura în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, inclusiv procesele tehnologice folosite, Angajamentul privind personalul angajat și Declarația privind problemele de mediu.

 • B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • a) sunt agenți economici înregistrați în străinătate, sens în care ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului sau echivalent, în copie legalizată;

 • b) nu sunt insolvabili, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată, sens în care ofertanții vor depune certificatul constatator la zi eliberat de către Registrul Comerțului sau echivalent, în copie legalizată;

 • c) administratorul nu este condamnat în procese penale pentru infracțiuni sens în care ofertanții vor depune cazierul judiciar valabil eliberat pe numele administratorului sau alt document echivalent, în copie legalizată;

 • d) nu au restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale în țara de origine, sens în care ofertanții vor depune certificate de atestare fiscale, valabile la data deschiderii ofertei, privind plata obligațiilor la bugetul de stat și la bugetul local sau echivalent, în copie legalizată;

 • e) furnizează date reale în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate, acceptate de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și specificate în prezentul Regulament;

 • g) au depus copii de pe actele constitutive/statut ale persoanei juridice participante la licitație, în copie legalizată;

 • h) au depus copii de pe bilanțurile contabile în copie legalizată, după caz;

 • i) organul decizional a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar sau

 • j) organul decizional al Societății-mamă a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar (în cazul existenței Societății-mamă);

 • k) au depus dovada împuternicirii acordate reprezentului legal al ofertantului de a participa la procedura și de a semna, în numele și pe seama ofertantului, contractul de administrare și de prestări servicii conexe, în copie legalizată;

 • l) au depus Scrisoarea de intenție (însoțită de formularele referitoare la Angajamentul privind investițiile asumate și descrierea activităților de producție autorizate pe care investitorul le va desfășura în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, inclusiv procesele tehnologice folosite, Angajamentul privind personalul angajat și Declarația privind problemele de mediu) atât în limba română, cât și în traducere legalizată.

 • 12.4.3 . După realizarea în proporție de 100% a investiției la care s-a angajat și după realizarea și ocuparea numărului minim de noi locuri de muncă, rezidenții au posibilitatea cumpărării unității aflate în folosință exclusivă, cu respectarea obligațiilor asumate prin promisiunea unilaterală de cumpărare, anexă la contractul de administrare și de prestări servicii conexe.

 • 12.4.4 . Prin “investiție cu impact local și generatoare de locuri de muncă stabile și atractive ” se înțelege investiția care generează cel puțin 200 noi locuri de muncă și a cărei valoare (mijloace fixe utilizate de către rezidentul persoană juridică în desfășurarea activității autorizate) este de minimum 3 (trei) milioane Euro.

 • 12.4.5 . Constatarea realizării numărului minim de noi locuri de muncă revine Administrației Parcului, pe baza notificării scrise prealabile din partea rezidentului care are obligația de a demonstra că îndeplinește această condiție.

 • 12.4.6 . Realizarea în proporție de 100% a investiției asumate va fi constatată printr-un raport de evaluare a stadiului de realizare fizică și valorică a proiectului, întocmit de către un

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx evaluator expert independent membru în Asociația Națională a Evaluatorilor și agreat de ambele părți contractante.

 • 12.4.7 . Raportul de evaluare se întocmește pe cheltuiala rezidentului și pe baza notificării scrise prealabile a acestuia. Dacă raportul de evaluare atestă finalizarea în proporție de 100% a investiției la care s-a angajat și dacă rezidentul face dovada realizării numărului minim de locuri de muncă asumat, atunci va avea dreptul de a cumpăra unitatea reprezentată de clădirea și de terenul aferent, aflate în folosința exclusivă.

În acest caz, rezidentul persoană juridică va achita diferența de preț rezultată din scăderea din prețul unității de 3,527 Euro/m.p./lună, plus T.V.A. (actualizat la nivelul anului precedent momentului cumpărării) a sumelor plătite cu titlu de redevență (actualizată anual cu rata inflației) până la momentul cumpărării unității, conform contractului de administrare și de prestări servicii conexe.

 • 12.5. Operatorii economici care se fac culpabili de furnizarea unor informații eronate sau incomplete ori false către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., informații pe care Societatea-Administrator le-a cerut ca o condiție de participare și de selecție în urma desfășurării procedurii pierd dreptul de a mai continua procedura de atribuire.

 • 12.6. În cazul parcelelor limitrofe solicitate pentru extindere de rezidenții care au dezvoltat integral un proiect de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe: au cumpărat terenul, doresc să extindă proiectul asumat inițial și finalizat păstrând obligatoriu aceelași domeniu de activitate și suma investită sa fie proportional cu investitia asumata initial(raportată la suprafața totală a unității pentru care se depune oferta), prin investiție se înțelege valoarea construcțiilor finalizate (construcții cu acoperiș) plus mijloacele fixe (exceptândplatformele betonate), precum si numarul de locuri de munca noi create.

  • 12.6.1. Un rezident al Parcului Industrial Eurobusiness I Oradea care a dezvoltat integral un proiect de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea poate solicita o singură dată extinderea pe o parcelă limitrofă liberă;

  • 12.6.2. Parcela limitrofă este aceea parcelă care se află în vecinătatea parcelei pe care un rezident a dezvoltat integral proiectul de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea;

  • 12.6.3. După realizarea în proporție de 100% a investiției la care s-a angajat și după realizarea și ocuparea numărului minim de noi locuri de muncă, rezidenții au posibilitatea cumpărării unității aflate în folosință exclusivă, cu respectarea drepturilor și obligațiilor asumate prin Actul de Constituire a Dreptului de Superficie, anexă la contractul de administrare și de prestări servicii conexe.

  • 12.6.4. Constatarea realizării numărului minim de noi locuri de muncă revine Administrației Parcului, pe baza notificării scrise prealabile din partea rezidentului care are obligația de a demonstra că îndeplinește această condiție.

  • 12.6.5. Realizarea în proporție de 100% a investiției asumate va fi constatată printr-un raport de evaluare a stadiului de realizare fizică și valorică a proiectului, întocmit de către un evaluator expert independent membru în Asociația Națională a Evaluatorilor și agreat de ambele părți contractante.

  • 12.6.6. Raportul de evaluare se întocmește pe cheltuiala rezidentului și pe baza notificării scrise prealabile a acestuia. Dacă raportul de evaluare atestă finalizarea în proporție de 100% a investiției la care s-a angajat și dacă rezidentul face dovada realizării numărului minim de locuri de muncă asumat, atunci va avea dreptul de a cumpăra unitatea reprezentată de clădirea și de terenul aferent, aflate în folosința exclusivă.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 12.6.7. În acest caz, rezidentul persoană juridică va achita diferența de preț rezultată din scăderea din prețul Terenului de minim 8 Euro/mp, zona Industrie, respectiv 9,5 Euro/mp, zona Servicii (actualizat la nivelul anului precedent momentului cumpărării) a sumelor plătite cu titlu de redevență (actualizată anual cu rata inflației) până la momentul cumpărării Terenului, conform contractului de concesiune/superficie/contractului de administrare și de prestări servicii conexe.

 • 12.3.11. În cazul procedurii de NEGOCIERE DIRECTĂ, având ca obiect parcelele limitrofe solicitate pentru extindere, de către un rezident care a dezvoltat integral un proiect de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea viitorul rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS I trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:

 • A) În cazul PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

 • a) este agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului din România;

 • b) nu este insolvabil, în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată ori în orice altă procedură prevăzută de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și/ sau de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

 • c) administratorul nu a fost condamnat în procese penale pentru infracțiuni;

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe, administratorul va prezenta, la data depunerii ofertei, cazierul judiciar;

 • d) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale;

 • e) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate de producție și/sau servicii care respectă profilul general de activitate al Parcului Industrial EUROBUSINESS I.

 • B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE

 • a) este agent economic înregistrat în străinătate;

 • b) nu este insolvabil, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată;

 • c) administratorii nu sunt condamnați în procese penale pentru infracțiuni (cazier judiciar sau alt document echivalent, în copie legalizată);

 • d) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale în țara de origine, în copie legalizată;

 • e) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate de producție și/sau servicii care respectă profilul general de activitate al Parcului Industrial EUROBUSINESS I.

 • 12.3.12. Procedura NEGOCIERII DIRECTE având ca obiect parcelele limitrofe solicitate pentru extindere, de către un rezident care a dezvoltat integral un proiect de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea va fi inițiată de către Administrator după primirea scrisorii de intenție pe care investitorul interesat o va depune cu respectarea cerințelor specificate în prezentul Regulament.

 • 12.3.13. Scrisoarea de intenție va fi însoțită de documentele conținând cel puțin următoarele informații:

 • A) În cazul PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

 • a) sunt agenți economici înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului din România, sens în care ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului;

 • b) nu sunt insolvabili, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată, sens în care ofertanții vor depune certificatul constatator la zi eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului;

 • c) administratorul nu este condamnat în procese penale pentru infracțiuni, sens în care ofertanții vor depune cazierul judiciar valabil eliberat pe numele administratorului;

 • d) nu au restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale, sens în care ofertanții vor depune certificate de atestare fiscale, valabile la data depunerii documentației complete care însoțește scrisoarea de intenție, privind plata obligațiilor la bugetul de stat și la bugetul local (aceasta condiție este considerată a fi îndeplinită și în situația în care pesoana juridică prezintă o convenție de eșalonare a obligațiilor de plată încheiată potrivit normelor legale privind regimul fiscal);

 • e) furnizează date reale în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate, acceptate de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și specificate în prezentul Regulament;

 • g) au depus copii de pe actele constitutive/statut ale persoanei juridice participante la negocierea directă;

 • h) au depus copii de pe bilanțurile contabile;

 • i) organul decizional a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar sau

 • j) organul decizional al Societății-mamă a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar (în cazul existenței Societății-mamă);

 • k) au depus dovada împuternicirii acordate reprezentului legal al ofertantului de a participa la procedura și de a semna, în numele și pe seama ofertantului, contractul cu Societatea-Administrator și/sau cu Municipiul Oradea;

 • l) au depus Scrisoarea de intenție însoțită de formularele referitoare la Angajamentul privind investițiile asumate și descrierea activităților de producție autorizate pe care investitorul le va desfășura în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, inclusiv procesele tehnologice folosite, Angajamentul privind personalul angajat și Declarația privind problemele de mediu.

 • B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE

 • a) sunt agenți economici înregistrați în străinătate, sens în care ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului sau echivalent, în copie legalizată;

 • b) nu sunt insolvabili, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată, sens în care ofertanții vor depune certificatul constatator la zi eliberat de către Registrul Comerțului sau echivalent, în copie legalizată;

 • c) administratorul nu este condamnat în procese penale pentru infracțiuni sens în care ofertanții vor depune cazierul judiciar valabil eliberat pe numele administratorului sau alt document echivalent, în copie legalizată;

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • d) nu au restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale în țara de origine, sens în care ofertanții vor depune certificate de atestare fiscale, valabile la data depunerii documentației complete care însoțește scrisoarea de intenție, privind plata obligațiilor la bugetul de stat și la bugetul local sau echivalent, în copie legalizată;

 • e) furnizează date reale în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate, acceptate de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și specificate în prezentul Regulament;

 • g) au depus copii de pe actele constitutive/statut ale persoanei juridice participante la licitație, în copie legalizată;

 • h) au depus copii de pe bilanțurile contabile în copie legalizată, după caz;

 • i) organul decizional a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar sau

 • j) organul decizional al Societății-mamă a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar (în cazul existenței Societății-mamă);

 • k) au depus dovada împuternicirii acordate reprezentului legal al ofertantului de a participa la procedura și de a semna, în numele și pe seama ofertantului, contractul de administrare și de prestări servicii conexe, în copie legalizată;

 • l) au depus Scrisoarea de intenție (însoțită de formularele referitoare la Angajamentul privind investițiile asumate și descrierea activităților de producție autorizate pe care investitorul le va desfășura în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, inclusiv procesele tehnologice folosite, Angajamentul privind personalul angajat și Declarația privind problemele de mediu) atât în limba română, cât și în traducere legalizată.

 • XIII. CONDIȚIILE MINIME OBLIGATORII PRIVIND ACCESUL REZIDENȚILOR ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I

  • 13.1. În cazul LICITAȚIEI DESCHISE, condițiile minime obligatorii prevăzute cumulativ pentru accesul rezidenților în Parcul Industrial EUROBUSINESS I se referă la:

   • 13.1.1. Suma investită: minimum 70 EUR/mp (raportată la suprafața totală a unității

pentru care se depune oferta);

Prin investiție se înțelege valoarea construcțiilor finalizate (construcții cu acoperiș) plus mijloacele fixe (exceptândplatformele betonate)

 • 13.1.2. Gradul de ocupare a terenului: construcții cu acoperiș ridicate pe o suprafață

de minimum 20%, raportată la suprafața totală a unității (terenului) pentru care se depune oferta.

 • 13.2. Va fi respinsă ca INACCEPTABILĂ oferta care se încadrează într-una din următoarele situații:

 • (i) nu îndeplinește condițiile minime cumulativ prevăzute în caietul de sarcini;

 • (ii) a fost depusă după data și ora limită de depunere sau la altă adresă decât cele indicate în anunțul de participare;

 • (iii) nu a fost însoțită de garanția de participare, în cuantumul și/sau având perioada de valabilitate solicitate în caietul de sarcini;

 • (iv) a fost depusă de un ofertant căruia îi lipsește unul dintre documentele solicitate prin caietul de sarcini sau cel puțin unul dintre documentele solicitate prin caietul de sarcini are termenul de valabilitate expirat, termen calculat la data deschiderii ofertei;

 • (v) a fost depusă de un ofertant care a prezentat documentele solicitate în copie, deși în caietul de sarcini aceste documente au fost solicitate în original sau în copie legalizată, iar ofertantul nu transmite documentele respective în original sau în copie legalizată conform solicitării comisiei de evaluare înăuntrul termenului precizat de aceasta;

 • (vi) nu conține oferta tehnică și/sau oferta financiară.

 • 13.3. Va fi respinsă ca NECONFORMĂ oferta care a fost depusă de către un ofertant care nu transmite în perioada precizată de Comisia de Evaluare a Ofertelor clarificările/completările/răspunsurile solicitate sau dacă explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente.

 • 13.4. Oferta admisibilă reprezintă oferta care nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctele 13.2. și 13.3. din prezentul Regulament.

 • XIV. DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTELOR. ATRIBUIREA UNITĂȚILOR DISPONIBILE

  • 14.1. În cazul LICITAȚIEI DESCHISE, procesul de evaluare și de selecție a ofertelor implică parcurgerea următoarelor etape:

 • 1) PUBLICAREA ANUNȚULUI DE PARTICIPARE

Societatea-Administrator publică anunțul de participare pe site-ul propriu și, facultativ, pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea. Anunțul de participare va fi însoțit în mod obligatoriu de documentația de atribuire și de caietul de sarcini aprobate de către organele decizionale ale Societății.

 • 2) ÎNTOCMIREA ȘI DEPUNEREA OFERTELOR

Înăuntrul perioadei menționate în anunțul de participare, ofertanții vor depune la sediul Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. toate documentele în forma și în perioada solicitate.

 • 3) EVALUAREA OFERTELOR

După verificarea existenței, conformității și valabilității documentelor solicitate, precum și după verificarea îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate impuse, Comisia de Evaluare a Ofertelor va proceda la evaluarea ofertelor admisibile.

 • 4) ATRIBUIREA PARCELELOR ȘI COMUNICAREA REZULTATULUI

După declararea admisibilității ofertelor, Comisia de Evaluare a Ofertelor va propune conducerii Societății atribuirea parcelelor disponibile și încheierea contractelor de administrare și de prestări servicii conexe, conform ofertelor.

Societatea va comunica în scris tuturor ofertanților rezultatul referitor la procedura de atribuire, prin licitație deschisă, a parcelelor disponibile în Parcul Industrial EUROBUSINESS I. ’

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 14.1.1 .Parcelele disponibile vor atribuite ofertanților în ordinea descrescătoare a punctajelor dobândite.

 • 14.1.2 . În situația în care doi sau mai mulți ofertanți dobândesc același punctaj, aceștia vor fi convocați și li se va solicita să crească oferta de preț, pasul de creștere fiind din 10 în 10 Euro cenți/mp/an.

 • 14.1.3 . În vederea stabilirii ofertantului câștigător, evaluarea se va face prin alocarea următorului punctaj:

 • Prețul oferit (cuprinzând redevența/25 ani) - 30 puncte

 • Investiția la care se angajează - 40 puncte

 • Locurile de muncă noi pe care se angajează să le creeze - 20 puncte

 • Gradul de maturitate a proiectului de investiție - 10 puncte

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

 • • Punctajul pentru factorul de evaluare «Prețuloferit» se acordă astfel:

Pentru cel mai mare preț oferit se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare.

Pentru alt preț se acordă punctajul astfel: Sn = (preț n/preț maxim) * punctajul maxim acordat.

 • • Punctajul pentru factorul de evaluare «Investiția la care se angajează» se acordă astfel:

Pentru investiția cu valoarea cea mai mare se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare.

Pentru o investiție mai mică punctajul se acordă astfel: In = (investiție n/investiție maximă) * punctajul maxim acordat.

 • • Punctajul pentru factorul de evaluare «Locurile de muncă la care se angajează» se acordă astfel:

Pentru cel mai mare număr de locuri de muncă se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare.

Pentru un număr mai mic punctajul se acordă astfel: Pn = (locuri n /locuri maxime) * punctajul maxim acordat.

Proiectul cu gradul de maturitate cel mai avansat va primi punctajul maxim (10 puncte), iar celelalte proiecte (cu un grad de maturitate inferior/nespecificat) nu vor primi niciun punct.

 • 14.1.4 . Societatea va informa ofertantii care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:

 • a) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale, cu argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă sau neconformă;

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • b) fiecărui ofertant care a prezentat oferta admisibilă, dar care nu a fost declarată câștigătoare, numele ofertantului câștigător și prețul ofertei declarate câștigătoare, sau, după caz, punctajul obținut de propria ofertă, precum și punctajul obținut de oferta declarată câștigătoare.

 • 14.1.5 . Societatea are dreptul de a nu comunica anumite informații în situația în care divulgarea acestora:

 • a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public;

 • b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale Societății, ale operatorilor economici publici sau privați sau ar prejudicia concurența loială dintre aceștia.

 • 14.1.6 . Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. are dreptul de a reține garanția de participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) își retrage oferta sau/și documentele care însoțesc oferta;

 • b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de administrare și de prestări servicii conexe.

 • 14.1.7 . Garanția de participare se restituie la solicitarea scrisă a fiecărui ofertant, după cum urmează:

 • - ofertanților declarați necâștigători - în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului licitației deschise;

 • - ofertanților declarați câștigători - în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractelor de administrare și de prestări servicii conexe.

 • 14.1.8 . Contestațiile referitoare la rezultatul procedurii pot fi adresate de către operatorii economici Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pe adresa: strada Primăriei nr.3, parter, Oradea, județul Bihor, fax 0259/408.863, telefon 0359/889.389, în termen de cel mult 3 (trei) zile de la data primirii comunicării rezultatului procedurii de atribuire.

În funcție de complexitate, contestațiile vor fi soluționate de către Societate în termen de cel mult 10 (zece) zile de la primirea acestora. În vederea soluționării contestației, Societatea poate solicita contestatorului lămuriri, precum și orice date/documente, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestației. Societatea are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluționarea contestațiilor și de la alte persoane fizice sau juridice. În situația în care consideră că este necesar, poate prelungi termenul prevăzut la alineatul precedent al prezentului articol, dar nu cu mai mult de 5 (cinci) zile, caz în care va comunica decizia sa tuturor operatorilor economici încă implicați în procedură.

După soluționarea contestației, Societatea va înștiința contestatorul, în termen de 2 (două) zile lucrătoare, asupra rezultatului soluționării contestației.

 • 14.1.9 . Componența Comisiei de Evaluare a Ofertelor este stabilită prin dispoziția Primarului Municipiului Oradea.

 • 14.2. În cazul parcelelor de teren aflate în proprietatea Municipiului Oradea/Administratorului, atribuirea unităților către rezidenții care se angajează la realizarea unei investiții în valoare de minimum 5 (cinci) milioane Euro se va face prin NEGOCIERE DIRECTĂ.

În acest sens, Primarul Municipiului Oradea va emite o dispoziție de numire a Comisiei de negociere directă cu viitorul rezident.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 14.3. În cazul unității reprezentate de clădirea edificată de Administrator împreună cu terenul aferent, atribuirea unităților către rezidenții care se angajează la realizarea unei investiții în valoare de minimum 3 (trei) milioane Euro, care generează cel puțin 200 (douăsute) noi locuri de muncă se va face tot prin NEGOCIERE DIRECTĂ.

În acest sens, Adunarea Generală a Acționarilor va aproba componența comisiei de negociere și va mandata Consiliul de Administrație al Societății să aprobe termenii și condițiile contractului de administrare și de prestări servicii conexe, inclusiv prețul folosinței.

 • 14.4. În cazul parcelelor limitrofe solicitate pentru extindere, de către un rezident care a dezvoltat integral un proiect de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea se va face tot prin NEGOCIERE DIRECTĂ.

În acest sens, Primarul Municipiului Oradea va emite o dispoziție de numire a Comisiei de negociere directă cu viitorul rezident.

 • 14.5. În cazul unităților reprezentate de clădirile edificate de Administrator sau deținute în proprietate, se vor putea da în chirie către viitori chiriași, pe o perioadă de minim 5 ani, condiționat de constituirea unei garanții reprezentând plata în avans a valorii chiriei pe 6 luni. Selectarea viitorului chiriaș, valoarea chiriei pe metru pătrat, și ceilalți termeni ai viitorului Contract de Închiriere se vor face tot prin NEGOCIERE DIRECTĂ.

Documentele care vor însoți Scrisoarea de Intenție privind închirierea spațiilor disponibile în Parcul Industrial EUROBUSINESS I ORADEA, aflate în prorietatea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. sunt cele de la art. 12.3.13.

Costurile privind utilitățile vor fi refacturate de Administrator către chiriaș, ca excepție chiriașul poate contracta servicii adiționale în funcție de specificul activității desfășurate în spațiul închiriat.

În acest sens, Adunarea Generală a Acționarilor va aproba componența comisiei de negociere și va mandata Consiliul de Administrație al Societății să aprobe termenii și condițiile contractului de închiriere, inclusiv prețul chiriei negociat.

 • XV. PROCEDURĂ CUMPĂRARE/ÎNCHIRIERE, TEREN, TERȚ DOBÂNDITOR CLĂDIRE EDIFICATĂ

  • 15.1. În cazul în care proprietarul construcției edificate pe parcela adjudecată prin participarea la Procedura Licitației Deschise înstrăinează unui terț dobânditor sau pierde dreptul de proprietate în favoarea unui creditor (înstrăinarea sau ipotecarea bunului viitor/existent este condiționată potrivit prezentului regulament de acordul scris al Administratorului, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., care beneficiază de un drept de preemțiune raportat la construcția edificată), terțul dobânditor are posibilitatea să cumpere/închirieze terenul, la prețul pieței, pe baza unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator expert independent membru în Asociația Națională a Evaluatorilor, nominalizat de Municipiul ORADEA/Societatea AGENȚIA dE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., care vor suporta și costurile raportului de evaluare.

  • 15.2 Noțiunea de Construcție Edificată se subsumează obligatoriu ca aceasta să fie înscrisă în carte funciară în materialitatea sa la terminarea lucrărilor nu pe stadii de execuție. Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces -verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și a celorlalte dispoziții legale în materie și a unei documentații cadastrale.

  • 15.3 Ulterior cumpărării/dobândirii clădirii edificate, de către un terț, taxa de administrare se va plăti în continuare de către acesta, precum și de către orice persoana juridică care dobândește cu orice titlu și în orice mod un drept de proprietate/chirie asupra terenului.

  • 15.4 Neprezentarea, în termen de 10 zile de la cumpărarea clădirii edificate, la administrația Parcului Industrial EUROBUSINESS I ORADEA în vederea luării în evidență și întocmirii formalităților prealabile semnării contractului de administrare, atrage dupa sine plata de către proprietar a unor daune în suma de 300 Euro/zi lucrătoare de întârziere și pierderea facilităților specifice funcționării în cadrul Parcului Industrial EUROBUSINESS I ORADEA, facilități de care beneficiază sau ar putea beneficia proprietarul. Daunele vor fi calculate până la data încheierii contractului de administrare cu Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

  • 15.5. Administratorul (Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.) beneficiază de un drept de preemțiune cu privire la Construcții și Teren, care vor fi notate în Cartea Funciară, pentru întreaga perioadă de funcționare în Parcul Industrial EUROBUSINESS I ORADEA, a Societății Rezidente. ’

  • 15.6. Prin dobândirea calității de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS I ORADEA, terțul dobânditor se supune prevederilor prezentului Regulament și legislației privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

  • 15.7. Prețul de vânzare teren/chirie vor fi actualizate cu rata anuală a inflației în Zona Euro, Sector, Servicii, așa cum este comunicată de către Banca Centrală Europeană.

  • 15.8. Terțul dobânditor își va exprima intenția de cumpărare printr-o adresă înaintată către Municipiul Oradea și Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

 • XVI. ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE/DE CONCESIUNE/DE SUPERFICIE/DE ÎNCHIRIERE

  • 16.1. Contractul de administrare și de prestări servicii conexe, de concesiune sau de închiriere, după caz se reziliază de drept în oricare din următoarele cazuri:

 • a) în situația în care rezidentul nu plătește, în termen de 90 (nouăzeci) zile lucrătoare de la data emiterii facturii, sumele de bani datorate Administratorului în temeiul contractului încheiat;

 • b) în situația în care rezidentul nu folosește unitatea/infrastructura conform destinației stabilite prin contractul de administrare și de prestări servicii conexe/de concesiune;

 • c) în situația în care rezidentul nu-și respectă oricare dintre obligațiile care izvorăsc din contractul/contractele încheiat/încheiate cu Administratorul;

 • d) în situația în care rezidentul încalcă oricare dintre prevederile cuprinse în prezentul Regulament;

e)Administratorul nu-și respectă oricare dintre obligațiile care izvorăsc din contractul încheiat cu rezidentul;

 • f) dacă una dintre părți intră în procedura falimentului sau în procedura de dizolvare ori lichidare;

 • g) în cazul încetării, revocării sau anulării titlului de parc industrial acordat Administratorului;

 • h) în alte cazuri prevăzute în contractul de concesiune/de superficie/de administrare și de prestări servicii conexe/de închiriere sau de legislația în vigoare.

 • 16.2. Contractul de administrare și de prestări servicii conexe/de superficie/de concesiune/de închiriere încetează prin ajungerea la termen, dacă nu este prelungit cu acordul părților, prin act adițional.

 • 16.3. În cazul încetării sau rezilierii, Administratorul are dreptul să reintre de îndată în posesia unității ce a format obiectul contractului încheiat cu rezidentul/chiriașul, prin mijloace proprii, cu respectarea prevederilor legale.

 • 16.4. În cazul rezilierii/denunțării/încetării contractului încheiat între rezident și Administrator, drepturile constituite în baza acestuia vor fi radiate din Cartea Funciară.

 • XVII. DISPOZIȚII FINALE

  • 17.1. Prezentul Regulament de Funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS I intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

  • 17.2. Prezentul Regulament de Funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS I, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din prezentul Regulament, poate fi modificat și actualizat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

  • 17.3. De asemenea, în cazul unei investiții de minimum 5 (cinci) milioane de Euro, Administratorul, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, poate acorda, prin contractul pe care îl va încheia cu rezidentul, derogări de la prevederile prezentului Regulament, cu condiția respectării dispozițiilor legale în vigoare la data încheierii contractului.

  • 17.4. Prezentul Regulament de Funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS I este obligatoriu pentru toți rezidenții Parcului Industrial EUROBUSINESS I și constituie anexă la contractul de administrare și de prestări servicii conexe, de concesiune și de administrare.

  • 17.5. Anexele 1 - 2b) fac parte integrantă din prezentul Regulament și reprezintă:

 • - Anexa 1 )-Scrisoare de intenție

 • - Anexa 2) - Contractul-cadru de administrare și de prestări servicii conexe (în cazul licitației deschise)

 • - Anexa 2a) - Contractul-cadru de administrare și de prestări servicii conexe (în cazul negocierii directe)

 • - Anexa 2b) - Contractul-cadru de administrare și de prestări servicii conexe (în cazul negocierii directe)

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

Anexa 1


SCRISOARE DE INTENȚIE

Prin prezenta, ne exprimăm intenția de a desfășura activități de producție/de servicii în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, după finalizarea proiectului investițional asumat.

În acest scop, vă comunicăm următoarele informații preliminare:

A. DATE ACTUALE DESPRE FIRMĂ:

• Denumirea firmei:

• Reprezentant legal:

• Localitate/adresa:

• Telefon, Fax, E-mail: • Pagina web:

 • • Persoană de contact:

 • • Profil de activitate actual:

 • • Cifra de afaceri (ultimii 3 ani) :

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx


 • • Alte locații în RO/UE:

 • • Număr total angajați:

 • B. DATE PRIVIND ACTIVITĂȚILE VIITOARE

Suntem interesați sa ne desfășurăm activitatea în Parcul Industrial EUROBUSINESS I, începând cu trimestrul/luna anul în următoarele

domenii de activitate:

 • Activitatea 1                           OExtindere             ONouă

Descriere:

Număr de angajați ocupați:               persoane

Valoarea estimativă a investiției planificate:        EURO

 • Activitatea 2                           OExtindere             ONouă

Descriere:

Număr de angajați ocupați:                persoane

Valoarea estimativa a investiției planificate:        EURO

 • Procese tehnologice speciale/înaltă tehnologie: DA O NU O Descriere (în cazul răspunsului afirmativ):

 • C. CERINȚE PRIVIND TERENUL ȘI ECHIPAREA EDILITARĂ NECESARĂ INVESTIȚIEI:

  TEREN NECESAR:

  Suprafața totala necesară:

  Suprafața construită:


_________________m.p., din care

_________________m.p.

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro

Dimensiuni (m):                   _____

Opțiuni (Op) parcelele existente:

Op.1 - parcela nr.________________________

Op.2 - parcela nr. _______________________

Op.3 - parcela nr._______________________

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE / HALĂ PRODUCȚIE: Date generale despre construcție: Tip hală :

Tip P

Tip P+1

Tip P+2

DATE UTILITATI ȘI CARACTERISTICI NECESARE:

Rețea alimentare cu apă:

DA

NU

□   _

mc/ lună

Rețea gaze naturale:

DA □

NU

Nmc / lună

Energie electrică:

DA

NU

□   _

kVA / lună

Rețea canalizare:

DA

NU

□   _

Nmc / lună

Telecomunicații:

DA

NU

□   _

linii

D. ALTE SERVICII NECESARE:

- Transport public:

DA

NU

- Alimentație publică:

DA □

NU □

- Colectare deșeuri:

DA □

NU □

- Altele, specificați:_________

E. ALTE INFORMAȚII SOLICITATE:

Locul: _______________________________

Data: _____________________________

Semnătură autorizată:

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

Anexa 2

CONTRACTUL-CADRU DE ADMINISTRARE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII CONEXE NR....

DIN DATA DE ..................

Art. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL ORADEA (Proprietarul Terenului), cu sediul în Oradea, Piața Unirii

nr. 1, cod 410100, Cod Fiscal 4230487, reprezentat de domnul Ilie Bolojan - Primar,

 • 1.2. Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în calitate de Societate Administrator a Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA I, având sediul în Municipiul Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, Județul Bihor, cod poștal 410209, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J5/2814/12.11.2008, CUI 24734055, cont nr. RO84 BTRL 0050 1202 P801 78XX deschis la Banca Transilvania, reprezentată de dna Silaghi Teodora Alina cu funcția de Director General, în calitate de ADMINISTRATOR, pe de o parte,

Și

 • 1.3. Societatea..........................................înființată în conformitate cu legile din România

cu sediul în loc......................,  strada .................. nr................, Județul

 • .......................,    cod poștal ......................,    Tel: .........................; Fax: ............................, e-mail: ................................., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.........../........../..........,   având C.U.I ...................,   cont IBAN nr.

......................................................deschis la................................................sucursala ...........................,  reprezentată legal de ................................., cu funcția de .................................., în calitate de REZIDENT al Parcului Industrial EUROBUSINESS I, pe de altă parte

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

Municipiul este proprietarul înregistrat al terenului având o suprafață de.............hectare,

situat în Oradea, Șoseaua Borșului, Județul Oradea, conform hărții atașate ca și Anexa

 • 1 („Proprietatea”);

 • Proprietatea a fost transferată din proprietatea publică a Municipiului în proprietatea privată a Municipiului în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 985/2008;

Municipiul este acționarul majoritar al Administratorului, iar Municipiul și Administratorul au încheiat în data de 19 Noiembrie 2008 Contractul de Administrare nr. 196329 aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.1030/2008 cu modificările ulterioare;

În baza Ordinului 685/2008 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Administratorului i-a fost acordat titlul de parc industrial pentru Proprietate;

Parcul Industrial Oradea I funcționează sub directa gestionare și administrare a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.,

Rezidentul este o societate care activează în domeniul ...................................................................... și și-a exprimat intenția fermă (i) de a construi în incinta Parcului Industrial construcțiile necesare pentru desfășurarea activităților sale de .............................. și a oricăror altor activități conforme Legilor

aplicabile în materia parcurilor industriale, construcții care, pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, vor include orice clădiri, drumuri, țevi, rețele și alte elemente de infrastructură, care vor fi considerate necesare și conforme prevederilor legale de către Rezident (numite în mod colectiv "Construcțiile”) și (ii) și pentru a beneficia de serviciile oferite de Administrator;

Rezidentul a fost selectat în urma procedurii de LICITAȚIE DESCHISĂ desfășurate în perioada ............................. conform Art. 12(2)a) și 13 din Legea nr.186 din 25 iunie

2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale ("Legea Parcurilor Industriale”) și Art. 13.1. din Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Oradea I, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.25/2009 astfel cum a fost modificat și atașat la prezentul ca Anexa nr.10 ("Regulamentul”);

La data prezentului Contract, părțile au încheiat: Contractul autentificat sub nr. ............../........................ de    .............................................................., prin care Proprietarul a acordat Rezidentului dreptul de superficie asupra Unității ("Contractul de Superficie"), toate fiind încheiate în conformitate cu termenii și procedurile prevăzute de Legile aplicabile (astfel cum sunt definite mai jos) și de Regulament;

ÎN BAZA PREVEDERILOR:

 • ■ Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

 • ■ Regulamentului de Funcționare al Parcului Industrial Oradea I, aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.25/2009 și modificat prin Hotărârile Consiliului Local Oradea nr.511/2013, nr.768/2014, nr.722/19.11.2015, nr.933/26.10.2017, nr.321/27.03.2018, nr.543/24.05.2018 și nr.30/30.01.2019;

PĂRȚILE ÎNCHEIE PREZENTUL CONTRACT DE ADMINISTRARE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII CONEXE.

Art. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului Contract de Administrare și Prestări Servicii Conexe ("Contractul”) îl reprezintă cedarea dreptului de folosință liniștită și netulburată asupra Infrastructurii Comune și a Infrastructurii Exclusive (astfel cum sunt definite mai jos) existente la orice moment în Parcul Industrial, precum și prestarea Serviciilor (astfel cum sunt definite mai jos), toate acestea în schimbul plății de către Rezident a Taxei de Administrare menționate la Art. V de mai jos.

 • 2.2. În temeiul prezentului Contract, Administratorul se obligă să asigure Rezidentului următoarele Servicii:

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • a) iluminatul public în spațiile comune;

 • b) salubrizarea și deszăpezirea spațiilor comune;

 • c) supravegherea accesului în Parcul Industrial și în spațiile comune, exceptând accesul în unități;

 • d) lucrările de întreținere și reparație ale căilor interioare de acces și ale trotuarelor aflate în folosința comună a rezidenților;

 • e) serviciile și lucrările de mentenanță, reparații și/sau modernizări asupra Infrastructurii Comune și a Infrastructurii Exclusive (astfel cum sunt definite mai jos), exceptând lucrările de intervenție, reparație și întreținere a infrastructurii de utilități/a părților din aceasta care sunt, conform legii, în exploatarea/administrarea/proprietatea exclusivă a furnizorilor de utilități.

 • f) alte servicii asupra cărora Administratorul și Rezidentul pot conveni, prin act adițional la prezentul Contract.

Prin „spații comune” părțile înțeleg toate spațiile care fac parte din Parcul Industrial și se află în folosința comună a tuturor rezidenților, cu excepția Unității și a unităților deținute de ceilalți rezidenți din Parcul Industrial.

În cazul în care Rezidentul cumpără Unitatea, în conformitate cu prevederile Contractului de Superficie, Administratorul și Rezidentul vor încheia un contract de administrare care va înlocui prezentul Contract și care va respecta conținutul contractului-cadru de administrare și de prestări servicii conexe, anexă la Regulament.

 • 2.3. Unitatea care face obiectul acestui Contract și al Contractului de Superficie este reprezentată de terenul care se află în proprietatea privată a Municipiului Oradea și în administrarea ADLO, fiind situată în Parcul Industrial și având următoarele elemente de identificare:

 • - Adresă: strada.............................., Oradea , Județul Bihor, România;

 • - Suprafață totală:.....................(.....................................) metri pătrați;

 • - Număr cadastral:....................

 • - Număr de carte funciară:..............................

Cartea Funciară nr........................... - Oradea în care este întăbulată Unitatea, respectiv

Planul de Amplasament sunt anexate la prezentul Contract ca și Anexele nr.2 și nr. 3 Unitatea este parte din terenul mai mare pe care este situat Parcul Industrial (respectiv din Proprietate).

 • 2.4. Unitatea va fi exploatată de către Rezident în vederea dezvoltării proiectului și

desfășurării activităților descrise în Anexele nr.4 și nr.5 („Proiectul/Angajamentul de investiții”).                                                ’

 • 2.5. Prin “Unitate” părțile înțeleg partea integrantă a Proprietății reprezentată de parcela de teren aflată în folosința exclusivă și temporară a Rezidentului, care este conectată la Infrastructură și în cadrul căreia Rezidentul desfășoară activități economice autorizate în mod corespunzător, într-un regim de facilități specifice, după caz, și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile parcurilor industriale.

 • 2.6. Unitatea este conectată la Infrastructură și este exploatată de către Rezident în vederea desfășurării activităților autorizate în cadrul Unității și a altor activități adiacente pentru care Rezidentul este autorizat, conform obiectului său de activitate și în concordanță cu obiectivele parcurilor industriale permise de lege.

 • 2.7. Prin “Infrastructură” părțile înțeleg ansamblul de construcții, instalații, sisteme de Alimentare cu energie electrică și termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, parcările, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul Parcului Industrial, care se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului.

 • 2.8. Prin “Infrastructură Comună” părțile înțeleg partea integrantă din Infrastructura constând în ansamblul de construcții, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, parcările, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul Parcului Industrial care se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului și care este destinată folosinței comune de către toți rezidenții Parcului Industrial, inclusiv de către Rezident.

 • 2.9. Prin “Infrastructură Exclusivă” părțile înțeleg partea integrantă din Infrastructură constând în ansamblul de construcții, instalații, sistemele de alimentare cu energie electrică și termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații din perimetrul Parcului Industrial care - la data intrării în vigoare a prezentului Contract, precum și la orice moment ulterior - se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea / exploatarea Administratorului, și care este aferentă exclusiv Unității și este în folosința exclusivă a Rezidentului.

Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, în scopul prezentului Contract, orice elemente de infrastructură instalate sau construite de către Rezident (inclusiv infrastructura construită sau instalată de terțe părți în numele sau pe seama Rezidentului, pe cheltuiala acestuia din urmă), pe Unitate va fi considerată parte a Construcțiilor și nu a Infrastructurii Exclusive, astfel cum este definită în această clauză.

Art. III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata Contractului este de 25 (douăzecișicinci) ani, începând cu data semnării prezentului Contract („Durata”).

Art. IV. DECLARAȚIILE PĂRȚILOR

 • 4.1. Administratorul, prin prezentul Contract declară, pe propria răspundere, și garantează următoarele:

  • 4.1.1. La data semnării acestui Contract, Administratorul are în mod legal drepturile de proprietate și administrare asupra Terenurilor (“Unității”) și are astfel dreptul legal de a transmite Rezidentului drepturile și de a-și asuma față de Rezident obligațiile prevăzute în prezentul Contract.

  • 4.1.2. Titlul asupra Parcului Industrial acordat pe baza Ordinului 685/2008 al Ministrului Delegat pentru Administrație, modificat prin Ordinul nr.902/2016 al M.D.R.A.P., a fost obținut în mod legal și, la data semnării acestui Contract, titlul asupra parcului industrial este în vigoare, nu a fost retras și nu există motive pentru o astfel de retragere.

  • 4.1.3. Terenul nu face și nu a facut obiectul vreunui antecontract sau contract privind înstrăinarea acestuia sub orice formă sau al vreunui contract de orice fel prin care s-ar constitui în favoarea unei terțe persoane orice drepturi sau interese în legătură cu Terenul.

  • 4.1.4. La data semnării, terenul nu constituie și nici nu a constituit obiectul vreunei cereri sau pretenții de restituire sau revendicare și nici al unui litigiu judecătoresc sau administrativ.

  • 4.1.5. Terenul nu este grevat de nicio sarcină (inclusiv, fără a se limita la ipotecă, privilegiu, servitute) constituită în favoarea vreunei terțe persoane.

  • 4.1.6. Terenul nu este scos din circuitul civil și nu face obiectul vreunei proceduri de declarare a utilității publice, premergătoare exproprierii sau al altui interes public.

  • 4.1.7. Terenul nu prezintă niciun fel de contaminare care să contravină regulilor în vigoare de ocrotire a mediului înconjurător.

  • 4.1.8. Terenul, conform avizelor operatorilor de rețele de utilități din zonă, este liber de orice obstacole ascunse, care ar putea împiedica Rezidentul să realizeze Proiectul propus, incluzând dar nelimitându-se la canale colectoare, canalizări, țevi, guri de canal, rigole, conducte, conducte principale, cursuri de apă, tuneluri, fire și orice alte tipuri de conducte.

  • 4.1.9. Regimul urbanistic al Terenului este guvernat de Planul de Urbanism Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.670/2009 (Anexa nr.9).

  • 4.1.10. Terenul are acces la drumurile publice și nu este necesară constituirea unor servituți de trecere în favoarea Terenului.

  • 4.1.11. Prezentul Contract a fost încheiat în mod corespunzător și valabil de către Administrator și constituie obligația legală, valabilă și angajantă, care poate fi pusă în executare împotriva acestuia, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract.

  • 4.1.12. Încheierea, predarea și executarea prezentului Contract nu încalcă sau nu contravin și nu vor încălca sau contraveni niciunei prevederi a vreunei Legi aplicabile sau a oricărui alt act sau document la care Administratorul este parte sau de care este ținut. Ori de câte ori termenul ”Legi” este utilizat în prezentul Contract, se va considera că acesta include orice norme emise de orice autoritate sau organism public care deține prerogative de putere publică, precum și orice decizie a oricărei instanțe de judecată, care este obligatorie pentru toate subiectele sau, după caz, care sunt obligatorii pentru sau privesc (doar) părțile prezentului Contract.

  • 4.1.13. Are capacitatea, puterea și autorizarea depline și a efectuat toate demersurile necesare, de natură corporativă sau de altă natură, pentru a încheia, preda și executa în mod corespunzător prezentul Contract și fiecare document care urmează a fi încheiat în legătură cu acesta.

  • 4.1.14. Este o societate având forma juridică menționată mai sus și fiind constituită în mod valabil și organizată în mod corespunzator în baza legilor din România, având autoritatea de a-și desfășura activitatea în forma actuală.

  • 4.1.15. Administratorul nu este în insolvență și nu face obiectul unor proceduri care ar putea duce în orice mod la dizolvarea acesteia. Administratorul nu face obiectul unor proceduri de dizolvare, lichidare, administrare judiciară sau faliment ori al unei hotărâri sau cereri de dizolvare, lichidare, faliment sau administrare judiciară și nicio procedură de acest fel nu este în curs de desfășurare sau nu se intenționează a fi desfășurată împotriva Administratorului.

  • 4.1.16. Orice informații și documente furnizate înainte de semnarea prezentului Contract Rezidentului sunt reale, exacte, complete și nu induc în eroare. Nu există circumstanțe sau informații cunoscute care, dacă ar fi aduse la cunoștința Rezidentului, ar putea în mod rezonabil să-l determine pe Rezident să reconsidere încheierea prezentului Contract conform termenilor și condițiilor din prezentul și/sau dezvoltarea Proiectului.

 • 4.2. Rezidentul declară, pe propria răspundere și garantează următoarele:

  • 4.2.1. Este o societate legal organizată, funcționând în mod valabil potrivit legilor române și are capacitatea juridică necesară pentru a folosi si exploata Unitatea și pentru a realiza Construcțiile în vederea dezvoltării activităților sale economice.

  • 4.2.2. Activitățile de producție și/sau serviciile pe care Rezidentul le va desfășura pe Unitate respectă integral cerințele legale referitoare la protecția mediului și nu vor crea nicio contaminare a mediului care să depășească limitele impuse de legislația română în vigoare. Rezidentul se obligă să obțină toate avizele, permisele sau autorizațiile ori acordurile necesare pentru activitățile pe care le va desfășura.

  • 4.2.3. Prezentul Contract și Actul de Constituire a Dreptului de Superficie au fost încheiate în

   contact@adlo.ro


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

mod corespunzător și valabil de către Rezident și constituie obligații legale, valabile și angajante, care pot fi puse în executare împotriva acestuia, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract și din Actul de Constituire a Dreptului de Superficie.

 • 4.2.4. Are capacitatea juridică, economică și tehnică pentru a încheia și executa întocmai acest Contract și pentru a-și îndeplini toate obligațiile contractuale.

 • 4.2.5. Societatea .......................................... și-a asumat realizarea investiției propuse de

către Rezident în Parcul Industrial conform Ofertei nr.............../.....................

 • 4.2.6. Informațiile/documentele prezentate și asumate în cadrul procedurii de licitație deschisă și în documentele de identificare sunt complete și reale.

 • 4.2.7. Încheierea, predarea și executarea prezentului Contract nu încalcă sau nu contravin și nu vor încălca sau contraveni niciunei prevederi a vreunei Legi aplicabile sau a oricărui alt act sau document la care Rezidentul este parte sau de care este ținut. Ori de câte ori termenul ”Legi” este utilizat în prezentul Contract, se va considera că acesta include orice norme emise de orice autoritate sau organism public care deține prerogative de putere publică, precum și orice decizie a oricărei instanțe de judecată, care este obligatorie pentru toate subiectele sau, după caz, care sunt obligatorii pentru sau privesc (doar) părțile prezentului Contract.

 • 4.2.8. Rezidentul nu este în insolvență și nu face obiectul procedurilor de dizolvare, lichidare, administrare judiciară sau faliment ori al unei hotărâri, cereri de dizolvare, lichidare, faliment sau administrare judiciară, și nicio procedură de acest fel nu este în curs de desfășurare sau nu se cunoaște că se intenționează a fi desfășurată împotriva Rezidentului.

 • 4.2.9. Nu există niciun act administrativ, nicio hotărâre judecătorească și niciun contract sau orice alt tip de act juridic implicând Rezidentul și care are sau ar putea avea ca efect interzicerea sau împiedicarea practicilor de afaceri curente sau viitoare ale Rezidentului, inclusiv interzicerea sau împiedicarea executării obligațiilor contractuale asumate față de Administrator prin prezentul Contract.

 • 4.2.10. Orice încălcare de către Rezident a obligațiilor legale privind protecția mediului va atrage răspunderea acestuia. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, Rezidentul nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio încălcare de către terțe părți a obligațiilor legale privind protecția mediului.

 • 4.2.11. Orice informații și documente furnizate de către Rezident înainte de semnarea prezentului Contract Administratorului sau oricăror afiliați ai acestuia, consultanți sau altor persoane desemnate de către aceștia, sunt reale, exacte, complete și nu induc în eroare. Nu există circumstanțe sau informații cunoscute care, dacă ar fi aduse la cunoștința Administratorului, ar putea în mod rezonabil să determine Administratorul să reconsidere încheierea prezentului Contract conform termenilor și condițiilor prevăzute de prezentul.

 • 4.2.12. Fiecare parte declară că, la data acestui Contract, declarațiile și garanțiile date de respectiva parte în prezentul sunt complete, exacte și nu induc în eroare și este de acord că respectivele declarații și garanții vor fi considerate a fi date la orice moment din întreaga durată de existență prezentului Contract.

 • 4.2.13. În cazul în care oricare dintre părți va lua cunoștință în viitor de orice aspecte care pot conduce la inexactitatea sau inaplicabilitatea oricăreia din sau a tuturor declarațiilor și garanțiilor din prezentul, va informa în mod prompt celelalte părți despre aceasta.

Art. V. PREȚUL ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

 • 5.1. În schimbul Serviciilor și a dreptului de folosință asupra Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive, Rezidentul va achita Taxa de Administrare în cuantum de 0,50 (zero-virgulă-cincizeci) Euro/mp/an, plus T.V.A. Taxa de administrare se va achita semestrial, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii facturii.

Taxa de Administrare se calculează prin raportare la întreaga suprafață a Unității, respectiv la ....................m.p.

Taxa de Administrare se va percepe de către Administrator începând de la data semnării prezentului Contract.

 • 5.2. Plata se va face prin transfer bancar, pe baza unei facturi emise de către Administrator la data stabilită de părți, în contul nr.RO84 BTRL 0050 1202 P801 78XX deschis la Banca Transilvania.

 • 5.3. Facturile fiscale reprezentând contravaloarea Taxei de Administare se emit la începutul fiecărui semestru, iar sumele prevăzute la Articolul 5.1. se achită în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea de către Rezident a facturilor.

Data primirii facturii se consideră data ridicării facturii de către Rezident de la sediul Administratorului sau data transmiterii facturii prin fax sau poștă electronică. Facturile vor fi emise în Lei, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, valabil la data emiterii facturii.

 • 5.4. În cazul neplății Taxei de administrare în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii facturii, Rezidentul datorează Administratorului penalități de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la data plății efective și integrale, procent aplicat asupra sumei în Lei datorate. Penalitățile se datorează începând cu ziua următoare celei în care a expirat termenul de plată. Totalul penalităților pentru întârziere nu poate depăși cuantumul asupra căruia sunt calculate.

 • 5.5. Taxa de administrare va fi actualizată anual cu rata inflației în Zona Euro, categoria Servicii, așa cum este comunicată de Banca Centrală Europeană.

 • 5.6. Pe lângă plata Taxei de Administrare către Administrator, Rezidentului îi revine și obligația de a plăti lunar/la scadență prețul utilităților și al serviciilor aferente de care beneficiază în mod direct și exclusiv din partea unor terțe persoane, cu titlu exemplificativ (dar nu limitativ) incluzând furnizarea apei, a energiei electrice, a energiei termice, a gazelor naturale, a serviciilor de canalizare și de furnizare a altor utilități și/ori contravaloarea altor cheltuieli de mentenanță comune și/sau individuale, după caz, conform contractelor de furnizare/de prestare a serviciilor de utilități încheiate în nume propriu de către Rezident cu furnizorii/operatorii de servicii licențiați.

Art. VI. DREPTURILE PĂRȚILOR

 • 6.1. Rezidentul are următoarele drepturi:

  • 6.1.1. De a exploata Unitatea în mod direct, pe riscul său, pe răspunderea și pe cheltuiala sa.

  • 6.1.2. De a beneficia de folosința și posesia liniștită și utilă asupra Unității, astfel cum este prevăzut În Legile aplicabile și în Contractul de Superficie, de dreptul de a-i fi acordat accesul adecvat la drumurile publice în scopul dezvoltării Proiectului, al utilizării și al accesului la Unitate, precum și dreptul de a folosi Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă, cu diligența unui bun proprietar, astfel încât să nu o degradaze sau deterioreze și, exceptând uzura normală, să o mențină în starea existentă la momentul încheierii prezentului Contract.

  • 6.1.3. De a beneficia de folosința și posesia liniștită și utilă asupra Terenului și de a-i fi acordat dreptul adecvat de acces la drumurile publice în scopul dezvoltării Proiectului, al utilizării și accesului la Teren.

  • 6.1.4. Rezidentul va avea dreptul preferențial de a cumpăra Unitatea, astfel cum este prevăzut în Legile aplicabile și în Contractului de Superficie.

  • 6.1.5. De a beneficia de scutirile de la plata impozitelor pe clădiri și pe terenuri, după caz, potrivit Codului Fiscal, precum și de alte facilități prevăzute de Legile aplicabile, în conformitate cu procedurile prevăzute de acestea, Legea Parcurilor Industriale și Legile care reglementează procedurile privind ajutoarele de stat, după caz.

  • 6.1.6. Rezidentul este conștient de faptul că, pentru a beneficia de aceste scutiri, ar trebui să respecte anumite proceduri (inclusiv, dar fără a se limita la depunerea unei cereri către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) înainte de începerea construcției, astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 și în alte acte normative/hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea, aflate în vigoare la data cererii, precum și în orice alte Legi aplicabile.

  • 6.1.7. De a fi notificat în legătură cu orice modificare preconizată a Regulamentului și a oricăror altor reglementări care vor fi emise de către Administrator din timp în timp, în conformitate cu Legea Parcurilor Industriale.

 • 6.2. Administratorul are următoarele drepturi:

  • 6.2.1. De a încasa Taxa de Administrare și orice alte sume de bani datorate de către Rezident, precum și penalitățile de întârziere aferente, după caz.

  • 6.2.2. De a emite regulamente obligatorii pentru rezidenții Parcului Industrial, inclusiv pentru Rezident, în activitatea de gestionare și de administrare a Parcului Industrial.

  • 6.2.3. De a inspecta Unitatea, de a verifica stadiul și modul de realizare a Proiectului propus și modul de respectare a obligațiilor asumate de către Rezident prin prezentul Contract. Rezidentul va fi informat în scris cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de inspecție. Respectivele Inspecții vor fi realizate la ore rezonabile (în timpul zilelor lucrătoare) și pe o durată de timp rezonabilă, în strictă legătură cu aspectele și zonele Unității și ale Construcțiilor, care trebuie inspectate, în mod rezonabil, în scopul prevăzut în prezentul Art. 6.2.3. Rezidentul are dreptul să limiteze orice inspecție care ar putea afecta desfășurarea activității acestuia sau care ar privi zone sau aspecte care pot fi considerate de către Rezident drept confidențiale sau chestiuni ce țin de siguranță și securitate.

  • 6.2.4. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, părțile la acest Contract au, în raport cu obiectul prezentului Contract, toate celelalte drepturi prevăzute de Legile aplicabile și prezentul Contract.

  • 6.2.5. De a beneficia de un drept de preemțiune cu privire la Construcții, care va fi notat în Cartea Funciară, pentru întreaga perioadă de funcționare în Parcul Industrial EUROBUSINESS I Oradea.                           ’

Art. VII.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 7.1. Rezidentul are următoarele obligații:

  • 7.1.1. Să folosească Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă, după caz, cu diligența unui bun proprietar, să nu le degradeze sau deterioreze, astfel încât, cu excepția uzurii normale, să le mențină în starea existentă la momentul încheierii prezentului Contract, precum și cu respectarea prezentul Contract, a Legii, a Regulamentului și a altor regulamente obligatorii adoptate de către Administrator în conformitate cu Legea și prezentul Contract.

  • 7.1.2. Până la expirarea, rezilierea sau încetarea în orice mod a prezentului Contract, să nu Cesioneze terților, total sau parțial, dreptul de folosință asupra Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive și să nu schimbe destinația sau natura activității/activităților desfășurate pe Unitate, altfel decât în condițiile prevăzute în prezentul Contract.

  • 7.1.3. Să desfășoare în Parcul Industrial exclusiv activitățile autorizate și acceptate de către Administrator conform Legii Parcurilor Industriale și Regulamentului, precum și oricăror altor Legi aplicabile.

  • 7.1.4. Să plătească Taxa de Administrare și orice alte eventuale sume de bani datorate de către Rezident Administratorului în temeiul prezentului Contract, inclusiv penalitățile aferente, în cuantumul și la termenele prevăzute la Art.V.

  • 7.1.5. Pe tot parcursul executării lucrărilor de construcție destinate realizării Proiectului, precum și pe întreaga Durată, Rezidentul va păstra integritatea spațiilor comune din incinta Parcului Industrial, precum căile comune de acces, spațiile verzi etc.

  • 7.1.6. În cazul producerii unor pagube din culpa Rezidentului, acesta va răspunde față de persoanele care au suferit un prejudiciu din cauza acestuia, în concordanță cu dispozițiile Legilor aplicabile.

  • 7.1.7. Să obțină toate avizele și autorizațiile prevăzute în legislația în vigoare pentru desfășurarea activității.

  • 7.1.8. Toate cheltuielile necesare pentru realizarea Proiectului vor fi suportate în întregime de către Rezident, inclusiv toate taxele legale pentru obținerea autorizației de construire și a avizelor necesare.

  • 7.1.9. Să respecte toate obligațiile privind cerințele tehnice prevăzute de legislația în vigoare privind protecția mediului, inclusiv cele prevăzute în Anexa reprezentată de Declarația privind problemele de mediu (Anexa 7), precum și cele privind acordul rezidenților vecini pentru funcționarea Unității, în măsura în care acesta este necesar în conformitate cu Legile aplicabile.

  • 7.1.10. Să respecte normele de protecție a muncii și P.S.I. în desfășurarea activității proprii pentru care este autorizat.

  • 7.1.11. Să nu efectueze niciun fel de modificări asupra Infrastructurii, exceptând lucrările necesare finalizării și operării investiției.

  • 7.1.12. Să respecte regulile de circulație în cadrul Parcului Industrial, elaborate de Administrator, în concordanță cu Legile aplicabile și prezentul Contract.

  • 7.1.13. Să respecte normele de protecție a muncii și P.S.I. în desfășurarea activității proprii pentru care este autorizat.

  • 7.1.14. Să respecte orice alte obligații derivând din regulamentele elaborate de către Municipiul Oradea/Administrator, în condordanță cu Legile aplicabile și prezentul Contract, și care sunt aplicabile raporturilor juridice născute între rezidenți și Administrator.

  • 7.1.15. Să execute din fonduri proprii lucrările de racordare la rețelele tehnico-edilitare de la limitele Unității la locațiile specificate și să plătească, la scadență, contravaloarea serviciilor de care Rezidentul beneficiază în mod direct și exclusiv și care pot avea ca obiect (dar fără a fi limitate la) furnizarea apei, a energiei electrice, energiei termice, a gazelor naturale, a serviciilor de canalizare și de furnizare a altor utilități și/ori contravaloarea altor cheltuieli de mentenanță comune și/sau individuale, după caz, conform prezentului Contract și/sau contractelor de furnizare/de prestare a serviciilor de utilități încheiate în nume propriu de către Rezident cu proprii furnizori/operatori de servicii autorizați, toate în concordanță cu necesitățile exprese ale Rezidentului.

  • 7.1.16. Să execute din fondurile proprii lucrările de amenajare pentru suprafața de teren neconstruită.

  • 7.1.17. Să evite împiedicarea sau tulburarea folosinței unităților de către proprietarii sau deținătorii unităților învecinate.

  • 7.1.18. În situația în care Rezidentul a cumpărat Unitatea conform termenilor și condițiilor din Contractul de Superficie, să încheie cu Administratorul - concomitent cu data transmiterii dreptului de proprietate asupra Unității - un nou contract de administrare și de prestări servicii conexe, având conținutul-cadru anexă la Regulament.

  • 7.1.19. Neprezentarea Rezidentului, în termen de 10 (zece) zile de la cumpărarea Unității, la administrația Parcului Industrial în vederea semnării contractului de administrare prevăzut la Art. 7.1.18. de mai sus, atrage dupa sine plata de către proprietar a unor penalități în valoare de 300 Euro/zi lucrătoare de întârziere și poate duce la pierderea facilităților specifice funcționării în cadrul Parcului Industrial, facilități de care beneficiază sau ar putea beneficia, dacă astfel este prevăzut de Legile aplicabile. Penalitățile vor fi calculate până la data încheierii contractului de administrare menționat, cu Administratorul.

  • 7.1.20. Rezidentul are obligația de a nu cesiona terților, total sau parțial, drepturile și obligațiile constituite în favoarea sa prin prezentul Contract.

contact@adlo.ro

 • 7.2. Administratorul are următoarele obligații:

  • 7.2.1. Să asigure și să susțină în mod deplin și să nu deranjeze sau să nu împiedice în orice mod exercitarea de către Rezident a drepturilor sale născute din prezentul Contract și din Contractul de Superficie.

  • 7.2.2. Să-i asigure Rezidentului accesul continuu, direct, deplin și neîngrădit de la Unitate la rețeaua de drumuri naționale, corespunzătoare transportului cu autovehicule de orice tip, precum și la toate drumurile de acces din cadrul Parcului Industrial (cu excepția celor situate în interiorul unităților folosite/deținute in mod exclusiv de alți rezidenți ai Parcului Industrial).

  • 7.2.3. Să asigure Rezidentului accesul către sau de la Proiectul propus și realizat atât pentru personalul propriu, cât și pentru mijloacele proprii de transport.

  • 7.2.4. Să asigure posibilitatea de conectare a Rezidentului la rețelele de utilițăti publice existente (apă, canalizare, electricitate, energie termică etc) la limitele Unității. Unitatea are acces la drumul public, iar lucrările de introducere a rețelelor de utilități sunt în curs de execuție.

  • 7.2.5. Să depună diligențele necesare finalizării lucrărilor de introducere a rețelei de utilități publice, executate de către Municipiul Oradea.

  • 7.2.6. Administratorul va asigura accesul operațional permanent al Rezidentului la Unitate.

  • 7.2.7. Să încheie, numai cu respectarea Legilor în vigoare, contracte comerciale cu furnizorii primari de utilități, și să își execute în mod corespunzător obligațiile derivând din acestea, exceptând situațiile în care actele normative în vigoare impun încheierea acestor contracte direct cu Rezidentul, în numele și pe seama acestuia.

  • 7.2.8. Să nu permită și să se asigure că nu li se va permite rezidenților din zona Parcului Industrial și/sau altor terți să prejudicieze dreptul Rezidentului să folosească Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă.

  • 7.2.9. Să-l informeze pe Rezident cu privire la iminenta începere a oricărei lucrări la Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă, cu cel puțin 15 zile anterioare datei execuției, exceptând cazurile de avarie sau cele care impun intervenția urgentă a Administratorului și/sau a prestatorului de servicii/furnizorului de utilități, situație în care Administratorul îl va anunța pe Rezident imediat, prin orice mijloc de comunicare (e-mail, fax, telefon).

  • 7.2.10. Să-l informeze pe Rezident cu privire la execuția unor lucrări care i-au fost comunicate și care vor fi executate de către rezidenții Parcului Industrial.

  • 7.2.11. Să monitorizeze și să întreprindă demersurile necesare către furnizorii de utilități în vederea efectuării întreținerii și reparațiilor la infrastructura de utilități aflată în exploatarea/administrarea/proprietatea exclusivă a acestora.

  • 7.2.12. Să respecte și să monitorizeze respectarea întocmai a principiilor referitoare la egalitatea de tratament pentru toți rezidenții Parcului Industrial, la neimplicarea Administratorului în practici abuzive împotriva rezidenților Parcului Industrial, la obligativitatea respectării de către rezidenții Parcului Industrial a regulamentelor interne, precum și a principiului referitor la stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman local sau regional.

  • 7.2.13. Să efectueze lucrările și serviciile de mentenanță, reparații și/sau modernizări, după caz, asupra Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive, astfel încât să asigure Rezidentului folosința normală asupra Unității, Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive.

  • 7.2.14. Să nu execute nicio lucrare sau activitate în interiorul Parcului Industrial care ar afecta, perturba sau limita în orice mod drepturile constituite în favoarea Rezidentului în baza prezentului Contract și a Contractului de Superficie, exceptând lucrările de intervenție cu caracter urgent sau cele de mentenanță necesare.

  • 7.2.15. Să furnizeze la timp și în mod corespunzător serviciile în conformitate cu Legile aplicabile și la cele mai înalte standarde de expertiză, competențe, atenție, diligență și precauție care sunt așteptate de la un administrator și proprietar diligent.

contact@adlo.ro

 • 7.2.16. Municipiul Oradea, la rândul său, va asigura accesul adecvat la infrastructura publică din cadrul și din jurul Parcului Industrial, care se află prin orice modalitate în administrarea sau în proprietatea Municipiului Oradea și care este necesară pentru folosința și accesul adecvat la Unitate, și se va asigura că respectiva infrastructură este menținută în permanență în stare bună de funcționare.

 • 7.2.17. Administratorul va asista Rezidentul, în cea mai mare măsură permisă de Legile aplicabile, cu toate informațiile și sprijinul necesar în vederea obținerii tuturor facilităților prevăzute de Legile aplicabile, precum și toate avizele, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru dezvoltarea și funcționarea legală a Proiectului.

 • 7.2.18. Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile au, în legătură cu obiectul acestui Contract, orice alte obligații prevăzute de Legile aplicabile, Regulament și prezentul Contract.

Art. VIII. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI

8.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile implicate.

Art. IX. MODIFICAREA, REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 9.1. Prezentul Contract poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor părților, prin act adițional.

 • 9.2. Prezentul Contract va înceta fără intervenția instanței, precum și fără îndeplinirea vreunei alte formalități în oricare din următoarele cazuri:

  • 9.2.1. Prin simpla notificare adresată de Administrator Rezidentului, în situația în care:

 • a) Rezidentul nu plătește Taxa de Administrare în termen de 90 (nouăzeci) zile lucrătoare de

la data primirii facturii de către Rezident;

 • b) Rezidentul nu respectă oricare dintre obligațiile care îi incumbă conform prezentului Contract și nu remediază această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) zile de la data primirii notificării scrise trimise de Administrator, prin care este semnalată încălcarea împreună cu suficiente detalii sau în orice alt termen (mai lung sau mai scurt) care este necesar în mod rezonabil pentru remedierea încălcărilor, având în vedere circumstanțele obiective de la data notificării;

 • c) Rezidentul a încălcat Contractul de Superficie și Administratorul a încetat acest din urmă contract ca urmare a respectivei încălcări, în conformitate cu prevederile acestuia;

 • d) în situația în care Rezidentul încalcă prevederile cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Oradea I (anexat) și/sau în Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și nu remediază această situație într-un termen de 90 (nouăzeci) zile de la data la care a fost notificat în acest sens de către Administrator.

 • 9.2.2. Prin simpla notificare adresată Administratorului de către Rezident, în situația în care:

 • a) Administratorul nu respectă oricare dintre obligațiile prevăzute în prezentul Contract și nu remediază această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) zile de la data notificării scrise trimise de către Rezident, prin care este semnalată încălcarea sau în orice alt termen (mai

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E contact@adlo.ro

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea                                                                       T +4(0)0359.889.389

R084BTRL00501202P80178xx                                                                               F +4(0)0259.408.863

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter                                                                                 W www.adlo.ro

lung sau mai scurt) care este necesar în mod rezonabil pentru remedierea încălcărilor, având în vedere circumstanțele obiective de la data notificării;

 • b) Administratorul a încălcat Contractul de Superficie, iar Rezidentul este îndreptățit să înceteze acest contract, în conformitate cu termenii acestuia;

 • c) Titlul de parc industrial acordat Administratorului încetează, este revocat sau anulat.

 • 9.2.3. Prezentul Contract încetează de drept fără nicio formalitate prealabilă și fără intervenția instanței, în cazul in care Rezidentul își încetează activitatea în Parcul Industrial, ca urmare a încetării Contractului de Superficie sau pentru orice alt motiv și nu a dobândit până la acea dată dreptul de proprietate asupra Unității.

 • 9.3. Prezentul Contract încetează automat dacă Unitatea este transferată în deplina proprietate a Rezidentului, la momentul încheierii noului contract de administrare, menționat la Art.7.1.18.

 • 9.4. Prezentul Contract încetează la data când Durata expiră, în cazul în care nu a fost prelungită cu acordul părților, prin act adițional la Contract.

 • 9.5. Contractul va înceta de drept (în temeiul legii) în cazul în care Rezidentul și/sau Administratorul intră în procedura falimentului, procedura dizolvării sau procedura lichidării, în conformitate cu Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Art. X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 10.1. Părțile înțeleg să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract cu bună-credință și diligența cerută unui bun proprietar sau, după caz, a unui profesionist care acționează în mod obișnuit în domeniul de activitate al părților.

 • 10.2. Pentru încălcarea prezentului Contract, declarații eronate, neexecutarea, executarea necorespunzătoare, cu întârzieri și/sau parțială a obligațiilor contractuale asumate, partea în culpă datorează celeilalte/celorlalte părți despăgubiri.

 • 10.3. Orice plată făcută de către Rezident către Administrator se va imputa mai întâi asupra datoriilor scadente, în ordinea scadențelor acestora, începând cu cele mai vechi, potrivit regulilor prevăzute în Codul Civil.

Art. XI. FORȚA MAJORĂ

 • 11.1. În sensul acestui Contract, pot constitui cazuri de forță majoră: cutremure, inundații, incendii, războaie, revolte, greve, embargouri și alte astfel de împrejurări care pot fi asimilate acestora, precum și orice împrejurare în mod rezonabil imprevizibilă și în mod rezonabil insurmontabilă și exterioară activității părților și a agenților lor autorizați și care pune partea care invocă cazul de forța majoră în imposibilitatea obiectivă de a-și executa sarcinile ce-i revin.

 • 11.2. Forța majoră exonerează partea care o invocă de orice răspundere.

 • 11.3. Partea afectată de cazul de forță majoră are obligația de a informa în scris cealaltă parte în legătură cu noile împrejurări în cel mult 15 zile de la apariția acestora, oferind dovezi în acest sens.

 • 11.4. Niciuna din părți nu va fi ținută responsabilă pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a prezentului Contract, în cazul în care neexecutarea sau executarea cu întârziere se datorează unor cauze care nu au putut fi controlate în mod rezonabil de aceasta.

Art. XII. LITIGII

 • 12.1. Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

 • 12.2. Orice dispută între părțile prezentului Contract se va soluționa de către părți în mod amiabil, inițial prin discuții directe.

 • 12.3. Orice dispută născută din sau în legătură cu prezentul Contract (care nu este soluționată amiabil) va fi soluționată de instanțele competente.

Art. XIII. COMUNICĂRI 13.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris. 13.2. Comunicările între părți se pot face prin scrisoare, fax sau e-mail, cu condiția solicitării confirmării scrise a primirii comunicării. 13.3. Toate comunicările vor fi trimise la următoarele adrese, sau la orice alte adrese comunicate de către una din părți celorlalte, ulterior semnării prezentului Contract:

Către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Către

În atenția: Silaghi Teodora Alina                                    În atenția:.............................

Adresa: Strada Primăriei nr. 3, parter,                                 Adresa:Strada

nr

Oradea, Județul Bihor                                               ..............., Jud..............

Fax: 0259/408.863                                                           Fax:......................

E-mail: contact@adlo.ro                                                               E-mail:

Art. XIV. DISPOZIȚII FINALE

 • 14.1. Toate părțile se obligă prin prezentul Contract, să respecte toate Legile în executarea Contractului.

În cazul în care o clauză a prezentului Contract va fi declarată nulă sau va fi anulată, clauzele rămase valide își vor produce, în continuare, efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea declarată nulă sau anulată reprezintă o condiție esențială a prezentului Contract. În toate cazurile, părțile vor agrea cu bună credință prevederi (valide) înlocuitoare care să fie din punct de vedere comercial cât mai apropiate cu putință de cele declarate nule sau anulate, cu excepția (în situația în care acestea sunt condiții esențiale) cazului în care oricare dintre părți decide să înceteze unilateral prezentul Contract și să aplice în mod corespunzător Art.9.2.1. sau Art.9.2.2. din prezentul Contract.

 • 14.2. Părțile convin că toate informațiile referitoare la termenii și clauzele acestui Contract, precum și toate informațiile p e care o parte le primește de la celelalte părți pe parcursul executării acestui Contract, sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu divulge terților fără acordul prealabil expres al celorlalte părți nicio asemenea informație, înainte și pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data încetării prezentului Contract. Sunt exceptate de la aplicarea prezentei clauze de confidențialitate informațiile care trebuie dezvăluite către public sau orice autoritate competentă, conform Legii.

 • 14.3. Părțile vor furniza cu buna-credință informațiile ulterioare, indiferent de suport, și vor încheia documentele și actele, precum și vor lua măsurile necesare pentru a da efecte depline clauzelor prezentului Contract.

 • 14.4. Următoarele Anexe menționate în prezentul Contract fac parte integrantă din Contract și se semnează/se atașează în același număr de exemplare ca și Contractul:

 • - Anexa 1 - Proprietatea

 • - Anexa 2 - Cartea funciară

 • - Anexa 3 - Planul de amplasament

 • - Anexa 4 - Proiectul

 • - Anexa 5 - Angajamentele de investiții asumate de Rezident

 • - Anexa 6 - Angajamentele asumate de Rezident referitoare la personalul angajat

 • - Anexa 7 - Declarația Rezidentului privind problemele de mediu

 • - Anexa 8 - Procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului

 • - Anexa 9 - Planul Urbanistic Zonal

 • - Anexa 10 - Regulamentul de Funcționare al Parcului Industrial EUROBUSINESS I

Prezentul Contract s-a încheiat astăzi, ............................, la sediul Societății AGENȚIA

DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL ORADEA (PROPRIETAR)                            REZIDENT,

PRIMAR

Societatea...............................................

ILIE BOLOJAN                                                .....................................

VIZAT JURIDIC, Director Executiv Direcția Juridică EUGENIA BORBEI

ADMINISTRATOR,

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA

DIRECTOR GENERAL

SILAGHI TEODORA ALINA

VIZAT JURIDIC, Consilier Juridic SEBASTIAN HEBRIȘTEAN

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

ANEXA......la Contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr...............

PROCESUL VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A TERENULUI EXISTENT ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I

Încheiat astăzi,..............

Între:

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul în

Oradea, str.Primăriei, Nr.3, parter, CUI RO 24734055 reprezentată de către prin ..........................,  având funcția de ......................................., în calitate de Administrator

Și Societatea..................................., cu sediul în cu sediul în loc............, strada...............

nr.

..............., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr............, având C.U.I ..............., reprezentată legal de................., cu funcția de Administrator în calitate de Rezident,

Se predă/se primește Terenul în suprafață de.............m.p. , situat în Parcul Industrial

Eurobusiness I, identificat prin Planul de amplasament anexat la Contractul de administare și de prestări servicii conexe nr........./........

Suprafața este delimitată prin ............. de  Unitatea ............ la ................ și

Unitatea.............la......................

Terenul se predă fără niciun fel de construcții edificate pe suprafața sa, fără arbori, arbuști sau vegetație care ar putea împiedică exploatarea normală a Terenului, precum și liber de orice sarcini, conform Extras C.F. nr...................- Oradea anexat.

Terenul va fi utilizat de către Rezident numai în conformitate cu prevederile Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr....../........... și ale Regulamentului de

Funcționare al Parcului Industrial Eurobusiness I, pe toată durata desfășurării activității acestuia în Parcul Industrial Eurobusiness I.

Administrator,                                                         Rezident,

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.       ....................

Anexa 2a)

CONTRACTUL-CADRU DE ADMINISTRARE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII CONEXE NR....

DIN DATA DE ..................

Art. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL ORADEA (Proprietarul Terenului), cu sediul în Oradea, Piața Unirii

nr. 1, cod 410100, Cod Fiscal 4230487, reprezentat de domnul Ilie Bolojan - Primar,

 • 1.2. Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în calitate de Societate Administrator a Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA I, având sediul în Municipiul Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, Județul Bihor, cod poștal 410209, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J5/2814/12.11.2008, CUI 24734055, cont nr. RO84 BTRL 0050 1202 P801 78XX deschis la Banca Transilvania, reprezentată de dna Silaghi Teodora Alina cu funcția de Director General, în calitate de ADMINISTRATOR, pe de o parte,

Și

 • 1.3. Societatea..........................................înființată în conformitate cu legile din România

cu sediul în loc......................, strada .................. nr................, Județul

.......................,    cod poștal ......................, Tel: .........................; Fax: ............................, e-mail: ................................., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.........../........../..........,   având C.U.I ...................,   cont IBAN nr.

......................................................deschis la................................................sucursala

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

...........................,  reprezentată legal de ................................., cu funcția de .................................., în calitate de REZIDENT al Parcului Industrial EUROBUSINESS I, pe de altă parte

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

 • Municipiul este proprietarul înregistrat al terenului având o suprafață de.............hectare,

situat în Oradea, Șoseaua Borșului, Județul Oradea, conform hărții atașate ca și Anexa 1 („Proprietatea”);

 • Proprietatea a fost transferată din proprietatea publică a Municipiului în proprietatea privată a Municipiului în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 985/2008;

 • Municipiul este acționarul majoritar al Administratorului, iar Municipiul și Administratorul au încheiat în data de 19 Noiembrie 2008 Contractul de Administrare nr. 196329 aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.1030/2008 cu modificările ulterioare;

 • În baza Ordinului 685/2008 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Administratorului i-a fost acordat titlul de parc industrial pentru Proprietate;

 • Parcul Industrial Oradea I funcționează sub directa gestionare și administrare a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.,

 • Rezidentul este o societate care activează în domeniul ...................................................................... și și-a exprimat intenția fermă (i) de a construi în incinta Parcului Industrial construcțiile necesare pentru desfășurarea activităților sale de .............................. și a oricăror altor activități conforme Legilor

aplicabile în materia parcurilor industriale, construcții care, pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, vor include orice clădiri, drumuri, țevi, rețele și alte elemente de infrastructură, care vor fi considerate necesare și conforme prevederilor legale de către Rezident (numite în mod colectiv "Construcțiile”) și (ii) și pentru a beneficia de serviciile oferite de Administrator;

 • Rezidentul a fost selectat în urma procedurii de NEGOCIERE DIRECTĂ conform.........................

 • Încheierea acestui Contract a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.................................

 • La data prezentului Contract, părțile au încheiat: (i) Contractul autentificat sub nr. ............../........................ de ..............................................................,    prin care Proprietarul a acordat Rezidentului dreptul de superficie asupra Unității ("Contractul de Superficie"), toate fiind încheiate în conformitate cu termenii și procedurile prevăzute de Legile aplicabile (astfel cum sunt definite mai jos) și de Regulament;

ÎN BAZA PREVEDERILOR:

 • ■ Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

 • ■ Regulamentului de Funcționare al Parcului Industrial Oradea I, aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.25/2009 și modificat prin Hotărârile Consiliului Local Oradea nr.511/2013, nr.768/2014, nr.722/19.11.2015, nr.933/26.10.2017, nr.321/27.03.2018, nr.543/24.05.2018 și nr.30/30.01.2019;

PĂRȚILE ÎNCHEIE PREZENTUL CONTRACT DE ADMINISTRARE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII CONEXE.

Art. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului Contract de Administrare și Prestări Servicii Conexe ("Contractul”)

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

îl reprezintă cedarea dreptului de folosință liniștită și netulburată asupra Infrastructurii Comune și a Infrastructurii Exclusive (astfel cum sunt definite mai jos) existente la orice moment în Parcul Industrial, precum și prestarea Serviciilor (astfel cum sunt definite mai jos), toate acestea în schimbul plății de către Rezident a Taxei de Administrare menționate la Art. V de mai jos.

 • 2.2. În temeiul prezentului Contract, Administratorul se obligă să asigure Rezidentului următoarele Servicii:

 • a) iluminatul public în spațiile comune;

 • b) salubrizarea și deszăpezirea spațiilor comune;

 • c) supravegherea accesului în Parcul Industrial și în spațiile comune, exceptând accesul în unități;

 • d) lucrările de întreținere și reparație ale căilor interioare de acces și ale trotuarelor aflate în folosința comună a rezidenților;

 • e) serviciile și lucrările de mentenanță, reparații și/sau modernizări asupra Infrastructurii Comune și a Infrastructurii Exclusive (astfel cum sunt definite mai jos), exceptând lucrările de intervenție, reparație și întreținere a infrastructurii de utilități/a părților din aceasta care sunt, conform legii, în exploatarea/administrarea/proprietatea exclusivă a furnizorilor de utilități.

 • f) alte servicii asupra cărora Administratorul și Rezidentul pot conveni, prin act adițional la prezentul Contract.

Prin „spații comune” părțile înțeleg toate spațiile care fac parte din Parcul Industrial și se află în folosința comună a tuturor rezidenților, cu excepția Unității și a unităților deținute de ceilalți rezidenți din Parcul Industrial.

În cazul în care Rezidentul cumpără Unitatea, în conformitate cu prevederile Contractului de Superficie, Administratorul și Rezidentul vor încheia un contract de administrare care va înlocui prezentul Contract și care va respecta conținutul contractului-cadru de administrare și de prestări servicii conexe, anexă la Regulament.

 • 2.3. Unitatea care face obiectul acestui Contract și al Contractului de Superficie este reprezentată de terenul care se află în proprietatea privată a Municipiului Oradea și în administrarea ADLO, fiind situată în Parcul Industrial și având următoarele elemente de identificare:

 • - Adresă: strada.............................., Oradea , Județul Bihor, România;

 • - Suprafață totală:.....................(.....................................) metri pătrați;

 • - Număr cadastral:....................

 • - Număr de carte funciară:..............................

Cartea Funciară nr........................... - Oradea în care este întăbulată Unitatea, respectiv

Planul de Amplasament sunt anexate la prezentul Contract ca și Anexele nr.2 și nr. 3 Unitatea este parte din terenul mai mare pe care este situat Parcul Industrial (respectiv din Proprietate).

 • 2.4. Unitatea va fi exploatată de către Rezident în vederea dezvoltării proiectului și desfășurării activităților descrise în Anexele nr.4 și nr.5 („Proiectul/Angajamentul de investiții”).                                                ’

 • 2.5. Prin “Unitate” părțile înțeleg partea integrantă a Proprietății reprezentată de parcela de teren aflată în folosința exclusivă și temporară a Rezidentului, care este conectată la

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E contact@adlo.ro

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea                                                                       T +4(0)0359.889.389

R084BTRL00501202P80178xx                                                                               F +4(0)0259.408.863

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter                                                                                 W www.adlo.ro

Infrastructură și în cadrul căreia Rezidentul desfășoară activități economice autorizate în mod corespunzător, într-un regim de facilități specifice, după caz, și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile parcurilor industriale.

 • 2.6. Unitatea este conectată la Infrastructură și este exploatată de către Rezident în vederea desfășurării activităților autorizate în cadrul Unității și a altor activități adiacente pentru care Rezidentul este autorizat, conform obiectului său de activitate și în concordanță cu obiectivele parcurilor industriale permise de lege.

 • 2.7. Prin “Infrastructură” părțile înțeleg ansamblul de construcții, instalații, sisteme de Alimentare cu energie electrică și termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, parcările, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul Parcului Industrial, care se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului.

 • 2.8. Prin “Infrastructură Comună” părțile înțeleg partea integrantă din Infrastructura constând în ansamblul de construcții, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, parcările, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul Parcului Industrial care se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului și care este destinată folosinței comune de către toți rezidenții Parcului Industrial, inclusiv de către Rezident.

 • 2.9. Prin “Infrastructură Exclusivă” părțile înțeleg partea integrantă din Infrastructură constând în ansamblul de construcții, instalații, sistemele de alimentare cu energie electrică și termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații din perimetrul Parcului Industrial care - la data intrării în vigoare a prezentului Contract, precum și la orice moment ulterior - se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea / exploatarea Administratorului, și care este aferentă exclusiv Unității și este în folosința exclusivă a Rezidentului.

Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, în scopul prezentului Contract, orice elemente de infrastructură instalate sau construite de către Rezident (inclusiv infrastructura construită sau instalată de terțe părți în numele sau pe seama Rezidentului, pe cheltuiala acestuia din urmă), pe Unitate va fi considerată parte a Construcțiilor și nu a Infrastructurii Exclusive, astfel cum este definită în această clauză.

Art. III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata Contractului este de 25 (douăzecișicinci) ani, începând cu data semnării prezentului Contract („Durata”).

Art. IV. DECLARAȚIILE PĂRȚILOR

 • 4.1. Administratorul, prin prezentul Contract declară, pe propria răspundere, și garantează următoarele:

  • 4.1.1. La data semnării acestui Contract, Administratorul are în mod legal drepturile de proprietate și administrare asupra Terenurilor (“Unității”) și are astfel dreptul legal de a transmite Rezidentului drepturile și de a-și asuma față de Rezident obligațiile prevăzute în prezentul Contract.

  • 4.1.2. Titlul asupra Parcului Industrial acordat pe baza Ordinului 685/2008 al Ministrului Delegat pentru Administrație, modificat prin Ordinul nr.902/2016 al M.D.R.A.P., a fost obținut în mod legal și, la data semnării acestui Contract, titlul asupra parcului industrial este în vigoare, nu a fost retras și nu există motive pentru o astfel de retragere.

  • 4.1.3. Terenul nu face și nu a facut obiectul vreunui antecontract sau contract privind înstrăinarea acestuia sub orice formă sau al vreunui contract de orice fel prin care s-ar constitui în favoarea unei terțe persoane orice drepturi sau interese în legătură cu Terenul.

  • 4.1.4. La data semnării, terenul nu constituie și nici nu a constituit obiectul vreunei cereri sau pretenții de restituire sau revendicare și nici al unui litigiu judecătoresc sau administrativ.

  • 4.1.5. Terenul nu este grevat de nicio sarcină (inclusiv, fără a se limita la ipotecă, privilegiu, servitute) constituită în favoarea vreunei terțe persoane.

  • 4.1.6. Terenul nu este scos din circuitul civil și nu face obiectul vreunei proceduri de declarare a utilității publice, premergătoare exproprierii sau al altui interes public.

  • 4.1.7. Terenul nu prezintă niciun fel de contaminare care să contravină regulilor în vigoare de ocrotire a mediului înconjurător.

  • 4.1.8. Terenul, conform avizelor operatorilor de rețele de utilități din zonă, este liber de orice obstacole ascunse, care ar putea împiedica Rezidentul să realizeze Proiectul propus, incluzând dar nelimitându-se la canale colectoare, canalizări, țevi, guri de canal, rigole, conducte, conducte principale, cursuri de apă, tuneluri, fire și orice alte tipuri de conducte.

  • 4.1.9. Regimul urbanistic al Terenului este guvernat de Planul de Urbanism Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.670/2009 (Anexa nr.9).

  • 4.1.10. Terenul are acces la drumurile publice și nu este necesară constituirea unor servituți de trecere în favoarea Terenului.

  • 4.1.11. Prezentul Contract a fost încheiat în mod corespunzător și valabil de către Administrator și constituie obligația legală, valabilă și angajantă, care poate fi pusă în executare împotriva acestuia, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract.

  • 4.1.12. Încheierea, predarea și executarea prezentului Contract nu încalcă sau nu contravin și nu vor încălca sau contraveni niciunei prevederi a vreunei Legi aplicabile sau a oricărui alt act sau document la care Administratorul este parte sau de care este ținut. Ori de câte ori termenul ”Legi” este utilizat în prezentul Contract, se va considera că acesta include orice norme emise de orice autoritate sau organism public care deține prerogative de putere publică, precum și orice decizie a oricărei instanțe de judecată, care este obligatorie pentru toate subiectele sau, după caz, care sunt obligatorii pentru sau privesc (doar) părțile prezentului Contract.

  • 4.1.13. Are capacitatea, puterea și autorizarea depline și a efectuat toate demersurile necesare, de natură corporativă sau de altă natură, pentru a încheia, preda și executa în mod corespunzător prezentul Contract și fiecare document care urmează a fi încheiat în legătură cu acesta.

  • 4.1.14. Este o societate având forma juridică menționată mai sus și fiind constituită în mod valabil și organizată în mod corespunzator în baza legilor din România, având autoritatea de a-și desfășura activitatea în forma actuală.

  • 4.1.15. Administratorul nu este în insolvență și nu face obiectul unor proceduri care ar putea duce în orice mod la dizolvarea acesteia. Administratorul nu face obiectul unor proceduri de dizolvare, lichidare, administrare judiciară sau faliment ori al unei hotărâri sau cereri de dizolvare, lichidare, faliment sau administrare judiciară și nicio procedură de acest fel nu este în curs de desfășurare sau nu se intenționează a fi desfășurată împotriva Administratorului.

  • 4.1.16. Orice informații și documente furnizate înainte de semnarea prezentului Contract Rezidentului sunt reale, exacte, complete și nu induc în eroare. Nu există circumstanțe sau informații cunoscute care, dacă ar fi aduse la cunoștința Rezidentului, ar putea în mod rezonabil să-l determine pe Rezident să reconsidere încheierea prezentului Contract conform termenilor și condițiilor din prezentul și/sau dezvoltarea Proiectului.

 • 4.2. Rezidentul declară, pe propria răspundere și garantează următoarele:

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

 • 4.2.1. Este o societate legal organizată, funcționând în mod valabil potrivit legilor române și are capacitatea juridică necesară pentru a folosi si exploata Unitatea și pentru a realiza Construcțiile în vederea dezvoltării activităților sale economice.

 • 4.2.2. Activitățile de producție și/sau serviciile pe care Rezidentul le va desfășura pe Unitate respectă integral cerințele legale referitoare la protecția mediului și nu vor crea nicio contaminare a mediului care să depășească limitele impuse de legislația română în vigoare. Rezidentul se obligă să obțină toate avizele, permisele sau autorizațiile ori acordurile necesare pentru activitățile pe care le va desfășura.

 • 4.2.3. Prezentul Contract și Actul de Constituire a Dreptului de Superficie au fost încheiate în mod corespunzător și valabil de către Rezident și constituie obligații legale, valabile și angajante, care pot fi puse în executare împotriva acestuia, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract și din Actul de Constituire a Dreptului de Superficie.

 • 4.2.4. Are capacitatea juridică, economică și tehnică pentru a încheia și executa întocmai acest Contract și pentru a-și îndeplini toate obligațiile contractuale.

 • 4.2.5. Societatea .......................................... și-a asumat realizarea investiției propuse de

către Rezident în Parcul Industrial conform Ofertei nr.............../.....................

 • 4.2.6. Informațiile/documentele prezentate și asumate în cadrul procedurii de negociere directă și în documentele de identificare sunt complete și reale.

 • 4.2.7. Încheierea, predarea și executarea prezentului Contract nu încalcă sau nu contravin și nu vor încălca sau contraveni niciunei prevederi a vreunei Legi aplicabile sau a oricărui alt act sau document la care Rezidentul este parte sau de care este ținut. Ori de câte ori termenul ”Legi” este utilizat în prezentul Contract, se va considera că acesta include orice norme emise de orice autoritate sau organism public care deține prerogative de putere publică, precum și orice decizie a oricărei instanțe de judecată, care este obligatorie pentru toate subiectele sau, după caz, care sunt obligatorii pentru sau privesc (doar) părțile prezentului Contract.

 • 4.2.8. Rezidentul nu este în insolvență și nu face obiectul procedurilor de dizolvare, lichidare, administrare judiciară sau faliment ori al unei hotărâri, cereri de dizolvare, lichidare, faliment sau administrare judiciară, și nicio procedură de acest fel nu este în curs de desfășurare sau nu se cunoaște că se intenționează a fi desfășurată împotriva Rezidentului.

 • 4.2.9. Nu există niciun act administrativ, nicio hotărâre judecătorească și niciun contract sau orice alt tip de act juridic implicând Rezidentul și care are sau ar putea avea ca efect interzicerea sau împiedicarea practicilor de afaceri curente sau viitoare ale Rezidentului, inclusiv interzicerea sau împiedicarea executării obligațiilor contractuale asumate față de Administrator prin prezentul Contract.

 • 4.2.10. Orice încălcare de către Rezident a obligațiilor legale privind protecția mediului va atrage răspunderea acestuia. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, Rezidentul nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio încălcare de către terțe părți a obligațiilor legale privind protecția mediului.

 • 4.2.11. Orice informații și documente furnizate de către Rezident înainte de semnarea prezentului Contract Administratorului sau oricăror afiliați ai acestuia, consultanți sau altor persoane desemnate de către aceștia, sunt reale, exacte, complete și nu induc în eroare. Nu există circumstanțe sau informații cunoscute care, dacă ar fi aduse la cunoștința Administratorului, ar putea în mod rezonabil să determine Administratorul să reconsidere încheierea prezentului Contract conform termenilor și condițiilor prevăzute de prezentul.

 • 4.2.12. Fiecare parte declară că, la data acestui Contract, declarațiile și garanțiile date de respectiva parte în prezentul sunt complete, exacte și nu induc în eroare și este de acord că respectivele declarații și garanții vor fi considerate a fi date la orice moment din întreaga durată de existență prezentului Contract.

 • 4.2.13. În cazul în care oricare dintre părți va lua cunoștință în viitor de orice aspecte care pot conduce la inexactitatea sau inaplicabilitatea oricăreia din sau a tuturor declarațiilor și garanțiilor din prezentul, va informa în mod prompt celelalte părți despre aceasta.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

Art. V. PREȚUL ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

 • 5.1. În schimbul Serviciilor și a dreptului de folosință asupra Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive, Rezidentul va achita Taxa de Administrare în cuantum de 0,50 (zero-virgulă-cincizeci) Euro/mp/an, plus T.V.A. Taxa de administrare se va achita semestrial, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii facturii.

Taxa de Administrare se calculează prin raportare la întreaga suprafață a Unității, respectiv la ....................m.p.

Taxa de Administrare se va percepe de către Administrator începând de la data semnării prezentului Contract.

 • 5.2. Plata se va face prin transfer bancar, pe baza unei facturi emise de către Administrator la data stabilită de părți, în contul nr.RO84 BTRL 0050 1202 P801 78XX deschis la Banca Transilvania.

 • 5.3. Facturile fiscale reprezentând contravaloarea Taxei de Administare se emit la începutul fiecărui semestru, iar sumele prevăzute la Articolul 5.1. se achită în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea de către Rezident a facturilor.

Data primirii facturii se consideră data ridicării facturii de către Rezident de la sediul Administratorului sau data transmiterii facturii prin fax sau poștă electronică. Facturile vor fi emise în Lei, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, valabil la data emiterii facturii.

 • 5.4. În cazul neplății Taxei de administrare în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii facturii, Rezidentul datorează Administratorului penalități de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la data plății efective și integrale, procent aplicat asupra sumei în Lei datorate. Penalitățile se datorează începând cu ziua următoare celei în care a expirat termenul de plată. Totalul penalităților pentru întârziere nu poate depăși cuantumul asupra căruia sunt calculate.

 • 5.5. Taxa de administrare va fi actualizată anual cu rata inflației în Zona Euro, categoria Servicii, așa cum este comunicată de Banca Centrală Europeană.

 • 5.6. Pe lângă plata Taxei de Administrare către Administrator, Rezidentului îi revine și obligația de a plăti lunar/la scadență prețul utilităților și al serviciilor aferente de care beneficiază în mod direct și exclusiv din partea unor terțe persoane, cu titlu exemplificativ (dar nu limitativ) incluzând furnizarea apei, a energiei electrice, a energiei termice, a gazelor naturale, a serviciilor de canalizare și de furnizare a altor utilități și/ori contravaloarea altor cheltuieli de mentenanță comune și/sau individuale, după caz, conform contractelor de furnizare/de prestare a serviciilor de utilități încheiate în nume propriu de către Rezident cu furnizorii/operatorii de servicii licențiați.

Art. VI. DREPTURILE PĂRȚILOR

 • 6.1. Rezidentul are următoarele drepturi:

  • 6.1.1. De a exploata Unitatea în mod direct, pe riscul său, pe răspunderea și pe cheltuiala sa.

  • 6.1.2. De a beneficia de folosința și posesia liniștită și utilă asupra Unității, astfel cum este prevăzut În Legile aplicabile și în Contractul de Superficie, de dreptul de a-i fi acordat accesul adecvat la drumurile publice în scopul dezvoltării Proiectului, al utilizării și al accesului la Unitate, precum și dreptul de a folosi Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă, cu diligența unui bun proprietar, astfel încât să nu o degradaze sau deterioreze și, exceptând uzura normală, să o mențină în starea existentă la momentul încheierii prezentului

   contact@adlo.ro


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

Contract.

 • 6.1.3. De a beneficia de folosința și posesia liniștită și utilă asupra Terenului și de a-i fi acordat dreptul adecvat de acces la drumurile publice în scopul dezvoltării Proiectului, al utilizării și accesului la Teren.

 • 6.1.4. Rezidentul va avea dreptul preferențial de a cumpăra Unitatea, astfel cum este prevăzut în Legile aplicabile și în Contractului de Superficie.

 • 6.1.5. De a beneficia de scutirile de la plata impozitelor pe clădiri și pe terenuri, după caz, potrivit Codului Fiscal, precum și de alte facilități prevăzute de Legile aplicabile, în conformitate cu procedurile prevăzute de acestea, Legea Parcurilor Industriale și Legile care reglementează procedurile privind ajutoarele de stat, după caz.

 • 6.1.6. Rezidentul este conștient de faptul că, pentru a beneficia de aceste scutiri, ar trebui să respecte anumite proceduri (inclusiv, dar fără a se limita la depunerea unei cereri către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) înainte de începerea construcției, astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 și în alte acte normative/hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea, aflate în vigoare la data cererii, precum și în orice alte Legi aplicabile.

 • 6.1.7. De a fi notificat în legătură cu orice modificare preconizată a Regulamentului și a oricăror altor reglementări care vor fi emise de către Administrator din timp în timp, în conformitate cu Legea Parcurilor Industriale.

 • 6.2. Administratorul are următoarele drepturi:

  • 6.2.1. De a încasa Taxa de Administrare și orice alte sume de bani datorate de către Rezident, precum și penalitățile de întârziere aferente, după caz.

  • 6.2.2. De a emite regulamente obligatorii pentru rezidenții Parcului Industrial, inclusiv pentru Rezident, în activitatea de gestionare și de administrare a Parcului Industrial.

  • 6.2.3. De a inspecta Unitatea, de a verifica stadiul și modul de realizare a Proiectului propus și modul de respectare a obligațiilor asumate de către Rezident prin prezentul Contract. Rezidentul va fi informat în scris cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de inspecție. Respectivele Inspecții vor fi realizate la ore rezonabile (în timpul zilelor lucrătoare) și pe o durată de timp rezonabilă, în strictă legătură cu aspectele și zonele Unității și ale Construcțiilor, care trebuie inspectate, în mod rezonabil, în scopul prevăzut în prezentul Art. 6.2.3. Rezidentul are dreptul să limiteze orice inspecție care ar putea afecta desfășurarea activității acestuia sau care ar privi zone sau aspecte care pot fi considerate de către Rezident drept confidențiale sau chestiuni ce țin de siguranță și securitate.

  • 6.2.4. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, părțile la acest Contract au, în raport cu obiectul prezentului Contract, toate celelalte drepturi prevăzute de Legile aplicabile și prezentul Contract.

  • 6.2.5. De a beneficia de un drept de preemțiune cu privire la Construcții, care va fi notat în Cartea Funciară, pentru întreaga perioadă de funcționare în Parcul Industrial EUROBUSINESS I Oradea.                           ’

Art. VII.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 7.1. Rezidentul are următoarele obligații:

  • 7.1.1. Să folosească Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă, după caz, cu diligența unui bun proprietar, să nu le degradeze sau deterioreze, astfel încât, cu excepția uzurii normale, să le mențină în starea existentă la momentul încheierii prezentului Contract, precum și cu respectarea prezentul Contract, a Legii, a Regulamentului și a altor regulamente obligatorii adoptate de către Administrator în conformitate cu Legea și prezentul Contract.

  • 7.1.2. Până la expirarea, rezilierea sau încetarea în orice mod a prezentului Contract, să nu

Cesioneze terților, total sau parțial, dreptul de folosință asupra Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive și să nu schimbe destinația sau natura activității/activităților desfășurate pe Unitate, altfel decât în condițiile prevăzute în prezentul Contract.

 • 7.1.3. Să desfășoare în Parcul Industrial exclusiv activitățile autorizate și acceptate de către Administrator conform Legii Parcurilor Industriale și Regulamentului, precum și oricăror altor Legi aplicabile.

 • 7.1.4. Să plătească Taxa de Administrare și orice alte eventuale sume de bani datorate de către Rezident Administratorului în temeiul prezentului Contract, inclusiv penalitățile aferente, în cuantumul și la termenele prevăzute la Art.V.

 • 7.1.5. Pe tot parcursul executării lucrărilor de construcție destinate realizării Proiectului, precum și pe întreaga Durată, Rezidentul va păstra integritatea spațiilor comune din incinta Parcului Industrial, precum căile comune de acces, spațiile verzi etc.

 • 7.1.6. În cazul producerii unor pagube din culpa Rezidentului, acesta va răspunde față de persoanele care au suferit un prejudiciu din cauza acestuia, în concordanță cu dispozițiile Legilor aplicabile.

 • 7.1.7. Să obțină toate avizele și autorizațiile prevăzute în legislația în vigoare pentru desfășurarea activității.

 • 7.1.8. Toate cheltuielile necesare pentru realizarea Proiectului vor fi suportate în întregime de către Rezident, inclusiv toate taxele legale pentru obținerea autorizației de construire și a avizelor necesare.

 • 7.1.9. Să respecte toate obligațiile privind cerințele tehnice prevăzute de legislația în vigoare privind protecția mediului, inclusiv cele prevăzute în Anexa reprezentată de Declarația privind problemele de mediu (Anexa 7), precum și cele privind acordul rezidenților vecini pentru funcționarea Unității, în măsura în care acesta este necesar în conformitate cu Legile aplicabile.

 • 7.1.10. Să respecte normele de protecție a muncii și P.S.I. în desfășurarea activității proprii pentru care este autorizat.

 • 7.1.11. Să nu efectueze niciun fel de modificări asupra Infrastructurii, exceptând lucrările necesare finalizării și operării investiției.

 • 7.1.12. Să respecte regulile de circulație în cadrul Parcului Industrial, elaborate de Administrator, în concordanță cu Legile aplicabile și prezentul Contract.

 • 7.1.13. Să respecte normele de protecție a muncii și P.S.I. în desfășurarea activității proprii pentru care este autorizat.

 • 7.1.14. Să respecte orice alte obligații derivând din regulamentele elaborate de către Municipiul Oradea/Administrator, în condordanță cu Legile aplicabile și prezentul Contract, și care sunt aplicabile raporturilor juridice născute între rezidenți și Administrator.

 • 7.1.15. Să execute din fonduri proprii lucrările de racordare la rețelele tehnico-edilitare de la limitele Unității la locațiile specificate și să plătească, la scadență, contravaloarea serviciilor de care Rezidentul beneficiază în mod direct și exclusiv și care pot avea ca obiect (dar fără a fi limitate la) furnizarea apei, a energiei electrice, energiei termice, a gazelor naturale, a serviciilor de canalizare și de furnizare a altor utilități și/ori contravaloarea altor cheltuieli de mentenanță comune și/sau individuale, după caz, conform prezentului Contract și/sau contractelor de furnizare/de prestare a serviciilor de utilități încheiate în nume propriu de către Rezident cu proprii furnizori/operatori de servicii autorizați, toate în concordanță cu necesitățile exprese ale Rezidentului.

 • 7.1.16. Să execute din fondurile proprii lucrările de amenajare pentru suprafața de teren neconstruită.

 • 7.1.17. Să evite împiedicarea sau tulburarea folosinței unităților de către proprietarii sau deținătorii unităților învecinate.

 • 7.1.18. În situația în care Rezidentul a cumpărat Unitatea conform termenilor și condițiilor din Contractul de Superficie, să încheie cu Administratorul - concomitent cu data transmiterii dreptului de proprietate asupra Unității - un nou contract de administrare și de servicii conexe, având conținutul-cadru anexă la Regulament.

  prestări


contact@adlo.ro

 • 7.1.19. Neprezentarea Rezidentului, în termen de 10 (zece) zile de la cumpărarea Unității, la administrația Parcului Industrial în vederea semnării contractului de administrare prevăzut la Art. 7.1.18. de mai sus, atrage dupa sine plata de către proprietar a unor penalități în valoare de 300 Euro/zi lucrătoare de întârziere și poate duce la pierderea facilităților specifice funcționării în cadrul Parcului Industrial, facilități de care beneficiază sau ar putea beneficia, dacă astfel este prevăzut de Legile aplicabile. Penalitățile vor fi calculate până la data încheierii contractului de administrare menționat, cu Administratorul.

 • 7.1.20. Rezidentul are obligația de a nu cesiona terților, total sau parțial, drepturile și obligațiile constituite în favoarea sa prin prezentul Contract.

 • 7.2. Administratorul are următoarele obligații:

  • 7.2.1. Să asigure și să susțină în mod deplin și să nu deranjeze sau să nu împiedice în orice mod exercitarea de către Rezident a drepturilor sale născute din prezentul Contract și din Contractul de Superficie.

  • 7.2.2. Să-i asigure Rezidentului accesul continuu, direct, deplin și neîngrădit de la Unitate la rețeaua de drumuri naționale, corespunzătoare transportului cu autovehicule de orice tip, precum și la toate drumurile de acces din cadrul Parcului Industrial (cu excepția celor situate în interiorul unităților folosite/deținute in mod exclusiv de alți rezidenți ai Parcului Industrial).

  • 7.2.3. Să asigure Rezidentului accesul către sau de la Proiectul propus și realizat atât pentru personalul propriu, cât și pentru mijloacele proprii de transport.

  • 7.2.4. Să asigure posibilitatea de conectare a Rezidentului la rețelele de utilițăti publice existente (apă, canalizare, electricitate, energie termică etc) la limitele Unității. Unitatea are acces la drumul public, iar lucrările de introducere a rețelelor de utilități sunt în curs de execuție.

  • 7.2.5. Să depună diligențele necesare finalizării lucrărilor de introducere a rețelei de utilități publice, executate de către Municipiul Oradea.

  • 7.2.6. Administratorul va asigura accesul operațional permanent al Rezidentului la Unitate.

  • 7.2.7. Să încheie, numai cu respectarea Legilor în vigoare, contracte comerciale cu furnizorii primari de utilități, și să își execute în mod corespunzător obligațiile derivând din acestea, exceptând situațiile în care actele normative în vigoare impun încheierea acestor contracte direct cu Rezidentul, în numele și pe seama acestuia.

  • 7.2.8. Să nu permită și să se asigure că nu li se va permite rezidenților din zona Parcului Industrial și/sau altor terți să prejudicieze dreptul Rezidentului să folosească Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă.

  • 7.2.9. Să-l informeze pe Rezident cu privire la iminenta începere a oricărei lucrări la Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă, cu cel puțin 15 zile anterioare datei execuției, exceptând cazurile de avarie sau cele care impun intervenția urgentă a Administratorului și/sau a prestatorului de servicii/furnizorului de utilități, situație în care Administratorul îl va anunța pe Rezident imediat, prin orice mijloc de comunicare (e-mail, fax, telefon).

  • 7.2.10. Să-l informeze pe Rezident cu privire la execuția unor lucrări care i-au fost comunicate și care vor fi executate de către rezidenții Parcului Industrial.

  • 7.2.11. Să monitorizeze și să întreprindă demersurile necesare către furnizorii de utilități în vederea efectuării întreținerii și reparațiilor la infrastructura de utilități aflată în exploatarea/administrarea/proprietatea exclusivă a acestora.

  • 7.2.12. Să respecte și să monitorizeze respectarea întocmai a principiilor referitoare la egalitatea de tratament pentru toți rezidenții Parcului Industrial, la neimplicarea Administratorului în practici abuzive împotriva rezidenților Parcului Industrial, la obligativitatea respectării de către rezidenții Parcului Industrial a regulamentelor interne, precum și a principiului referitor la stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman local sau regional.

  • 7.2.13. Să efectueze lucrările și serviciile de mentenanță, reparații și/sau modernizări, după caz, asupra Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive, astfel încât să

   asigure

   contact@adlo.ro +4(0) 0359.889.389

   +4(0) 0259.408.863 www.adlo.ro


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

Rezidentului folosința normală asupra Unității, Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive.

 • 7.2.14. Să nu execute nicio lucrare sau activitate în interiorul Parcului Industrial care ar afecta, perturba sau limita în orice mod drepturile constituite în favoarea Rezidentului în baza prezentului Contract și a Contractului de Superficie, exceptând lucrările de intervenție cu caracter urgent sau cele de mentenanță necesare.

 • 7.2.15. Să furnizeze la timp și în mod corespunzător serviciile în conformitate cu Legile aplicabile și la cele mai înalte standarde de expertiză, competențe, atenție, diligență și precauție care sunt așteptate de la un administrator și proprietar diligent.

 • 7.2.16. Municipiul Oradea, la rândul său, va asigura accesul adecvat la infrastructura publică din cadrul și din jurul Parcului Industrial, care se află prin orice modalitate în administrarea sau în proprietatea Municipiului Oradea și care este necesară pentru folosința și accesul adecvat la Unitate, și se va asigura că respectiva infrastructură este menținută în permanență în stare bună de funcționare.

 • 7.2.17. Administratorul va asista Rezidentul, în cea mai mare măsură permisă de Legile aplicabile, cu toate informațiile și sprijinul necesar în vederea obținerii tuturor facilităților prevăzute de Legile aplicabile, precum și toate avizele, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru dezvoltarea și funcționarea legală a Proiectului.

 • 7.2.18. Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile au, în legătură cu obiectul acestui Contract, orice alte obligații prevăzute de Legile aplicabile, Regulament și prezentul Contract.

Art. VIII. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI

8.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile implicate.

Art. IX. MODIFICAREA, REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 9.1. Prezentul Contract poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor părților, prin act adițional.

 • 9.2. Prezentul Contract va înceta fără intervenția instanței, precum și fără îndeplinirea vreunei alte formalități în oricare din următoarele cazuri:

  • 9.2.1. Prin simpla notificare adresată de Administrator Rezidentului, în situația în care:

 • a) Rezidentul nu plătește Taxa de Administrare în termen de 90 (nouăzeci) zile lucrătoare de

la data primirii facturii de către Rezident;

 • b) Rezidentul nu respectă oricare dintre obligațiile care îi incumbă conform prezentului Contract și nu remediază această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) zile de la data primirii notificării scrise trimise de Administrator, prin care este semnalată încălcarea împreună cu suficiente detalii sau în orice alt termen (mai lung sau mai scurt) care este necesar în mod rezonabil pentru remedierea încălcărilor, având în vedere circumstanțele obiective de la data notificării;

 • c) Rezidentul a încălcat Contractul de Superficie și Administratorul a încetat acest din urmă contract ca urmare a respectivei încălcări, în conformitate cu prevederile acestuia;

 • d) în situația în care Rezidentul încalcă prevederile cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Oradea I (anexat) și/sau în Legea nr.186/2013 privind constituirea și

funcționarea parcurilor industriale și nu remediază această situație într-un termen de 90 (nouăzeci) zile de la data la care a fost notificat în acest sens de către Administrator.

 • 9.2.2. Prin simpla notificare adresată Administratorului de către Rezident, în situația în care:

 • a) Administratorul nu respectă oricare dintre obligațiile prevăzute în prezentul Contract și nu remediază această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) zile de la data notificării scrise trimise de către Rezident, prin care este semnalată încălcarea sau în orice alt termen (mai lung sau mai scurt) care este necesar în mod rezonabil pentru remedierea încălcărilor, având în vedere circumstanțele obiective de la data notificării;

 • b) Administratorul a încălcat Contractul de Superficie, iar Rezidentul este îndreptățit să înceteze acest contract, în conformitate cu termenii acestuia;

 • c) Titlul de parc industrial acordat Administratorului încetează, este revocat sau anulat.

 • 9.2.3. Prezentul Contract încetează de drept fără nicio formalitate prealabilă și fără intervenția instanței, în cazul in care Rezidentul își încetează activitatea în Parcul Industrial, ca urmare a încetării Contractului de Superficie sau pentru orice alt motiv și nu a dobândit până la acea dată dreptul de proprietate asupra Unității.

 • 9.3. Prezentul Contract încetează automat dacă Unitatea este transferată în deplina proprietate a Rezidentului, la momentul încheierii noului contract de administrare, menționat la Art.7.1.18.                                                                                       ’

 • 9.4. Prezentul Contract încetează la data când Durata expiră, în cazul în care nu a fost prelungită cu acordul părților, prin act adițional la Contract.

 • 9.5. Contractul va înceta de drept (în temeiul legii) în cazul în care Rezidentul și/sau Administratorul intră în procedura falimentului, procedura dizolvării sau procedura lichidării, în conformitate cu Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Art. X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 10.1. Părțile înțeleg să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract cu bună-credință și diligența cerută unui bun proprietar sau, după caz, a unui profesionist care acționează în mod obișnuit în domeniul de activitate al părților.

 • 10.2. Pentru încălcarea prezentului Contract, declarații eronate, neexecutarea, executarea necorespunzătoare, cu întârzieri și/sau parțială a obligațiilor contractuale asumate, partea în culpă datorează celeilalte/celorlalte părți despăgubiri.

 • 10.3. Orice plată făcută de către Rezident către Administrator se va imputa mai întâi asupra datoriilor scadente, în ordinea scadențelor acestora, începând cu cele mai vechi, potrivit regulilor prevăzute în Codul Civil.

Art. XI. FORȚA MAJORĂ

 • 11.1. În sensul acestui Contract, pot constitui cazuri de forță majoră: cutremure, inundații, incendii, războaie, revolte, greve, embargouri și alte astfel de împrejurări care pot fi asimilate acestora, precum și orice împrejurare în mod rezonabil imprevizibilă și în mod rezonabil

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E contact@adlo.ro

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea                                                                       T +4(0)0359.889.389

R084BTRL00501202P80178xx                                                                               F +4(0)0259.408.863

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter                                                                                 W www.adlo.ro

insurmontabilă și exterioară activității părților și a agenților lor autorizați și care pune partea care invocă cazul de forța majoră în imposibilitatea obiectivă de a-și executa sarcinile ce-i revin.

 • 11.2. Forța majoră exonerează partea care o invocă de orice răspundere.

 • 11.3. Partea afectată de cazul de forță majoră are obligația de a informa în scris cealaltă parte în legătură cu noile împrejurări în cel mult 15 zile de la apariția acestora, oferind dovezi în acest sens.

 • 11.4. Niciuna din părți nu va fi ținută responsabilă pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a prezentului Contract, în cazul în care neexecutarea sau executarea cu întârziere se datorează unor cauze care nu au putut fi controlate în mod rezonabil de aceasta.

Art. XII. LITIGII

 • 12.1. Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

 • 12.2. Orice dispută între părțile prezentului Contract se va soluționa de către părți în mod amiabil, inițial prin discuții directe.

 • 12.3. Orice dispută născută din sau în legătură cu prezentul Contract (care nu este soluționată amiabil) va fi soluționată de instanțele competente.

Art. XIII. COMUNICĂRI 13.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris. 13.2. Comunicările între părți se pot face prin scrisoare, fax sau e-mail, cu condiția solicitării confirmării scrise a primirii comunicării. 13.3. Toate comunicările vor fi trimise la următoarele adrese, sau la orice alte adrese comunicate de către una din părți celorlalte, ulterior semnării prezentului Contract:

Către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Către

În atenția: Silaghi Teodora Alina                                    În atenția:.............................

Adresa: Strada Primăriei nr. 3, parter,                                 Adresa:Strada

nr

Oradea, Județul Bihor                                               ..............., Jud..............

Fax: 0259/408.863                                                           Fax:......................

E-mail: contact@.adlo.ro                                                               E-mail:

Art. XIV. DISPOZIȚII FINALE

 • 14.1. Toate părțile se obligă prin prezentul Contract, să respecte toate Legile în executarea Contractului.

În cazul în care o clauză a prezentului Contract va fi declarată nulă sau va fi anulată, clauzele rămase valide își vor produce, în continuare, efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea declarată nulă sau anulată reprezintă o condiție esențială a prezentului Contract. În toate cazurile, părțile vor agrea cu bună credință prevederi (valide) înlocuitoare care să fie din punct de vedere comercial cât mai apropiate cu putință de cele declarate nule sau anulate, cu excepția (în situația în care acestea sunt condiții esențiale) cazului în care oricare dintre părți decide să înceteze unilateral prezentul Contract și să aplice în mod corespunzător Art.9.2.1. sau Art.9.2.2. din prezentul Contract.

 • 14.2. Părțile convin că toate informațiile referitoare la termenii și clauzele acestui Contract, precum și toate informațiile p e care o parte le primește de la celelalte părți pe parcursul executării acestui Contract, sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu divulge

terților fără acordul prealabil expres al celorlalte părți nicio asemenea informație, înainte și pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data încetării prezentului Contract. Sunt exceptate de la aplicarea prezentei clauze de confidențialitate informațiile care trebuie dezvăluite către public sau orice autoritate competentă, conform Legii.

 • 14.3. Părțile vor furniza cu buna-credință informațiile ulterioare, indiferent de suport, și vor încheia documentele și actele, precum și vor lua măsurile necesare pentru a da efecte depline clauzelor prezentului Contract.

 • 14.4. Următoarele Anexe menționate în prezentul Contract fac parte integrantă din Contract și se semnează/se atașează în același număr de exemplare ca și Contractul:

 • - Anexa 1 - Proprietatea

 • - Anexa 2 - Cartea funciară

 • - Anexa 3 - Planul de amplasament

 • - Anexa 4 - Proiectul

 • - Anexa 5 - Angajamentele de investiții asumate de Rezident

 • - Anexa 6 - Angajamentele asumate de Rezident referitoare la personalul angajat

 • - Anexa 7 - Declarația Rezidentului privind problemele de mediu

 • - Anexa 8 - Procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului

 • - Anexa 9 - Planul Urbanistic Zonal

 • - Anexa 10 - Regulamentul de Funcționare al Parcului Industrial EUROBUSINESS I

Prezentul Contract s-a încheiat astăzi, ............................, la sediul Societății AGENȚIA

DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL ORADEA (PROPRIETAR)                            REZIDENT,

PRIMAR

Societatea...............................................

ILIE BOLOJAN                                                .....................................

VIZAT JURIDIC, Director Executiv Direcția Juridică EUGENIA BORBEI

ADMINISTRATOR,

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA

DIRECTOR GENERAL

SILAGHI TEODORA ALINA

VIZAT JURIDIC,

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro

Consilier Juridic

SEBASTIAN HEBRIȘTEAN

ANEXA......la Contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr.

PROCESUL VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A TERENULUI EXISTENT ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I

Încheiat astăzi,

Între:

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul în

Oradea, str.Primăriei, nr.3, parter, CUI RO 24734055 reprezentată de către prin

..........................,  având funcția de .......................................,  în calitate de

Administrator Și


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

Societatea..................................., cu sediul în cu sediul în loc............, strada...............

nr.

..............., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr............, având C.U.I ..............., reprezentată legal de................., cu funcția de Administrator în calitate de Rezident,

Se predă/se primește Terenul în suprafață de.............m.p. , situat în Parcul Industrial

Eurobusiness I, identificat prin Planul de amplasament anexat la Contractul de administare și de prestări servicii conexe nr........./........

Suprafața este delimitată prin ............. de  Unitatea ............ la ................ și

Unitatea.............la......................

Terenul se predă fără niciun fel de construcții edificate pe suprafața sa, fără arbori, arbuști sau vegetație care ar putea împiedică exploatarea normală a Terenului, precum și liber de orice sarcini, conform Extras C.F. nr...................- Oradea anexat.

Terenul va fi utilizat de către Rezident numai în conformitate cu prevederile Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr. /........... și ale Regulamentului de

Funcționare al Parcului Industrial Eurobusiness I, pe toată durata desfășurării activității acestuia în Parcul Industrial Eurobusiness I.

Administrator,                                                         Rezident,

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. .............................

Anexa 2b)

CONTRACTUL- CADRU DE ADMINISTRARE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII CONEXE NR.... DIN DATA DE ..................

Art. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în calitate de Societate Administrator a Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA I, având sediul în Municipiul Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, Județul Bihor, cod poștal 410209, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.

J5/2814/12.11.2008, CUI 24734055, cont nr. RO84 BTRL 0050 1202 P801 78XX deschis la Banca Transilvania, reprezentată de dna Silaghi Teodora Alina cu funcția de Director General, în calitate de ADMINISTRATOR ȘI PROPRIETAR, pe de o parte,                                         ’

Și

 • 1.2. Societatea..........................................înființată în conformitate cu legile din România

cu sediul în loc......................, strada .................. nr................, Județul

......................., cod poștal ......................,    Tel: .........................; Fax: ............................, e-mail: ................................., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.........../........../.........., având C.U.I ..................., cont IBAN nr.

......................................................deschis la................................................sucursala ..........................., reprezentată legal de .................................,  cu funcția de .................................., în calitate de REZIDENT al Parcului Industrial EUROBUSINESS I, pe de altă parte

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

 • Administratorul este proprietarul înregistrat al terenului având o suprafață de .............

hectare, situat în Oradea, Șoseaua Borșului, Județul Bihor, conform hărții atașate ca și Anexa 1 („Proprietatea”);

 • Proprietatea a fost transferată din proprietatea privată a Municipiului în proprietatea privată a Administratorului în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr...................;

 • Municipiul este acționarul majoritar al Administratorului, iar Municipiul și Administratorul au încheiat în data de 19 Noiembrie 2008 Contractul de Administrare nr. 196329 aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.1030/2008 cu modificările ulterioare;

 • În baza Ordinului 685/2008 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Administratorului i-a fost acordat titlul de parc industrial pentru Proprietate;

 • Parcul Industrial Oradea I funcționează sub directa gestionare și administrare a Societății

  AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.,

  Rezidentul este o societate care activează în domeniul ...................................................................... și și-a exprimat intenția fermă (i) de a desfășura în incinta Parcului Industrial activităților sale de .............................. și a


oricăror altor activități conforme Legilor aplicabile în materia parcurilor industriale, și pentru a beneficia de serviciile oferite de Administrator;

 • Rezidentul a fost selectat în urma procedurii de NEGOCIERE DIRECTĂ conform.........................

ÎN BAZA PREVEDERILOR:

 • ■ Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

 • ■ Regulamentului de Funcționare al Parcului Industrial Oradea I, aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.25/2009 și modificat prin Hotărârile Consiliului Local Oradea nr.511/2013, nr.768/2014,   nr.722/19.11.2015, nr.933/26.10.201, nr.321/27.03.2018,

nr.543/24.05.2018 și nr.30/30.01.2019;

PĂRȚILE ÎNCHEIE PREZENTUL CONTRACT DE ADMINISTRARE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII CONEXE.

Art. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie cedarea de către Administrator către Rezident, pe durată determinată, a dreptului de folosință exclusivă, liniștită și netulburată asupra Unității descrise mai jos, în schimbul plății de către Rezident a Redevenței menționate la Art. 5 de mai jos, precum și cedarea dreptului de folosință neexclusivă, liniștită și netulburată al Rezidentului asupra infrastructurii existente în Parcul Industrial Eurobusiness I (“Infrastructurii”) și prestarea Serviciilor (definite mai jos), în schimbul plății de către Rezident a Taxei de Administrare menționate la Art. 5 de mai jos.

 • 2.2. În temeiul prezentului Contract, Administratorul se obligă să asigure Rezidentului următoarele Servicii:

 • a) iluminatul public în spațiile comune;

 • b) salubrizarea și deszăpezirea spațiilor comune;

 • c) supravegherea accesului în Parcul Industrial și în spațiile comune, exceptând accesul în unități;

 • d) lucrările de întreținere și reparație ale căilor interioare de acces și ale trotuarelor aflate în folosința comună a rezidenților;

 • e) serviciile și lucrările de mentenanță, reparații și/sau modernizări asupra Infrastructurii Comune și a Infrastructurii Exclusive (astfel cum sunt definite mai jos), exceptând lucrările de intervenție, reparație și întreținere a infrastructurii de utilități/a părților din aceasta care sunt, conform legii, în exploatarea/administrarea/proprietatea exclusivă a furnizorilor de utilități.

 • f) alte servicii asupra cărora Administratorul și Rezidentul pot conveni, prin act adițional la prezentul Contract.

Prin „spații comune” părțile înțeleg toate spațiile care fac parte din Parcul Industrial și se află în folosința comună a tuturor rezidenților, cu excepția Unității și a unităților deținute de ceilalți rezidenți din Parcul Industrial.

În cazul în care Rezidentul cumpără Unitatea, în conformitate cu prevederile Contractului de Superficie, Administratorul și Rezidentul vor încheia un contract de administrare care va înlocui prezentul Contract și care va respecta conținutul contractului-cadru de administrare și de prestări servicii conexe, anexă la Regulament.

 • 2.3. Unitatea care face obiectul prezentului Contract se află în proprietatea și în administrarea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și este situată în Parcul Industrial EUROBUSINESS PARC I, având următoarele elemente de identificare:

 • - SuprafațaUnității:.....m.p. (din care ... m.p. construcție și........m.p. teren)

 • - Număr cadastral:...........

 • - Număr de carte funciară:.........(„Unitatea”)

Cartea Funciară nr........................... - Oradea în care este întăbulată Unitatea, respectiv

Planul de Amplasament sunt anexate la prezentul Contract ca și Anexele nr.2 și nr. 3 Unitatea este parte din terenul mai mare pe care este situat Parcul Industrial (respectiv din Proprietate).

 • 2.4. Unitatea va fi exploatată de către Rezident în vederea dezvoltării activităților de ..............................conform Anexelor nr.4 și nr.5 („Proiectul/Angajamentul de

investiții”).                                                ’

 • 2.5. Prin “Unitate” părțile înțeleg clădirea și terenul aferent acesteia care fac parte integrantă

din Parcul Industrial Eurobusiness I, se află în folosința exclusivă și temporară a Rezidentului,

sunt conectate la infrastructura Parcului Industrial Eurobusiness I și în cadrul căreia Rezidentul

desfășoară activități economice în prealabil autorizate, într-un regim de facilități specifice și cu

respectarea dispozițiilor legale aplicabile parcurilor industriale.

 • 2.6. Unitatea este conectată la Infrastructură și este exploatată de către Rezident în vederea desfășurării activităților autorizate în cadrul Unității și a altor activități adiacente pentru care Rezidentul este autorizat, conform obiectului său de activitate și în concordanță cu obiectivele parcurilor industriale permise de lege.

 • 2.7. Prin “Infrastructură” părțile înțeleg ansamblul de construcții, instalații, sisteme de Alimentare cu energie electrică și termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, parcările, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul Parcului Industrial, care se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului.

 • 2.8. Prin “Infrastructură Comună” părțile înțeleg partea integrantă din Infrastructura constând în ansamblul de construcții, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, parcările, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul Parcului Industrial care se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului și care este destinată folosinței comune de către toți rezidenții Parcului Industrial, inclusiv de către Rezident.

 • 2.9. Prin “Infrastructură Exclusivă” părțile înțeleg partea integrantă din Infrastructură constând în ansamblul de construcții, instalații, sistemele de alimentare cu energie electrică și termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații din perimetrul Parcului Industrial care - la data intrării în vigoare a prezentului Contract, precum și la orice moment ulterior - se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea / exploatarea Administratorului, și care este aferentă exclusiv Unității și este în folosința exclusivă a Rezidentului.

Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, în scopul prezentului Contract, orice elemente de infrastructură instalate sau construite de către Rezident (inclusiv infrastructura construită sau instalată de terțe părți în numele sau pe seama Rezidentului, pe cheltuiala acestuia din urmă), pe Unitate va fi considerată parte a Construcțiilor și nu a Infrastructurii Exclusive, astfel cum este definită în această clauză.

Art. III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Durata Contractului este de 10 (zece) ani, începând cu data semnării prezentului Contract

(„Durata”).

 • 3.2. Semnarea prezentului Contract de administrare și de prestări servicii conexe se va face de către părți odată cu semnarea de către Administrator a contractului de antrepriză având ca obiect executarea lucrărilor de construcție a clădirii destinate desfășurării activității de către Rezident, dar nu mai târziu de data comunicării ordinului de începere a lucrărilor.

 • 3.3. Prezentul Contract de administrare și de prestări servicii conexe intră în vigoare la data predării de către Administrator, respectiv a primirii de către Rezident a Unității

identificate la art.2.3. din prezentul Contract.

Art. IV. DECLARAȚIILE PĂRȚILOR

 • 4.1. Administratorul, prin prezentul Contract declară, pe propria răspundere, și garantează următoarele:

  • 4.1.1. La data semnării acestui Contract, Administratorul are în mod legal drepturile de proprietate și administrare asupra (“Unității”) și are astfel dreptul legal de a transmite Rezidentului drepturile și de a-și asuma față de Rezident obligațiile prevăzute în prezentul Contract.

  • 4.1.2. Titlul asupra Parcului Industrial acordat pe baza Ordinului 685/2008 al Ministrului Delegat pentru Administrație, modificat prin Ordinul nr.902/2016 al M.D.R.A.P., a fost obținut în mod legal și, la data semnării acestui Contract, titlul asupra parcului industrial este în vigoare, nu a fost retras și nu există motive pentru o astfel de retragere.

  • 4.1.3. Unitatea nu face și nu a facut obiectul vreunui antecontract sau contract privind înstrăinarea acestuia sub orice formă sau al vreunui contract de orice fel prin care s-ar constitui în favoarea unei terțe persoane orice drepturi sau interese în legătură cu Unitatea.

  • 4.1.4. La data semnării, terenul nu constituie și nici nu a constituit obiectul vreunei cereri sau pretenții de restituire sau revendicare și nici al unui litigiu judecătoresc sau administrativ.

  • 4.1.5. Unitatea nu este grevată de nicio sarcină (inclusiv, fără a se limita la ipotecă, privilegiu, servitute) constituită în favoarea vreunei terțe persoane.

  • 4.1.6. Terenul nu este scos din circuitul civil și nu face obiectul vreunei proceduri de declarare a utilității publice, premergătoare exproprierii sau al altui interes public.

  • 4.1.7. Terenul nu prezintă niciun fel de contaminare care să contravină regulilor în vigoare de ocrotire a mediului înconjurător.

  • 4.1.8. Regimul urbanistic al Terenului este guvernat de Planul de Urbanism Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.670/2009 (Anexa nr.9).

  • 4.1.9. Terenul are acces la drumurile publice și nu este necesară constituirea unor servituți de trecere în favoarea Terenului.

  • 4.1.10. Prezentul Contract a fost încheiat în mod corespunzător și valabil de către Administrator și constituie obligația legală, valabilă și angajantă, care poate fi pusă în executare împotriva acestuia, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract.

  • 4.1.12. Încheierea, predarea și executarea prezentului Contract nu încalcă sau nu contravin și nu vor încălca sau contraveni niciunei prevederi a vreunei Legi aplicabile sau a oricărui alt act sau document la care Administratorul este parte sau de care este ținut. Ori de câte ori termenul ”Legi” este utilizat în prezentul Contract, se va considera că acesta include orice norme emise de orice autoritate sau organism public care deține prerogative de putere publică, precum și orice decizie a oricărei instanțe de judecată, care este obligatorie pentru toate subiectele sau, după caz, care sunt obligatorii pentru sau privesc (doar) părțile prezentului Contract.

  • 4.1.13. Are capacitatea, puterea și autorizarea depline și a efectuat toate demersurile necesare, de natură corporativă sau de altă natură, pentru a încheia, preda și executa în mod corespunzător prezentul Contract și fiecare document care urmează a fi încheiat în legătură cu acesta.

  • 4.1.14. Este o societate având forma juridică menționată mai sus și fiind constituită în mod valabil și organizată în mod corespunzator în baza legilor din România, având autoritatea de a-și desfășura activitatea în forma actuală.

  • 4.1.15. Administratorul nu este în insolvență și nu face obiectul unor proceduri care ar putea duce în orice mod la dizolvarea acesteia. Administratorul nu face obiectul unor proceduri de dizolvare, lichidare, administrare judiciară sau faliment ori al unei hotărâri sau cereri de dizolvare, lichidare, faliment sau administrare judiciară și nicio procedură de acest fel nu este în curs de desfășurare sau nu se intenționează a fi desfășurată împotriva Administratorului.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 4.1.16. Orice informații și documente furnizate înainte de semnarea prezentului Contract Rezidentului sunt reale, exacte, complete și nu induc în eroare. Nu există circumstanțe sau informații cunoscute care, dacă ar fi aduse la cunoștința Rezidentului, ar putea în mod rezonabil să-l determine pe Rezident să reconsidere încheierea prezentului Contract conform termenilor și condițiilor din prezentul și/sau dezvoltarea Proiectului.

 • 4.2. Rezidentul declară, pe propria răspundere și garantează următoarele:

  • 4.2.1. Este o societate legal organizată, funcționând în mod valabil potrivit legilor române și are capacitatea juridică necesară pentru a folosi si exploata Unitatea aflată în proprietatea și în administrarea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea dezvoltării activităților sale economice

  • 4.2.2. Activitățile de producție și/sau serviciile pe care Rezidentul le va desfășura pe Unitate respectă integral cerințele legale referitoare la protecția mediului și nu vor crea nicio contaminare a mediului care să depășească limitele impuse de legislația română în vigoare. Rezidentul se obligă să obțină toate avizele, permisele sau autorizațiile ori acordurile necesare pentru activitățile pe care le va desfășura.

  • 4.2.3. Prezentul Contract și Actul de Constituire a Dreptului de Superficie au fost încheiate în mod corespunzător și valabil de către Rezident și constituie obligații legale, valabile și angajante, care pot fi puse în executare împotriva acestuia, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract și din Actul de Constituire a Dreptului de Superficie.

  • 4.2.4. Are capacitatea juridică, economică și tehnică pentru a încheia și executa întocmai acest Contract și pentru a-și îndeplini toate obligațiile contractuale.

  • 4.2.5. Societatea .......................................... și-a asumat realizarea investiției propuse de

către Rezident în Parcul Industrial conform Ofertei nr.............../.....................

 • 4.2.6. Informațiile/documentele prezentate și asumate în cadrul procedurii de negociere directă și în documentele de identificare sunt complete și reale.

 • 4.2.7. Încheierea, predarea și executarea prezentului Contract nu încalcă sau nu contravin și nu vor încălca sau contraveni niciunei prevederi a vreunei Legi aplicabile sau a oricărui alt act sau document la care Rezidentul este parte sau de care este ținut. Ori de câte ori termenul ”Legi” este utilizat în prezentul Contract, se va considera că acesta include orice norme emise de orice autoritate sau organism public care deține prerogative de putere publică, precum și orice decizie a oricărei instanțe de judecată, care este obligatorie pentru toate subiectele sau, după caz, care sunt obligatorii pentru sau privesc (doar) părțile prezentului Contract.

 • 4.2.8. Rezidentul nu este în insolvență și nu face obiectul procedurilor de dizolvare, lichidare, administrare judiciară sau faliment ori al unei hotărâri, cereri de dizolvare, lichidare, faliment sau administrare judiciară, și nicio procedură de acest fel nu este în curs de desfășurare sau nu se cunoaște că se intenționează a fi desfășurată împotriva Rezidentului.

 • 4.2.9. Nu există niciun act administrativ, nicio hotărâre judecătorească și niciun contract sau orice alt tip de act juridic implicând Rezidentul și care are sau ar putea avea ca efect interzicerea sau împiedicarea practicilor de afaceri curente sau viitoare ale Rezidentului, inclusiv interzicerea sau împiedicarea executării obligațiilor contractuale asumate față de Administrator prin prezentul Contract.

 • 4.2.10. Orice încălcare de către Rezident a obligațiilor legale privind protecția mediului va atrage răspunderea acestuia. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, Rezidentul nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio încălcare de către terțe părți a obligațiilor legale privind protecția mediului.

 • 4.2.11. Orice informații și documente furnizate de către Rezident înainte de semnarea prezentului Contract Administratorului sau oricăror afiliați ai acestuia, consultanți sau altor persoane desemnate de către aceștia, sunt reale, exacte, complete și nu induc în eroare. Nu există circumstanțe sau informații cunoscute care, dacă ar fi aduse la cunoștința Administratorului, ar putea în mod rezonabil să determine Administratorul să reconsidere încheierea prezentului Contract conform termenilor și condițiilor prevăzute de prezentul.

  contact@adlo.ro


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

 • 4.2.12. Fiecare parte declară că, la data acestui Contract, declarațiile și garanțiile date de respectiva parte în prezentul sunt complete, exacte și nu induc în eroare și este de acord că respectivele declarații și garanții vor fi considerate a fi date la orice moment din întreaga durată de existență prezentului Contract.

 • 4.2.13. În cazul în care oricare dintre părți va lua cunoștință în viitor de orice aspecte care pot conduce la inexactitatea sau inaplicabilitatea oricăreia din sau a tuturor declarațiilor și garanțiilor din prezentul, va informa în mod prompt celelalte părți despre aceasta.

Art. V. PREȚUL ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

 • 5.1. În schimbul constituirii și exercitării dreptului de folosință asupra Unității și Infrastructurii, pe întreaga Durată, Rezidentul va plăti Administratorului, la scadență, prețul reprezentând echivalentul în Lei al sumei de 3,527 (treivirgulăcincisutedouăzecișișapte) Euro/mp/lună, plus T.V.A., după cum urmează:

  • 5.1.1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Contract, Rezidentul va achita Administratorului 3,527 (treivirgulăcincisutedouăzecișișapte) Euro/mp/lună, plus T.V.A., cu titlu

de Redevență, sumă ce se va plăti în termen de 10 (zece) zile de la data primirii facturii, cu excepția primei tranșe care se va achita în termen de 15 (cincisprezece) zilede la emiterea facturii.

 • 5.1.2. Adițional, Rezidentul va achita Taxa de administrare în cuantum de 0,50

Euro/mp/an plus T.V.A., sumă ce se va achita semestrial, în termen de 15 (cincisprezece) zile

lucrătoare de la data primirii facturii. Taxa de administrare se va percepe de către Administrator

de la data intrării în vigoare a prezentului Contract.

În cazul în care Rezidentul va cumpăra Unitatea în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Administratorul și Rezidentul vor încheia un contract de administrare prin care AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. se obligă să-i asigure Rezidentului serviciile specificate la art.2.2.

Neprezentarea - în termen de 10 zile de la cumpărarea Unității - la administrația Parcului Industrial Eurobusiness I, în vederea luării în evidență și întocmirii formalităților prealabile semnării noului contract de administrare, atrage dupa sine plata de către proprietar a unor daune în sumă de 300 Euro/zi lucrătoare de întârziere și pierderea facilităților specifice funcționării în cadrul Parcului Industrial Eurobusiness I, facilități de care beneficiază sau ar putea beneficia proprietarul. Daunele vor fi calculate până la data încheierii noului contract de

administrare cu AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

 • 5.2. Plata se va face prin transfer bancar, pe baza unei facturi emise de către Administrator la data stabilită de părți, în contul nr.RO84 BTRL 0050 1202 P801 78XX deschis la Banca Transilvania.

 • 5.3. Facturile fiscale reprezentând contravaloarea Taxei de Administare se emit la începutul fiecărui semestru, iar sumele prevăzute la Articolul 5.1. se achită în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea de către Rezident a facturilor.

Data primirii facturii se consideră data ridicării facturii de către Rezident de la sediul Administratorului sau data transmiterii facturii prin fax sau poștă electronică. Facturile vor fi emise în Lei, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, valabil la data emiterii facturii.

 • 5.4. În cazul neplății Taxei de administrare în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii facturii, Rezidentul datorează Administratorului penalități de întârziere de

0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la data plății efective și integrale, procent aplicat asupra sumei în Lei datorate. Penalitățile se datorează începând cu ziua următoare celei în care a expirat termenul de plată. Totalul penalităților pentru întârziere nu poate depăși cuantumul asupra căruia sunt calculate.

 • 5.5. Taxa de administrare va fi actualizată anual cu rata inflației în Zona Euro, categoria Servicii, așa cum este comunicată de Banca Centrală Europeană.

 • 5.6. Pe lângă plata Redevenței și a Taxei de Administrare către Administrator, Rezidentului îi revine și obligația de a plăti lunar/la scadență prețul utilităților și al serviciilor aferente de care beneficiază în mod direct și exclusiv din partea unor terțe persoane, cu titlu exemplificativ (dar nu limitativ) incluzând furnizarea apei, a energiei electrice, a energiei termice, a gazelor naturale, a serviciilor de canalizare și de furnizare a altor utilități și/ori contravaloarea altor cheltuieli de mentenanță comune și/sau individuale, după caz, conform contractelor de furnizare/de prestare a serviciilor de utilități încheiate în nume propriu de către Rezident cu furnizorii/operatorii de servicii licențiați.

Art. VI. DREPTURILE PĂRȚILOR

 • 6.1. Rezidentul are următoarele drepturi:

  • 6.1.1. De a exploata Unitatea în mod direct, pe riscul său și pe răspunderea și pe cheltuiala sa;

  • 6.1.2. De a folosi Unitatea și Infrastructuracomună, cu diligența unui bun proprietar, de a nu le degrada sau deteriora, astfel încât, exceptând uzura normală, să le mențină în starea de la momentul încheierii prezentului Contract;

  • 6.1.3. De a beneficia de folosința și posesia liniștită și utilă asupra Unității și de a-i fi acordat dreptul adecvat de acces la drumurile publice în scopul dezvoltării Proiectului, al utilizării și accesului la Unității;

  • 6.1.4. După ce Rezidentul a finalizat 100% investiția la care s-a angajat, respectiv după investirea sumei de 3.000.000 EUR (treimilioane EURO) fără T.V.A. și după realizarea numărului minim de noi locuri de muncă, Rezidentul va avea dreptul preferențial de a cumpăra Unitatea, conform promisiunii unilaterale de cumpărare încheiate.

Prin investiție se înțelege investiția prin care Rezidentul a creat cel puțin 200 (douăsute) noi locuri de muncă și a cărei valoare (mijloace fixe utilizate de către Rezident) este de minimum 3 (trei) milioane Euro, fără T.V.A.

În cazul în care Rezidentul intenționează să își exercite acest drept, acesta va transmite Administratorului o notificare scrisă referitoare la intenția sa de a cumpăra Unitatea împreună cu dovada care atestă sumele investite în Proiect până la data respectivă. În termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care Administratorul primește notificarea mai sus menționată, părțile vor desemna de comun acord sau prin tragere la sorți un evaluator autorizat care va realiza un raport de evaluare a stadiului de realizare fizică și valorică a Proiectului. Costurile de întocmire a raportului de evaluare sunt suportate integral de către Rezident.

Realizarea numărului minim de noi locuri de muncă va fi demonstrată de către Rezident printr-o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului său legal sau prin orice alt document scris și asumat care va însoți în mod obligatoriu notificarea adresată Administratorului Parcului.

Contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect Unitatea va fi încheiat între Administrator (în calitate de proprietar al Unității și de vânzător) și Rezident (în calitate de cumpărător). Prețul plătit de Rezident pentru Unitate va fi calculat scăzând din totalul prețului de cumpărare sumele datorate cu titlu de Redevență și plătite de către Rezidentde la data intrării în vigoare a prezentului Contract și până la data achiziției Unității. Rezidentul va achita cu titlul de preț total de cumpărare diferența de preț rezultată din scăderea din

prețul Unității de 3,527 (treivirgulăcincisutedouăzecișișapte) Euro/mp plus T.V.A. (actualizat la nivelul anului precedent momentului cumpărării) a sumelor plătite cu titlul de Redevență (și actualizate anual cu rata inflației) până la momentul cumpărării Unității.

 • 6.1.5. Pe durata desfășurării în Parcul Industrial Eurobusiness I a activităților pentru care este autorizat și care se încadrează în profilul de activitate al parcurilor industriale, de a beneficia, din partea furnizorului legal de ajutor, de scutire la plata impozitelor pe clădiri și pe terenuri, conform reglementărilor legale în vigoare privind organizarea și funcționarea parcurilor industriale, stipulate în Codul fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003 și în legislația relevantă, inclusiv în hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Pentru a beneficia de aceste scutiri, după intrarea în vigoare a prezentului Contract, Rezidentul este obligat să întocmească și să transmită, pe propria cheltuială și pe propria răspundere, către furnizorul ajutorului de stat Municipiul Oradea - Primăria Municipiului Oradea

documentația necesară, în conformitate actele normative în vigoare la data depunerii documentației.

 • 6.2. Administratorul are următoarele drepturi:

  • 6.2.1. De a încasa Redevența, Taxa de Administrare și orice alte sume de bani datorate de către Rezident, precum și penalitățile de întârziere aferente, după caz.

  • 6.2.2. De a emite regulamente obligatorii pentru rezidenții Parcului Industrial, inclusiv pentru Rezident, în activitatea de gestionare și de administrare a Parcului Industrial.

  • 6.2.3. De a inspecta Unitatea, de a verifica stadiul și modul de realizare a Proiectului propus și modul de respectare a obligațiilor asumate de către Rezident prin prezentul Contract. Rezidentul va fi informat în scris cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de inspecție. Respectivele Inspecții vor fi realizate la ore rezonabile (în timpul zilelor lucrătoare) și pe o durată de timp rezonabilă, în strictă legătură cu aspectele și zonele Unității și ale Construcțiilor, care trebuie inspectate, în mod rezonabil, în scopul prevăzut în prezentul Art. 6.2.3. Rezidentul are dreptul să limiteze orice inspecție care ar putea afecta desfășurarea activității acestuia sau care ar privi zone sau aspecte care pot fi considerate de către Rezident drept confidențiale sau chestiuni ce țin de siguranță și securitate.

  • 6.2.4. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, părțile la acest Contract au, în raport cu obiectul prezentului Contract, toate celelalte drepturi prevăzute de Legile aplicabile și prezentul Contract.

Art. VII.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 7.1. Rezidentul are următoarele obligații:

  • 7.1.1. Să realizeze Proiectul propus constând în dotarea/exploatareaUnității destinate activităților ....................... Administratorul recunoaște prin prezentul Contract că

instalațiile și alte bunuri accesorii care vor fi realizate/amplasatede către Rezident în cadrul Unității, conform prezentului Contract, devin și vor rămâne în proprietatea exclusivă a acestuia, inclusiv conductele, cablurile și rețelele electrice aferente.

 • 7.1.2. Să folosească Unitatea, Infrastructura comună și Infrastructura exclusivă cu diligența unui bun proprietar, să nu le degradeze sau deterioreze, astfel încât, exceptând uzura normală, să le mențină în starea de la momentul încheierii prezentului Contractului de administrare și prestări de servicii conexe, respectând prevederile legii, ale Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I, ale altor regulamente proprii adoptate de către Administrator și ale prezentului Contract.

 • 7.1.3. Până la expirarea, rezilierea sau încetarea în orice alt mod a prezentului Contract, să nu cesioneze terților, total sau parțial, dreptul de folosință asupra Unității și asupra Infrastructurii sau să schimbe destinația Unității ori natura activității/activităților desfășurate.

  contact@adlo.ro


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

 • 7.1.4. Să desfășoare în Parcul Industrial Eurobusiness I exclusiv activități autorizate, acceptate de către Administrator și specificate în Regulamentul de Funcționare a Industrial Eurobusiness I, care face parte integrantă din prezentul Contract ............);

  Parcului

  (Anexa


 • 7.1.5. Să plătească Redevența, Taxa de administrare și orice alte sume de bani de către Rezident în baza contractelor/înțelegerilor dintre părți, inclusiv penalitățile aferente, în cuantumul și la termenele prevăzute la Art.V;

  datorate


 • 7.1.6. Să încheie în favoarea Administratorului promisiunea unilaterală de cumpărare a Unității identificate la art.2.1. din prezentul Contract.

Pe întreaga durată a Contractului de administrare și de prestări servicii conexe, Rezidentul va păstra integritatea spațiilor comune din incinta Parcului Industrial Eurobusiness I, respectiv a căilor comune de acces, a spațiilor verzi etc.

În cazul producerii unor pagube din culpa Rezidentului, acesta va suporta pe cheltuiala proprie toate costurile care vor fi impuse de refacerea/repararea/reamenajarea căilor de acces, a spațiilor verzi și a altor suprafețe/bunuri aflate în proprietatea/folosința Rezidentului și/sau a celorlalți rezidenți existenți în Parcul Industrial Eurobusiness I.

 • 7.1.7. Anterior încheierii de către Administrator a contractului de antrepriză având ca obiect finalizarea construcției destinate desfășurării activității de către Rezident, să agreeze și să comunice Administratorului design-ul conceptual și proiectul tehnic pe baza cărora vor fi executate lucrările de construcție.

 • 7.1.8. Să înceapă activitatea pentru care este autorizat și care respectă profilul de activitate al Parcului Industrial Eurobusiness I în termen de maximum o lună de la data intrării în vigoare a prezentului Contract;

 • 7.1.9. Să realizeze Proiectul asumat cu respectarea autorizațiilor/avizelor/acordurilor necesare, conform prevederilor legale aplicabile.

 • 7.1.10. Să realizeze și să mențină numărul de angajați stipulat în Angajamentul referitor la personalul angajat, conform Anexei reprezentate de Angajamentul referitor la personalul angajat asumat de rezident,atașată la prezentul Contract (Anexa............);

Obligația Rezidentului de a menține numărul de angajați iniția asumat și realizat rămâne valabilă pe toată durata desfășurării activității în Parcul Industrial Eurobusiness I, indiferent dacă Rezidentul, finalizând investiția asumată, nu dorește să își exercite dreptul de preempțiune cu privire la cumpărarea Unității aflate în folosința sa.

Nerespectarea de către Rezident a obligației privind menținerea numărului de angajați, stipulat în Anexa ...., atrage după sine pierderea dreptului de a benefecia de facilitățile fiscale acordate de Municipiul Oradea conform legii.

 • 7.1.11. Să obțină toate avizele și autorizațiile prevăzute în legislația în vigoare pentru desfășurarea activității.

Toate cheltuielile necesare pentru realizarea Proiectului vor fi suportate în întregime de către Rezident.

 • 7.1.12. Să respecte toate obligațiile privind condițiile tehnice prevăzute de legislația în vigoare privind protecția mediului, inclusiv Anexa reprezentată de Declarația privind problemele de mediu( Anexa....................), precum și să obțină, după caz, acordul vecinilor

rezidenți pentru funcționarea Unității care reprezintă obiectul prezentului Contract.

 • 7.1.13. Să respecte normele de protecție a muncii și P.S.I în desfășurarea activității proprii pentru care este autorizat.

 • 7.1.14. Să nu efectueze niciun fel de modificări asupra Unității care reprezintă obiectul prezentului Contract și/sau asupra Infrastructurii comune/Infrastructurii exclusive, exceptând lucrările necesare finalizării Investiției asumate.

 • 7.1.15. Să respecte regulile de circulație în cadrul Parcului Industrial Eurobusiness I, elaborate de Administratorul Parcului.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 7.1.16. Să respecte orice alte obligații derivând din regulamentele proprii elaborate de către Proprietar/Administrator și aplicabile raporturilor juridice născute între rezidenți și Administrator;

 • 7.1.17. Să execute din fondurile proprii lucrările de amenajare pentru suprafața de teren neconstruită.

 • 7.1.18. Să evite împiedicarea sau tulburarea folosinței de către proprietarii sau deținătorii acestora a unităților învecinate.

 • 7.1.19. Cu excepția situației în care Rezidentul a cumpărat Unitatea conform termenilor și condițiilor din prezentul Contract, să predea la încetarea Contractului Unitatea în stare corespunzătoare, predare care va fi consemnată într-un proces verbal de predare-primire.

 • 7.1.20. Să încheie în nume propriu, conform legii, contractele de furnizare de utilități cu operatorii economici licențiați.

 • 7.1.21. În situația în care a cumpărat Unitatea conform termenilor și condițiilor din prezentul Contract, să încheie cu Administratorul - concomitent cu data transmiterii dreptului de proprietate asupra Unității - un nou contract de administrare și de prestări servicii conexe conform Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I;

Neprezentarea, în termen de 10 (zece) zile de la cumpărarea unității, la administrația Parcului Industrial EUROBUSINESS I în vederea luării în evidență și întocmirii formalităților prealabile semnării contractului de administrare, atrage dupa sine plata de către proprietar a unor daune în valoare de 300 Euro/zi lucrătoare de întârziere și pierderea facilităților specifice funcționării în cadrul Parcului Industrial EUROBUSINESS I, facilități de care beneficiază sau ar putea beneficia proprietarul. Daunele vor fi calculate până la data încheierii contractului de administrare cu Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

 • 7.1.22. Orice alte obligații derivând din Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I, din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și din Noul Cod Civil.

 • 7.2. Administratorul are următoarele obligații:

  • 7.2.1. Să asigure și să susțină în mod deplin și să nu deranjeze sau să nu împiedice în orice mod exercitarea de către Rezident a drepturilor sale născute din prezentul Contract și din Contractul de Superficie.

  • 7.2.2. Să-i asigure Rezidentului accesul continuu, direct, deplin și neîngrădit de la Unitate la rețeaua de drumuri naționale, corespunzătoare transportului cu autovehicule de orice tip, precum și la toate drumurile de acces din cadrul Parcului Industrial (cu excepția celor situate în interiorul unităților folosite/deținute in mod exclusiv de alți rezidenți ai Parcului Industrial).

  • 7.2.3. Să asigure Rezidentului accesul către sau de la Proiectul propus și realizat atât pentru personalul propriu, cât și pentru mijloacele proprii de transport.

  • 7.2.4. Să asigure posibilitatea de conectare a Rezidentului la rețelele de utilițăti publice existente (apă, canalizare, electricitate, energie termică etc) la limitele Unității. Unitatea are acces la drumul public, iar lucrările de introducere a rețelelor de utilități sunt în curs de execuție.

  • 7.2.5. Să depună diligențele necesare finalizării lucrărilor de introducere a rețelei de utilități publice, executate de către Municipiul Oradea.

  • 7.2.6. Administratorul va asigura accesul operațional permanent al Rezidentului la Unitate.

  • 7.2.7. Să încheie, numai cu respectarea Legilor în vigoare, contracte comerciale cu furnizorii primari de utilități, și să își execute în mod corespunzător obligațiile derivând din acestea, exceptând situațiile în care actele normative în vigoare impun încheierea acestor contracte direct cu Rezidentul, în numele și pe seama acestuia.

  • 7.2.8. Să nu permită și să se asigure că nu li se va permite rezidenților din zona Parcului Industrial și/sau altor terți să prejudicieze dreptul Rezidentului să folosească Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 7.2.9. Să-l informeze pe Rezident cu privire la iminenta începere a oricărei lucrări la Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă, cu cel puțin 15 zile anterioare datei execuției, exceptând cazurile de avarie sau cele care impun intervenția urgentă a Administratorului și/sau a prestatorului de servicii/furnizorului de utilități, situație în care Administratorul îl va anunța pe Rezident imediat, prin orice mijloc de comunicare (e-mail, fax, telefon).

 • 7.2.10. Să-l informeze pe Rezident cu privire la execuția unor lucrări care i-au fost comunicate și care vor fi executate de către rezidenții Parcului Industrial.

 • 7.2.11. Să monitorizeze și să întreprindă demersurile necesare către furnizorii de utilități în vederea efectuării întreținerii și reparațiilor la infrastructura de utilități aflată în exploatarea/administrarea/proprietatea exclusivă a acestora.

 • 7.2.12. Să respecte și să monitorizeze respectarea întocmai a principiilor referitoare la egalitatea de tratament pentru toți rezidenții Parcului Industrial, la neimplicarea Administratorului în practici abuzive împotriva rezidenților Parcului Industrial, la obligativitatea respectării de către rezidenții Parcului Industrial a regulamentelor interne, precum și a principiului referitor la stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman local sau regional.

 • 7.2.13. Să efectueze lucrările și serviciile de mentenanță, reparații și/sau modernizări, după caz, asupra Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive, astfel încât să asigure Rezidentului folosința normală asupra Unității, Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive.

 • 7.2.14. Să nu execute nicio lucrare sau activitate în interiorul Parcului Industrial care ar afecta, perturba sau limita în orice mod drepturile constituite în favoarea Rezidentului în baza prezentului Contract și a Contractului de Superficie, exceptând lucrările de intervenție cu caracter urgent sau cele de mentenanță necesare.

 • 7.2.15. Să furnizeze la timp și în mod corespunzător serviciile în conformitate cu Legile aplicabile și la cele mai înalte standarde de expertiză, competențe, atenție, diligență și precauție care sunt așteptate de la un administrator și proprietar diligent.

 • 7.2.16. Municipiul Oradea, la rândul său, va asigura accesul adecvat la infrastructura publică din cadrul și din jurul Parcului Industrial, care se află prin orice modalitate în administrarea sau în proprietatea Municipiului Oradea și care este necesară pentru folosința și accesul adecvat la Unitate, și se va asigura că respectiva infrastructură este menținută în permanență în stare bună de funcționare.

 • 7.2.17. Administratorul va asista Rezidentul, în cea mai mare măsură permisă de Legile aplicabile, cu toate informațiile și sprijinul necesar în vederea obținerii tuturor facilităților prevăzute de Legile aplicabile, precum și toate avizele, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru dezvoltarea și funcționarea legală a Proiectului.

 • 7.2.18. Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile au, în legătură cu obiectul acestui Contract, orice alte obligații prevăzute de Legile aplicabile, Regulament și prezentul Contract.

Art. VIII. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI

8.1. Prezentul Contract de administrare și de prestări servicii conexe intră în vigoare la data predării de către Administrator, respectiv a primirii de către Rezident a Unității identificate la art.2.3. din prezentul Contract.

Art. IX. MODIFICAREA, REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 9.1. Prezentul Contract poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor părților, prin act adițional.

 • 9.2. Prezentul Contract va înceta fără intervenția instanței, precum și fără îndeplinirea vreunei alte formalități în oricare din următoarele cazuri:

  • 9.2.1. Prin simpla notificare adresată de către Administrator Rezidentului:

 • a) în situația în care Rezidentul nu plătește Redevența și/sau Taxa de Administrare în termen de 90 (nouăzeci) zile lucrătoare de la data emiterii facturii;

 • b) în situația în care Rezidentul nu folosește Unitatea aflată în folosința sa conform destinației stabilite în art.II și nu remediază această situație într-un termen de 90 (nouăzeci) zile de la data la care a fost notificat în acest sens de către Administrator;

 • c) în situația în care Rezidentul nu respectă oricare dintre obligațiile care îi incumbă conform prezentului Contract și Anexelor care fac parte integrantă din prezentul Contract și nu remediază această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) zile de la data primirii notificării scrise trimise de către Administratormenționând caracteristicile acestei încălcări;

 • d) în cazul în care Rezidentul nu respectă oricare dintre obligațiile prevăzute la Art. VII, punctele 7.1.8.,7.1.9. și 7.1.10. din prezentul Contract, respectiv cele referitoare la începerea activității propriu-zise, la finalizarea integrală a investiției și la realizarea numărului minim de noi locuri de muncă.

 • e) în situația în care Rezidentul încalcă oricare dintre prevederile cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Oradea I (anexat) și/sau în Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și nu remediază această situație într-un termen de 90 (nouăzeci) zile de la data la care a fost notificat în acest sens de către Administrator.

 • 9.2.2. Prin simpla notificare adresată de către Rezident Administratorului, dacă Administratorul nu respectă oricare dintre obligațiile prevăzute în prezentul Contract și nu remediază această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) zile de la data notificării scrise trimise de către Rezident prin care se reclamă o astfel de încălcare. În această situație vor fi aplicate dispozițiile art.7.1.23 din prezentul Contract.

 • 9.3. În situația apariției vreunui caz de încălcare de către vreuna din părți a clauzelor 9.2.1. și 9.2.2, cealaltă parte are dreptul să opteze, în condițiile prezentului Contract, fie pentru continuarea relației și acordarea unui termen de grație pentru respectarea obligațiilor încălcate, fie pentru rezilierea prezentului Contract.

 • 9.4. De asemenea, Contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței, precum și fără efectuarea vreunei formalități prealabile, în oricare din următoarele situații:

  • 9.4.1. Una dintre părți intră în procedura falimentului si, ulterior, în procedura de dizolvare ori lichidare, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

  • 9.4.2. Titlul de Parc Industrial acordat Societății-Administrator AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. încetează, este revocat sau anulat;

  • 9.4.3. Rezidentul își încetează activitatea în Parcul Industrial Eurobusiness I și dreptul de proprietate asupra Unității nu i-a fost transferat până la această dată;

  • 9.4.4. Unitatea aflată în folosința exclusivă a Rezidentului este transferată în deplina proprietate a acestuia.

 • 9.5. Prezentul Contract încetează prin ajungerea la termen și fără a fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional.

 • 9.6. În cazul în care Rezidentul se regăsește în oricare dintre situațiile prevăzute la subpunctele 9.2.1., 9.4.1. sau 9.4.3., Administratorul, prin mijloace proprii, are dreptul să

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

reintre de îndată în posesia Unității ce a format obiectul prezentului Contract de administrare și prestări de servicii conexe.

 • 9.7. În cazul rezilierii/denunțării/încetării prezentului Contract de administrare și prestări de servicii conexe, acesta va fi radiat din Cartea Funciară.

Art. X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 10.1. Părțile înțeleg să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract cu bună-credință și diligența cerută unui bun proprietar sau, după caz, a unui profesionist care acționează în mod obișnuit în domeniul de activitate al părților.

 • 10.2. Pentru încălcarea prezentului Contract, declarații eronate, neexecutarea, executarea necorespunzătoare, cu întârzieri și/sau parțială a obligațiilor contractuale asumate, partea în culpă datorează celeilalte/celorlalte părți despăgubiri.

 • 10.3. Orice plată făcută de către Rezident către Administrator se va imputa mai întâi asupra datoriilor scadente, în ordinea scadențelor acestora, începând cu cele mai vechi, potrivit regulilor prevăzute în Codul Civil.

Art. XI. FORȚA MAJORĂ

 • 11.1. În sensul acestui Contract, pot constitui cazuri de forță majoră: cutremure, inundații, incendii, războaie, revolte, greve, embargouri și alte astfel de împrejurări care pot fi asimilate acestora, precum și orice împrejurare în mod rezonabil imprevizibilă și în mod rezonabil insurmontabilă și exterioară activității părților și a agenților lor autorizați și care pune partea care invocă cazul de forța majoră în imposibilitatea obiectivă de a-și executa sarcinile ce-i revin.

 • 11.2. Forța majoră exonerează partea care o invocă de orice răspundere.

 • 11.3. Partea afectată de cazul de forță majoră are obligația de a informa în scris cealaltă parte în legătură cu noile împrejurări în cel mult 15 zile de la apariția acestora, oferind dovezi în acest sens.

 • 11.4. Niciuna din părți nu va fi ținută responsabilă pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a prezentului Contract, în cazul în care neexecutarea sau executarea cu întârziere se datorează unor cauze care nu au putut fi controlate în mod rezonabil de aceasta.

Art. XII. LITIGII

 • 12.1. Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

 • 12.2. Orice dispută între părțile prezentului Contract se va soluționa de către părți în mod amiabil, inițial prin discuții directe.

 • 12.3. Orice dispută născută din sau în legătură cu prezentul Contract (care nu este soluționată amiabil) va fi soluționată de instanțele competente.

Art. XIII. COMUNICĂRI

 • 13.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • 13.2. Comunicările între părți se pot face prin scrisoare, fax sau e-mail, cu condiția solicitării confirmării scrise a primirii comunicării.

 • 13.3. Toate comunicările vor fi trimise la următoarele adrese, sau la orice alte adrese comunicate de către una din părți celorlalte, ulterior semnării prezentului Contract:

  În atenția: Silaghi Teodora Alina

  Adresa: Strada Primăriei nr. 3, parter, nr.....,

  Oradea, Județul Bihor

  Fax: 0259/408.863

  E-mail: contact@adlo.ro


  În atenția:.............................

  Adresa:Strada..............,

  ..............., Jud.............. Fax:......................

  E-mail:


Art. XIV. DISPOZIȚII FINALE

 • 14.1. Toate părțile se obligă prin prezentul Contract, să respecte toate Legile în executarea Contractului.

În cazul în care o clauză a prezentului Contract va fi declarată nulă sau va fi anulată, clauzele rămase valide își vor produce, în continuare, efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea declarată nulă sau anulată reprezintă o condiție esențială a prezentului Contract. În toate cazurile, părțile vor agrea cu bună credință prevederi (valide) înlocuitoare care să fie din punct de vedere comercial cât mai apropiate cu putință de cele declarate nule sau anulate, cu excepția (în situația în care acestea sunt condiții esențiale) cazului în care oricare dintre părți decide să înceteze unilateral prezentul Contract și să aplice în mod corespunzător Art.9.2.1. sau Art.9.2.2. din prezentul Contract.

 • 14.2. Părțile convin că toate informațiile referitoare la termenii și clauzele acestui Contract, precum și toate informațiile p e care o parte le primește de la celelalte părți pe parcursul executării acestui Contract, sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu divulge terților fără acordul prealabil expres al celorlalte părți nicio asemenea informație, înainte și pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data încetării prezentului Contract. Sunt exceptate de la aplicarea prezentei clauze de confidențialitate informațiile care trebuie dezvăluite către public sau orice autoritate competentă, conform Legii.

 • 14.3. Părțile vor furniza cu buna-credință informațiile ulterioare, indiferent de suport, și vor încheia documentele și actele, precum și vor lua măsurile necesare pentru a da efecte depline clauzelor prezentului Contract.

 • 14.4. Următoarele Anexe menționate în prezentul Contract fac parte integrantă din Contract și se semnează/se atașează în același număr de exemplare ca și Contractul:

 • - Anexa 1 - Proprietatea

 • - Anexa 2 - Cartea funciară

 • - Anexa 3 - Planul de amplasament

 • - Anexa 4 - Proiectul

 • - Anexa 5 - Angajamentele de investiții asumate de Rezident

 • - Anexa 6 - Angajamentele asumate de Rezident referitoare la personalul angajat

 • - Anexa 7 - Declarația Rezidentului privind problemele de mediu

 • - Anexa 8 - Procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului

 • - Anexa 9 - Planul Urbanistic Zonal

 • - Anexa 10 - Regulamentul de Funcționare al Parcului Industrial EUROBUSINESS I

Prezentul Contract s-a încheiat astăzi, ............................, la sediul Societății AGENȚIA

DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ADMINISTRATOR,                                               REZIDENT,

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA Societatea...........................

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E contact@adlo.ro

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea                                                                       T +4(0)0359.889.389

R084BTRL00501202P80178xx                                                                               F +4(0)0259.408.863

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter                                                                                 W www.adlo.ro

DIRECTOR GENERAL                               ..................................................

SILAGHI                          TEODORA                          ALINA

VIZAT JURIDIC, Consilier Juridic SEBASTIAN HEBRIȘTEAN

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

ANEXA......la Contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr...............

PROCESUL VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A UNITĂȚII EXISTENTE ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I

Încheiat astăzi,..............

Între:

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, str.Primariei, nr. 3,parter, CUI RO 24734055 reprezentată de către prin ..........................,  având funcția de .......................................,  în calitate de Administrator Și

Societatea..................................., cu sediul în cu sediul în loc............, strada...............

nr.

..............., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr............, având C.U.I ..............., reprezentată legal de................., cu funcția de Administrator în calitate de Rezident,

Se predă/se primește Unitatea în suprafață de.............m.p. , situat în Parcul Industrial

Eurobusiness I, identificată prin Planul de amplasament anexat la Contractul de administare și de prestări servicii conexe nr........./........

Suprafața este delimitată prin ............. de  Unitatea ............ la  ................ și

Unitatea.............la......................

Unitatea se predă fără niciun fel de construcții edificate pe suprafața sa, fără arbori, arbuști sau vegetație care ar putea împiedică exploatarea normală a Unității, precum și liber de orice sarcini, conform Extras C.F. nr...................- Oradea anexat.

Unitatea va fi utilizată de către Rezident numai în conformitate cu prevederile Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr....../........... și ale Regulamentului de

Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I, pe toată durata desfășurării activității acestuia în Parcul Industrial Eurobusiness I.

Administrator,                                                         Rezident,

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A...........................................

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE

A PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS II

PREAMBUL

Prezentul Regulament de Funcționare (denumit în continuare “Regulamentul”) reglementează principiile și regulile aplicabile organizării, funcționării și dezvoltării Parcului Industrial EUROBUSINESS II (denumit în continuare “Parcul Industrial”), procedura de selecționare a rezidenților și conținutul-cadru al contractului de administrare și de prestări servicii conexe pe care Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Administrator al Parcului (denumită în continuare “Administratorul”) le încheie cu rezidenții, cu respectarea dispozițiilor legale și a drepturilor și obligațiilor ce revin atât Administratorului, cât și rezidenților.

Prezentul Regulament este un act juridic unilateral adoptat de Administratorul Parcului și are ca scopuri:

 • - stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică;

 • - dezvoltare regională;

 • - dezvoltarea întreprinderilor mari, mici și mijlocii;

 • - crearea de noi locuri de muncă.

Parcul Industrial EUROBUSINESS II este situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Oradea, pe Strada Ogorului, pe fostul amplasament al terenului de antrenament militar (Tancodrom), în vecinătatea cartierului Grigorescu. Parcul Industrial EUROBUSINESS II se întinde pe o suprafață totală de 83,50 ha.

Terenul existent în Parcul Industrial se află atât în proprietatea Municipiului Oradea, cât și în proprietatea Administratorului.

Parcul Industrial funcționează sub directa gestionare și administrare a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., societate deținută majoritar de către Municipiul Oradea.

În conformitate cu Ordinul M.A.I. nr.137/2012 și cu prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, pentru amplasamentul din Parcul Industrial Administratorul deține în mod valabil titlul de parc industrial.

Exploatarea unităților existente în Parcul Industrial are la bază atât contractele de concesiune încheiate cu investitorii prezenți în Parcul Industrial, cât și contractele de administrare și prestări de servicii conexe încheiate de către Administrator cu persoanele juridice care desfășoară activități economice încadrate în profilul Parcului Industrial.

Forma inițială a prezentului Regulament a fost aprobată prin Hotărârea nr.418/2012 a Consiliului Local al Municipiului Oradea; prin Hotărârea nr.512/25.07.2013 prin Hotărârea nr.722/19.11.2015, prin Hotărârea nr.933/26.10.2017, prin Hotărârea nr.321/27.03.2018 și prin Hotărârea nr.30/30.01.2019 Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat modificările aduse Regulamentului și contractul-cadru de administrare și de prestări servicii conexe.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

În activitatea de gestionare și administrare a Parcului Industrial, Administratorul este ținut să respecte următoarele principii:

 • - egalitatea de tratament pentru toți rezidentii Parcului;

 • - neimplicarea Administratorului în practici abuzive împotriva rezidentilor Parcului;

 • - asigurarea respectării regulamentelor interne de către toți rezidentii Parcului;

 • - stimularea constituirii și menținerii de către rezidenți a locurilor noi de muncă, în vederea valorificării potențialului uman local sau regional.

În cuprinsul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

 • - Administratorul Parcului Industrial Eurobusiness II - Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., persoană juridică română de drept privat, înființată în condițiile legii de către fondatorul Municipiul Oradea cu scopul de a constitui Parcul Industrial, de a dobândi și deține titlul de parc industrial, precum și de a gestiona și de a administra Parcul Industrial în conformitate cu Ordinul M.A.I. nr.137/2012 și cu actele normative aplicabile parcurilor industriale;

 • - Parcul Industrial Eurobusiness II EXTINS - parcul industrial de tip green field situat în Oradea, Strada Ogorului, în suprafață de 835.001 m.p. (83,50 ha), constând în terenul aferent, în construcțiile existente și în infrastructura Parcului Industrial aflate în proprietatea Municipiului Oradea, în proprietatea/administrarea Administratorului și/sau în proprietatea/folosința rezidenților, după caz și în cadrul căruia rezidenții Parcului desfășoară activități economice, într-un regim de facilități specifice;

 • - Infrastructura Parcului Industrial Eurobusiness II - ansamblul de construcții, instalații, sistemele de alimentare cu energie electrică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, parcările, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul Parcului Industrial EUROBUSINESS II, care se află/se va afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului sau în proprietatea/folosința rezidenților, după caz;

 • - Infrastructura comună a Parcului Industrial Eurobusiness II - partea integrantă din infrastructura Parcului Industrial constând în ansamblul de construcții, instalații, sistemele de alimentare cu energie electrică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, parcările, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul Parcului Industrial care se află/se va afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului și care este destinată folosinței comune de către toți rezidenții Parcului Industrial;

 • - Infrastructura exclusivă a Parcului Industrial Eurobusiness II - partea integrantă din infrastructura Parcului Industrial constând în ansamblul de construcții, instalații, sistemele de alimentare cu energie electrică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații din perimetrul Parcului Industrial care se află/se va afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului și care este aferentă unităților existente, deținute de rezidenții Parcului Industrial;

 • - Unitate - partea integrantă a Parcului Industrial reprezentată de parcela de teren sau de clădirea împreună cu terenul aferent, după caz, aflată în folosința exclusivă și temporară ori în proprietatea deplină și exclusivă a rezidenților sau în proprietatea/administrarea Administratorului, conectată sau care va fi conectată la infrastructura Parcului Industrial și în cadrul căreia rezidenții/Administratorul desfășoară activități economice în prealabil autorizate,

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

într-un regim de facilități specifice și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile parcurilor industriale;

 • - Contractul de administrare și prestări de servicii conexe - contractul încheiat în formă scrisă între Administratorul Parcului Industrial și rezidentul Parcului Industrial, prin care se stabilește cadrul juridic care guvernează raporturile juridice dintre Administrator și rezident și sunt reglementate drepturile și obligațiile reciproce și interdependente privind asigurarea de către Administrator a folosinței uneia sau a mai multor unități, precum și asigurarea serviciilor și a accesului la utilitățile necesare activităților desfășurate în cadrul Parcului Industrial, în schimbul plății contravalorii acestora de către rezidentul Parcului;

 • - Regulamente - actele juridice unilaterale elaborate de către Administratorul Parcului Industrial, cu forță obligatorie față de toți rezidenții Parcului, care reglementează modalitatea concretă de organizare și de funcționare a Parcului Industrial;

 • - Rezidentul Parcului Industrial Eurobusiness II - operatorul economic, persoană juridică română sau străină, care deține o unitate, funcționează conform legii și desfășoară activități economice în cadrul Parcului Industrial Eurobusiness II, în baza unui contract de administrare și prestări de servicii conexe/contract de concesiune;

 • - Titlul de Parcul Industrial Eurobusiness II - actul administrativ, valabil, emis Administratorului de către organul de specialitate al administrației publice centrale, care conferă terenului destinat Parcului Industrial regimul juridic de parc industrial prevăzut de lege.

Data la care se dobândește calitatea de rezident al Parcului Industrial Oradea II este data încheierii de către rezident cu Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a contractului de administrare și prestări servicii conexe sau a oricărui alt contract pe care Societatea-Administrator este autorizată de către Municipiul Oradea, în calitate de proprietar al terenului aferent Parcului Industrial, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.177/2012 și a contractului de administrare nr.68518/18.04.2012 încheiat cu Municipiul Oradea să le încheie cu rezidenții.

Operatorii economici, persoane juridice române și/sau străine, care, la data intrării în vigoare a Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industrial, funcționau conform legii și desfășurau activități economice în cadrul Parcului Industrial Oradea II, în baza contractelor de concesiune/ contractelor de administrare încheiate cu Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., au dobândit calitatea de rezident al Parcului prin efectul Legii nr.186/2013.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

 • - Legea nr. 186/2013 privind organizarea și funcționarea parcurilor industriale;

 • - Ordinul M.D.R.A.P. nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale;

 • - Noul Cod Civil.          ’

 • I. DOMENIILE DE ACTIVITATE ACCEPTATE ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II

  • 1.1. Administratorul urmărește ca în Parcul Industrial să se desfășoare cu preponderență următoarele activități:

 • a) industrie prelucrătoare, cu posibilitatea concentrării pe diverse industrii de vârf;

  contact@adlo.ro


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

 • b) afaceri, în care predomină activitățile financiar-bancare, de consultanță, proiectare, cercetare-dezvoltare, precum și activități de administrare a afacerilor;

 • c) distribuție, în care predomină activitățile de depozitare mărfuri și logistică;

 • d) servicii, în care predomină industriile producătoare de servicii;

 • e) pe lângă activitățile care predomină și care conferă domeniul de specializare al parcului industrial, în vederea sprijinirii dezvoltării acestor activități, se pot desfășura o serie de servicii conexe și anume: furnizarea utilităților, prestarea serviciilor de curățenie și pază, a serviciilor comerciale și de alimentație publică, activitățile hoteliere, prestarea serviciilor de evidență contabilă, asistență în afaceri, a serviciilor de asigurare și altele similare acestora sau în legătură directă cu acestea.

 • 1.2. La data încheierii contractului de administrare și de prestări servicii conexe, rezidenții Parcului Industrial EUROBUSINESS II trebuie să aibă ca obiect de activitate principal unul dintre următoarele coduri CAEN:

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

7111 Activități de arhitectură

9003 Activități de creație artistică

7410 Activități de design specializat

6010 Activități de difuzare a programelor de radio

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune

5811 Activități de editare a cărților

5821 Activități de editare a jocurilor de calculator

5814 Activități de editare a revistelor si periodicelor

5813 Activități de editare a ziarelor

5812 Activități de editare de ghiduri, compendii liste de adrese și similare

9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole

9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)

5912 Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de TV

5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

7420 Activități fotografice

9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

5819 Alte activități de editare

2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați inregistrărilor

1820 Reproducerea înregistrărilor

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1811 Tipărirea ziarelor

5829 Activități de editare a altor produse software

6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6202 Activități de consultanță în tehnologia informației

7022 Activităti de consultanță pentru afaceri și management

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7220 Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste

1011 Prelucrarea și conservarea cărnii

1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasare

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

1052 Fabricarea înghețatei

1061 Fabricarea produselor de morărit

1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, de ape minerale și alte ape îmbuteliate

1320 Producția de țesături

1330 Finisarea materialelor textile

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și a lenjeriei de corp)

1393 Fabricarea de covoare și mochete

1395 Fabricarea de textile nețesute și art. din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1412 Fabricarea de articole de imbrăcăminte pentru lucru

1413 Fabricarea altor articole de imbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 Fabricarea altor articole de imbrăcăminte și accesorii n.c.a.

1420 Fabricarea articolelor din blană

1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbracaminte

1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor

1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinarie și a articolelor de harnasament

1520 Fabricarea încălțămintei

1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc și sanitar, din hârtie sau carton

1723 Fabricarea articolelor de papetarie

1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

1811 Tipărirea ziarelor

1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814 Legătorie și servicii conexe

1820 Reproducerea înregistrărilor

2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere

2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2571 Fabricarea produselor de tăiat

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

2573 Fabricarea uneltelor

2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612 Fabricarea altor componente electronice

2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigație

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității

2712 Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

2812 Fabricarea de motoare hidraulice

2813 Fabricarea de pompe și compresoare

2814 Fabricarea de articole de robinetărie

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere

2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului

2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor

3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și de laborator

3291 Fabricarea măturilor și periilor

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea mașinilor

3313 Repararea echipamentelor electronice și optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

3319 Repararea altor echipamente

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activități de telecomunicații prin satelit

6190 Alte activități de telecomunicații

6201 Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6202 Activități de consultanță în tehnologia informației

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 Activități ale portalurilor web

6391 Activități ale agențiilor de știri

6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6420 Activități ale holdingurilor

6491 Leasing financiar

6492 Alte activități de creditare

6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6630 Activități de administrare a fondurilor

6910 Activități juridice

6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

7111 Activități de arhitectura

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnica legate de acestea

7120 Activități de testare și analize tehnice

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7410 Activități de design specializat

7420 Activități fotografice

7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusive calculatoare)

7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de munca

7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7830 Servicii de furnizare și management a forței de munca

7911 Activitati ale agențiilor turistice

7912 Activități ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică

8010 Activități de protecție și gardă

8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare

8030 Activități de investigații

8110 Activități de servicii suport combinate

8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioara a clădirilor

8122 Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje industriale

8129 Alte activități de curățenie n.c.a.

8130 Activități de întreținere peisagistică

8211 Activități combinate de secretariat

8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate

de secretariat

8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8292 Activități de ambalare

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6831 Agenții imobiliare

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

 • 1.3. Toate activitățile care se vor desfășura în cadrul Parcului Industrial trebuie să respecte cu strictețe standardele în vigoare la nivel național și european cu privire la protecția mediului.

 • 1.4. Totodată, rezidenții Parcului trebuie să desfășoare doar activitățile pentru care sunt autorizați, respectând principiul egalității de șanse și nediscriminării.

 • 1.5. Nicio activitate desfășurată de către oricare dintre rezidenții Parcului nu trebuie să afecteze activitățile Administratorului și ale celorlalți rezidenți aflați în Parcul Industrial.

 • 1.6. În cadrul Parcului Industrial este interzis accesul mărfurilor sau al produselor al căror import este prohibit pe teritoriul României, prin lege sau prin convenții internaționale la care România este parte.

 • II. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

  • 2.1. În cadrul raporturilor contractuale încheiate cu rezidenții Parcului, Administratorului îi revin, în principal, următoarele obligații:

 • a) să respecte și să monitorizeze respectarea principiilor referitoare la egalitatea de tratament pentru toți rezidenții Parcului, la neimplicarea Administratorului în practici abuzive împotriva rezidenților Parcului, la obligativitatea respectării de către rezidenții Parcului a regulamentelor interne, precum și a principiului referitor la stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman local sau regional;

 • b) să asigure selecția rezidenților Parcului dintre operatorii economici care au depus și au înregistrat oferte, în condițiile prezentului Regulament de Funcționare și ale altor regulamente/norme aplicabile;

 • c) să încheie cu rezidenții Parcului selectați potrivit prezentului Regulament contractele de administrare și prestări de servicii conexe și/sau orice alt contract pe care Administratorul este autorizat să le încheie cu rezidenții în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.177/2012 și a contractului de administrare nr. 68518/18.04.2012 încheiat cu Municipiul Oradea;

 • d) să asigure rezidenților Parcului dreptul de folosință asupra unităților care formează obiectul contractelor de administrare și de prestări servicii conexe încheiate cu aceștia, inclusiv dreptul acestora de a edifica construcții pe terenul aferent unităților în baza contractelor încheiate conform legii;

 • e) să asigure rezidenților Parcului dreptul de folosință asupra infrastructurii comune din Parcul Industrial;

 • f) să efectueze lucrările și serviciile de mentenanță, reparații și/sau modernizări convenite, după caz, asupra infrastructurii Parcului, astfel încât să asigure rezidenților Parcului folosința normală asupra unităților, infrastructurii exclusive și infrastructurii comune;

 • g) să încheie, numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare, contracte comerciale cu furnizorii primari de utilități, exceptând situațiile în care actele normative în vigoare impun încheierea acestor contracte direct cu rezidenții Parcului, în numele și pe seama acestora;

 • h) să elaboreze strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a Parcului Industrial;

 • i) să asigure publicarea informărilor prin intermediul web site-ului propriu și avizier;

î) să gestioneze fondurile obținute din activitatea de administrare a Parcului Industrial, în conformitate cu strategia de organizare, funcționare și de dezvoltare;

 • j) să depună diligențele pentru atragerea surselor de finanțare în scopul finanțării ori cofinanțării, după caz, a proiectelor investiționale de întreținere și/sau dezvoltare și/sau retehnologizare a infrastructurii Parcului Industrial;

 • k) să colaboreze și să coopereze cu autoritățile publice central și/sau locale, interne și/sau comunitare, în vederea asigurării respectării legii în cadrul Parcului Industrial, precum și în scopul implementării strategiei de dezvoltare a Parcului Industrial;

 • l) să dezvolte parteneriate în vederea implementării strategiei de dezvoltare a Parcului Industrial;

 • m) să îndeplinească orice alte obligații stipulate în contractele de administrare și de prestări servicii conexe/contractele de concesiune și/sau în regulamentele proprii.

 • III. DREPTURILE ADMINISTRATORULUI

  • 3.1. În cadrul raporturilor contractuale încheiate cu rezidenții Parcului, Administratorului îi revin, în principal, următoarele drepturi:

 • a) să încaseze de la rezidenții Parcului sumele de bani datorate de către aceștia în baza contractelor de concesiune, a contractelor de administrare și prestări de servicii conexe, a contractelor de administrare sau de superficie și a prezentului Regulament de Funcționare;

 • b) să emită regulamentele obligatorii pentru rezidenții Parcului, în activitatea de gestionare și de administrare a Parcului Industrial;

 • c) să sesizeze orice autoritate publică competentă, potrivit legii, despre încălcarea, în cadrul Parcului Industrial, a oricărei dispoziții legale și/sau a oricărei prevederi cuprinse în regulamentele emise de către Administrator/Municipiul Oradea;

 • d) să acorde dreptul de folosință oneroasă asupra parcelelor aflate în proprietatea Municipiului Oradea sau a Administratorului, conform legii;

 • e) să constituie dreptul de superficie asupra parcelelor aflate în proprietatea Municipiului Oradea sau a Administratorului, conform Noului Cod Civil;

 • f) să închirieze exclusiv viitorilor rezidenți ai Parcului Industrial birourile disponibile în imobilul situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, în vederea declarării sediului social al acestora și desfășurării activității până la data finalizării investiției;

 • g) să exercite orice alte drepturi stipulate în contractele de concesiune, în contractele de administrare și prestări de servicii conexe, în contractele de administrare și/sau în regulamentele proprii.

 • h) să beneficieze de un drept de preemțiune cu privire la Construcții, care va fi notat în Cartea Funciară, pentru întreaga perioadă de funcționare în Parcul Industrial EUROBUSINESS I Oradea.

 • IV. OBLIGAȚIILE REZIDENȚILOR PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS II

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 4.1. În cadrul raporturilor contractuale încheiate cu Administratorul, rezidenților Parcului le revin, în principal, următoarele obligații:

 • a) să înceapă lucrările de proiectare pentru obținerea autorizației de construcție în termen de 4 (patru) luni de la intrarea în vigoare a contractului de administrare și de prestări servicii conexe; în calitate de co-contractant, rezidentul va notifica Administratorul referitor la demararea efectivă a lucrărilor de proiectare anexând în acest sens documentele justificative din care reies fără echivoc contractarea și începerea lucrărilor de proiectare;

 • b) să înceapă lucrările de construcție pentru realizarea proiectului propus în termen de maximum 1 (un) an de la data intrării în posesia unității aflate în folosință, conform procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului; rezidentul îi va comunica de îndată Administratorului demararea lucrărilor de construcție, conform documentației depuse la Instituția Arhitectului-Șef;

 • c) să demareze, în termen de maximum 2 (doi) ani de la data începerii lucrărilor de construcție, activitatea în vederea căreia s-a încheiat contractul de administrare și de prestări servicii conexe și/sau orice alt contract pe care Administratorul este autorizat să îl încheie cu rezidentul, în baza

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.177/2012 și a contractului de administrare nr. 68518/18.04.2012 încheiat cu Municipiul Oradea;

 • d) să realizeze lucrările proiectului investițional propus conform autorizației de construire eliberate de organele competente, precum și în baza acordurilor și avizelor necesare conform prevederilor legale aplicabile;

 • e) să obțină toate avizele și autorizațiile prevăzute în legislația în vigoare pentru desfășurarea activității; toate cheltuielile necesare pentru realizarea proiectului propus și asumat vor fi suportate în întregime de către rezident, inclusiv toate taxele legale pentru obținerea autorizației de construire și avizele necesare;

 • f) să respecte normele de protecție a muncii și P.S.I. în desfășurarea activității proprii pentru care este autorizat;

 • g) să execute din fonduri proprii lucrările de racordare la rețelele tehnico-edilitare aflate la limitele unității și să plătească lunar sau la scadență contravaloarea utilităților, conform contractelor de servicii încheiate în nume propriu cu furnizorii/prestatorii;

 • h) să nu cesioneze terților, în tot sau în parte, dreptul de folosință asupra unității și asupra infrastructurii sau să schimbe destinația spațiului ori natura activității/activităților desfășurate;

 • i) să execute din fonduri proprii lucrări de amenajare a suprafeței de teren neconstruite (în incinta unității);

î) să plătească Administratorului sumele prevăzute în contractul de administrare și prestări de servicii conexe/contractul de concesiune;

 • j) să respecte regulamentele emise de către Administratorul Parcului Industrial;

 • k) să folosească unitatea/unitățile, infrastructura comună, infrastructura exclusivă aferentă, după caz, cu diligența unui bun proprietar, să nu le degradeze sau deterioreze, astfel încât - cu excepția uzurii normale - să le mențină în starea existentă la momentul constituirii dreptului de folosință asupra unității și/sau infrastructurii Parcului Industrial;

 • l) să respecte destinația unității stabilită prin contractul încheiat cu Administratorul Parcului Industrial, pe toată durata acestuia;

 • m) să nu efectueze niciun fel de modificări asupra unității, infrastructurii comune, respectiv asupra infrastructurii exclusive aferente, după caz, exceptând lucrările necesare finalizării investiției asumate;

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • n) în situația în care mașinile industriale/echipamentele deținute produc zgomot sau vibrații ce pot fi transmise structurii clădirilor aflate în folosința altor rezidenți, de a dota sau de a întreține mașinile/utilajele proprii cu dispozitive de eliminare a zgomotelor/trepidațiilor;

 • o) să respecte regulile de circulație în Parcul Industrial;

 • p) să respecte toate obligațiile prevăzute de legislația în vigoare privind protecția mediului, inclusiv să obțină acordul vecinilor rezidenți pentru funcționarea unității, după caz;

 • q) pe tot parcursul executării lucrărilor de construcție, precum și pe întreaga durată a contractului de administrare și de prestări servicii conexe/de concesiune/de superficie, să păstreze integritatea spațiilor comune din incinta Parcului Industrial, respectiv a căilor comune de acces, a spațiilor verzi etc.

În cazul producerii unor pagube/avarii din culpa exclusivă a rezidentului, acesta va suporta pe cheltuiala proprie toate costurile care vor fi impuse de remedierea/refacerea/repararea/reamenajarea căilor de acces, a spațiilor verzi și a altor suprafețe/bunuri/instalații aflate în proprietatea/folosința rezidentului și/sau a Administratorului/a celorlalți rezidenți existenți în Parcul Industrial. În situația în care rezidentul culpabil nu notifică de îndată Administratorul și nu procedează imediat la repararea pagubelor, atunci Administratorul/ceilalți rezidenți poate/pot proceda la remedierea acestora pe cheltuiala proprie, urmând ca rezidentul vinovat să achite contravaloarea lucrărilor executate de Administrator/ceilalți rezidenți.

 • r) să respecte orice alte obligații derivând din regulamentele proprii elaborate de către Administrator și aplicabile raporturilor juridice născute între rezidenți și Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

 • 4.2. În situația prevăzută la pct.12.4., pe lângă obligațiile prevăzute la pct.4.1. rezidentilor le mai revin următoarele obligații:

 • a) de a folosi unitatea, inclusiv echipamentele aferente clădirii, potrivit destinației acesteia și într-un mod în care să nu aducă atingere drepturilor și intereselor Administratorului și/sau ale celorlalți rezidenți;

 • b) de a răspunde pentru uzura intervenită peste gradul normal de uzură a clădirii;

 • c) de a nu folosi sau de a nu permie utilizarea clădirii în alt scop decât cu privire la desfășurarea activităților specifice autorizate,prevăzute prin contractul de administrare și de prestări servicii conexe;

 • d) de a nu aduce sau de a nu permite introducerea în incinta unității a materialelor periculoase a căror posesie/utilizare este interzisă prin lege sau prin regulamentele locale sau adoptate de Administrator;

 • e) în situația în care mașinile industriale/echipamentele deținute produc zgomot sau vibrații ce pot fi transmise structurii clădirii aflate în folosința sa ori clădirilor aflate în folosința altor rezidenți, de a dota sau de a întreține mașinile/utilajele proprii cu dispozitive de eliminare a zgomotelor/trepidațiilor;

 • f) rezidentului nu îi este permisă - fără acordul prealabil scris al Administratorului -efectuarea asupra clădirii a niciunei lucrări de recompartimentare, zugrăvire, instalare de sisteme de orice tip și care implică perforarea, tăierea sau deteriorarea suprafețelor interioare sau exterioare ale clădirii;

 • g) prin semnarea contractului de administrare și de prestări servicii conexe, rezidentul declară expres și garantează că - din punctul de vedere al normelor de apărare împotriva incendiilor -activitatea și echipamentele/instalațiile proprii nu pun în pericol securitatea tuturor unităților existente în Parcul Industrial;

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • h) de a oferi, semestrial sau la cererea Administratorului, informații privind activitatea desfășurată, numărul de locuri de muncă nou create și orice alte informații prevăzute în contractual semnat cu Administratorul Parcului Industrial;

 • i) de a aduce la cunoștința tuturor angajaților, co-contractanților, agenților și vizitatorilor și a oricărei alte persoane care are legătură cu acesta conținutul prezentului Regulament.

 • 4.3. Administratorul și rezidenții pot stipula, în cadrul contractului de administrare și prestare servicii conexe/altor tipuri de contracte, orice alte obligații și/sau drepturi suplimentare care le revin rezidenților Parcului Industrial, cu respectarea legilor și regulamentelor în vigoare.

 • V. DREPTURILE REZIDENȚILOR PARCULUI INDUSTRIAL

EUROBUSINESS II

 • 5.1. În cadrul raporturilor contractuale încheiate cu Administratorul Parcului Industrial, rezidenților le revin, în principal, următoarele drepturi:

 • a) dreptul de folosință asupra unității/unităților care formează obiectul contractelor încheiate în mod legal de către Administrator cu rezidenții în baza prezentului Regulament, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.177/2012 și a contractului de administrare nr. 68518/18.04.2012 încheiat cu Municipiul Oradea;

 • b) dreptul de folosință asupra infrastructurii comune și exclusive, după caz, aferente unității/unităților care formează obiectul contractului de administrare și prestări de servicii conexe, în baza acestui contract și a contractului de furnizare/prestare servicii încheiat în nume personal de către rezidenți cu furnizorii/prestatorii de servicii autorizați/licențiați;

| c) dreptul de preempțiune în cazul vânzării unității/unităților aflate în folosința rezindenților; d) orice alte drepturi care rezultă din contractele încheiate în mod legal de către Administrator cu rezidenții, în baza prezentului Regulament, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.177/2012 și a contractului de administrare nr. 68518/18.04.2012 încheiat Municipiul Oradea;

cu


VI. INFRASTRUCTURA PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS II

 • 6.1. Administratorul deține în administrare exclusivă rețelele de telecomunicații, de drumuri, de iluminat public, trotuarele și spațiile verzi adiacente, rețeaua electrică de alimentare cu energie electrică și va deține orice alte clădiri, construcții, instalații etc care vor fi realizate în Parcul Industrial EUROBUSINESS II și care se vor fi date în administrarea exclusivă a Administratorului sau care vor face parte din proprietatea acestuia, bunuri care fac/vor face parte din infrastructura Parcului și asupra cărora Administratorul are/va avea drept discreționar în sensul că va putea aduce orice modificări pe care le apreciază ca fiind necesare, cu respectarea drepturilor aparținând atât Municipiului Oradea, cât și rezidenților Parcului Industrial.

 • 6.2. Rezidentul care a cumpărat parcela de teren aflată în Parcul Industrial și pe care a edificat o construcție sau pe care a introdus elemente de rețele de utilități este proprietarul exclusiv al acestora, având un drept discreționar în ceea ce privește proprietatea sa.

 • 6.3. Cu toate acestea, pentru a verifica respectarea obligațiilor care îi revin rezidentului conform contractului de administrare și de prestări servicii conexe/contractului de concesiune și/sau prin regulamente, dar și pentru a asigura funcționarea optimă a Parcului Industrial (indiferent dacă rezidentul deține sau nu un drept de proprietate asupra parcelei), Administratorul are drept de acces la oricare dintre elementele componente ale infrastructurii

Parcului Industrial, chiar și în situația în care acestea sunt situate pe proprietatea rezidentului, cu condiția ca Administratorul să-l notifice în prealabil pe rezident cu privire la exercitarea acestui drept.

 • 6.4. În cazul în care intervenția Administratorului este necesară în vederea efectuării unor reparații urgente, remedierii unor probleme tehnice, înlăturării unor avarii și/sau pentru limitarea unor pagube, acesta nu are obligația de a notifica în prealabil rezidentul cu privire la exercitarea dreptului de acces.

 • 6.5. Niciun rezident al Parcului Industrial nu poate aduce modificări infrastructurii Parcului Industrial fără acordul prealabil scris al Administratorului Parcului. De asemenea, având în vedere strânsa legătură tehnică dintre infrastructura aflată în administrarea/proprietatea Administratorului și elementele de rețele de utilități aflate în proprietatea sau în folosința rezidenților, fiecărui rezident îi revine obligația de a-l informa în scris, în prealabil, pe Administrator cu privire la orice modificare pe care intenționează să o aducă rețelelor de utilităti aflate în proprietatea sau în folosința rezidentului, astfel încât Administratorul să poată analiza impactul viitoarei modificări asupra întregii infrastructuri a Parcului.

 • 6.6. În cazul în care rezidentul nu respectă obligația de a-l informa în prealabil pe Administratorul Parcului Industrial, rezidentul va fi obligat să răspundă în mod direct și nemijlocit pentru orice pagube create Administratorului Parcului Industrial și/sau rezidenților.

 • 6.7. Rezidenții au obligația de a folosi infrastructura Parcului Industrial cu diligența unui bun proprietar, în limitele trasate de către Administratorul Parcului Industrial. De asemenea, rezidenții au obligația de a-l informa pe Administrator cu privire la orice defecțiune sau degradare a Infrastructurii, în vederea limitării impactului acesteia asupra funcționării optime și neîntrerupte a Parcului Industrial. Niciun rezident al Parcului Industrial nu are dreptul de a folosi în scopuri exclusive infrastructura comună sau de a aduce orice fel de modificări/limitări acesteia cum ar fi, dar fără a se limita la: amplasarea utilajelor/autovehiculelor pe spațiile comune, efectuarea unor amenajări temporare pe spațiile comune, împrejmuirea spațiilor comune, abandonarea bunuri pe spațiile comune, limitarea accesului altor rezidenți la infrastructura comună etc. Administratorul Parcului Industrial are dreptul de a lua orice măsură în vederea înlăturării oricăror obstacole, restrângeri, limitări etc. aduse infrastructurii comune, cheltuielile aferente urmând a fi suportate de către rezidentul culpabil.

 • 6.8. Rezidenții Parcului Industrial au obligația de a respecta legislația în vigoare și normele stabilite prin prezentul Regulament privitoare la circulația auto și pietonală din interiorul Parcului Industrial.

 • 6.9. Administratorul Parcului Industrial îl poate sprijini pe rezidentul interesat în obținerea oricăror avize, permise sau autorizații, fără a fi ținut responsabil de efectiva autorizare/avizare a activității rezidentului.

 • 6.10. Administratorul Parcului Industrial nu va fi responsabil pentru eventualele pagube produse ca urmare a nerespectării de către rezident a obligațiilor legale referitoare la activitatea desfășurată în Parcul Industrial conform contractului de administrare și de prestări servicii conexe.

 • 6.11. Parcul Industrial EUROBUSINESS II prezintă următoarele utilități și dotări:

 • a) rețea de energie electrică

 • b) rețea de apă

 • c) rețea de canalizare menajeră

 • d) rețea de canalizare pluvială

 • e) rețea de iluminat stradal și perimetral în Parcul Industrial EUROBUSINESS II

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • f) rețea internă de căi de acces și de transport, aprovizionare și de distribuție bunuri pentru fiecare parcelă;

 • g) rețea de telecomunicații.

 • 6.12. Rețeaua interioară de drumuri se racordează la Strada Ogorului (Șoseaua de centură) printr-un drum colector. Fiecare parcelă are acces direct la rețeaua de drumuri din interiorul Parcului Industrial.

 • 6.13. Căile interioare de acces sunt drumuri publice potrivit Planului Urbanistic Zonal și nu impune constituirea unui drept de servitute în favoarea rezidenților.

 • 6.14. În ceea ce privește alimentarea cu gaz metan, racordarea la rețeaua de gaze naturale a orașului se poate realiza pe baza unui proiect tehnic avizat de către Societatea Distrigaz Vest S.A. (furnizorul de gaze naturale) și a unui aviz de principiu emis de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

 • 6.15. Întocmirea proiectului și execuția branșării la rețeaua publică intră în sarcina rezidenților interesați.

 • 6.16. Modalitățile de exploatare a unităților ocupate în Parcul Industrial EUROBUSINESS II și de realizare/de utilizare a construcțiilor în Parc sunt reglementate prin Regulamentul de Urbanism aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.126/2012 modificată prin HCL nr. 315/2015, care poate fi consultat la următoarea adresă: www.adlo.ro .

 • 6.17. În conformitate cu prevederile Planului Urbanistic Zonal și cu Regulamentul local de urbanism sunt aplicabile următoarele reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor:

 • - procentul de ocupare a terenului (POT) este de maximum 70% din suprafața totală a terenului;

 • - suprafața parcajelor se determină în funcție de destinația, de capacitatea construcției și de numărul de angajați;

 • - spațiile verzi cu rol decorativ și de protecție vor fi de cel puțin 20% din suprafața incintei fiecărei unități industriale;

 • - regimul de înălțime al construcțiilor va fi de P +1-2 E sau mansardă;

 • - sistemul de aliniere a clădirilor este de 5-20 m de la alineament, în corelare cu particularitățile construcțiilor existente.

 • V II. REGULILE PRIVIND ACCESUL PIETONAL, CIRCULAȚIA AUTO ȘI PARCAREA

 • 7.1. În interiorul Parcului Industrial EUROBUSINESS II, viteza maximă de circulație a autovehiculelor este reglementată la 20 km/h.

 • 7.2. Toți conducătorii auto sunt obligați să respecte atât indicatoarele de circulație montate în locuri vizibile, cât și indicațiile Conducerii Administratorului.

 • 7.3. Este interzisă parcarea autovehiculelor pe alte locuri decât pe cele special amenajate și repartizate prin prezentul Regulament.

 • 7.4. Sunt interzise staționarea pe timp îndelungat, abandonarea sau efectuarea de reparații la autovehicule pe locurile de parcare, alei, spații verzi ori în oricare alt loc din incinta Parcului Industrial, cu excepția spațiilor în care este acceptată și autorizată desfășurarea activităților de service auto.

 • 7.5. Este interzisă spălarea autovehiculelor în incinta Parcului Industrial, cu excepția locurilor special amenajate în acest sens.

 • 7.6. Ocuparea sau blocarea cu intenție și în mod repetat a locurilor de parcare nerepartizate rezidenților este interzisă.

 • 7.7. Parcarea și/sau staționarea autovehiculelor care aparțin vizitatorilor sau clienților ori prepușilor rezidenților sunt permise numai în zonele special amenajate și marcate în mod corespunzător, cu respectarea regulilor aplicabile în această situație sau pe locurile de parcare repartizate rezidenților, dacă aceștia își exprimă acordul în acest sens.

 • 7.8. Este interzisă depozitarea materialelor de orice fel pe spațiile destinate locurilor de parcare.

 • 7.9. Accesul pietonal în interiorul Parcului Industrial este gratuit.

 • 7.10. Pentru eventualele daune cauzate de furturi, incendii la autovehicule etc Administratorul Parcului Industrial EUROBUSINESS II nu poate fi responsabil civil sau penal.

  VIII.


AMENAJAREA, ÎNTREȚINEREA, DESZĂPEZIREA

ȘI


SALUBRIZAREA SPAȚIILOR COMUNE

 • 8.1. Rezidentii Parcului Industrial au obligația de a menține curățenia exterioară a spațiilor comune și de a deszăpezi locurile de parcare proprii.

 • 8.2. Spațiile comune reprezintă toate spațiile care fac parte din Parcul Industrial EUROBUSINESS II și se află în folosința comună a tuturor rezidentilor, cu excepția unităților deținute exclusiv.

 • 8.3. Rezidenților Parcului Industrial le revine obligația de a respecta normele de sănătate și securitate în munca, normele de apărare împotriva incendiilor și situații de urgență, de protecție civilă și de protecție a mediului.

 • 8.4. În vederea asigurării circulației pe drumurile și căile interioare de acces, inclusiv pe trotuare, în condiții de siguranță pe timpul iernii, Administratorul Parcului Industrial EUROBUSINESS II - după preluarea infrastructurii de utilități, inclusiv a drumurilor interioare de acces și a trotuarelor - va contracta serviciile având ca scop combaterea poleiului și a înzăpezirii drumurilor și căilor interioare de acces.

 • 8.5. În ceea ce privește întreținerea spațiilor verzi care sunt/vor fi amenajate în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, Administratorul Parcului Industrial EUROBUSINESS II contractează/va contracta serviciile având ca scop amenajarea, întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi din Parcul Industrial.

 • 8.6. Este interzisă depozitarea sau aruncarea deșeurilor pe spațiile verzi ori în cele comune sau în fața ori în jurul unităților deținute de rezidenți.

 • 8.7. Este interzisă aruncarea țigărilor aprinse sau consumate în coșurile de gunoi ori pe carosabil. Pentru păstrarea unui ambient plăcut și pentru evitarea pericolelor de incendiu este obligatorie folosirea scrumierelor existente și a locurilor de fumat special amenajate de către rezidenți în incinta unității deținute.

 • 8.8. Se interzice pozarea cablurilor de alimentare cu energie electrică și/sau de telecomunicații aerian sau pe acoperișul sau/și pe fațada clădirilor, fără înștiințarea prealabilă scrisă a Administratorului și fără reprezentarea acestuia.

 • IX. DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA DE CĂTRE REZIDENT A DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ ASUPRA UNITĂȚILOR DISPONIBILE ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II

  • 9.1. Administrarea Parcului Industrial EUROBUSINESS II se realizează în baza contractelor pe care Administratorul le încheie cu rezidenții Parcului fie după finalizarea procedurii de licitație deschisă prevăzute la punctul 12.2., fie după finalizarea procedurilor de negociere directă prevăzute la punctele 12.3., 12.4. și 12.6.

  • 9.2. In cazul investițiilor cu impact local și generatoare de locuri de muncă stabile și atractive, Administratorul Parcului Industrial, la solicitarea expresă a viitorului rezident, poate proceda la edificarea, din resurse proprii și în limita fondurilor alocate, a construcției care, împreună cu terenul aferent, va avea destinația de unitate în sensul prevăzut de prezentul Regulament și care va reprezenta obiectul contractului de administrare și de prestări servicii conexe încheiat între Administrator și rezident.

  • 9.3. Prin “investi/ii cu impact local și generatoare de locuri de muncă stabile și atractive” se înțeleg investițiile care generează cel puțin 200 noi locuri de muncă și a căror valoare (mijloace fixe utilizate de către rezidentul persoană juridică în desfășurarea activității autorizate) este de minimum 3 (trei) milioane Euro.

   • 9.3.1. În acest caz, contractul de administrare și de prestări servicii conexe va fi încheiat concomitent cu data semnării de către Administrator a contractului de antrepriză lucrări (dar nu mai târziu de data comunicării ordinului de începere) și va intra în vigoare la data predării-primirii unității.

   • 9.3.2. Totodată, contractul de administrare și de prestări servicii conexe va conține clauze care vor respecta conținutul contractului-cadru de administrare (prevăzut în Anexa 1 la prezentul Regulament) și care vor prevedea prețul folosinței unității (minimum 3,527 Euro/m.p./lună, plus T.V.A), durata contractului (minimum 5 ani), încheierea de către rezident a unei promisiuni unilaterale de cumpărare, prețul de vânzare a unității, precum și orice alte clauze negociate de către Administrator și rezident.

  • 9.4. Conținutul-cadru al contractului de administrare și prestări de servicii conexe este prezentat în Anexele 2), 2a) și 2b) care face parte integrantă din prezentul Regulament și are caracter obligatoriu.

  • 9.5. În cazul în care Administratorul și/sau Municipiul Oradea vor încheia cu rezidenții și un alt tip de contract, conținutul-cadru al contractului de administrare și prestări de servicii conexe va putea fi completat și adaptat în mod corespunzător.

  • 9.6. Rezidenților prezenți în Parcul Industrial EUROBUSINESS II le este interzis să subcedeze dreptul de folosință asupra unității deținute sau să vândă ori să închirieze spațiile de producție/prestări servicii realizate din investițiile proprii fără acordul prealabil scris al Admini stratorului.

  • 9.7. În cazul obținerii acordului prealabil scris din partea Societății-Administrator, noile activități trebuie să respecte profilurile de activitate acceptate în Parcul Industrial.

  • 9.8. Rezidenților prezenți în Parcul Industrial EUROBUSINESS II le este interzis să schimbe, fără acceptul prealabil scris al Administratorului, profilul inițial al activității în considerarea căruia le-a fost acceptate ofertele, cu excepția situațiilor speciale justificate de necesitatea dezvoltării și adaptării producției proprii la cerințele pieței. Schimbările vor fi admise doar cu respectarea profilurilor de activitate acceptate în Parcul Industrial.

  • 9.9. Modalitatea și condițiile de exercitare de către rezidenți a dreptului de folosință asupra infrastructurii comune și a infrastructurii exclusive, termenii și condițiile de furnizare, în condițiile legii, a utilităților în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, regulile referitoare la regimul circulației pietonale și cu autovehicule în incinta Parcului Industrial, modalitatea de calcul al cheltuielilor individuale și al cheltuielilor colective, precum și măsurile impuse în

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

domeniul protecției mediului vor fi reglementate și detaliate de către Administrator în mod distinct, printr-un regulament adoptat conform art.14 din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și cu respectarea actelor de înființare și de funcționare ale Societății-Administrator.

 • X. PREȚUL FOLOSINȚEI UNITĂȚII. REDEVENȚA ȘI TAXA DE ADMINISTRARE

  • 10.1. Suma totală care va fi plătită de către rezidenți în schimbul cesionării de către Administrator a dreptului de folosință asupra unităților, respectiv în schimbul constituirii unui alt drept asupra terenului din Parcul Industrial EUROBUSINESS II și asupra infrastructurii acestuia este formată din prețul folosinței unității/unităților (denumit redevență) și taxa de administrare percepută de către Administrator în schimbul acordării dreptului de folosință asupra infrastructurii Parcului Industrial și în scopul susținerii cheltuielilor de mentenanță și cu utilitățile furnizate direct de către Administrator.

  • 10.2. În schimbul taxei de administrare, Administratorul se obligă să le asigure rezidenților următoarele Servicii:

 • a) iluminatul public în spațiile comune;

 • b) salubrizarea și deszăpezirea spațiilor comune;

 • c) supravegherea video a spațiilor comune din Parcul Industrial, exceptând accesul propriu în unități;

 • d) lucrările de întreținere și reparație ale căilor interioare de acces și ale trotuarelor aflate în folosința comună a rezidenților;

 • e) serviciile și lucrările de mentenanță, reparații și/sau modernizări asupra infrastructurii comune, exceptând lucrările de intervenție, reparație și întreținere a infrastructurii de utilități/părții din infrastructura de utilități aflate, conform legii, în exploatarea/administrarea/proprietatea exclusivă a furnizorilor de utilități.

 • 10.3. Potrivit prezentului Regulament, spațiile comune reprezintă toate spațiile care fac parte din Parcul Industrial și se află în folosința comună a rezidenților, cu excepția unităților deținute exclusiv de rezidenții Parcului Industrial.

 • 10.4. Redevența percepută de către Administrator este în cuantum de:

 • minimum 0,32 Euro/mp/an pentru zona INDUSTRIE (conform pct.1.1., litera a), în cazul în care durata contractului este 25 de ani, respectiv minimum 0,16 Euro/mp/an în cazul în care durata contractului este 49 de ani;

 • minimum 0,38 Euro/mp/an pentru zona SERVICII (conform pct.1.1., literele b) - e), respectiv minimum 0,19 Euro/mp/an în cazul în care durata contractului este 49 de ani.

 • 10.5. Prin excepție, în cazul investițiilor în valoare de minimum 3 (trei) milioane Euro și care generează cel puțin 200 (douăsute) noi locuri de muncă, redevența percepută în schimbul folosinței unității reprezentate de clădirea edificată de Administrator și de terenul aferent acesteia va consta în nivelul de referință aprobat de către Consiliul de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și care va fi de minimum 3,527 Euro/m.p./lună, plus T.V.A.

 • 10.6. Prin excepție, în cazul parcelelor limitrofe solicitate pentru extindere de rezidenții care au dezvoltat integral un proiect de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, aceștia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe: au cumpărat terenul, doresc să extindă proiectul asumat inițial și finalizat păstrând

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863 www.adlo.ro

obligatoriu același domeniu de activitate suma investită sa fie proporțional cu investiția asumata initial(raportată la suprafața totală a unității pentru care se depune oferta), prin investiție se înțelege valoarea construcțiilor finalizate (construcții cu acoperiș)plus mijloacele fixe (exceptând platformele betonate), precum si numarul de locuri de munca noi create, redevența percepută de către Administrator este în cuantum de:

 • • minimum 0,32 Euro/mp/an pentru zona INDUSTRIE (conform pct.1.1., litera a), în cazul în care durata contractului este 25 de ani, respectiv minimum 0,16 Euro/mp/an în cazul în care durata contractului este 49 de ani;

 • • minimum 0,38 Euro/mp/an pentru zona SERVICII (conform pct.1.1., literele b) - e), respectiv minimum 0,19 Euro/mp/an în cazul în care durata contractului este 49 de ani.

 • 10.7. Redevența se achită de către rezidentul persoană juridică începând cu data încheierii contractului de administrare și de prestări servicii conexe, pe toată durata exploatării de către rezident a unității existente în Parcul Industrial EUROBUSINESS II.

 • 10.8. Taxa de administrare percepută de către Administrator este în cuantum de 0,5 Euro/mp/an (fără T. V.A.).

  în de


 • 10.9. Taxa de administrare se calculează la întreaga suprafață a terenului aflat folosința/proprietatea rezidentului, conform contractului de concesiune/contractului administrare și prestări servicii conexe.

  cu


 • 10.10. Taxa de administrare se plătește de către rezidentul persoană juridică începând

data semnării contractului de administrare și prestări servicii conexe, semestrial, pe toată durata exploatării de către rezident a unității existente în Parcul Industrial EUROBUSINESS II.                                                                    ’

 • 10.11. Prețul unității, redevența și taxa de administrare, stabilite prin contractul/contractele încheiat/încheiate cu rezidenții vor fi actualizate cu rata anuală a inflației în Zona Euro, Sector Servicii, așa cum este comunicată de către Banca Centrală Europeană.

 • XI. DURATA EXERCITĂRII DE CĂTRE REZIDENȚI A DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ ASUPRA UNITĂȚILOR DISPONIBILE ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II

  • 11.1. În cazul atribuirii unităților disponibile prin LICITAȚIE DESCHISĂ, durata exercitării de către rezident a dreptului de folosință exclusivă asupra unității care formează obiectul contractului de administrare și prestări servicii conexe, respectiv al contractelor încheiate conform legii, este de maximum 25 (douăzecișicinci) ani.

   • 11.1.1. Atât durata contractului de administrare și prestări servicii conexe, cât și durata contractului de superficie sau de concesiune poate fi prelungită o singură dată pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin simplul acord de voință al părților.

   • 11.1.2. La data prelungirii, prin act adițional, a duratei contractului de administrare și prestări servicii conexe, respectiv a contractului de superficie sau concesiune, părțile vor renegocia redevența și taxa de administrare.

   • 11.1.3. Redevența minimă plătibilă de către rezidenți este egală cu contravaloarea în Lei a sumei de minim 8 Euro/mp/25 ani (fără T.V.A.) calculată la cursul oficial al B.N.R. de la data de referință, respectiv data publicării anunțului de participare la licitație.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 11.2. În cazul investițiilor a căror valoare este de minimum 5 (cinci) milioane Euro, atribuirea unităților reprezentate de parcelele disponibile în Parcul Industrial va fi realizată prin procedura NEGOCIERE DIRECTĂ.

  • 11.2.1. Durata exercitării de către rezident a dreptului de folosință asupra unității care formează obiectul contractului de administrare și prestări servicii conexe este de 25 (douăzecișicinci) ani, cu posibilitatea extinderii duratei inițiale până la maximum 49 (patruzecișinouă) ani (în total), respectiv cu posibilitatea încheierii contractului pe o durată de 49 (patruzecișinouă) ani.

  • 11.2.2. Redevența minimă plătibilă de către rezidenți este egală cu contravaloarea în Lei a sumei de minim 8 Euro/mp/25 ani (fără T.V.A.), respectiv 4 Euro/mp/49 ani (fără T.V.A.), calculată la cursul oficial al B.N.R. de la data de referință, respectiv data depunerii ofertei de către viitorul rezident.

  • 11.2.3. La data prelungirii, prin act adițional, a duratei contractului de administrare și prestări servicii conexe, respectiv a contractului de superficie sau concesiune, părțile vor renegocia redevența.

 • 11.3. În cazul investițiilor care generează cel puțin 200 noi locuri de muncă și a căror valoare este de minimum 3 (trei) milioane Euro, atribuirea unităților reprezentate de clădirea edificată de Administrator și de terenul aferent acesteia va fi realizată prin procedura NEGOCIERE DIRECTĂ.

  • 11.3.1. Durata exercitării dreptului de folosință asupra unității va fi cea prevăzută prin contractul de administrare și de prestări servicii conexe semnat cu Administratorul și va fi de minimum 5 (cinci) ani.

  • 11.3.2. Redevența minimă plătibilă de către rezidenți este egală cu contravaloarea în Lei a sumei de 3,527 Euro/m.p./lună (plus T.V.A), calculată la cursul oficial al B.N.R. de la data de referință.

  • 11.3.3. Durata contractului de administrare și prestări servicii conexe poate fi prelungită o singură dată pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin simplul acord de voință al părților.

  • 11.3.4. La data prelungirii, prin act adițional, a duratei contractului de administrare și prestări servicii conexe părțile vor renegocia redevența și taxa de administrare.

 • 11.4. Ulterior cumpărării unității de către rezident, taxa de administrare se va plăti în continuare de către acesta, precum și de către orice persoana juridică care dobândește cu orice titlu și în orice mod un drept de proprietate asupra terenului.

 • 11.5. Neprezentarea, în termen de 10 zile de la cumpărarea terenului, la administrația Parcului Industrial EUROBUSINESS II în vederea luării în evidență și întocmirii formalităților prealabile semnării contractului de administrare, atrage dupa sine plata de către proprietar a unor daune în suma de 300 Euro/zi lucrătoare de întârziere și pierderea facilităților specifice funcționării în cadrul Parcului Industrial EUROBUSINESS II, facilități de care beneficiază sau ar putea beneficia proprietarul. Daunele vor fi calculate până la data încheierii contractului de administrare cu Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

 • 11.6. În cazul parcelelor limitrofe solicitate pentru extindere de rezidenții care au dezvoltat integral un proiect de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, aceștia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe: au cumpărat terenul, doresc să extindă proiectul asumat inițial și finalizat păstrând obligatoriu aceelași domeniu de activitate si suma investită: sa fie proportional cu investitia asumata initial(raportată la suprafața totală a unității pentru care se depune oferta), prin investiție se înțelege valoarea construcțiilor finalizate (construcții cu acoperiș) plus mijloacele fixe

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

(exceptândplatformele betonate) precum si numărul de locuri de munca noi create, redevența percepută de către Administrator este în cuantum de:

 • redevența minimă percepută de către Administrator este egală cu contravaloarea în Lei a sumei de 8 Euro/mp/25 ani (fără T.V.A.) zona Industrie, respectiv 9,5 Euro/mp/25 ani (fără T.V.A.) zona Servicii, calculată la cursul oficial al B.N.R. de la data de referință, respectiv data depunerii ofertei de către viitorul rezident.

 • XII. ACCESUL REZIDENȚILOR ÎN PARCUL INDUSTRIAL

EUROBUSINESS II

 • 12.1. Operatorii economici persoane juridice care au ca obiect de activitate cel puțin unul dintre codurile CAEN enumerate la Capitolul I, punctul 1.2., și care îndeplinește toate condițiile prevăzute în prezentul Capitol poate dobândi un drept de folosință asupra unei unități disponibile în Parcul Industrial EUROBUSINESS II.

 • 12.2. LICITAȚIA DESCHISĂ

  • 12.2.1. Contractele de administrare și de prestări servicii conexe având ca obiect unitățile disponibile în Parcul Industrial EUROBUSINESS II pot fi încheiate cu rezidenții numai după participarea acestora la LICITAȚIA DESCHISĂ organizată periodic de către Administrator, în conformitate cu dispozițiile prezentului Regulament și ale caietului de sarcini.

  • 12.2.2. După realizarea în proporție de 100% a investiției la care s-au angajat și după realizarea și ocuparea numărului minim de noi locuri de muncă, în baza dreptului de preempțiune rezidenții au posibilitatea cumpărării terenului aflat în folosința lor exclusivă.

  • 12.2.3. Constatarea realizării și ocupării numărului minim de noi locuri de muncă revine Administrației Parcului, pe baza notificării scrise prealabile din partea rezidentului care are obligația de a demonstra că îndeplinește această condiție.

  • 12.2.4. Prin “investiție” se înțelege valoarea construcțiilor finalizate (exceptând platformele betonate) și celelalte mijloace fixe utilizate de către rezidentul persoană juridică în desfășurarea activității pentru care este autorizat.

  • 12.2.5. Finalizarea în proporție de 100% a investiției asumate va fi constatată printr-un raport de evaluare a stadiului de realizare fizică și valorică a proiectului, întocmit de către un evaluator expert independent membru în Asociația Națională a Evaluatorilor și agreat de ambele părți contractante.

  • 12.2.6. Raportul de evaluare se întocmește pe cheltuiala rezidentului și pe baza notificării prealabile scrise a acestuia.

  • 12.2.7. Dacă raportul de evaluare atestă finalizarea în proporție de 100% a investiției la care s-a angajat, rezidentul are dreptul de a cumpăra unitatea reprezentată de terenul aflat în folosința sa. În acest caz, rezidentul persoană juridică va achita diferența de preț rezultată din scăderea din prețul Terenului de minim 8 Euro/mp (actualizat la nivelul anului precedent momentului cumpărării) a sumelor plătite cu titlu de redevență (actualizată anual cu rata inflației) până la momentul cumpărării Terenului, conform contractului de concesiune/contractului de administrare și de prestări servicii conexe.

  • 12.2.8. În cazul procedurii de LICITAȚIE DESCHISĂ, accesul viitorilor rezidenți în Parcul Industrial EUROBUSINESS II este condiționat de îndeplinirea cumulativă a cerințelor de calificare și a criteriilor de eligibilitate.

  • 12.2.9. Cerințele de calificare și criteriile de eligibilitate, modalitățile, forma și termenele de prezentare a documentelor solicitate sunt prevăzute în mod detaliat în caietul de sarcini, aprobat și publicat în prealabil de către Administrator.

  • 12.2.10. Are dreptul de a dobândi accesul în Parcul Industrial EUROBUSINESS II investitorul care participă la licitația deschisă și care - la data depunerii ofertei - dovedește îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe:

 • A) În cazul PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

 • a) este agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului din România;

 • b) nu este insolvabil, în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată ori în orice altă procedură prevăzută de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și/sau de Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței;

 • c) administratorul nu a fost condamnat în procese penale pentru infracțiuni;

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe, administratorul va prezenta, la data depunerii ofertei, cazierul judiciar;

 • d) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale;

 • e) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate de producție și/sau servicii care respectă profilurile de activitate acceptate în Parcul Industrial EUROBUSINESS II.

 • B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE

 • a) este agent economic înregistrat în străinătate;

 • b) nu este insolvabil, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată;

 • c) administratorul nu a fost condamnat în procese penale pentru infracțiuni;

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe, administratorul va prezenta, la data depunerii ofertei, cazierul judiciar sau alt document echivalent, în copie legalizată;

 • c) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale în țara de origine, în copie legalizată;

 • e) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate de producție și/sau servicii care respectă profilurile de activitate acceptate în Parcul Industrial EUROBUSINESS II.

 • 12.2.11. Documentele de participare la LICITAȚIA DESCHISĂ vor conține cel puțin următoarele informații:

 • A) În cazul PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

 • a) sunt agenți economici înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului din România, sens în care ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului;

 • b) nu sunt insolvabili, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată, sens în care ofertanții vor depune certificatul constatator la zi eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului;

 • c) administratorul nu este condamnat în procese penale pentru infracțiuni, sens în care ofertanții vor depune cazierul judiciar valabil eliberat pe numele administratorului;

 • d) nu au restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale, sens în care ofertanții vor depune certificate de atestare fiscale, valabile la data depunerii ofertei, privind plata obligațiilor la bugetul de stat și la bugetul local (această condiție este considerată a fi îndeplinită și în situația în care operatorul economic/viitorul rezident prezintă o convenție de eșalonare a obligațiilor de plată încheiată potrivit normelor legale privind regimul fiscal);

 • e) furnizează date reale în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate, acceptate de către Administrator și specificate în prezentul Regulament;

 • g) au constituit garanția de participare;

 • h) au depus copii de pe actele constitutive/statut ale persoanei juridice participante la licitație; i) au depus copii de pe bilanțurile contabile;

 • j) organul decizional al Societății a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar;

 • k) au depus dovada împuternicirii acordate reprezentului legal al ofertantului de a participa la procedura și de a semna, în numele și pe seama ofertantului, contractul de administrare și de prestări servicii conexe;

 • l) au depus în termen Oferta tehnico-financiară, însoțită de formularele solicitate prin caietul de sarcini.

B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE

 • a) sunt agenți economici înregistrați în străinătate, sens în care ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului sau echivalent, în copie legalizată;

 • b) nu sunt insolvabili, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată, sens în care ofertanții vor depune certificatul constatator la zi eliberat de către Registrul Comerțului sau echivalent, în copie legalizată;

 • c) administratorul nu este condamnat în procese penale pentru infracțiuni, sens în care ofertanții vor depune cazierul judiciar valabil eliberat pe numele administratorului sau alt document echivalent, în copie legalizată;

 • d) nu au restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale în țara de origine, sens în care ofertanții vor depune certificate de atestare fiscale, valabile la data depunerii ofertei, privind plata obligațiilor la bugetul de stat și la bugetul local sau echivalent, în copie legalizată;

 • e) furnizează date reale în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate, acceptate de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și specificate în prezentul Regulament;

 • g) au achitat garanția de participare;

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • h) au depus copii de pe actele constitutive/statut ale persoanei juridice participante la licitație, în copie legalizată;

 • i) au depus copii de pe bilanțurile contabile în copie legalizată, după caz;

 • j) organul decizional al Societății/Societății-mamă, după caz a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar, în copie legalizată;

 • k) au depus dovada împuternicirii acordate reprezentului legal al ofertantului de a participa la procedura și de a semna, în numele și pe seama ofertantului, contractul de administrare și de prestări servicii conexe, în copie legalizată;

 • l) au depus în termen Oferta tehnico-financiară (însoțită de formularele solicitate prin caietul de sarcini) atât în limba română, cât și în traducere legalizată.

 • 12.3. NEGOCIEREA DIRECTĂ

  • 12.3.1. Prin excepție, în cazul investițiilor în valoare de minimum 5 (cinci) milioane Euro realizate pe parcelele de teren aflate în proprietatea Municipiului Oradea/Administratorului; în cazul investițiilor în valoare de minimum 3 (trei) milioane Euro și care generează cel puțin 200 (douăsute) noi locuri de muncă (realizate prin exploatarea unității reprezentate de clădirea edificată de Administrator împreună cu terenul aferent) și în cazul investițiilor realizate pe parcelele limitrofe solicitate pentru extindere de rezidenții care au dezvoltat integral un proiect de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe: au cumpărat terenul, doresc să extindă proiectul asumat inițial și finalizat păstrând obligatoriu aceelași domeniu de activitate și suma investită: sa fie proportional cu investitia asumata initial(raportată la suprafața totală a unității pentru care se depune oferta), prin investiție se înțelege valoarea construcțiilor finalizate (construcții cu acoperiș)plus mijloacele fixe (exceptând platformele betonate), precum si numarul de locuri de munca noi create, contractul de administrare și de prestări servicii conexe și/sau orice alt contract pe care Administratorul este autorizat de către Municipiul Oradea, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.177/2012 și contractului de administrare nr. 68518/18.04.2012 - să îl încheie cu rezidenții, se semnează cu rezidentul numai după parcurgerea procedurii de NEGOCIERE DIRECTĂ.

  • 12.3.2. În cazul investițiilor a căror valoare se situează între 5.000.000 Euro și 25.000.000 Euro inclusiv și după realizarea și ocuparea numărului minim de noi locuri de muncă, în baza dreptului de preempțiune rezidenții au posibilitatea cumpărării terenului aflat în folosință exclusivă după realizarea a minimum 15% din valoarea totală a investiției la care s-au angajat.

  • 12.3.3. În cazul investițiilor a căror valoare se situează între 25.000.001 Euro și 50.000.000 Euro inclusiv și după realizarea și ocuparea numărului minim de noi locuri de muncă, în baza dreptului de preempțiune rezidenții au posibilitatea cumpărării terenului aflat în folosință exclusivă după realizarea a minimum 10% din valoarea totală a investiției la care s-au angajat angajat.

  • 12.3.4. În cazul investițiilor a căror valoare este mai mare de 50.000.001 Euro și după realizarea și ocuparea numărului minim de noi locuri de muncă, în baza dreptului de preempțiune rezidenții au posibilitatea cumpărării terenului aflat în folosință exclusivă după realizarea a minimum 5% din valoarea totală a investiției la care s-au angajat.

  • 12.3.5. Prin “investiție” se înțelege valoarea construcțiilor finalizate (exceptând platformele betonate) și celelalte mijloace fixe utilizate de către rezidentul persoană juridică în desfășurarea activității pentru care este autorizat.

  • 12.3.6. Constatarea realizării numărului minim de noi locuri de muncă revine Administrației Parcului, pe baza notificării scrise prealabile din partea rezidentului care are obligația de a demonstra că îndeplinește această condiție.

  • 12.3.7. Constatarea realizării cotei de minimum 15% din valoarea totală a investiției (în cazul investițiilor a căror valoare se situează între 5.000.000 Euro și 25.000.000 Euro inclusiv), a cotei de minimum 10% din valoarea totală a investiției (în cazul investițiilor a căror valoare se situează între 25.000.001 Euro și 50.000.000 Euro inclusiv), respectiv a cotei de minimum 5% din valoarea totală a investiției (în cazul investițiilor a căror valoare se situează peste 50.000.001 Euro din valoarea totală a investiției asumate revine Administrației Parcului, pe baza sesizării scrise prealabile din partea rezidentului care va demonstra că îndeplinește această condiție. Cotele de minimum 15%, respectiv de minimum 10% și de minimum 5% trebuie să se reflecte în investițiile corporale.

  • 12.3.8. Realizarea în proporție de 15% din valoarea totală a investiției, respectiv de 10% din valoarea totală a investiției sau de 5% din valoarea totală a investiției este constatată printr-un raport de evaluare a stadiului de realizare fizică și valorică a Proiectului, întocmit de către un evaluator expert independent membru în Asociația Națională a Evaluatorilor și agreat de ambele părți contractante.

  • 12.3.9. Raportul de evaluare se întocmește pe cheltuiala rezidentului, după transmiterea către Administrator a notificării prealabile scrise. Dacă raportul de evaluare atestă realizarea în proporție de minimum 15% din valoarea investiției la care s-a angajat, respectiv de minimum 10% din valoarea investiției la care s-a angajat sau de 5% din valoarea totală a investiției la care s-a angajat, rezidentul va avea dreptul de a cumpăra terenul.

În acest caz, rezidentul persoană juridică va achita diferența de preț rezultată din scăderea din prețul Terenului de minim 8 Euro/mp (actualizat la nivelul anului precedent momentului cumpărării) a sumelor plătite cu titlu de redevență (actualizată anual cu rata inflației) până la momentul cumpărării Terenului, conform contractului de concesiune/contractului de administrare și de prestări servicii conexe.

 • 12.3.10. În cazul în care după achiziționarea terenului concesionat/unității, rezidentul nu respectă - înăuntrul termenului prevăzut prin contractul de vânzare-cumpărare - obligația de a finaliza în proporție de 100% investiția inițial asumată prin contractul de concesiune/contractul de administrare și de prestări servicii conexe, precum și în cazul în care rezidentul cumpărător nu respectă orice alte obligații prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului concesionat/unității, acesta va fi rezoluționat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă și fără intervenția vreunei instanțe judecătorești.

 • 12.3.11. În cazul procedurii de NEGOCIERE DIRECTĂ, viitorul rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS II trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:

 • A) În cazul PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

 • a) este agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului din România;

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • b) nu este insolvabil, în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată ori în orice altă procedură prevăzută de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și/ sau de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

 • c) administratorul nu a fost condamnat în procese penale pentru infracțiuni;

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe, administratorul va prezenta, la data depunerii ofertei, cazierul judiciar;

 • d) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale;

 • e) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate de producție și/sau servicii care respectă profilul general de activitate al Parcului Industrial EUROBUSINESS II.

 • B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE

 • a) este agent economic înregistrat în străinătate;

 • b) nu este insolvabil, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată;

 • c) administratorii nu sunt condamnați în procese penale pentru infracțiuni (cazier judiciar sau alt document echivalent, în copie legalizată);

 • d) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale în țara de origine, în copie legalizată;

 • e) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate de producție și/sau servicii care respectă profilul general de activitate al Parcului Industrial EUROBUSINESS II.

 • 12.3.12. Procedura NEGOCIERII DIRECTE va fi inițiată de către Administrator după primirea scrisorii de intenție pe care investitorul interesat o va depune cu respectarea cerințelor specificate în prezentul Regulament.

 • 12.3.13. Scrisoarea de intenție va fi însoțită de documentele conținând cel puțin următoarele informații:

 • A) În cazul PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

 • a) sunt agenți economici înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului din România, sens în care ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului;

 • b) nu sunt insolvabili, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată, sens în care ofertanții vor depune certificatul constatator la zi eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului;

 • c) administratorul nu este condamnat în procese penale pentru infracțiuni, sens în care ofertanții vor depune cazierul judiciar valabil eliberat pe numele administratorului;

 • d) nu au restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale, sens în care ofertanții vor depune certificate de atestare fiscale, valabile la data depunerii documentației complete care însoțește scrisoarea de intenție, privind plata obligațiilor la bugetul de stat și la bugetul local (aceasta condiție este considerată a fi îndeplinită și în situația în care pesoana juridică prezintă o convenție de eșalonare a obligațiilor de plată încheiată potrivit normelor legale privind regimul fiscal);

 • e) furnizează date reale în documentele de calificare;

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • f) desfășoară activități autorizate, acceptate de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și specificate în prezentul Regulament;

 • g) au depus copii de pe actele constitutive/statut ale persoanei juridice participante la negocierea directă;

 • h) au depus copii de pe bilanțurile contabile;

 • i) organul decizional a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar sau

 • j) organul decizional al Societății-mamă a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar (în cazul existenței Societății-mamă);

 • k) au depus dovada împuternicirii acordate reprezentului legal al ofertantului de a participa la procedura și de a semna, în numele și pe seama ofertantului, contractul cu Societatea-Administrator și/sau cu Municipiul Oradea;

 • l) au depus Scrisoarea de intenție însoțită de formularele referitoare la Angajamentul privind investițiile asumate și descrierea activităților de producție autorizate pe care investitorul le va desfășura în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, inclusiv procesele tehnologice folosite, Angajamentul privind personalul angajat și Declarația privind problemele de mediu.

 • B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE

 • a) sunt agenți economici înregistrați în străinătate, sens în care ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului sau echivalent, în copie legalizată;

 • b) nu sunt insolvabili, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată, sens în care ofertanții vor depune certificatul constatator la zi eliberat de către Registrul Comerțului sau echivalent, în copie legalizată;

 • c) administratorul nu este condamnat în procese penale pentru infracțiuni sens în care ofertanții vor depune cazierul judiciar valabil eliberat pe numele administratorului sau alt document echivalent, în copie legalizată;

 • d) nu au restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale în țara de origine, sens în care ofertanții vor depune certificate de atestare fiscale, valabile la data depunerii documentației complete care însoțește scrisoarea de intenție, privind plata obligațiilor la bugetul de stat și la bugetul local sau echivalent, în copie legalizată;

 • e) furnizează date reale în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate, acceptate de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și specificate în prezentul Regulament;

 • g) au depus copii de pe actele constitutive/statut ale persoanei juridice participante la licitație, în copie legalizată;

 • h) au depus copii de pe bilanțurile contabile în copie legalizată, după caz;

 • i) organul decizional a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar sau

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • j) organul decizional al Societății-mamă a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar (în cazul existenței Societății-mamă);

 • k) au depus dovada împuternicirii acordate reprezentului legal al ofertantului de a participa la procedura și de a semna, în numele și pe seama ofertantului, contractul de administrare și de prestări servicii conexe, în copie legalizată;

 • l) au depus Scrisoarea de intenție (însoțită de formularele referitoare la Angajamentul privind investițiile asumate și descrierea activităților de producție autorizate pe care investitorul le va desfășura în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, inclusiv procesele tehnologice folosite, Angajamentul privind personalul angajat și Declarația privind problemele de mediu) atât în limba română, cât și în traducere legalizată.

 • 12.4. În cazul investițiilor în valoare de minimum 3 (trei) milioane Euro și care generează cel puțin 200 (douăsute) noi locuri de muncă, Administratorul Parcului Industrial, la solicitarea expresă a viitorului rezident, poate proceda la edificarea, din resurse proprii alocate în acest sens, a construcției care - împreună cu terenul aferent -va avea destinația de unitate în sensul prevăzut de prezentul Regulament și care va reprezenta obiectul contractului de administrare și de prestări servicii conexe încheiat între Administrator și rezident.

În această situație, viitorul rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS II trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:

 • A) În cazul PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

 • a) este agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului din România;

 • b) nu este insolvabil, în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată ori în orice altă procedură prevăzută de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și/ sau de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

 • c) administratorul nu a fost condamnat în procese penale pentru infracțiuni;

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe, administratorul va prezenta, la data depunerii ofertei, cazierul judiciar;

 • d) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale;

 • e) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate de producție și/sau servicii care respectă profilurile generale de activitate al Parcului Industrial EUROBUSINESS II.

 • B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE

 • a) este agent economic înregistrat în străinătate;

 • b) nu este insolvabil, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată;

 • c) administratorii nu sunt condamnați în procese penale pentru infracțiuni (cazier judiciar sau alt document echivalent, în copie legalizată);

 • d) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale în țara de origine, în copie legalizată;

 • e) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate de producție și/sau servicii care respectă profilurile generale de activitate al Parcului Industrial EUROBUSINESS II.

 • 12.4.1 . Procedura NEGOCIERII DIRECTE va fi inițiată de către Administrator după primirea scrisorii de intenție pe care investitorul interesat o va depune cu respectarea cerințelor specificate în prezentul Regulament.

 • 12.4.2 . Scrisoarea de intenție va fi însoțită de documentele conținând cel puțin următoarele informații:

 • A) În cazul PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

 • a) sunt agenți economici înregistrati la Oficiul Registrului Comerțului din România, sens în care ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului;

 • b) nu sunt insolvabili, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată, sens în care ofertanții vor depune certificatul constatator la zi eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului;

 • c) administratorul nu este condamnat în procese penale pentru infracțiuni, sens în care ofertanții vor depune cazierul judiciar valabil eliberat pe numele administratorului;

 • d) nu au restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale, sens în care ofertanții vor depune certificate de atestare fiscale, valabile la data depunerii scrisorii de intenție, privind plata obligațiilor la bugetul de stat și la bugetul local (aceasta condiție este considerată a fi îndeplinită și în situația în care pesoana juridică prezintă o convenție de eșalonare a obligațiilor de plată încheiată potrivit normelor legale privind regimul fiscal);

 • e) furnizează date reale în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate, acceptate de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și specificate în prezentul Regulament;

 • g) au depus copii de pe actele constitutive/statut ale persoanei juridice participante la negocierea directă;

 • h) au depus copii de pe bilanțurile contabile;

 • i) organul decizional a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar sau

 • j) organul decizional al Societății-mamă a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar (în cazul existenței Societății-mamă);

 • k) au depus dovada împuternicirii acordate reprezentului legal al ofertantului de a participa la procedura și de a semna, în numele și pe seama ofertantului, contractul cu Administratorul;

 • l) au depus Scrisoarea de intenție însoțită de formularele referitoare la Angajamentul privind investițiile asumate și descrierea activităților de producție autorizate pe care investitorul le va desfășura în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, inclusiv procesele tehnologice folosite, Angajamentul privind personalul angajat și Declarația privind problemele de mediu.

 • B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE

 • a) sunt agenți economici înregistrați în străinătate, sens în care ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului sau echivalent, în copie legalizată;

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • b) nu sunt insolvabili, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată, sens în care ofertanții vor depune certificatul constatator la zi eliberat de către Registrul Comerțului sau echivalent, în copie legalizată;

 • c) administratorul nu este condamnat în procese penale pentru infracțiuni sens în care ofertanții vor depune cazierul judiciar valabil eliberat pe numele administratorului sau alt document echivalent, în copie legalizată;

 • d) nu au restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale în țara de origine, sens în care ofertanții vor depune certificate de atestare fiscale, valabile la data deschiderii ofertei, privind plata obligațiilor la bugetul de stat și la bugetul local sau echivalent, în copie legalizată;

 • e) furnizează date reale în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate, acceptate de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și specificate în prezentul Regulament;

 • g) au depus copii de pe actele constitutive/statut ale persoanei juridice participante la licitație, în copie legalizată;

 • h) au depus copii de pe bilanțurile contabile în copie legalizată, după caz;

 • i) organul decizional a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar sau

 • j) organul decizional al Societății-mamă a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar (în cazul existenței Societății-mamă);

 • k) au depus dovada împuternicirii acordate reprezentului legal al ofertantului de a participa la procedura și de a semna, în numele și pe seama ofertantului, contractul de administrare și de prestări servicii conexe, în copie legalizată;

 • l) au depus Scrisoarea de intenție (însoțită de formularele referitoare la Angajamentul privind investițiile asumate și descrierea activităților de producție autorizate pe care investitorul le va desfășura în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, inclusiv procesele tehnologice folosite, Angajamentul privind personalul angajat și Declarația privind problemele de mediu) atât în limba română, cât și în traducere legalizată.

 • 12.4.3 . După realizarea în proporție de 100% a investiției la care s-a angajat și după realizarea și ocuparea numărului minim de noi locuri de muncă, rezidenții au posibilitatea cumpărării unității aflate în folosință exclusivă, cu respectarea obligațiilor asumate prin promisiunea unilaterală de cumpărare, anexă la contractul de administrare și de prestări servicii conexe.

 • 12.4.4 . Prin “investiție cu impact local și generatoare de locuri de muncă stabile și atractive ” se înțelege investiția care generează cel puțin 200 noi locuri de muncă și a cărei valoare (mijloace fixe utilizate de către rezidentul persoană juridică în desfășurarea activității autorizate) este de minimum 3 (trei) milioane Euro.

 • 12.4.5 . Constatarea realizării numărului minim de noi locuri de muncă revine Administrației Parcului, pe baza notificării scrise prealabile din partea rezidentului care are obligația de a demonstra că îndeplinește această condiție.

 • 12.4.6 . Realizarea în proporție de 100% a investiției asumate va fi constatată printr-un raport de evaluare a stadiului de realizare fizică și valorică a proiectului, întocmit de către un evaluator expert independent membru în Asociația Națională a Evaluatorilor și agreat de ambele părți contractante.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 12.4.7 . Raportul de evaluare se întocmește pe cheltuiala rezidentului și pe baza notificării scrise prealabile a acestuia. Dacă raportul de evaluare atestă finalizarea în proporție de 100% a investiției la care s-a angajat și dacă rezidentul face dovada realizării numărului minim de locuri de muncă asumat, atunci va avea dreptul de a cumpăra unitatea reprezentată de clădirea și de terenul aferent, aflate în folosința exclusivă.

În acest caz, rezidentul persoană juridică va achita diferența de preț rezultată din scăderea din prețul unității de 3,527 Euro/m.p./lună, plus T.V.A. (actualizat la nivelul anului precedent momentului cumpărării) a sumelor plătite cu titlu de redevență (actualizată anual cu rata inflației) până la momentul cumpărării unității, conform contractului de administrare și de prestări servicii conexe.

 • 12.5. Operatorii economici care se fac culpabili de furnizarea unor informații eronate sau incomplete ori false către EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., informații pe care Societatea-Administrator le-a cerut ca o condiție de participare și de selecție în urma desfășurării procedurii pierd dreptul de a mai continua procedura de atribuire.

 • 12.6. În cazul parcelelor limitrofe solicitate pentru extindere de rezidentii care au dezvoltat integral un proiect de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe: au cumpărat terenul, doresc să extindă proiectul asumat inițial și finalizat păstrând obligatoriu aceelași domeniu de activitate și suma investită sa fie proportional cu investitia asumata initial(raportată la suprafața totală a unității pentru care se depune oferta), prin investiție se înțelege valoarea construcțiilor finalizate (construcții cu acoperiș) plus mijloacele fixe (exceptândplatformele betonate), precum si numarul de locuri de munca noi create.

  • 12.6.1. Un rezident al Parcului Industrial Eurobusiness II Oradea care a dezvoltat integral un proiect de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea poate solicita o singură dată extinderea pe o parcelă limitrofă liberă;

  • 12.6.2. Parcela limitrofă este aceea parcelă care se află în vecinătatea parcelei pe care un rezident a dezvoltat integral proiectul de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea;

  • 12.6.3. După realizarea în proporție de 100% a investiției la care s-a angajat și după realizarea și ocuparea numărului minim de noi locuri de muncă, rezidenții au posibilitatea cumpărării unității aflate în folosință exclusivă, cu respectarea obligațiilor asumate prin Actul de Constituire a Dreptului de Superficie, anexă la contractul de administrare și de prestări servicii conexe.

  • 12.6.4. Constatarea realizării numărului minim de noi locuri de muncă revine Administrației Parcului, pe baza notificării scrise prealabile din partea rezidentului care are obligația de a demonstra că îndeplinește această condiție.

  • 12.6.5. Realizarea în proporție de 100% a investiției asumate va fi constatată printr-un raport de evaluare a stadiului de realizare fizică și valorică a proiectului, întocmit de către un evaluator expert independent membru în Asociația Națională a Evaluatorilor și agreat de ambele părți contractante.

  • 12.6.6. Raportul de evaluare se întocmește pe cheltuiala rezidentului și pe baza notificării scrise prealabile a acestuia. Dacă raportul de evaluare atestă finalizarea în proporție de 100% a investiției la care s-a angajat și dacă rezidentul face dovada realizării numărului minim de locuri de muncă asumat, atunci va avea dreptul de a cumpăra unitatea reprezentată de clădirea și de terenul aferent, aflate în folosința exclusivă.

  • 12.6.7. În acest caz, rezidentul persoană juridică va achita diferența de preț rezultată din scăderea din prețul Terenului de minim 8 Euro/mp, zona Industrie, respectiv 9,5 Euro/mp, zona Servicii (actualizat la nivelul anului precedent momentului cumpărării) a sumelor plătite cu titlu de redevență (actualizată anual cu rata inflației) până la momentul cumpărării Terenului, conform contractului de concesiune/contractului de administrare și de prestări servicii conexe.

 • 12.3.11. În cazul procedurii de NEGOCIERE DIRECTĂ, având ca obiect parcelele limitrofe solicitate pentru extindere, de către un rezident care a dezvoltat integral un proiect de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness

II Oradea viitorul rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS II trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:

 • B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

 • a) este agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului din România;

 • b) nu este insolvabil, în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată ori în orice altă procedură prevăzută de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și/ sau de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

 • c) administratorul nu a fost condamnat în procese penale pentru infracțiuni;

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe, administratorul va prezenta, la data depunerii ofertei, cazierul judiciar;

 • d) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale;

 • e) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate de producție și/sau servicii care respectă profilul general de activitate al Parcului Industrial EUROBUSINESS II.

 • B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE

 • a) este agent economic înregistrat în străinătate;

 • b) nu este insolvabil, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată;

 • c) administratorii nu sunt condamnați în procese penale pentru infracțiuni (cazier judiciar sau alt document echivalent, în copie legalizată);

 • d) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale în țara de origine, în copie legalizată;

 • e) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate de producție și/sau servicii care respectă profilul general de activitate al Parcului Industrial EUROBUSINESS II.

12.3.12. Procedura NEGOCIERII DIRECTE având ca obiect parcelele limitrofe solicitate pentru extindere, de către un rezident care a dezvoltat integral un proiect de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea va fi inițiată de către Administrator după primirea scrisorii de intenție pe care investitorul interesat o va depune cu respectarea cerințelor specificate în prezentul Regulament.

12.3.13. Scrisoarea de intenție va fi însoțită de documentele conținând cel puțin următoarele informații:

B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

 • a) sunt agenți economici înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului din România, sens în care ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului;

 • b) nu sunt insolvabili, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată, sens în care ofertanții vor depune certificatul constatator la zi eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului;

 • c) administratorul nu este condamnat în procese penale pentru infracțiuni, sens în care ofertanții vor depune cazierul judiciar valabil eliberat pe numele administratorului;

 • d) nu au restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale, sens în care ofertanții vor depune certificate de atestare fiscale, valabile la data depunerii documentației complete care însoțește scrisoarea de intenție, privind plata obligațiilor la bugetul de stat și la bugetul local (aceasta condiție este considerată a fi îndeplinită și în situația în care pesoana juridică prezintă o convenție de eșalonare a obligațiilor de plată încheiată potrivit normelor legale privind regimul fiscal);

 • e) furnizează date reale în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate, acceptate de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și specificate în prezentul Regulament;

 • g) au depus copii de pe actele constitutive/statut ale persoanei juridice participante la negocierea directă;

 • h) au depus copii de pe bilanțurile contabile;

 • i) organul decizional a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar sau

 • j) organul decizional al Societății-mamă a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar (în cazul existenței Societății-mamă);

 • k) au depus dovada împuternicirii acordate reprezentului legal al ofertantului de a participa la procedura și de a semna, în numele și pe seama ofertantului, contractul cu Societatea-Administrator și/sau cu Municipiul Oradea;

 • l) au depus Scrisoarea de intenție însoțită de formularele referitoare la Angajamentul privind investițiile asumate și descrierea activităților de producție autorizate pe care investitorul le va desfășura în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, inclusiv procesele tehnologice folosite, Angajamentul privind personalul angajat și Declarația privind problemele de mediu.

B) În cazul PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE

 • a) sunt agenți economici înregistrați în străinătate, sens în care ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului sau echivalent, în copie legalizată;

 • b) nu sunt insolvabili, nu se află în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea suspendată, sens în care ofertanții vor depune certificatul constatator la zi eliberat de către Registrul Comerțului sau echivalent, în copie legalizată;

 • c) administratorul nu este condamnat în procese penale pentru infracțiuni sens în care ofertanții vor depune cazierul judiciar valabil eliberat pe numele administratorului sau alt document echivalent, în copie legalizată;

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • d) nu au restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale și alte obligații și contribuții legale în țara de origine, sens în care ofertanții vor depune certificate de atestare fiscale, valabile la data depunerii documentației complete care însoțește scrisoarea de intenție, privind plata obligațiilor la bugetul de stat și la bugetul local sau echivalent, în copie legalizată;

 • e) furnizează date reale în documentele de calificare;

 • f) desfășoară activități autorizate, acceptate de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și specificate în prezentul Regulament;

 • g) au depus copii de pe actele constitutive/statut ale persoanei juridice participante la licitație, în copie legalizată;

 • h) au depus copii de pe bilanțurile contabile în copie legalizată, după caz;

 • i) organul decizional a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar sau

 • j) organul decizional al Societății-mamă a aprobat realizarea investiției propuse în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, sens în care ofertanții vor depune hotărârea/decizia organului statutar (în cazul existenței Societății-mamă);

 • k) au depus dovada împuternicirii acordate reprezentului legal al ofertantului de a participa la procedura și de a semna, în numele și pe seama ofertantului, contractul de administrare și de prestări servicii conexe, în copie legalizată;

 • l) au depus Scrisoarea de intenție (însoțită de formularele referitoare la Angajamentul privind investițiile asumate și descrierea activităților de producție autorizate pe care investitorul le va desfășura în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, inclusiv procesele tehnologice folosite, Angajamentul privind personalul angajat și Declarația privind problemele de mediu) atât în limba română, cât și în traducere legalizată.

 • XIII. CONDIȚIILE MINIME OBLIGATORII PRIVIND ACCESUL REZIDENȚILOR ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II

  • 13.1. În cazul LICITAȚIEI DESCHISE, condițiile minime obligatorii prevăzute cumulativ pentru accesul rezidenților în Parcul Industrial EUROBUSINESS II se referă la:

   • 13.1.1. Suma investită: minimum 70 EUR/mp (raportată la suprafața totală a unității

pentru care se depune oferta);

Prin investiție se înțelege valoarea construcțiilor finalizate (construcții cu acoperiș) plus mijloacele fixe (exceptândplatformele betonate)

 • 13.1.2. Gradul de ocupare a terenului: construcții cu acoperiș ridicate pe o suprafață de minimum 20%, raportată la suprafața totală a unității (terenului) pentru care se depune oferta.

 • 13.2. Va fi respinsă ca INACCEPTABILĂ oferta care se încadrează într-una din următoarele situații:

 • (i) nu îndeplinește condițiile minime cumulativ prevăzute în caietul de sarcini;

 • (ii) a fost depusă după data și ora limită de depunere sau la altă adresă decât cele indicate în anunțul de participare;

 • (iii) nu a fost însoțită de garanția de participare, în cuantumul și/sau având perioada de valabilitate solicitate în caietul de sarcini;

 • (iv) a fost depusă de un ofertant căruia îi lipsește unul dintre documentele solicitate prin caietul de sarcini sau cel puțin unul dintre documentele solicitate prin caietul de sarcini are termenul de valabilitate expirat, termen calculat la data deschiderii ofertei;

 • (v) a fost depusă de un ofertant care a prezentat documentele solicitate în copie, deși în caietul de sarcini aceste documente au fost solicitate în original sau în copie legalizată, iar ofertantul nu transmite documentele respective în original sau în copie legalizată conform solicitării comisiei de evaluare înăuntrul termenului precizat de aceasta;

 • (vi) nu conține oferta tehnică și/sau oferta financiară.

 • 13.3. Va fi respinsă ca NECONFORMĂ oferta care a fost depusă de către un ofertant care nu transmite în perioada precizată de Comisia de Evaluare a Ofertelor clarificările/completările/răspunsurile solicitate sau dacă explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente.

 • 13.4. Oferta admisibilă reprezintă oferta care nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctele 13.2. și 13.3. din prezentul Regulament.

 • XIV. DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTELOR. ATRIBUIREA UNITĂȚILOR DISPONIBILE

  • 14.1. În cazul LICITAȚIEI DESCHISE, procesul de evaluare și de selecție a ofertelor implică parcurgerea următoarelor etape:

   • 1) PUBLICAREA ANUNȚULUI DE PARTICIPARE

Societatea-Administrator publică anunțul de participare pe site-ul propriu și, facultativ, pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea. Anunțul de participare va fi însoțit în mod obligatoriu de documentația de atribuire și de caietul de sarcini aprobate de către organele decizionale ale Societății.

 • 2) ÎNTOCMIREA ȘI DEPUNEREA OFERTELOR

Înăuntrul perioadei menționate în anunțul de participare, ofertanții vor depune la sediul Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. toate documentele în forma și în perioada solicitate.

 • 3) EVALUAREA OFERTELOR

După verificarea existenței, conformității și valabilității documentelor solicitate, precum și după verificarea îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate impuse, Comisia de Evaluare a Ofertelor va proceda la evaluarea ofertelor admisibile.

 • 4) ATRIBUIREA PARCELELOR ȘI COMUNICAREA REZULTATULUI

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

După declararea admisibilității ofertelor, Comisia de Evaluare a Ofertelor va propune conducerii Societății atribuirea parcelelor disponibile și încheierea contractelor de administrare și de prestări servicii conexe, conform ofertelor.

Societatea va comunica în scris tuturor ofertanților rezultatul referitor la procedura de atribuire, prin licitație deschisă, a parcelelor disponibile în Parcul Industrial EUROBUSINESS II.

 • 14.1.1. Parcelele disponibile vor atribuite ofertanților în ordinea descrescătoare a punctajelor dobândite.

 • 14.1.2. În situația în care doi sau mai mulți ofertanți dobândesc același punctaj, aceștia vor fi convocați și li se va solicita să crească oferta de preț, pasul de creștere fiind din 10 în 10 Euro cenți/mp/an.

 • 14.1.3. În vederea stabilirii ofertantului câștigător, evaluarea se va face prin alocarea următorului punctaj:


Prețul oferit (cuprinzând redevența/25 ani) - 30 puncte

Investiția la care se angajează - 40 puncte

Locurile de muncă noi pe care se angajează să le creeze - 20 puncte

Gradul de maturitate a proiectului de investiție - 10 puncte

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

 • • Punctajul pentru factorul de evaluare «Prețuloferit» se acordă astfel:

Pentru cel mai mare preț oferit se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare.

Pentru alt preț se acordă punctajul astfel: Sn = (preț n/preț maxim) * punctajul maxim acordat.

 • • Punctajul pentru factorul de evaluare «Investiția la care se angajează» se acordă astfel:

Pentru investiția cu valoarea cea mai mare se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare.

Pentru o investiție mai mică punctajul se acordă astfel: In = (investiție n/investiție maximă) * punctajul maxim acordat.

 • • Punctajul pentru factorul de evaluare «Locurile de muncă la care se angajează» se acordă astfel:

Pentru cel mai mare număr de locuri de muncă se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare.

Pentru un număr mai mic punctajul se acordă astfel: Pn = (locuri n /locuri maxime) * punctajul maxim acordat.

Proiectul cu gradul de maturitate cel mai avansat va primi punctajul maxim (10 puncte), iar celelalte proiecte (cu un grad de maturitate inferior/nespecificat) nu vor primi niciun punct.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 14.1.4. Societatea va informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:

 • a) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale, cu argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă sau neconformă;

 • b) fiecărui ofertant care a prezentat oferta admisibilă, dar care nu a fost declarată câștigătoare, numele ofertantului câștigător și prețul ofertei declarate câștigătoare, sau, după caz, punctajul obținut de propria ofertă, precum și punctajul obținut de oferta declarată câștigătoare.

 • 14.1.5. Societatea are dreptul de a nu comunica anumite informații în situația în care divulgarea acestora:

 • a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public;

 • b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale Societății, ale operatorilor economici publici sau privați sau ar prejudicia concurența loială dintre aceștia.

 • 14.1.6. Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. are dreptul de a reține garanția de participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) își retrage oferta sau/și documentele care însoțesc oferta;

 • b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de administrare și de prestări servicii conexe.

 • 14.1.7. Garanția de participare se restituie la solicitarea scrisă a fiecărui ofertant, după cum urmează:

 • - ofertanților declarați necâștigători - în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului licitației deschise;

 • - ofertanților declarați câștigători - în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractelor de administrare și de prestări servicii conexe.

 • 14.1.8. Contestațiile referitoare la rezultatul procedurii pot fi adresate de către operatorii economici Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pe adresa: strada Primăriei nr.3, parter, Oradea, județul Bihor, fax 0259/408.863, telefon 0359/889.389, în termen de cel mult 3 (trei) zile de la data primirii comunicării rezultatului procedurii de atribuire.

În funcție de complexitate, contestațiile vor fi soluționate de către Societate în termen de cel mult 10 (zece) zile de la primirea acestora. În vederea soluționării contestației, Societatea poate solicita contestatorului lămuriri, precum și orice date/documente, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestației. Societatea are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluționarea contestațiilor și de la alte persoane fizice sau juridice. În situația în care consideră că este necesar, poate prelungi termenul prevăzut la alineatul precedent al prezentului articol, dar nu cu mai mult de 5 (cinci) zile, caz în care va comunica decizia sa tuturor operatorilor economici încă implicați în procedură.

După soluționarea contestației, Societatea va înștiința contestatorul, în termen de 2 (două) zile lucrătoare, asupra rezultatului soluționării contestației.

 • 14.1.9. Componența Comisiei de Evaluare a Ofertelor este stabilită prin dispoziția Primarului Municipiului Oradea.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 14.2. În cazul parcelelor de teren aflate în proprietatea Municipiului Oradea/Administratorului, atribuirea unităților către rezidenții care se angajează la realizarea unei investiții în valoare de minimum 5 (cinci) milioane Euro se va face prin NEGOCIERE DIRECTĂ.

În acest sens, Primarul Municipiului Oradea va emite o dispoziție de numire a Comisiei de negociere directă cu viitorul rezident.

 • 14.3. În cazul unității reprezentate de clădirea edificată de Administrator împreună cu terenul aferent, atribuirea unităților către rezidenții care se angajează la realizarea unei investiții în valoare de minimum 3 (trei) milioane Euro, care generează cel puțin 200 (douăsute) noi locuri de muncă se va face tot prin NEGOCIERE DIRECTĂ.

În acest sens, Adunarea Generală a Acționarilor va aproba componența comisiei de negociere și va mandata Consiliul de Administrație al Societății să aprobe termenii și condițiile contractului de administrare și de prestări servicii conexe, inclusiv prețul folosinței.

 • 14.4. În cazul parcelele limitrofe solicitate pentru extindere, de către un rezident care a dezvoltat integral un proiect de investiții conform angajamentelor asumate în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea se va face tot prin NEGOCIERE DIRECTĂ.

În acest sens, Primarul Municipiului Oradea va emite o dispoziție de numire a Comisiei de negociere directă cu viitorul rezident.

 • XV. PROCEDURĂ CUMPĂRARE/ÎNCHIRIERE, TEREN, TERȚ DOBÂNDITOR CLĂDIRE EDIFICATĂ

  • 15.1. În cazul în care proprietarul construcției edificate pe parcela adjudecată prin participarea la Procedura Licitației Deschise înstrăinează unui terț dobânditor sau pierde dreptul de proprietate în favoarea unui creditor (înstrăinarea sau ipotecarea bunului viitor/existent este condiționată potrivit prezentului regulament de acordul scris al Administratorului, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., care beneficiază de un drept de preemțiune raportat la construcția edificată), terțul dobânditor are posibilitatea să cumpere/închirieze terenul, la prețul pieței, pe baza unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator expert independent membru în Asociația Națională a Evaluatorilor, nominalizat de Municipiul ORADEA/Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., care vor suporta și costurile raportului de evaluare.

  • 15.2 Noțiunea de Construcție Edificată se subsumează obligatoriu ca aceasta să fie înscrisă în carte funciară în materialitatea sa la terminarea lucrărilor nu pe stadii de execuție. Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces -verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și a celorlalte dispoziții legale în materie și a unei documentații cadastrale.

  • 15.3 Ulterior cumpărării/dobândirii clădirii edificate, de către un terț, taxa de administrare se va plăti în continuare de către acesta, precum și de către orice persoana juridică care dobândește cu orice titlu și în orice mod un drept de proprietate/chirie asupra terenului.

  • 15.4 Neprezentarea, în termen de 10 zile de la cumpărarea clădirii edificate, la administrația Parcului Industrial EUROBUSINESS II ORADEA în vederea luării în evidență și întocmirii formalităților prealabile semnării contractului de administrare, atrage dupa sine plata de către proprietar a unor daune în suma de 300 Euro/zi lucrătoare de întârziere și pierderea facilităților specifice funcționării în cadrul Parcului Industrial EUROBUSINESS II ORADEA, facilități de care beneficiază sau ar putea beneficia proprietarul. Daunele vor fi calculate până la data încheierii contractului de administrare cu Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

  • 15.5. Administratorul (Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.) beneficiază de un drept de preemțiune cu privire la Construcții și Teren, care vor fi notate în Cartea Funciară, pentru întreaga perioadă de funcționare în Parcul Industrial EUROBUSINESS II ORADEA, a Societății Rezidente. ’

  • 15.6. Prin dobândirea calității de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS II ORADEA, terțul dobânditor se supune prevederilor prezentului Regulament și legislației privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

  • 15.7. Prețul de vânzare teren/chirie vor fi actualizate cu rata anuală a inflației în Zona Euro, Sector, Servicii, așa cum este comunicată de către Banca Centrală Europeană.

  • 15.8. Terțul dobânditor își va exprima intenția de cumpărare printr-o adresă înaintată către Municipiul Oradea și Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

 • XVI. ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE/DE

CONCESIUNE/DE SUPERFICIE

 • 16.1. Contractul de administrare și de prestări servicii conexe sau de concesiune, după caz

se reziliază de drept în oricare din următoarele cazuri:

 • a) în situația în care rezidentul nu plătește, în termen de 90 (nouăzeci) zile lucrătoare de la data emiterii facturii, sumele de bani datorate Administratorului în temeiul contractului încheiat;

 • b) în situația în care rezidentul nu folosește unitatea/infrastructura conform destinației stabilite prin contractul de administrare și de prestări servicii conexe/de concesiune;

 • c) în situația în care rezidentul nu-și respectă oricare dintre obligațiile care izvorăsc din contractul/contractele încheiat/încheiate cu Administratorul;

 • d) în situația în care rezidentul încalcă oricare dintre prevederile cuprinse în prezentul Regulament;

e)Administratorul nu-și respectă oricare dintre obligațiile care izvorăsc din contractul încheiat cu rezidentul;

 • f) dacă una dintre părți intră în procedura falimentului sau în procedura de dizolvare ori lichidare;

 • g) în cazul încetării, revocării sau anulării titlului de parc industrial acordat Administratorului;

 • h) în alte cazuri prevăzute în contractul de concesiune/de superficie/de administrare și de prestări servicii conexe sau de legislația în vigoare.

 • 16.2. Contractul de administrare și de prestări servicii conexe/de superficie/de concesiune încetează prin ajungerea la termen, dacă nu este prelungit cu acordul părților, prin act adițional.

 • 16.3. În cazul încetării sau rezilierii, Administratorul are dreptul să reintre de îndată în posesia unității ce a format obiectul contractului încheiat cu rezidentul, prin mijloace proprii, cu respectarea prevederilor legale.

 • 16.4. În cazul rezilierii/denunțării/încetării contractului încheiat între rezident și Administrator, drepturile constituite în baza acestuia vor fi radiate din Cartea Funciară.

 • XVII. DISPOZIȚII FINALE

  • 17.1. Prezentul Regulament de Funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS II intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

  • 17.2. Prezentul Regulament de Funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS II, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din prezentul Regulament, poate fi modificat și actualizat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

  • 17.3. De asemenea, în cazul unei investiții de minimum 5 (cinci) milioane de Euro, Administratorul, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, poate acorda, prin contractul pe care îl va încheia cu rezidentul, derogări de la prevederile prezentului Regulament, cu condiția respectării dispozițiilor legale în vigoare la data încheierii contractului.

  • 17.4. Prezentul Regulament de Funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS II este obligatoriu pentru toți rezidenții Parcului Industrial EUROBUSINESS II și constituie anexă la contractul de administrare și de prestări servicii conexe, de concesiune și de administrare.

  • 17.5. Anexele 1 - 2b) fac parte integrantă din prezentul Regulament și reprezintă:

 • - Anexa 1 -Scrisoare de intenție

 • - Anexa 2) - Contractul-cadru de administrare și de prestări servicii conexe (în cazul licitației deschise)

 • - Anexa 2a) - Contractul-cadru de administrare și de prestări servicii conexe (în cazul negocierii directe)

 • - Anexa 2b) - Contractul-cadru de administrare și de prestări servicii conexe (în cazul negocierii directe)

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

Anexa 1


SCRISOARE DE INTENȚIE

Prin prezenta, ne exprimăm intenția de a desfășura activități de producție/de servicii în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, după finalizarea proiectului investițional asumat.

În acest scop, vă comunicăm următoarele informații preliminare:

 • A. DATE ACTUALE DESPRE FIRMĂ:

• Denumirea firmei:

• Reprezentant legal:

• Localitate/adresa:

• Telefon, Fax, E-mail: • Pagina web:

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

• Persoană de contact:

• Profil de activitate actual:

• Cifra de afaceri (ultimii 3 ani) : • Alte locații în RO/UE: • Număr total angajați:

 • B. DATE PRIVIND ACTIVITĂȚILE VIITOARE

Suntem interesați sa ne desfășurăm activitatea în Parcul Industrial EUROBUSINESS II, începând cu trimestrul/luna  anul  în următoarele domenii de activitate:

 • Activitatea 1                           OExtindere             ONouă

Descriere:

Număr de angajați ocupați:               persoane

Valoarea estimativă a investiției planificate:        EURO

 • Activitatea 2                           OExtindere             ONouă

Descriere:

Număr de angajați ocupați:                persoane

Valoarea estimativa a investiției planificate:        EURO

 • Procese tehnologice speciale/înaltă tehnologie: DA O NU O Descriere (în cazul răspunsului afirmativ):

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • C. CERINȚE PRIVIND TERENUL ȘI ECHIPAREA EDILITARĂ NECESARĂ INVESTIȚIEI:

 • TEREN NECESAR:

Suprafața totala necesară:          m.p., din care

Suprafața construită:               m.p.

Dimensiuni (m):                          _________________________________________

Opțiuni (Op) parcelele existente:           Op.1 - parcela nr.

Op.2 - parcela nr. _______________________

Op.3 - parcela nr._______________________

 • CONSTRUCȚIE CLĂDIRE / HALĂ PRODUCȚIE: Date generale despre construcție: Tip hală :

  Tip P

  Tip P+1

  Tip P+2

DATE UTILITATI ȘI CARACTERISTICI NECESARE:

Rețea alimentare cu apă:

DA

NU

□   _

mc/ lună

Rețea gaze naturale:

DA □

NU

Nmc / lună

Energie electrică:

DA

NU

□   _

kVA / lună

Rețea canalizare:

DA

NU

□   _

Nmc / lună

Telecomunicații:

DA

NU

□   _

linii

 • D. ALTE SERVICII NECESARE:

  - Transport public:

  DA

  NU

  - Alimentație publică:

  DA □

  NU □

  - Colectare deșeuri:

  DA □

  NU □

  - Altele, specificați:_________

 • E. ALTE INFORMATII SOLICITATE:

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

Locul: _______________________________

Data: _____________________________

Semnătură autorizată:

Anexa 2

CONTRACTUL-CADRU DE ADMINISTRARE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII CONEXE NR....

DIN DATA DE ..................

Art. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL ORADEA (Proprietarul Terenului), cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr. 1, cod 410100, Cod Fiscal 4230487, reprezentat de domnul Ilie Bolojan - Primar,

 • 1.2. Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în calitate de Societate Administrator a Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA II, având sediul în Municipiul Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, Județul Bihor, cod poștal 410209, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J5/2814/12.11.2008, CUI 24734055, cont nr. RO84 BTRL 0050 1202 P801 78XX deschis la Banca Transilvania, reprezentată de dna Silaghi Teodora Alina cu funcția de Director General, în calitate de ADMINISTRATOR, pe de o parte,

Și

 • 1.3. Societatea ................................................... înființată în conformitate cu legile din

România cu sediul în loc......................., strada .................................., nr.........,

Județul................., cod poștal .................., Tel: ..................... Fax: ....................., email: ...................., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr...............................,

având C.U.I ......................., cont ................................................................... deschis

la ........................... sucursala  ..........................., reprezentată legal de dl

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E contact@adlo.ro

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea                                                                       T +4(0)0359.889.389

R084BTRL00501202P80178xx                                                                               F +4(0)0259.408.863

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter                                                                                 W www.adlo.ro

.............................., cu funcția de Administrator, în calitate de REZIDENT al Parcului Industrial EUROBUSINESS II, pe de altă parte

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

 • Municipiul este proprietarul înregistrat al terenului având o suprafață de ...............

hectare, situat în Oradea, strada Ogorului, nr.4, Județul Bihor, conform hărții atașate ca și Anexa 1 („Proprietatea”);

 • Terenul se află în proprietatea Municipiului Oradea;

 • Municipiul Oradea este acționarul majoritar al Administratorului, iar Municipiul și Administratorul au încheiat Contractul de Administrare nr.68518/18.04.2012 aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.177/2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.579/29.09.2015;

 • În baza Ordinului nr.137/2012 al Ministrului Delegat pentru Administrație, modificat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1942/02.12.2015, Administratorului i-a fost acordat titlul de parc industrial pentru Proprietate;

 • Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II funcționează sub directa gestionare și administrare a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.,

 • Rezidentul este o societate care activează în domeniul ..................................................................................... și și-a exprimat intenția fermă (i) de a construi în incinta Parcului Industrial construcțiile necesare pentru desfășurarea activităților sale de .............................. și a oricăror altor activități conforme Legilor

aplicabile în materia parcurilor industriale, construcții care, pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, vor include orice clădiri, drumuri, țevi, rețele și alte elemente de infrastructură, care vor fi considerate necesare și conforme prevederilor legale de către Rezident (numite în mod colectiv "Construcțiile”) și (ii) și pentru a beneficia de serviciile oferite de Administrator;

 • Rezidentul a fost selectat în urma procedurii de LICITAȚIE DESCHISĂ desfășurate în perioada............................................... conform Art. 12(2)a) și 13 din Legea nr.186 din

25 iunie 2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale ("Legea Parcurilor Industriale”) și Art. 13.1. din Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness II Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.418/2012 astfel cum a fost modificat și atașat la prezentul ca Anexa nr.10 ("Regulamentul”);

 • La data prezentului Contract, părțile au încheiat: Contractul autentificat sub nr. ............../........................ de ..............................................................,    prin care Proprietarul a acordat Rezidentului dreptul de superficie asupra Unității ("Contractul de Superficie"), toate fiind încheiate în conformitate cu termenii și procedurile prevăzute de Legile aplicabile (astfel cum sunt definite mai jos) și de Regulament;

ÎN BAZA PREVEDERILOR:

 • ■ Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

 • ■ Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness II Oradea, aprobat în baza Hotărârii nr.418/2012 a Consiliului Local al Municipiului Oradea; prin Hotărârea nr.512/25.07.2013, prin Hotărârea nr.722/19.11.2015, prin Hotărârea nr.933/26.10.2017, prin Hotărârea nr.321/27.03.2018 și prin Hotărârea nr.30/30.01.2019 Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat modificările aduse Regulamentului și contractului-cadru de administrare și de prestări servicii conexe;

PĂRȚILE ÎNCHEIE PREZENTUL CONTRACT DE ADMINISTRARE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII CONEXE.

 • 2.1. Obiectul prezentului Contract de Administrare și Prestări Servicii Conexe ("Contractul”) îl reprezintă cedarea dreptului de folosință liniștită și netulburată asupra Infrastructurii Comune și a Infrastructurii Exclusive (astfel cum sunt definite mai jos) existente la orice moment în Parcul Industrial, precum și prestarea Serviciilor (astfel cum sunt definite mai jos), toate acestea în schimbul plății de către Rezident a Taxei de Administrare menționate la Art. V de mai jos.

 • 2.2. În temeiul prezentului Contract, Administratorul se obligă să asigure Rezidentului următoarele Servicii:

 • a) iluminatul public în spațiile comune;

 • b) salubrizarea și deszăpezirea spațiilor comune;

 • c) supravegherea accesului în Parcul Industrial și în spațiile comune, exceptând accesul în unități;

 • d) lucrările de întreținere și reparație ale căilor interioare de acces și ale trotuarelor aflate în folosința comună a rezidenților;

 • e) serviciile și lucrările de mentenanță, reparații și/sau modernizări asupra Infrastructurii Comune și a Infrastructurii Exclusive (astfel cum sunt definite mai jos), exceptând lucrările de intervenție, reparație și întreținere a infrastructurii de utilități/a părților din aceasta care sunt, conform legii, în exploatarea/administrarea/proprietatea exclusivă a furnizorilor de utilități.

 • f) alte servicii asupra cărora Administratorul și Rezidentul pot conveni, prin act adițional la prezentul Contract.

Prin „spații comune” părțile înțeleg toate spațiile care fac parte din Parcul Industrial și se află în folosința comună a tuturor rezidenților, cu excepția Unității și a unităților deținute de ceilalți rezidenți din Parcul Industrial.

În cazul în care Rezidentul cumpără Unitatea, în conformitate cu prevederile Contractului de Superficie, Administratorul și Rezidentul vor încheia un contract de administrare care va înlocui prezentul Contract și care va respecta conținutul contractului-cadru de administrare și de prestări servicii conexe, anexă la Regulament.

 • 2.3. Unitatea care face obiectul acestui Contract și al Contractului de Superficie este reprezentată de terenul care se află în proprietatea privată a Municipiului Oradea și în administrarea ADLO, fiind situată în Parcul Industrial și având următoarele elemente de identificare:

 • - Adresă: strada................................., Oradea , Județul Bihor, România;

 • - Suprafață totală:................(.............................................) metri pătrați;

 • - Număr cadastral:........................

 • - Număr de carte funciară:............

Cartea Funciară nr...............................- Oradea în care este întăbulată Unitatea, respectiv

Planul de Amplasament sunt anexate la prezentul Contract ca și Anexele nr.2 și nr. 3 Unitatea este parte din terenul mai mare pe care este situat Parcul Industrial (respectiv din Proprietate).

 • 2.4. Unitatea va fi exploatată de către Rezident în vederea dezvoltării proiectului și desfășurării activităților descrise în Anexele nr.4 și nr.5 („Proiectul/Angajamentul de investiții”).                                                ’

 • 2.5. Prin “Unitate” părțile înțeleg partea integrantă a Proprietății reprezentată de parcela de teren aflată în folosința exclusivă și temporară a Rezidentului, care este conectată la Infrastructură și în cadrul căreia Rezidentul desfășoară activități economice autorizate în mod corespunzător, într-un regim de facilități specifice, după caz, și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile parcurilor industriale.

 • 2.6. Unitatea este conectată la Infrastructură și este exploatată de către Rezident în vederea desfășurării activităților autorizate în cadrul Unității și a altor activități adiacente pentru care Rezidentul este autorizat, conform obiectului său de activitate și în concordanță cu obiectivele parcurilor industriale permise de lege.

 • 2.7. Prin “Infrastructură” părțile înțeleg ansamblul de construcții, instalații, sisteme de Alimentare cu energie electrică și termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, parcările, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul Parcului Industrial, care se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului.

 • 2.8. Prin “Infrastructură Comună” părțile înțeleg partea integrantă din Infrastructura constând în ansamblul de construcții, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, parcările, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul Parcului Industrial care se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului și care este destinată folosinței comune de către toți rezidenții Parcului Industrial, inclusiv de către Rezident.

 • 2.9. Prin “Infrastructură Exclusivă” părțile înțeleg partea integrantă din Infrastructură constând în ansamblul de construcții, instalații, sistemele de alimentare cu energie electrică și termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații din perimetrul Parcului Industrial care - la data intrării în vigoare a prezentului Contract, precum și la orice moment ulterior - se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea / exploatarea Administratorului, și care este aferentă exclusiv Unității și este în folosința exclusivă a Rezidentului.

Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, în scopul prezentului Contract, orice elemente de infrastructură instalate sau construite de către Rezident (inclusiv infrastructura construită sau instalată de terțe părți în numele sau pe seama Rezidentului, pe cheltuiala acestuia din urmă), pe Unitate va fi considerată parte a Construcțiilor și nu a Infrastructurii Exclusive, astfel cum este definită în această clauză.

Art. III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata Contractului este de 25 (douăzecișicinci) ani, începând cu data semnării prezentului Contract („Durata”).

Art. IV. DECLARAȚIILE PĂRȚILOR

 • 4.1. Administratorul, prin prezentul Contract declară, pe propria răspundere, și garantează următoarele:

  • 4.1.1. La data semnării acestui Contract, Administratorul are în mod legal drepturile de proprietate și administrare asupra Terenurilor (“Unității”) și are astfel dreptul legal de a transmite Rezidentului drepturile și de a-și asuma față de Rezident obligațiile prevăzute în prezentul Contract.

  • 4.1.2. Titlul asupra Parcului Industrial acordat pe baza Ordinului 137/2012 al Ministrului Delegat pentru Administrație, modificat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1942/02.12.2015, a fost obținut în mod legal și, la data semnării acestui Contract, titlul asupra parcului industrial este în vigoare, nu a fost retras și nu există motive pentru o astfel de retragere.

  • 4.1.3. Terenul nu face și nu a facut obiectul vreunui antecontract sau contract privind înstrăinarea acestuia sub orice formă sau al vreunui contract de orice fel prin care s-ar constitui în favoarea unei terțe persoane orice drepturi sau interese în legătură cu Terenul.

  • 4.1.4. La data semnării, terenul nu constituie și nici nu a constituit obiectul vreunei cereri sau pretenții de restituire sau revendicare și nici al unui litigiu judecătoresc sau administrativ.

  • 4.1.5. Terenul nu este grevat de nicio sarcină (inclusiv, fără a se limita la ipotecă, privilegiu, servitute) constituită în favoarea vreunei terțe persoane.

  • 4.1.6. Terenul nu este scos din circuitul civil și nu face obiectul vreunei proceduri de declarare a utilității publice, premergătoare exproprierii sau al altui interes public.

  • 4.1.7. Terenul nu prezintă niciun fel de contaminare care să contravină regulilor în vigoare de ocrotire a mediului înconjurător.

  • 4.1.8. Terenul, conform avizelor operatorilor de rețele de utilități din zonă, este liber de orice obstacole ascunse, care ar putea împiedica Rezidentul să realizeze Proiectul propus, incluzând dar nelimitându-se la canale colectoare, canalizări, țevi, guri de canal, rigole, conducte, conducte principale, cursuri de apă, tuneluri, fire și orice alte tipuri de conducte.

  • 4.1.9. Regimul urbanistic al Terenului este guvernat de Planul de Urbanism Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.315/2015 (Anexa nr.9).

  • 4.1.10. Terenul are acces la drumurile publice și nu este necesară constituirea unor servituți de trecere în favoarea Terenului.

  • 4.1.11. Prezentul Contract a fost încheiat în mod corespunzător și valabil de către Administrator și constituie obligația legală, valabilă și angajantă, care poate fi pusă în executare împotriva acestuia, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract.

  • 4.1.12. Încheierea, predarea și executarea prezentului Contract nu încalcă sau nu contravin și nu vor încălca sau contraveni niciunei prevederi a vreunei Legi aplicabile sau a oricărui alt act sau document la care Administratorul este parte sau de care este ținut. Ori de câte ori termenul ”Legi” este utilizat în prezentul Contract, se va considera că acesta include orice norme emise de orice autoritate sau organism public care deține prerogative de putere publică, precum și orice decizie a oricărei instanțe de judecată, care este obligatorie pentru toate subiectele sau, după caz, care sunt obligatorii pentru sau privesc (doar) părțile prezentului Contract.

  • 4.1.13. Are capacitatea, puterea și autorizarea depline și a efectuat toate demersurile necesare, de natură corporativă sau de altă natură, pentru a încheia, preda și executa în mod corespunzător prezentul Contract și fiecare document care urmează a fi încheiat în legătură cu acesta.

  • 4.1.14. Este o societate având forma juridică menționată mai sus și fiind constituită în mod valabil și organizată în mod corespunzator în baza legilor din România, având autoritatea de a-și desfășura activitatea în forma actuală.

  • 4.1.15. Administratorul nu este în insolvență și nu face obiectul unor proceduri care ar putea duce în orice mod la dizolvarea acesteia. Administratorul nu face obiectul unor proceduri de dizolvare, lichidare, administrare judiciară sau faliment ori al unei hotărâri sau cereri de dizolvare, lichidare, faliment sau administrare judiciară și nicio procedură de acest fel nu este în curs de desfășurare sau nu se intenționează a fi desfășurată împotriva Administratorului.

  • 4.1.16. Orice informații și documente furnizate înainte de semnarea prezentului Contract Rezidentului sunt reale, exacte, complete și nu induc în eroare. Nu există circumstanțe sau informații cunoscute care, dacă ar fi aduse la cunoștința Rezidentului, ar putea în mod rezonabil să-l determine pe Rezident să reconsidere încheierea prezentului Contract conform termenilor și condițiilor din prezentul și/sau dezvoltarea Proiectului.

contact@adlo.ro

 • 4.2. Rezidentul declară, pe propria răspundere și garantează următoarele:

  • 4.2.1. Este o societate legal organizată, funcționând în mod valabil potrivit legilor române și are capacitatea juridică necesară pentru a folosi si exploata Unitatea și pentru a realiza Construcțiile în vederea dezvoltării activităților sale economice.

  • 4.2.2. Activitățile de producție și/sau serviciile pe care Rezidentul le va desfășura pe Unitate respectă integral cerințele legale referitoare la protecția mediului și nu vor crea nicio contaminare a mediului care să depășească limitele impuse de legislația română în vigoare. Rezidentul se obligă să obțină toate avizele, permisele sau autorizațiile ori acordurile necesare pentru activitățile pe care le va desfășura.

  • 4.2.3. Prezentul Contract și Actul de Constituire a Dreptului de Superficie au fost încheiate în mod corespunzător și valabil de către Rezident și constituie obligații legale, valabile și angajante, care pot fi puse în executare împotriva acestuia, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract și din Actul de Constituire a Dreptului de Superficie.

  • 4.2.4. Are capacitatea juridică, economică și tehnică pentru a încheia și executa întocmai acest Contract și pentru a-și îndeplini toate obligațiile contractuale.

  • 4.2.5. Societatea....................................................și-a asumat realizarea investiției propuse

de către Rezident în Parcul Industrial conform Ofertei nr................/....................

 • 4.2.6. Informațiile/documentele prezentate și asumate în cadrul procedurii de licitație deschisă și în documentele de identificare sunt complete și reale.

 • 4.2.7. Încheierea, predarea și executarea prezentului Contract nu încalcă sau nu contravin și nu vor încălca sau contraveni niciunei prevederi a vreunei Legi aplicabile sau a oricărui alt act sau document la care Rezidentul este parte sau de care este ținut. Ori de câte ori termenul ”Legi” este utilizat în prezentul Contract, se va considera că acesta include orice norme emise de orice autoritate sau organism public care deține prerogative de putere publică, precum și orice decizie a oricărei instanțe de judecată, care este obligatorie pentru toate subiectele sau, după caz, care sunt obligatorii pentru sau privesc (doar) părțile prezentului Contract.

 • 4.2.8. Rezidentul nu este în insolvență și nu face obiectul procedurilor de dizolvare, lichidare, administrare judiciară sau faliment ori al unei hotărâri, cereri de dizolvare, lichidare, faliment sau administrare judiciară, și nicio procedură de acest fel nu este în curs de desfășurare sau nu se cunoaște că se intenționează a fi desfășurată împotriva Rezidentului.

 • 4.2.9. Nu există niciun act administrativ, nicio hotărâre judecătorească și niciun contract sau orice alt tip de act juridic implicând Rezidentul și care are sau ar putea avea ca efect interzicerea sau împiedicarea practicilor de afaceri curente sau viitoare ale Rezidentului, inclusiv interzicerea sau împiedicarea executării obligațiilor contractuale asumate față de Administrator prin prezentul Contract.

 • 4.2.10. Orice încălcare de către Rezident a obligațiilor legale privind protecția mediului va atrage răspunderea acestuia. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, Rezidentul nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio încălcare de către terțe părți a obligațiilor legale privind protecția mediului.

 • 4.2.11. Orice informații și documente furnizate de către Rezident înainte de semnarea prezentului Contract Administratorului sau oricăror afiliați ai acestuia, consultanți sau altor persoane desemnate de către aceștia, sunt reale, exacte, complete și nu induc în eroare. Nu există circumstanțe sau informații cunoscute care, dacă ar fi aduse la cunoștința Administratorului, ar putea în mod rezonabil să determine Administratorul să reconsidere încheierea prezentului Contract conform termenilor și condițiilor prevăzute de prezentul.

 • 4.2.12. Fiecare parte declară că, la data acestui Contract, declarațiile și garanțiile date de respectiva parte în prezentul sunt complete, exacte și nu induc în eroare și este de acord că respectivele declarații și garanții vor fi considerate a fi date la orice moment din întreaga durată de existență prezentului Contract.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 4.2.13. În cazul în care oricare dintre părți va lua cunoștință în viitor de orice aspecte care pot conduce la inexactitatea sau inaplicabilitatea oricăreia din sau a tuturor declarațiilor și garanțiilor din prezentul, va informa în mod prompt celelalte părți despre aceasta.

Art. V. PREȚUL ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

 • 5.1. În schimbul Serviciilor și a dreptului de folosință asupra Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive, Rezidentul va achita Taxa de Administrare în cuantum de 0,50 (zero-virgulă-cincizeci) Euro/mp/an, plus T.V.A. Taxa de administrare se va achita semestrial, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii facturii.

Taxa de Administrare se calculează prin raportare la întreaga suprafață a Unității, respectiv la .................m.p.

Taxa de Administrare se va percepe de către Administrator începând de la data semnării prezentului Contract.

 • 5.2. Plata se va face prin transfer bancar, pe baza unei facturi emise de către Administrator la data stabilită de părți, în contul nr.RO84 BTRL 0050 1202 P801 78XX deschis la Banca Transilvania.

 • 5.3. Facturile fiscale reprezentând contravaloarea Taxei de Administare se emit la începutul fiecărui semestru, iar sumele prevăzute la Articolul 5.1. se achită în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea de către Rezident a facturilor.

Data primirii facturii se consideră data ridicării facturii de către Rezident de la sediul Administratorului sau data transmiterii facturii prin fax sau poștă electronică. Facturile vor fi emise în Lei, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, valabil la data emiterii facturii.

 • 5.4. În cazul neplății Taxei de administrare în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii facturii, Rezidentul datorează Administratorului penalități de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la data plății efective și integrale, procent aplicat asupra sumei în Lei datorate. Penalitățile se datorează începând cu ziua următoare celei în care a expirat termenul de plată. Totalul penalităților pentru întârziere nu poate depăși cuantumul asupra căruia sunt calculate.

 • 5.5. Taxa de administrare va fi actualizată anual cu rata inflației în Zona Euro, categoria Servicii, așa cum este comunicată de Banca Centrală Europeană.

 • 5.6. Pe lângă plata Taxei de Administrare către Administrator, Rezidentului îi revine și obligația de a plăti lunar/la scadență prețul utilităților și al serviciilor aferente de care beneficiază în mod direct și exclusiv din partea unor terțe persoane, cu titlu exemplificativ (dar nu limitativ) incluzând furnizarea apei, a energiei electrice, a energiei termice, a gazelor naturale, a serviciilor de canalizare și de furnizare a altor utilități și/ori contravaloarea altor cheltuieli de mentenanță comune și/sau individuale, după caz, conform contractelor de furnizare/de prestare a serviciilor de utilități încheiate în nume propriu de către Rezident cu furnizorii/operatorii de servicii licențiați.

Art. VI. DREPTURILE PĂRȚILOR

 • 6.1. Rezidentul are următoarele drepturi:

  • 6.1.1. De a exploata Unitatea în mod direct, pe riscul său, pe răspunderea și pe cheltuiala sa.

  • 6.1.2. De a beneficia de folosința și posesia liniștită și utilă asupra Unității, astfel cum este prevăzut În Legile aplicabile și în Contractul de Superficie, de dreptul de a-i fi acordat

   contact@adlo.ro


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

accesul adecvat la drumurile publice în scopul dezvoltării Proiectului, al utilizării și al accesului la Unitate, precum și dreptul de a folosi Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă, cu diligența unui bun proprietar, astfel încât să nu o degradaze sau deterioreze și, exceptând uzura normală, să o mențină în starea existentă la momentul încheierii prezentului Contract.

 • 6.1.3. De a beneficia de folosința și posesia liniștită și utilă asupra Terenului și de a-i fi acordat dreptul adecvat de acces la drumurile publice în scopul dezvoltării Proiectului, al utilizării și accesului la Teren.

 • 6.1.4. Rezidentul va avea dreptul preferențial de a cumpăra Unitatea, astfel cum este prevăzut în Legile aplicabile și în Contractului de Superficie.

 • 6.1.5. De a beneficia de scutirile de la plata impozitelor pe clădiri și pe terenuri, după caz, potrivit Codului Fiscal, precum și de alte facilități prevăzute de Legile aplicabile, în conformitate cu procedurile prevăzute de acestea, Legea Parcurilor Industriale și Legile care reglementează procedurile privind ajutoarele de stat, după caz.

 • 6.1.6. Rezidentul este conștient de faptul că, pentru a beneficia de aceste scutiri, ar trebui să respecte anumite proceduri (inclusiv, dar fără a se limita la depunerea unei cereri către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) înainte de începerea construcției, astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 și în alte acte normative/hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea, aflate în vigoare la data cererii, precum și în orice alte Legi aplicabile.

 • 6.1.7. De a fi notificat în legătură cu orice modificare preconizată a Regulamentului și a oricăror altor reglementări care vor fi emise de către Administrator din timp în timp, în conformitate cu Legea Parcurilor Industriale.

 • 6.2. Administratorul are următoarele drepturi:

  • 6.2.1. De a încasa Taxa de Administrare și orice alte sume de bani datorate de către Rezident, precum și penalitățile de întârziere aferente, după caz.

  • 6.2.2. De a emite regulamente obligatorii pentru rezidenții Parcului Industrial, inclusiv pentru Rezident, în activitatea de gestionare și de administrare a Parcului Industrial.

  • 6.2.3. De a inspecta Unitatea, de a verifica stadiul și modul de realizare a Proiectului propus și modul de respectare a obligațiilor asumate de către Rezident prin prezentul Contract. Rezidentul va fi informat în scris cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de inspecție. Respectivele Inspecții vor fi realizate la ore rezonabile (în timpul zilelor lucrătoare) și pe o durată de timp rezonabilă, în strictă legătură cu aspectele și zonele Unității și ale Construcțiilor, care trebuie inspectate, în mod rezonabil, în scopul prevăzut în prezentul Art. 6.2.3. Rezidentul are dreptul să limiteze orice inspecție care ar putea afecta desfășurarea activității acestuia sau care ar privi zone sau aspecte care pot fi considerate de către Rezident drept confidențiale sau chestiuni ce țin de siguranță și securitate.

  • 6.2.4. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, părțile la acest Contract au, în raport cu obiectul prezentului Contract, toate celelalte drepturi prevăzute de Legile aplicabile și prezentul Contract.

  • 6.2.5. De a beneficia de un drept de preemțiune cu privire la Construcții, care va fi notat în Cartea Funciară, pentru întreaga perioadă de funcționare în Parcul Industrial EUROBUSINESS I Oradea.                           ’

Art. VII.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 7.1. Rezidentul are următoarele obligații:

  • 7.1.1. Să folosească Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă, după caz, cu diligența unui bun proprietar, să nu le degradeze sau deterioreze, astfel încât, cu excepția uzurii normale, să le mențină în starea existentă la momentul încheierii prezentului Contract,

   contact@adlo.ro


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

precum și cu respectarea prezentului Contract, a Legii, a Regulamentului și a altor regulamente obligatorii adoptate de către Administrator în conformitate cu Legea și prezentul Contract.

 • 7.1.2. Până la expirarea, rezilierea sau încetarea în orice mod a prezentului Contract, să nu Cesioneze terților, total sau parțial, dreptul de folosință asupra Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive și să nu schimbe destinația sau natura activității/activităților desfășurate pe Unitate, altfel decât în condițiile prevăzute în prezentul Contract.

 • 7.1.3. Să desfășoare în Parcul Industrial exclusiv activitățile autorizate și acceptate de către Administrator conform Legii Parcurilor Industriale și Regulamentului, precum și oricăror altor Legi aplicabile.

 • 7.1.4. Să plătească Taxa de Administrare și orice alte eventuale sume de bani datorate de către Rezident Administratorului în temeiul prezentului Contract, inclusiv penalitățile aferente, în cuantumul și la termenele prevăzute la Art.V.

 • 7.1.5. Pe tot parcursul executării lucrărilor de construcție destinate realizării Proiectului, precum și pe întreaga Durată, Rezidentul va păstra integritatea spațiilor comune din incinta Parcului Industrial, precum căile comune de acces, spațiile verzi etc.

 • 7.1.6. În cazul producerii unor pagube din culpa Rezidentului, acesta va răspunde față de persoanele care au suferit un prejudiciu din cauza acestuia, în concordanță cu dispozițiile Legilor aplicabile.

 • 7.1.7. Să obțină toate avizele și autorizațiile prevăzute în legislația în vigoare pentru desfășurarea activității.

 • 7.1.8. Toate cheltuielile necesare pentru realizarea Proiectului vor fi suportate în întregime de către Rezident, inclusiv toate taxele legale pentru obținerea autorizației de construire și a avizelor necesare.

 • 7.1.9. Să respecte toate obligațiile privind cerințele tehnice prevăzute de legislația în vigoare privind protecția mediului, inclusiv cele prevăzute în Anexa reprezentată de Declarația privind problemele de mediu (Anexa 7), precum și cele privind acordul rezidenților vecini pentru funcționarea Unității, în măsura în care acesta este necesar în conformitate cu Legile aplicabile.

 • 7.1.10. Să respecte normele de protecție a muncii și P.S.I. în desfășurarea activității proprii pentru care este autorizat.

 • 7.1.11. Să nu efectueze niciun fel de modificări asupra Infrastructurii, exceptând lucrările necesare finalizării și operării investiției.

 • 7.1.12. Să respecte regulile de circulație în cadrul Parcului Industrial, elaborate de Administrator, în concordanță cu Legile aplicabile și prezentul Contract.

 • 7.1.13. Să respecte normele de protecție a muncii și P.S.I. în desfășurarea activității proprii pentru care este autorizat.

 • 7.1.14. Să respecte orice alte obligații derivând din regulamentele elaborate de către Municipiul Oradea/Administrator, în condordanță cu Legile aplicabile și prezentul Contract, și care sunt aplicabile raporturilor juridice născute între rezidenți și Administrator.

 • 7.1.15. Să execute din fonduri proprii lucrările de racordare la rețelele tehnico-edilitare de la limitele Unității la locațiile specificate și să plătească, la scadență, contravaloarea serviciilor de care Rezidentul beneficiază în mod direct și exclusiv și care pot avea ca obiect (dar fără a fi limitate la) furnizarea apei, a energiei electrice, energiei termice, a gazelor naturale, a serviciilor de canalizare și de furnizare a altor utilități și/ori contravaloarea altor cheltuieli de mentenanță comune și/sau individuale, după caz, conform prezentului Contract și/sau contractelor de furnizare/de prestare a serviciilor de utilități încheiate în nume propriu de către Rezident cu proprii furnizori/operatori de servicii autorizați, toate în concordanță cu necesitățile exprese ale Rezidentului.

 • 7.1.16. Să execute din fondurile proprii lucrările de amenajare pentru suprafața de teren neconstruită.

 • 7.1.17. Să evite împiedicarea sau tulburarea folosinței unităților de către proprietarii sau deținătorii unităților învecinate.

contact@adlo.ro

 • 7.1.18. În situația în care Rezidentul a cumpărat Unitatea conform termenilor și condițiilor din Contractul de Superficie, să încheie cu Administratorul - concomitent cu data transmiterii dreptului de proprietate asupra Unității - un nou contract de administrare și de prestări servicii conexe, având conținutul-cadru anexă la Regulament.

 • 7.1.19. Neprezentarea Rezidentului, în termen de 10 (zece) zile de la cumpărarea Unității, la administrația Parcului Industrial în vederea semnării contractului de administrare prevăzut la Art. 7.1.18. de mai sus, atrage dupa sine plata de către proprietar a unor penalități în valoare de 300 Euro/zi lucrătoare de întârziere și poate duce la pierderea facilităților specifice funcționării în cadrul Parcului Industrial, facilități de care beneficiază sau ar putea beneficia, dacă astfel este prevăzut de Legile aplicabile. Penalitățile vor fi calculate până la data încheierii contractului de administrare menționat, cu Administratorul.

 • 7.1.20. Rezidentul are obligația de a nu cesiona terților, total sau parțial, drepturile și obligațiile constituite în favoarea sa prin prezentul Contract.

 • 7.2. Administratorul are următoarele obligații:

  • 7.2.1. Să asigure și să susțină în mod deplin și să nu deranjeze sau să nu împiedice în orice mod exercitarea de către Rezident a drepturilor sale născute din prezentul Contract și din Contractul de Superficie.

  • 7.2.2. Să-i asigure Rezidentului accesul continuu, direct, deplin și neîngrădit de la Unitate la rețeaua de drumuri naționale, corespunzătoare transportului cu autovehicule de orice tip, precum și la toate drumurile de acces din cadrul Parcului Industrial (cu excepția celor situate în interiorul unităților folosite/deținute in mod exclusiv de alți rezidenți ai Parcului Industrial).

  • 7.2.3. Să asigure Rezidentului accesul către sau de la Proiectul propus și realizat atât pentru personalul propriu, cât și pentru mijloacele proprii de transport.

  • 7.2.4. Să asigure posibilitatea de conectare a Rezidentului la rețelele de utilițăti publice existente (apă, canalizare, electricitate, energie termică etc) la limitele Unității. Unitatea are acces la drumul public, iar lucrările de introducere a rețelelor de utilități sunt în curs de execuție.

  • 7.2.5. Să depună diligențele necesare finalizării lucrărilor de introducere a rețelei de utilități publice, executate de către Municipiul Oradea.

  • 7.2.6. Administratorul va asigura accesul operațional permanent al Rezidentului la Unitate.

  • 7.2.7. Să încheie, numai cu respectarea Legilor în vigoare, contracte comerciale cu furnizorii primari de utilități, și să își execute în mod corespunzător obligațiile derivând din acestea, exceptând situațiile în care actele normative în vigoare impun încheierea acestor contracte direct cu Rezidentul, în numele și pe seama acestuia.

  • 7.2.8. Să nu permită și să se asigure că nu li se va permite rezidenților din zona Parcului Industrial și/sau altor terți să prejudicieze dreptul Rezidentului să folosească Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă.

  • 7.2.9. Să-l informeze pe Rezident cu privire la iminenta începere a oricărei lucrări la Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă, cu cel puțin 15 zile anterioare datei execuției, exceptând cazurile de avarie sau cele care impun intervenția urgentă a Administratorului și/sau a prestatorului de servicii/furnizorului de utilități, situație în care Administratorul îl va anunța pe Rezident imediat, prin orice mijloc de comunicare (e-mail, fax, telefon).

  • 7.2.10. Să-l informeze pe Rezident cu privire la execuția unor lucrări care i-au fost comunicate și care vor fi executate de către rezidenții Parcului Industrial.

  • 7.2.11. Să monitorizeze și să întreprindă demersurile necesare către furnizorii de utilități în vederea efectuării întreținerii și reparațiilor la infrastructura de utilități aflată în exploatarea/administrarea/proprietatea exclusivă a acestora.

  • 7.2.12. Să respecte și să monitorizeze respectarea întocmai a principiilor referitoare la egalitatea de tratament pentru toți rezidenții Parcului Industrial, la neimplicarea Administratorului în practici abuzive împotriva rezidenților Parcului Industrial, la obligativitatea respectării de către rezidenții Parcului Industrial a regulamentelor

   interne,

   contact@adlo.ro

   +4(0) 0359.889.389

   +4(0) 0259.408.863 www.adlo.ro


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

precum și a principiului referitor la stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman local sau regional.

 • 7.2.13. Să efectueze lucrările și serviciile de mentenanță, reparații și/sau modernizări, după caz, asupra Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive, astfel încât să asigure Rezidentului folosința normală asupra Unității, Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive.

 • 7.2.14. Să nu execute nicio lucrare sau activitate în interiorul Parcului Industrial care ar afecta, perturba sau limita în orice mod drepturile constituite în favoarea Rezidentului în baza prezentului Contract și a Contractului de Superficie, exceptând lucrările de intervenție cu caracter urgent sau cele de mentenanță necesare.

 • 7.2.15. Să furnizeze la timp și în mod corespunzător serviciile în conformitate cu Legile aplicabile și la cele mai înalte standarde de expertiză, competențe, atenție, diligență și precauție care sunt așteptate de la un administrator și proprietar diligent.

 • 7.2.16. Municipiul Oradea, la rândul său, va asigura accesul adecvat la infrastructura publică din cadrul și din jurul Parcului Industrial, care se află prin orice modalitate în administrarea sau în proprietatea Municipiului Oradea și care este necesară pentru folosința și accesul adecvat la Unitate, și se va asigura că respectiva infrastructură este menținută în permanență în stare bună de funcționare.

 • 7.2.17. Administratorul va asista Rezidentul, în cea mai mare măsură permisă de Legile aplicabile, cu toate informațiile și sprijinul necesar în vederea obținerii tuturor facilităților prevăzute de Legile aplicabile, precum și toate avizele, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru dezvoltarea și funcționarea legală a Proiectului.

 • 7.2.18. Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile au, în legătură cu obiectul acestui Contract, orice alte obligații prevăzute de Legile aplicabile, Regulament și prezentul Contract.

Art. VIII. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI

8.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile implicate.

Art. IX. MODIFICAREA, REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 9.1. Prezentul Contract poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor părților, prin act adițional.

 • 9.2. Prezentul Contract va înceta fără intervenția instanței, precum și fără îndeplinirea vreunei alte formalități în oricare din următoarele cazuri:

  • 9.2.1. Prin simpla notificare adresată de Administrator Rezidentului, în situația în care:

 • a) Rezidentul nu plătește Taxa de Administrare în termen de 90 (nouăzeci) zile lucrătoare de

la data primirii facturii de către Rezident;

 • b) Rezidentul nu respectă oricare dintre obligațiile care îi incumbă conform prezentului Contract și nu remediază această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) zile de la data primirii notificării scrise trimise de Administrator, prin care este semnalată încălcarea împreună cu suficiente detalii sau în orice alt termen (mai lung sau mai scurt) care este necesar în mod rezonabil pentru remedierea încălcărilor, având în vedere circumstanțele obiective de la data notificării;

 • c) Rezidentul a încălcat Contractul de Superficie și Administratorul a încetat acest din urmă contract ca urmare a respectivei încălcări, în conformitate cu prevederile acestuia;

 • d) în situația în care Rezidentul încalcă prevederile cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness II Oradea (anexat) și/sau în Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și nu remediază această situație într-un termen de 90 (nouăzeci) zile de la data la care a fost notificat în acest sens de către Administrator.

 • 9.2.2. Prin simpla notificare adresată Administratorului de către Rezident, în situația în care:

 • a) Administratorul nu respectă oricare dintre obligațiile prevăzute în prezentul Contract și nu remediază această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) zile de la data notificării scrise trimise de către Rezident, prin care este semnalată încălcarea sau în orice alt termen (mai lung sau mai scurt) care este necesar în mod rezonabil pentru remedierea încălcărilor, având în vedere circumstanțele obiective de la data notificării;

 • b) Administratorul a încălcat Contractul de Superficie, iar Rezidentul este îndreptățit să înceteze acest contract, în conformitate cu termenii acestuia;

 • c) Titlul de parc industrial acordat Administratorului încetează, este revocat sau anulat.

 • 9.2.3. Prezentul Contract încetează de drept fără nicio formalitate prealabilă și fără intervenția instanței, în cazul in care Rezidentul își încetează activitatea în Parcul Industrial, ca urmare a încetării Contractului de Superficie sau pentru orice alt motiv și nu a dobândit până la acea dată dreptul de proprietate asupra Unității.

 • 9.3. Prezentul Contract încetează automat dacă Unitatea este transferată în deplina proprietate a Rezidentului, la momentul încheierii noului contract de administrare, menționat la Art.7.1.18.

 • 9.4. Prezentul Contract încetează la data când Durata expiră, în cazul în care nu a fost prelungită cu acordul părților, prin act adițional la Contract.

 • 9.5. Contractul va înceta de drept (în temeiul legii) în cazul în care Rezidentul și/sau Administratorul intră în procedura falimentului, procedura dizolvării sau procedura lichidării, în conformitate cu Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Art. X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 10.1. Părțile înțeleg să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract cu bună-credință și diligența cerută unui bun proprietar sau, după caz, a unui profesionist care acționează în mod obișnuit în domeniul de activitate al părților.

 • 10.2. Pentru încălcarea prezentului Contract, declarații eronate, neexecutarea, executarea necorespunzătoare, cu întârzieri și/sau parțială a obligațiilor contractuale asumate, partea în culpă datorează celeilalte/celorlalte părți despăgubiri.

 • 10.3. Orice plată făcută de către Rezident către Administrator se va imputa mai întâi asupra datoriilor scadente, în ordinea scadențelor acestora, începând cu cele mai vechi, potrivit regulilor prevăzute în Codul Civil.

 • 11.1. În sensul acestui Contract, pot constitui cazuri de forță majoră: cutremure, inundații, incendii, războaie, revolte, greve, embargouri și alte astfel de împrejurări care pot fi asimilate acestora, precum și orice împrejurare în mod rezonabil imprevizibilă și în mod rezonabil insurmontabilă și exterioară activității părților și a agenților lor autorizați și care pune partea care invocă cazul de forța majoră în imposibilitatea obiectivă de a-și executa sarcinile ce-i revin.

 • 11.2. Forța majoră exonerează partea care o invocă de orice răspundere.

 • 11.3. Partea afectată de cazul de forță majoră are obligația de a informa în scris cealaltă parte în legătură cu noile împrejurări în cel mult 15 zile de la apariția acestora, oferind dovezi în acest sens.

 • 11.4. Niciuna din părți nu va fi ținută responsabilă pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a prezentului Contract, în cazul în care neexecutarea sau executarea cu întârziere se datorează unor cauze care nu au putut fi controlate în mod rezonabil de aceasta.

Art. XII. LITIGII

 • 12.1. Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

 • 12.2. Orice dispută între părțile prezentului Contract se va soluționa de către părți în mod amiabil, inițial prin discuții directe.

 • 12.3. Orice dispută născută din sau în legătură cu prezentul Contract (care nu este soluționată amiabil) va fi soluționată de instanțele competente.

Art. XIII. COMUNICĂRI

13.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris. 13.2. Comunicările între părți se pot face prin scrisoare, fax sau e-mail, cu condiția solicitării confirmării scrise a primirii comunicării. 13.3. Toate comunicările vor fi trimise la următoarele adrese, sau la orice alte adrese comunicate de către una din părți celorlalte, ulterior semnării prezentului Contract:

Către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Către

În atenția: Silaghi Teodora Alina                                    În atenția:.............................

Adresa: Strada Primăriei nr. 3, parter,                                 Adresa:Strada

nr

Oradea, Județul Bihor                                               ..............., Jud..............

Fax: 0259/408.863                                                           Fax:......................

E-mail: contact@adlo.ro                                                               E-mail:

Art. XIV. DISPOZIȚII FINALE

 • 14.1. Toate părțile se obligă prin prezentul Contract, să respecte toate Legile în executarea Contractului.

În cazul în care o clauză a prezentului Contract va fi declarată nulă sau va fi anulată, clauzele rămase valide își vor produce, în continuare, efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea declarată nulă sau anulată reprezintă o condiție esențială a prezentului Contract. În toate cazurile, părțile vor agrea cu bună credință prevederi (valide) înlocuitoare care să fie din punct de vedere comercial cât mai apropiate cu putință de cele declarate nule sau anulate, cu excepția (în situația în care acestea sunt condiții esențiale) cazului în care

oricare dintre părți decide să înceteze unilateral prezentul Contract și să aplice în mod corespunzător Art.9.2.1. sau Art.9.2.2. din prezentul Contract.

 • 14.2. Părțile convin că toate informațiile referitoare la termenii și clauzele acestui Contract, precum și toate informațiile p e care o parte le primește de la celelalte părți pe parcursul executării acestui Contract, sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu divulge terților fără acordul prealabil expres al celorlalte părți nicio asemenea informație, înainte și pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data încetării prezentului Contract. Sunt exceptate de la aplicarea prezentei clauze de confidențialitate informațiile care trebuie dezvăluite către public sau orice autoritate competentă, conform Legii.

 • 14.3. Părțile vor furniza cu buna-credință informațiile ulterioare, indiferent de suport, și vor încheia documentele și actele, precum și vor lua măsurile necesare pentru a da efecte depline clauzelor prezentului Contract.

 • 14.4. Următoarele Anexe menționate în prezentul Contract fac parte integrantă din Contract și se semnează/se atașează în același număr de exemplare ca și Contractul:

 • - Anexa 1 - Proprietatea

 • - Anexa 2 - Cartea funciară

 • - Anexa 3 - Planul de amplasament

 • - Anexa 4 - Proiectul

 • - Anexa 5 - Angajamentele de investiții asumate de Rezident

 • - Anexa 6 - Angajamentele asumate de Rezident referitoare la personalul angajat

 • - Anexa 7 - Declarația Rezidentului privind problemele de mediu

 • - Anexa 8 - Procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului

 • - Anexa 9 - Planul Urbanistic Zonal

 • - Anexa 10 - Regulamentul de Funcționare al Parcului Industrial EUROBUSINESS II

Prezentul Contract s-a încheiat astăzi,........................., la sediul Societății AGENȚIA DE

DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL ORADEA (PROPRIETAR)

PRIMAR

ILIE BOLOJAN

VIZAT JURIDIC, Director Executiv Direcția Juridică EUGENIA BORBEI

ADMINISTRATOR,

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA

DIRECTOR GENERAL

SILAGHI TEODORA ALINA

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

REZIDENT,

Societatea..........................


E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


VIZAT JURIDIC, Consilier Juridic SEBASTIAN HEBRIȘTEAN

ANEXA......la Contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr.

PROCESUL VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A TERENULUI EXISTENT ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II

Încheiat astăzi,

Între:

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul în

Oradea, str.Primăriei, Nr.3, parter, CUI RO 24734055 reprezentată de către prin

..........................,  având funcția de .......................................,  în calitate de

Administrator Și


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

Societatea...................................., cu sediul în cu sediul în loc............, strada...............

nr.

..............., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr............, având C.U.I ..............., reprezentată legal de................., cu funcția de Administrator în calitate de Rezident,

Se predă/se primește Terenul în suprafață de.............m.p. , situat în Parcul Industrial

Eurobusiness II, identificat prin Planul de amplasament anexat la Contractul de administare și de prestări servicii conexe nr........./........

Suprafața este delimitată prin ............. de  Unitatea ............ la ................ și

Unitatea.............la......................

Terenul se predă fără niciun fel de construcții edificate pe suprafața sa, fără arbori, arbuști sau vegetație care ar putea împiedică exploatarea normală a Terenului, precum și liber de orice sarcini, conform Extras C.F. nr...................- Oradea anexat.

Terenul va fi utilizat de către Rezident numai în conformitate cu prevederile Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr. /........... și ale Regulamentului de

Funcționare al Parcului Industrial Eurobusiness II, pe toată durata desfășurării activității acestuia în Parcul Industrial Eurobusiness II.

Administrator,                                                         Rezident,

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.       ......................

Anexa 2a)

CONTRACTUL-CADRU DE ADMINISTRARE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII CONEXE NR.... DIN DATA DE ..................

Art. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL ORADEA (Proprietarul Terenului), cu sediul în Oradea, Piața

Unirii

nr. 1, cod 410100, Cod Fiscal 4230487, reprezentat de domnul Ilie Bolojan - Primar,

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 1.2. Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în calitate de Societate Administrator a Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA II, având sediul în Municipiul Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, Județul Bihor, cod poștal 410209, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J5/2814/12.11.2008, CUI 24734055, cont nr. RO84BTRL00501202P80178XX deschis la Banca Transilvania, reprezentată de dna Teodora Alina Silaghi având funcția de Director General, în calitate de ADMINISTRATOR, pe de o parte,

Și

 • 1.3. Societatea ..................................... având sediul în .............................., str.............

nr............, Județul ......................, cod poștal ....................., Tel: ........................, fax:

........................., e-mail: ............................, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. ........./............./..............,        având CUI ..........................., cont ............................................... deschis   la ................................... Sucursala ........................., reprezentată legal de......................., având funcția de Administrator, în calitate de REZIDENT al Parcului Industrial EUROBUSINESS II, pe de altă parte

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

 • Municipiul este proprietarul înregistrat al terenului având o suprafață de ..............

hectare, situat în Oradea, strada Ogorului, nr.4, Județul Bihor, conform hărții atașate ca și Anexa 1 („Proprietatea”);

 • Terenul se află în proprietatea Municipiului Oradea;

 • Municipiul Oradea este acționarul majoritar al Administratorului, iar Municipiul și Administratorul au încheiat Contractul de Administrare nr.68518/18.04.2012 aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.177/2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.579/29.09.2015;

 • În baza Ordinului nr.137/2012 al Ministrului Delegat pentru Administrație, modificat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1942/02.12.2015, Administratorului i-a fost acordat titlul de parc industrial pentru Proprietate;

 • Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II funcționează sub directa gestionare și administrare a Societății AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.,

 • .Rezidentul este o societate care activează în domeniul ...............................................................și și-a exprimat intenția fermă (i) de a construi în incinta Parcului Industrial construcțiile necesare pentru desfășurarea activităților de .......................................................... și  a oricăror altor activități conforme Legilor aplicabile în materia parcurilor industriale, construcții care, pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, vor include orice clădiri, drumuri, țevi, rețele și alte elemente de infrastructură, care vor fi considerate necesare și conforme prevederilor legale de către Rezident (numite în mod colectiv "Construcțiile”) și (ii) și pentru a beneficia de serviciile oferite de Administrator;

 • Rezidentul a fost selectat în urma procedurii de NEGOCIERE DIRECTĂ desfășurată în ................................conform Art. 12(2)a) și 13 din Legea nr.186 din 25 iunie 2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale ("Legea Parcurilor Industriale”) și Art. 12.3. din Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness II Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.418/2012 astfel cum a fost modificat și atașat la prezentul ca Anexa nr.10 ("Regulamentul”);

 • La data prezentului Contract, părțile au încheiat: Contractul autentificat sub nr. ............../........................ de ..............................................................,    prin care Proprietarul a acordat Rezidentului dreptul de superficie asupra Unității ("Contractul de Superficie"), toate fiind încheiate în conformitate cu termenii și procedurile prevăzute de Legile aplicabile (astfel cum sunt definite mai jos) și de Regulament;

ÎN BAZA PREVEDERILOR:

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • ■ Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

 • ■ Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness II Oradea, aprobat în baza Hotărârii nr.418/2012 a Consiliului Local al Municipiului Oradea; prin Hotărârea nr.512/25.07.2013, nr.722/19.11.2015, prin Hotărârea nr. 933/2017, anexa 2, Hotărârea nr.321/27.03.2018 și Hotărârea nr.30/30.01.2019 Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat modificările aduse Regulamentului și contractului-cadru de administrare și de prestări servicii conexe.;

PĂRȚILE ÎNCHEIE PREZENTUL CONTRACT DE ADMINISTRARE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII CONEXE.

Art. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului Contract de Administrare și Prestări Servicii Conexe ("Contractul”) îl reprezintă cedarea dreptului de folosință liniștită și netulburată asupra Infrastructurii Comune și a Infrastructurii Exclusive (astfel cum sunt definite mai jos) existente la orice moment în Parcul Industrial, precum și prestarea Serviciilor (astfel cum sunt definite mai jos), toate acestea în schimbul plății de către Rezident a Taxei de Administrare menționate la Art. V de mai jos.

 • 2.2. În temeiul prezentului Contract, Administratorul se obligă să asigure Rezidentului următoarele Servicii:

 • a) iluminatul public în spațiile comune;

 • b) salubrizarea și deszăpezirea spațiilor comune;

 • c) supravegherea accesului în Parcul Industrial și în spațiile comune, exceptând accesul în unități;

 • d) lucrările de întreținere și reparație ale căilor interioare de acces și ale trotuarelor aflate în folosința comună a rezidenților;

 • e) serviciile și lucrările de mentenanță, reparații și/sau modernizări asupra Infrastructurii Comune și a Infrastructurii Exclusive (astfel cum sunt definite mai jos), exceptând lucrările de intervenție, reparație și întreținere a infrastructurii de utilități/a părților din aceasta care sunt, conform legii, în exploatarea/administrarea/proprietatea exclusivă a furnizorilor de utilități.

 • f) alte servicii asupra cărora Administratorul și Rezidentul pot conveni, prin act adițional la prezentul Contract.

Prin „spații comune” părțile înțeleg toate spațiile care fac parte din Parcul Industrial și se află în folosința comună a tuturor rezidenților, cu excepția Unității și a unităților deținute de ceilalți rezidenți din Parcul Industrial.

În cazul în care Rezidentul cumpără Unitatea, în conformitate cu prevederile Contractului de Superficie, Administratorul și Rezidentul vor încheia un contract de administrare care va înlocui prezentul Contract și care va respecta conținutul contractului-cadru de administrare și de prestări servicii conexe, anexă la Regulament.

 • 2.3. Unitatea care face obiectul acestui Contract și al Contractului de Superficie este reprezentată de terenul care se află în proprietatea privată a Municipiului Oradea și în administrarea ADLO, fiind situată în Parcul Industrial și având următoarele elemente de identificare:

 • - Suprafață totală:....................(.........................) metri pătrați;

 • - Număr cadastral:..............................................

 • - Număr de carte funciară:.................................

Cartea Funciară nr............................ - Oradea în care este întăbulată Unitatea, respectiv

Planul de Amplasament sunt anexate la prezentul Contract ca și Anexele nr.2 și nr. 3 Unitatea este parte din terenul mai mare pe care este situat Parcul Industrial (respectiv din Proprietate).

 • 2.4. Unitatea va fi exploatată de către Rezident în vederea dezvoltării proiectului și desfășurării activităților descrise în Anexele nr.4 și nr.5 („Proiectul/Angajamentul de investiții”).                                                ’

 • 2.5. Prin “Unitate” părțile înțeleg partea integrantă a Proprietății reprezentată de parcela de teren aflată în folosința exclusivă și temporară a Rezidentului, care este conectată la Infrastructură și în cadrul căreia Rezidentul desfășoară activități economice autorizate în mod corespunzător, într-un regim de facilități specifice, după caz, și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile parcurilor industriale.

 • 2.6. Unitatea este conectată la Infrastructură și este exploatată de către Rezident în vederea desfășurării activităților autorizate în cadrul Unității și a altor activități adiacente pentru care Rezidentul este autorizat, conform obiectului său de activitate și în concordanță cu obiectivele parcurilor industriale permise de lege.

 • 2.7. Prin “Infrastructură” părțile înțeleg ansamblul de construcții, instalații, sisteme de Alimentare cu energie electrică și termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, parcările, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul Parcului Industrial, care se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului.

 • 2.8. Prin “Infrastructură Comună” părțile înțeleg partea integrantă din Infrastructura constând în ansamblul de construcții, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, parcările, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul Parcului Industrial care se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului și care este destinată folosinței comune de către toți rezidenții Parcului Industrial, inclusiv de către Rezident.

 • 2.9. Prin “Infrastructură Exclusivă” părțile înțeleg partea integrantă din Infrastructură constând în ansamblul de construcții, instalații, sistemele de alimentare cu energie electrică și termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații din perimetrul Parcului Industrial care - la data intrării în vigoare a prezentului Contract, precum și la orice moment ulterior - se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea / exploatarea Administratorului, și care este aferentă exclusiv Unității și este în folosința exclusivă a Rezidentului.

Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, în scopul prezentului Contract, orice elemente de infrastructură instalate sau construite de către Rezident (inclusiv infrastructura construită sau instalată de terțe părți în numele sau pe seama Rezidentului, pe cheltuiala acestuia din urmă), pe Unitate va fi considerată parte a Construcțiilor și nu a Infrastructurii Exclusive, astfel cum este definită în această clauză.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

Art. III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata Contractului este de 25 (douăzecișicinci) ani, începând cu data semnării prezentului Contract („Durata”).

Art. IV. DECLARAȚIILE PĂRȚILOR

 • 4.1. Administratorul, prin prezentul Contract declară, pe propria răspundere, și garantează următoarele:

  • 4.1.1. La data semnării acestui Contract, Administratorul are în mod legal drepturile de proprietate și administrare asupra Terenurilor (“Unității”) și are astfel dreptul legal de a transmite Rezidentului drepturile și de a-și asuma față de Rezident obligațiile prevăzute în prezentul Contract.

  • 4.1.2. Titlul asupra Parcului Industrial acordat pe baza Ordinului 137/2012 al Ministrului Delegat pentru Administrație, modificat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1942/02.12.2015, a fost obținut în mod legal și, la data semnării acestui Contract, titlul asupra parcului industrial este în vigoare, nu a fost retras și nu există motive pentru o astfel de retragere.

  • 4.1.3. Terenul nu face și nu a facut obiectul vreunui antecontract sau contract privind înstrăinarea acestuia sub orice formă sau al vreunui contract de orice fel prin care s-ar constitui în favoarea unei terțe persoane orice drepturi sau interese în legătură cu Terenul.

  • 4.1.4. La data semnării, terenul nu constituie și nici nu a constituit obiectul vreunei cereri sau pretenții de restituire sau revendicare și nici al unui litigiu judecătoresc sau administrativ.

  • 4.1.5. Terenul nu este grevat de nicio sarcină (inclusiv, fără a se limita la ipotecă, privilegiu, servitute) constituită în favoarea vreunei terțe persoane.

  • 4.1.6. Terenul nu este scos din circuitul civil și nu face obiectul vreunei proceduri de declarare a utilității publice, premergătoare exproprierii sau al altui interes public.

  • 4.1.7. Terenul nu prezintă niciun fel de contaminare care să contravină regulilor în vigoare de ocrotire a mediului înconjurător.

  • 4.1.8. Terenul, conform avizelor operatorilor de rețele de utilități din zonă, este liber de orice obstacole ascunse, care ar putea împiedica Rezidentul să realizeze Proiectul propus, incluzând dar nelimitându-se la canale colectoare, canalizări, țevi, guri de canal, rigole, conducte, conducte principale, cursuri de apă, tuneluri, fire și orice alte tipuri de conducte.

  • 4.1.9. Regimul urbanistic al Terenului este guvernat de Planul de Urbanism Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.315/2015 (Anexa nr.9).

  • 4.1.10. Terenul are acces la drumurile publice și nu este necesară constituirea unor servituți de trecere în favoarea Terenului.

  • 4.1.11. Prezentul Contract a fost încheiat în mod corespunzător și valabil de către Administrator și constituie obligația legală, valabilă și angajantă, care poate fi pusă în executare împotriva acestuia, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract.

  • 4.1.12. Încheierea, predarea și executarea prezentului Contract nu încalcă sau nu contravin și nu vor încălca sau contraveni niciunei prevederi a vreunei Legi aplicabile sau a oricărui alt act sau document la care Administratorul este parte sau de care este ținut. Ori de câte ori termenul ”Legi” este utilizat în prezentul Contract, se va considera că acesta include orice norme emise de orice autoritate sau organism public care deține prerogative de putere publică, precum și orice decizie a oricărei instanțe de judecată, care este obligatorie pentru toate subiectele sau, după caz, care sunt obligatorii pentru sau privesc (doar) părțile prezentului Contract.

  • 4.1.13. Are capacitatea, puterea și autorizarea depline și a efectuat toate demersurile necesare, de natură corporativă sau de altă natură, pentru a încheia, preda și executa în mod corespunzător prezentul Contract și fiecare document care urmează a fi încheiat în legătură cu acesta.

  • 4.1.14. Este o societate având forma juridică menționată mai sus și fiind constituită în mod valabil și organizată în mod corespunzator în baza legilor din România, având autoritatea de a-și desfășura activitatea în forma actuală.

  • 4.1.15. Administratorul nu este în insolvență și nu face obiectul unor proceduri care ar putea duce în orice mod la dizolvarea acesteia. Administratorul nu face obiectul unor proceduri de dizolvare, lichidare, administrare judiciară sau faliment ori al unei hotărâri sau cereri de dizolvare, lichidare, faliment sau administrare judiciară și nicio procedură de acest fel nu este în curs de desfășurare sau nu se intenționează a fi desfășurată împotriva Administratorului.

  • 4.1.16. Orice informații și documente furnizate înainte de semnarea prezentului Contract Rezidentului sunt reale, exacte, complete și nu induc în eroare. Nu există circumstanțe sau informații cunoscute care, dacă ar fi aduse la cunoștința Rezidentului, ar putea în mod rezonabil să-l determine pe Rezident să reconsidere încheierea prezentului Contract conform termenilor și condițiilor din prezentul și/sau dezvoltarea Proiectului.

 • 4.2. Rezidentul declară, pe propria răspundere și garantează următoarele:

  • 4.2.1. Este o societate legal organizată, funcționând în mod valabil potrivit legilor române și are capacitatea juridică necesară pentru a folosi si exploata Unitatea și pentru a realiza Construcțiile în vederea dezvoltării activităților sale economice.

  • 4.2.2. Activitățile de producție și/sau serviciile pe care Rezidentul le va desfășura pe Unitate respectă integral cerințele legale referitoare la protecția mediului și nu vor crea nicio contaminare a mediului care să depășească limitele impuse de legislația română în vigoare. Rezidentul se obligă să obțină toate avizele, permisele sau autorizațiile ori acordurile necesare pentru activitățile pe care le va desfășura.

  • 4.2.3. Prezentul Contract și Actul de Constituire a Dreptului de Superficie au fost încheiate în mod corespunzător și valabil de către Rezident și constituie obligații legale, valabile și angajante, care pot fi puse în executare împotriva acestuia, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract și din Actul de Constituire a Dreptului de Superficie.

  • 4.2.4. Are capacitatea juridică, economică și tehnică pentru a încheia și executa întocmai acest Contract și pentru a-și îndeplini toate obligațiile contractuale.

  • 4.2.5. Societatea ............................................ și-a asumat realizarea investiției propuse de

către Rezident în Parcul Industrial conform Ofertei nr...................../.........................

 • 4.2.6. Informațiile/documentele prezentate și asumate în cadrul procedurii de negociere directă și în documentele de identificare sunt complete și reale.

 • 4.2.7. Încheierea, predarea și executarea prezentului Contract nu încalcă sau nu contravin și nu vor încălca sau contraveni niciunei prevederi a vreunei Legi aplicabile sau a oricărui alt act sau document la care Rezidentul este parte sau de care este ținut. Ori de câte ori termenul ”Legi” este utilizat în prezentul Contract, se va considera că acesta include orice norme emise de orice autoritate sau organism public care deține prerogative de putere publică, precum și orice decizie a oricărei instanțe de judecată, care este obligatorie pentru toate subiectele sau, după caz, care sunt obligatorii pentru sau privesc (doar) părțile prezentului Contract.

 • 4.2.8. Rezidentul nu este în insolvență și nu face obiectul procedurilor de dizolvare, lichidare, administrare judiciară sau faliment ori al unei hotărâri, cereri de dizolvare, lichidare, faliment sau administrare judiciară, și nicio procedură de acest fel nu este în curs de desfășurare sau nu se cunoaște că se intenționează a fi desfășurată împotriva Rezidentului.

 • 4.2.9. Nu există niciun act administrativ, nicio hotărâre judecătorească și niciun contract sau orice alt tip de act juridic implicând Rezidentul și care are sau ar putea avea ca efect interzicerea sau împiedicarea practicilor de afaceri curente sau viitoare ale Rezidentului, inclusiv interzicerea sau împiedicarea executării obligațiilor contractuale asumate față de Administrator prin prezentul Contract.

 • 4.2.10. Orice încălcare de către Rezident a obligațiilor legale privind protecția mediului va atrage răspunderea acestuia. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, Rezidentul nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio încălcare de către terțe părți a obligațiilor legale

  contact@adlo.ro


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

privind protecția mediului.

 • 4.2.11. Orice informații și documente furnizate de către Rezident înainte de semnarea prezentului Contract Administratorului sau oricăror afiliați ai acestuia, consultanți sau altor persoane desemnate de către aceștia, sunt reale, exacte, complete și nu induc în eroare. Nu există circumstanțe sau informații cunoscute care, dacă ar fi aduse la cunoștința Administratorului, ar putea în mod rezonabil să determine Administratorul să reconsidere încheierea prezentului Contract conform termenilor și condițiilor prevăzute de prezentul.

 • 4.2.12. Fiecare parte declară că, la data acestui Contract, declarațiile și garanțiile date de respectiva parte în prezentul sunt complete, exacte și nu induc în eroare și este de acord că respectivele declarații și garanții vor fi considerate a fi date la orice moment din întreaga durată de existență prezentului Contract.

 • 4.2.13. În cazul în care oricare dintre părți va lua cunoștință în viitor de orice aspecte care pot conduce la inexactitatea sau inaplicabilitatea oricăreia din sau a tuturor declarațiilor și garanțiilor din prezentul, va informa în mod prompt celelalte părți despre aceasta.

Art. V. PREȚUL ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

 • 5.1. În schimbul Serviciilor și a dreptului de folosință asupra Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive, Rezidentul va achita Taxa de Administrare în cuantum de 0,50 (zero-virgulă-cincizeci) Euro/mp/an, plus T.V.A. Taxa de administrare se va achita semestrial, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii facturii.

Taxa de Administrare se calculează prin raportare la întreaga suprafață a Unității, respectiv la ................................m.p.

Taxa de Administrare se va percepe de către Administrator începând de la data semnării prezentului Contract.

 • 5.2. Plata se va face prin transfer bancar, pe baza unei facturi emise de către Administrator la data stabilită de părți, în contul nr.RO84 BTRL 0050 1202 P801 78XX deschis la Banca Transilvania.

 • 5.3. Facturile fiscale reprezentând contravaloarea Taxei de Administare se emit la începutul fiecărui semestru, iar sumele prevăzute la Articolul 5.1. se achită în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea de către Rezident a facturilor.

Data primirii facturii se consideră data ridicării facturii de către Rezident de la sediul Administratorului sau data transmiterii facturii prin fax sau poștă electronică. Facturile vor fi emise în Lei, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, valabil la data emiterii facturii.

 • 5.4. În cazul neplății Taxei de administrare în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii facturii, Rezidentul datorează Administratorului penalități de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la data plății efective și integrale, procent aplicat asupra sumei în Lei datorate. Penalitățile se datorează începând cu ziua următoare celei în care a expirat termenul de plată. Totalul penalităților pentru întârziere nu poate depăși cuantumul asupra căruia sunt calculate.

 • 5.5. Taxa de administrare va fi actualizată anual cu rata inflației în Zona Euro, categoria Servicii, așa cum este comunicată de Banca Centrală Europeană.

 • 5.6. Pe lângă plata Taxei de Administrare către Administrator, Rezidentului îi revine și obligația de a plăti lunar/la scadență prețul utilităților și al serviciilor aferente de care beneficiază în mod direct și exclusiv din partea unor terțe persoane, cu titlu exemplificativ (dar nu limitativ) incluzând furnizarea apei, a energiei electrice, a energiei termice, a gazelor naturale, a serviciilor de canalizare și de furnizare a altor utilități și/ori contravaloarea altor cheltuieli de mentenanță comune și/sau individuale, după caz, conform contractelor de furnizare/de prestare a serviciilor de utilități încheiate în nume propriu de către Rezident cu furnizorii/operatorii de servicii licențiați.

Art. VI. DREPTURILE PĂRȚILOR

 • 6.1. Rezidentul are următoarele drepturi:

  • 6.1.1. De a exploata Unitatea în mod direct, pe riscul său, pe răspunderea și pe cheltuiala sa.

  • 6.1.2. De a beneficia de folosința și posesia liniștită și utilă asupra Unității, astfel cum este prevăzut În Legile aplicabile și în Contractul de Superficie, de dreptul de a-i fi acordat accesul adecvat la drumurile publice în scopul dezvoltării Proiectului, al utilizării și al accesului la Unitate, precum și dreptul de a folosi Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă, cu diligența unui bun proprietar, astfel încât să nu o degradaze sau deterioreze și, exceptând uzura normală, să o mențină în starea existentă la momentul încheierii prezentului Contract.

  • 6.1.3. De a beneficia de folosința și posesia liniștită și utilă asupra Terenului și de a-i fi acordat dreptul adecvat de acces la drumurile publice în scopul dezvoltării Proiectului, al utilizării și accesului la Teren.

  • 6.1.4. Rezidentul va avea dreptul preferențial de a cumpăra Unitatea, astfel cum este prevăzut în Legile aplicabile și în Contractului de Superficie.

  • 6.1.5. De a beneficia de scutirile de la plata impozitelor pe clădiri și pe terenuri, după caz, potrivit Codului Fiscal, precum și de alte facilități prevăzute de Legile aplicabile, în conformitate cu procedurile prevăzute de acestea, Legea Parcurilor Industriale și Legile care reglementează procedurile privind ajutoarele de stat, după caz.

  • 6.1.6. Rezidentul este conștient de faptul că, pentru a beneficia de aceste scutiri, ar trebui să respecte anumite proceduri (inclusiv, dar fără a se limita la depunerea unei cereri către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) înainte de începerea construcției, astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 și în alte acte normative/hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea, aflate în vigoare la data cererii, precum și în orice alte Legi aplicabile.

  • 6.1.7. De a fi notificat în legătură cu orice modificare preconizată a Regulamentului și a oricăror altor reglementări care vor fi emise de către Administrator din timp în timp, în conformitate cu Legea Parcurilor Industriale.

 • 6.2. Administratorul are următoarele drepturi:

  • 6.2.1. De a încasa Taxa de Administrare și orice alte sume de bani datorate de către Rezident, precum și penalitățile de întârziere aferente, după caz.

  • 6.2.2. De a emite regulamente obligatorii pentru rezidenții Parcului Industrial, inclusiv pentru Rezident, în activitatea de gestionare și de administrare a Parcului Industrial.

  • 6.2.3. De a inspecta Unitatea, de a verifica stadiul și modul de realizare a Proiectului propus și modul de respectare a obligațiilor asumate de către Rezident prin prezentul Contract. Rezidentul va fi informat în scris cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de inspecție. Respectivele Inspecții vor fi realizate la ore rezonabile (în timpul zilelor lucrătoare) și pe o durată de timp rezonabilă, în strictă legătură cu aspectele și zonele Unității și ale Construcțiilor, care trebuie inspectate, în mod rezonabil, în scopul prevăzut în prezentul Art. 6.2.3. Rezidentul are dreptul să limiteze orice inspecție care ar putea afecta desfășurarea activității acestuia sau care ar privi zone sau aspecte care pot fi considerate de către Rezident drept confidențiale sau chestiuni ce țin de siguranță și securitate.

  • 6.2.4. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, părțile la acest Contract au, în raport cu obiectul prezentului Contract, toate celelalte drepturi prevăzute de Legile aplicabile și prezentul Contract.

  • 6.2.5. De a beneficia de un drept de preemțiune cu privire la Construcții, care va fi notat în Cartea Funciară, pentru întreaga perioadă de funcționare în Parcul Industrial EUROBUSINESS I Oradea.                           ’

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

Art. VII.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 7.1. Rezidentul are următoarele obligații:

  • 7.1.1. Să folosească Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă, după caz, cu diligența unui bun proprietar, să nu le degradeze sau deterioreze, astfel încât, cu excepția uzurii normale, să le mențină în starea existentă la momentul încheierii prezentului Contract, precum și cu respectarea prezentului Contract, a Legii, a Regulamentului și a altor regulamente obligatorii adoptate de către Administrator în conformitate cu Legea și prezentul Contract.

  • 7.1.2. Până la expirarea, rezilierea sau încetarea în orice mod a prezentului Contract, să nu Cesioneze terților, total sau parțial, dreptul de folosință asupra Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive și să nu schimbe destinația sau natura activității/activităților desfășurate pe Unitate, altfel decât în condițiile prevăzute în prezentul Contract.

  • 7.1.3. Să desfășoare în Parcul Industrial exclusiv activitățile autorizate și acceptate de către Administrator conform Legii Parcurilor Industriale și Regulamentului, precum și oricăror altor Legi aplicabile.

  • 7.1.4. Să plătească Taxa de Administrare și orice alte eventuale sume de bani datorate de către Rezident Administratorului în temeiul prezentului Contract, inclusiv penalitățile aferente, în cuantumul și la termenele prevăzute la Art.V.

  • 7.1.5. Pe tot parcursul executării lucrărilor de construcție destinate realizării Proiectului, precum și pe întreaga Durată, Rezidentul va păstra integritatea spațiilor comune din incinta Parcului Industrial, precum căile comune de acces, spațiile verzi etc.

  • 7.1.6. În cazul producerii unor pagube din culpa Rezidentului, acesta va răspunde față de persoanele care au suferit un prejudiciu din cauza acestuia, în concordanță cu dispozițiile Legilor aplicabile.

  • 7.1.7. Să obțină toate avizele și autorizațiile prevăzute în legislația în vigoare pentru desfășurarea activității.

  • 7.1.8. Toate cheltuielile necesare pentru realizarea Proiectului vor fi suportate în întregime de către Rezident, inclusiv toate taxele legale pentru obținerea autorizației de construire și a avizelor necesare.

  • 7.1.9. Să respecte toate obligațiile privind cerințele tehnice prevăzute de legislația în vigoare privind protecția mediului, inclusiv cele prevăzute în Anexa reprezentată de Declarația privind problemele de mediu (Anexa 7), precum și cele privind acordul rezidenților vecini pentru funcționarea Unității, în măsura în care acesta este necesar în conformitate cu Legile aplicabile.

  • 7.1.10. Să respecte normele de protecție a muncii și P.S.I. în desfășurarea activității proprii pentru care este autorizat.

  • 7.1.11. Să nu efectueze niciun fel de modificări asupra Infrastructurii, exceptând lucrările necesare finalizării și operării investiției.

  • 7.1.12. Să respecte regulile de circulație în cadrul Parcului Industrial, elaborate de Administrator, în concordanță cu Legile aplicabile și prezentul Contract.

  • 7.1.13. Să respecte normele de protecție a muncii și P.S.I. în desfășurarea activității proprii pentru care este autorizat.

  • 7.1.14. Să respecte orice alte obligații derivând din regulamentele elaborate de către Municipiul Oradea/Administrator, în condordanță cu Legile aplicabile și prezentul Contract, și care sunt aplicabile raporturilor juridice născute între rezidenți și Administrator.

  • 7.1.15. Să execute din fonduri proprii lucrările de racordare la rețelele tehnico-edilitare de la limitele Unității la locațiile specificate și să plătească, la scadență, contravaloarea serviciilor de care Rezidentul beneficiază în mod direct și exclusiv și care pot avea ca obiect (dar fără a fi limitate la) furnizarea apei, a energiei electrice, energiei termice, a gazelor naturale, a serviciilor de canalizare și de furnizare a altor utilități și/ori contravaloarea altor cheltuieli de mentenanță comune și/sau individuale, după caz, conform prezentului Contract și/sau

   contact@adlo.ro


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

contractelor de furnizare/de prestare a serviciilor de utilități încheiate în nume propriu de către Rezident cu proprii furnizori/operatori de servicii autorizați, toate în concordanță cu necesitățile exprese ale Rezidentului.

 • 7.1.16. Să execute din fondurile proprii lucrările de amenajare pentru suprafața de teren neconstruită.

 • 7.1.17. Să evite împiedicarea sau tulburarea folosinței unităților de către proprietarii sau deținătorii unităților învecinate.

 • 7.1.18. În situația în care Rezidentul a cumpărat Unitatea conform termenilor și condițiilor din Contractul de Superficie, să încheie cu Administratorul - concomitent cu data transmiterii dreptului de proprietate asupra Unității - un nou contract de administrare și de prestări servicii conexe, având conținutul-cadru anexă la Regulament.

 • 7.1.19. Neprezentarea Rezidentului, în termen de 10 (zece) zile de la cumpărarea Unității, la administrația Parcului Industrial în vederea semnării contractului de administrare prevăzut la Art. 7.1.18. de mai sus, atrage dupa sine plata de către proprietar a unor penalități în valoare de 300 Euro/zi lucrătoare de întârziere și poate duce la pierderea facilităților specifice funcționării în cadrul Parcului Industrial, facilități de care beneficiază sau ar putea beneficia, dacă astfel este prevăzut de Legile aplicabile. Penalitățile vor fi calculate până la data încheierii contractului de administrare menționat, cu Administratorul.

 • 7.1.20. Rezidentul are obligația de a nu cesiona terților, total sau parțial, drepturile și obligațiile constituite în favoarea sa prin prezentul Contract.

 • 7.2. Administratorul are următoarele obligații:

  • 7.2.1. Să asigure și să susțină în mod deplin și să nu deranjeze sau să nu împiedice în orice mod exercitarea de către Rezident a drepturilor sale născute din prezentul Contract și din Contractul de Superficie.

  • 7.2.2. Să-i asigure Rezidentului accesul continuu, direct, deplin și neîngrădit de la Unitate la rețeaua de drumuri naționale, corespunzătoare transportului cu autovehicule de orice tip, precum și la toate drumurile de acces din cadrul Parcului Industrial (cu excepția celor situate în interiorul unităților folosite/deținute in mod exclusiv de alți rezidenți ai Parcului Industrial).

  • 7.2.3. Să asigure Rezidentului accesul către sau de la Proiectul propus și realizat atât pentru personalul propriu, cât și pentru mijloacele proprii de transport.

  • 7.2.4. Să asigure posibilitatea de conectare a Rezidentului la rețelele de utilițăti publice existente (apă, canalizare, electricitate, energie termică etc) la limitele Unității. Unitatea are acces la drumul public, iar lucrările de introducere a rețelelor de utilități sunt în curs de execuție.

  • 7.2.5. Să depună diligențele necesare finalizării lucrărilor de introducere a rețelei de utilități publice, executate de către Municipiul Oradea.

  • 7.2.6. Administratorul va asigura accesul operațional permanent al Rezidentului la Unitate.

  • 7.2.7. Să încheie, numai cu respectarea Legilor în vigoare, contracte comerciale cu furnizorii primari de utilități, și să își execute în mod corespunzător obligațiile derivând din acestea, exceptând situațiile în care actele normative în vigoare impun încheierea acestor contracte direct cu Rezidentul, în numele și pe seama acestuia.

  • 7.2.8. Să nu permită și să se asigure că nu li se va permite rezidenților din zona Parcului Industrial și/sau altor terți să prejudicieze dreptul Rezidentului să folosească Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă.

  • 7.2.9. Să-l informeze pe Rezident cu privire la iminenta începere a oricărei lucrări la Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă, cu cel puțin 15 zile anterioare datei execuției, exceptând cazurile de avarie sau cele care impun intervenția urgentă a Administratorului și/sau a prestatorului de servicii/furnizorului de utilități, situație în care Administratorul îl va anunța pe Rezident imediat, prin orice mijloc de comunicare (e-mail, fax, telefon).

  • 7.2.10. Să-l informeze pe Rezident cu privire la execuția unor lucrări care i-au fost comunicate și care vor fi executate de către rezidenții Parcului Industrial.

contact@adlo.ro

 • 7.2.11. Să monitorizeze și să întreprindă demersurile necesare către furnizorii de utilități în vederea efectuării întreținerii și reparațiilor la infrastructura de utilități aflată în exploatarea/administrarea/proprietatea exclusivă a acestora.

 • 7.2.12. Să respecte și să monitorizeze respectarea întocmai a principiilor referitoare la egalitatea de tratament pentru toți rezidenții Parcului Industrial, la neimplicarea Administratorului în practici abuzive împotriva rezidenților Parcului Industrial, la obligativitatea respectării de către rezidenții Parcului Industrial a regulamentelor interne, precum și a principiului referitor la stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman local sau regional.

 • 7.2.13. Să efectueze lucrările și serviciile de mentenanță, reparații și/sau modernizări, după caz, asupra Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive, astfel încât să asigure Rezidentului folosința normală asupra Unității, Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive.

 • 7.2.14. Să nu execute nicio lucrare sau activitate în interiorul Parcului Industrial care ar afecta, perturba sau limita în orice mod drepturile constituite în favoarea Rezidentului în baza prezentului Contract și a Contractului de Superficie, exceptând lucrările de intervenție cu caracter urgent sau cele de mentenanță necesare.

 • 7.2.15. Să furnizeze la timp și în mod corespunzător serviciile în conformitate cu Legile aplicabile și la cele mai înalte standarde de expertiză, competențe, atenție, diligență și precauție care sunt așteptate de la un administrator și proprietar diligent.

 • 7.2.16. Municipiul Oradea, la rândul său, va asigura accesul adecvat la infrastructura publică din cadrul și din jurul Parcului Industrial, care se află prin orice modalitate în administrarea sau în proprietatea Municipiului Oradea și care este necesară pentru folosința și accesul adecvat la Unitate, și se va asigura că respectiva infrastructură este menținută în permanență în stare bună de funcționare.

 • 7.2.17. Administratorul va asista Rezidentul, în cea mai mare măsură permisă de Legile aplicabile, cu toate informațiile și sprijinul necesar în vederea obținerii tuturor facilităților prevăzute de Legile aplicabile, precum și toate avizele, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru dezvoltarea și funcționarea legală a Proiectului.

 • 7.2.18. Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile au, în legătură cu obiectul acestui Contract, orice alte obligații prevăzute de Legile aplicabile, Regulament și prezentul Contract.

Art. VIII. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI

8.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile implicate.

Art. IX. MODIFICAREA, REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 9.1. Prezentul Contract poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor părților, prin act adițional.

 • 9.2. Prezentul Contract va înceta fără intervenția instanței, precum și fără îndeplinirea vreunei alte formalități în oricare din următoarele cazuri:

  • 9.2.1. Prin simpla notificare adresată de Administrator Rezidentului, în situația în care:

 • a) Rezidentul nu plătește Taxa de Administrare în termen de 90 (nouăzeci) zile lucrătoare de

la data primirii facturii de către Rezident;

 • b) Rezidentul nu respectă oricare dintre obligațiile care îi incumbă conform prezentului Contract și nu remediază această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) zile de la data primirii notificării scrise trimise de Administrator, prin care este semnalată încălcarea împreună cu

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E contact@adlo.ro

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea                                                                       T +4(0)0359.889.389

R084BTRL00501202P80178xx                                                                               F +4(0)0259.408.863

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter                                                                                 W www.adlo.ro

suficiente detalii sau în orice alt termen (mai lung sau mai scurt) care este necesar în mod rezonabil pentru remedierea încălcărilor, având în vedere circumstanțele obiective de la data notificării;

 • c) Rezidentul a încălcat Contractul de Superficie și Administratorul a încetat acest din urmă contract ca urmare a respectivei încălcări, în conformitate cu prevederile acestuia;

 • d) în situația în care Rezidentul încalcă prevederile cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness II Oradea (anexat) și/sau în Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și nu remediază această situație într-un termen de 90 (nouăzeci) zile de la data la care a fost notificat în acest sens de către Administrator.

 • 9.2.2. Prin simpla notificare adresată Administratorului de către Rezident, în situația în care:

 • a) Administratorul nu respectă oricare dintre obligațiile prevăzute în prezentul Contract și nu remediază această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) zile de la data notificării scrise trimise de către Rezident, prin care este semnalată încălcarea sau în orice alt termen (mai lung sau mai scurt) care este necesar în mod rezonabil pentru remedierea încălcărilor, având în vedere circumstanțele obiective de la data notificării;

 • b) Administratorul a încălcat Contractul de Superficie, iar Rezidentul este îndreptățit să înceteze acest contract, în conformitate cu termenii acestuia;

 • c) Titlul de parc industrial acordat Administratorului încetează, este revocat sau anulat.

 • 9.2.3. Prezentul Contract încetează de drept fără nicio formalitate prealabilă și fără intervenția instanței, în cazul in care Rezidentul își încetează activitatea în Parcul Industrial, ca urmare a încetării Contractului de Superficie sau pentru orice alt motiv și nu a dobândit până la acea dată dreptul de proprietate asupra Unității.

 • 9.3. Prezentul Contract încetează automat dacă Unitatea este transferată în deplina proprietate a Rezidentului, la momentul încheierii noului contract de administrare, menționat la Art.7.1.18.                                                                                       ’

 • 9.4. Prezentul Contract încetează la data când Durata expiră, în cazul în care nu a fost prelungită cu acordul părților, prin act adițional la Contract.

 • 9.5. Contractul va înceta de drept (în temeiul legii) în cazul în care Rezidentul și/sau Administratorul intră în procedura falimentului, procedura dizolvării sau procedura lichidării, în conformitate cu Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Art. X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 10.1. Părțile înțeleg să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract cu bună-credință și diligența cerută unui bun proprietar sau, după caz, a unui profesionist care acționează în mod obișnuit în domeniul de activitate al părților.

 • 10.2. Pentru încălcarea prezentului Contract, declarații eronate, neexecutarea, executarea necorespunzătoare, cu întârzieri și/sau parțială a obligațiilor contractuale asumate, partea în culpă datorează celeilalte/celorlalte părți despăgubiri.

 • 10.3. Orice plată făcută de către Rezident către Administrator se va imputa mai întâi asupra datoriilor scadente, în ordinea scadențelor acestora, începând cu cele mai vechi, potrivit regulilor prevăzute în Codul Civil.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E contact@adlo.ro

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea                                                                       T +4(0)0359.889.389

R084BTRL00501202P80178xx                                                                               F +4(0)0259.408.863

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter                                                                                 W www.adlo.ro

Art. XI. FORȚA MAJORĂ

 • 11.1. În sensul acestui Contract, pot constitui cazuri de forță majoră: cutremure, inundații, incendii, războaie, revolte, greve, embargouri și alte astfel de împrejurări care pot fi asimilate acestora, precum și orice împrejurare în mod rezonabil imprevizibilă și în mod rezonabil insurmontabilă și exterioară activității părților și a agenților lor autorizați și care pune partea care invocă cazul de forța majoră în imposibilitatea obiectivă de a-și executa sarcinile ce-i revin.

 • 11.2. Forța majoră exonerează partea care o invocă de orice răspundere.

 • 11.3. Partea afectată de cazul de forță majoră are obligația de a informa în scris cealaltă parte în legătură cu noile împrejurări în cel mult 15 zile de la apariția acestora, oferind dovezi în acest sens.

 • 11.4. Niciuna din părți nu va fi ținută responsabilă pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a prezentului Contract, în cazul în care neexecutarea sau executarea cu întârziere se datorează unor cauze care nu au putut fi controlate în mod rezonabil de aceasta.

Art. XII. LITIGII

 • 12.1. Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

 • 12.2. Orice dispută între părțile prezentului Contract se va soluționa de către părți în mod amiabil, inițial prin discuții directe.

 • 12.3. Orice dispută născută din sau în legătură cu prezentul Contract (care nu este soluționată amiabil) va fi soluționată de instanțele competente.

Art. XIII. COMUNICĂRI

 • 13.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • 13.2. Comunicările între părți se pot face prin scrisoare, fax sau e-mail, cu condiția solicitării confirmării scrise a primirii comunicării.

 • 13.3. Toate comunicările vor fi trimise la următoarele adrese, sau la orice alte adrese comunicate de către una din părți celorlalte, ulterior semnării prezentului Contract:

Către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Către

În atenția: Silaghi Teodora Alina                                    În atenția:.............................

Adresa: Strada Primăriei nr. 3, parter,                                 Adresa:Strada

nr

Oradea, Județul Bihor                                               ..............., Jud..............

Fax: 0259/408.863                                                           Fax:......................

E-mail: contact@adlo.ro                                                               E-mail:

Art. XIV. DISPOZIȚII FINALE

 • 14.1. Toate părțile se obligă prin prezentul Contract, să respecte toate Legile în executarea Contractului.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

/idlO

We open opportunities

În cazul în care o clauză a prezentului Contract va fi declarată nulă sau va fi anulată, clauzele rămase valide își vor produce, în continuare, efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea declarată nulă sau anulată reprezintă o condiție esențială a prezentului Contract. În toate cazurile, părțile vor agrea cu bună credință prevederi (valide) înlocuitoare care să fie din punct de vedere comercial cât mai apropiate cu putință de cele declarate nule sau anulate, cu excepția (în situația în care acestea sunt condiții esențiale) cazului în care oricare dintre părți decide să înceteze unilateral prezentul Contract și să aplice în mod corespunzător Art.9.2.1. sau Art.9.2.2. din prezentul Contract.

 • 14.2. Părțile convin că toate informațiile referitoare la termenii și clauzele acestui Contract, precum și toate informațiile pe care o parte le primește de la celelalte părți pe parcursul executării acestui Contract, sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu divulge terților fără acordul prealabil expres al celorlalte părți nicio asemenea informație, înainte și pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data încetării prezentului Contract. Sunt exceptate de la aplicarea prezentei clauze de confidențialitate informațiile care trebuie dezvăluite către public sau orice autoritate competentă, conform Legii.

 • 14.3. Părțile vor furniza cu buna-credință informațiile ulterioare, indiferent de suport, și vor încheia documentele și actele, precum și vor lua măsurile necesare pentru a da efecte depline clauzelor prezentului Contract.

 • 14.4. Următoarele Anexe menționate în prezentul Contract fac parte integrantă din Contract și se semnează/se atașează în același număr de exemplare ca și Contractul:

 • - Anexa 1 - Proprietatea

 • - Anexa 2 - Cartea funciară

 • - Anexa 3 - Planul de amplasament

 • - Anexa 4 - Proiectul

 • - Anexa 5 - Angajamentele de investiții asumate de Rezident

 • - Anexa 6 - Angajamentele asumate de Rezident referitoare la personalul angajat

 • - Anexa 7 - Declarația Rezidentului privind problemele de mediu

 • - Anexa 8 - Procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului

 • - Anexa 9 - Planul Urbanistic Zonal

 • - Anexa 10 - Regulamentul de Funcționare al Parcului Industrial EUROBUSINESS II

Prezentul Contract s-a încheiat astăzi,...................., la sediul Societății AGENȚIA DE

DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL ORADEA (PROPRIETAR)                            REZIDENT,

PRIMAR                                                                 Societatea

ILIE BOLOJAN

VIZAT JURIDIC, Director Executiv Direcția Juridică EUGENIA BORBEI

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro

ADMINISTRATOR,

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA

DIRECTOR GENERAL

TEODORA ALINA SILAGHI

VIZAT JURIDIC, Consilier Juridic SEBASTIAN HEBRIȘTEAN

ANEXA......la Contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr...............

PROCESUL VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A TERENULUI EXISTENT ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

Încheiat astăzi,..............

Între:

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, str.Primăriei, Nr.3, parter, CUI RO 24734055 reprezentată de către prin ..........................,  având funcția de ......................................., în calitate de Administrator

Și Societatea..................................., cu sediul în cu sediul în loc............, strada...............

nr.

..............., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr............, având C.U.I ..............., reprezentată legal de................., cu funcția de Administrator în calitate de Rezident,

Se predă/se primește Terenul în suprafață de.............m.p. , situat în Parcul Industrial

Eurobusiness II, identificat prin Planul de amplasament anexat la Contractul de administare și de prestări servicii conexe nr........./........

Suprafața este delimitată prin ............. de  Unitatea ............ la ................ și

Unitatea.............la......................

Terenul se predă fără niciun fel de construcții edificate pe suprafața sa, fără arbori, arbuști sau vegetație care ar putea împiedică exploatarea normală a Terenului, precum și liber de orice sarcini, conform Extras C.F. nr...................- Oradea anexat.

Terenul va fi utilizat de către Rezident numai în conformitate cu prevederile Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr....../........... și ale Regulamentului de

Funcționare al Parcului Industrial Eurobusiness II, pe toată durata desfășurării activității acestuia în Parcul Industrial Eurobusiness II.

Administrator,                                                         Rezident,

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. .................................

Anexa 2b)

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

CONTRACTUL- CADRU DE ADMINISTRARE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII CONEXE NR.... DIN DATA DE ..................

Art. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în calitate de Societate Administrator a Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA I, având sediul în Municipiul Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, Județul Bihor, cod poștal 410209, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J5/2814/12.11.2008, CUI 24734055, cont nr. RO84 BTRL 0050 1202 P801 78XX deschis la Banca Transilvania, reprezentată de dna Silaghi Teodora Alina cu funcția de Director General, în calitate de ADMINISTRATOR ȘI PROPRIETAR, pe de o parte,                                         ’

Și

 • 1.2. Societatea..........................................înființată în conformitate cu legile din România

cu sediul în loc......................, strada .................. nr................, Județul

 • .......................,    cod poștal ......................, Tel: .........................; Fax: ............................, e-mail: ................................., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.........../........../..........,   având C.U.I ...................,   cont IBAN nr.

......................................................deschis la................................................sucursala ..........................., reprezentată legal de ................................., cu funcția de ..................................,   în calitate de REZIDENT al Parcului Industrial EUROBUSINESS II, pe de altă parte

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

Administratorul este proprietarul înregistrat al terenului având o suprafață de .............

hectare, situat în Oradea, strada Ogorului, Județul Oradea, conform hărții atașate ca și Anexa 1 („Proprietatea”);

 • Proprietatea a fost transferată din proprietatea privată a Municipiului în proprietatea privată a Administratorului în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr...................;

 • Municipiul Oradea este acționarul majoritar al Administratorului, iar Municipiul și Administratorul au încheiat Contractul de Administrare nr. 68518/18.04.2012 aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.177/2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr..../........2015;

 • În baza Ordinului nr.137/2012 al Ministrului Delegat pentru Administrație, modificat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr...../..............2015, Administratorului i-a fost acordat titlul de parc

industrial pentru Proprietatea care face parte din Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II extins, cu o suprafață totală de 83,50 ha;

 • Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II extins funcționează sub directa gestionare și administrare a AGENȚIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.;

  Rezidentul este o societate care activează în domeniul ...................................................................... și și-a exprimat intenția fermă (i) de a desfășura în incinta Parcului Industrial activităților sale de .............................. și a


oricăror altor activități conforme Legilor aplicabile în materia parcurilor industriale, și pentru a beneficia de serviciile oferite de Administrator;

 • Rezidentul a fost selectat în urma procedurii de NEGOCIERE DIRECTĂ conform.........................

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

ÎN BAZA PREVEDERILOR:

 • ■ Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

 • ■ Regulamentului de Funcționare al Parcului Industrial Oradea II, aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.418/2012, prin Hotărârea nr.512/25.07.2013, prin Hotărârea nr.722/19.11.2015, prin Hotărârea nr.933/26.10.2017, prin Hotărârea nr.321/27.03.2018 și prin Hotărârea nr.30/30.01.2019 Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat modificările aduse Regulamentului și contractului-cadru de administrare și de prestări servicii conexe („Regulament”);

PĂRȚILE ÎNCHEIE PREZENTUL CONTRACT DE ADMINISTRARE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII CONEXE.

Art. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie cedarea de către Administrator către Rezident, pe durată determinată, a dreptului de folosință exclusivă, liniștită și netulburată asupra Unității descrise mai jos, în schimbul plății de către Rezident a Redevenței menționate la Art. 5 de mai jos, precum și cedarea dreptului de folosință neexclusivă, liniștită și netulburată al Rezidentului asupra infrastructurii existente în Parcul Industrial Eurobusiness II (“Infrastructurii”) și prestarea Serviciilor (definite mai jos), în schimbul plății de către Rezident a Taxei de Administrare menționate la Art. 5 de mai jos.

 • 2.2. În temeiul prezentului Contract, Administratorul se obligă să asigure Rezidentului următoarele Servicii:

 • a) iluminatul public în spațiile comune;

 • b) salubrizarea și deszăpezirea spațiilor comune;

 • c) supravegherea accesului în Parcul Industrial și în spațiile comune, exceptând accesul în unități;

 • d) lucrările de întreținere și reparație ale căilor interioare de acces și ale trotuarelor aflate în folosința comună a rezidenților;

 • e) serviciile și lucrările de mentenanță, reparații și/sau modernizări asupra Infrastructurii Comune și a Infrastructurii Exclusive (astfel cum sunt definite mai jos), exceptând lucrările de intervenție, reparație și întreținere a infrastructurii de utilități/a părților din aceasta care sunt, conform legii, în exploatarea/administrarea/proprietatea exclusivă a furnizorilor de utilități.

 • f) alte servicii asupra cărora Administratorul și Rezidentul pot conveni, prin act adițional la prezentul Contract.

Prin „spații comune” părțile înțeleg toate spațiile care fac parte din Parcul Industrial și se află în folosința comună a tuturor rezidenților, cu excepția Unității și a unităților deținute de ceilalți rezidenți din Parcul Industrial.

În cazul în care Rezidentul cumpără Unitatea, în conformitate cu prevederile Contractului de Superficie, Administratorul și Rezidentul vor încheia un contract de administrare care va înlocui prezentul Contract și care va respecta conținutul contractului-cadru de administrare și de prestări servicii conexe, anexă la Regulament.

administrarea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și este situată în Parcul Industrial EUROBUSINESS PARC II, având următoarele elemente de identificare:

 • - Suprafața Unității:.....m.p. (din care ... m.p. construcție și........m.p. teren)

 • - Număr cadastral:...........

 • - Număr de carte funciară:.........(„Unitatea”)

Cartea Funciară nr........................... - Oradea în care este întăbulată Unitatea, respectiv

Planul de Amplasament sunt anexate la prezentul Contract ca și Anexele nr.2 și nr. 3 Unitatea este parte din terenul mai mare pe care este situat Parcul Industrial (respectiv din Proprietate).

 • 2.4. Unitatea va fi exploatată de către Rezident în vederea dezvoltării activităților de ..............................conform Anexelor nr.4 și nr.5 („Proiectul/Angajamentul de investiții”).                                                ’

 • 2.5. Prin “Unitate” părțile înțeleg clădirea și terenul aferent acesteia care fac parte integrantă

din Parcul Industrial Eurobusiness II, se află în folosința exclusivă și temporară a Rezidentului,

sunt conectate la infrastructura Parcului Industrial Eurobusiness II și în cadrul căreia Rezidentul desfășoară activități economice în prealabil autorizate, într-un regim de facilități specifice și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile parcurilor industriale.

 • 2.6. Unitatea este conectată la Infrastructură și este exploatată de către Rezident în vederea desfășurării activităților autorizate în cadrul Unității și a altor activități adiacente pentru care Rezidentul este autorizat, conform obiectului său de activitate și în concordanță cu obiectivele parcurilor industriale permise de lege.

 • 2.7. Prin “Infrastructură” părțile înțeleg ansamblul de construcții, instalații, sisteme de Alimentare cu energie electrică și termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, parcările, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul Parcului Industrial, care se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului.

 • 2.8. Prin “Infrastructură Comună” părțile înțeleg partea integrantă din Infrastructura constând în ansamblul de construcții, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, parcările, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul Parcului Industrial care se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau Administratorului ori în administrarea/exploatarea Administratorului și care este destinată folosinței comune de către toți rezidenții Parcului Industrial, inclusiv de către Rezident.

 • 2.9. Prin “Infrastructură Exclusivă” părțile înțeleg partea integrantă din Infrastructură constând în ansamblul de construcții, instalații, sistemele de alimentare cu energie electrică și termică, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații din perimetrul Parcului Industrial care - la data intrării în vigoare a prezentului Contract, precum și la orice moment ulterior - se află/se vor afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Administratorului ori în administrarea / exploatarea Administratorului, și care este aferentă exclusiv Unității și este în folosința exclusivă a Rezidentului.

Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, în scopul prezentului Contract, orice elemente de infrastructură instalate sau construite de către Rezident (inclusiv infrastructura construită sau instalată de terțe părți în numele sau pe seama Rezidentului, pe cheltuiala acestuia din urmă), pe Unitate va fi considerată parte a Construcțiilor și nu a Infrastructurii Exclusive, astfel cum este definită în această clauză.

Art. III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Durata Contractului este de 10 (zece) ani, începând cu data semnării prezentului Contract

(„Durata”).

 • 3.2. Semnarea prezentului Contract de administrare și de prestări servicii conexe se va face de către părți odată cu semnarea de către Administrator a contractului de antrepriză având ca obiect executarea lucrărilor de construcție a clădirii destinate desfășurării activității de către Rezident, dar nu mai târziu de data comunicării ordinului de începere a lucrărilor.

 • 3.3. Prezentul Contract de administrare și de prestări servicii conexe intră în vigoare la data predării de către Administrator, respectiv a primirii de către Rezident a Unității identificate la art.2.3. din prezentul Contract.

Art. IV. DECLARAȚIILE PĂRȚILOR

 • 4.1. Administratorul, prin prezentul Contract declară, pe propria răspundere, și garantează următoarele:

  • 4.1.1. La data semnării acestui Contract, Administratorul are în mod legal drepturile de proprietate și administrare asupra (“Unității”) și are astfel dreptul legal de a transmite Rezidentului drepturile și de a-și asuma față de Rezident obligațiile prevăzute în prezentul Contract.

  • 4.1.2. Titlul asupra Parcului Industrial acordat pe baza Ordinului nr.137/2012 al Ministrului Delegat pentru Administrație (modificat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr..../...........2015) a fost

obținut în mod legal și, la data semnării acestui Contract, titlul asupra parcului industrial este în vigoare, nu a fost retras și nu există motive pentru o astfel de retragere.

 • 4.1.3. Unitatea nu face și nu a facut obiectul vreunui antecontract sau contract privind înstrăinarea acestuia sub orice formă sau al vreunui contract de orice fel prin care s-ar constitui în favoarea unei terțe persoane orice drepturi sau interese în legătură cu Unitatea.

 • 4.1.4. La data semnării, terenul nu constituie și nici nu a constituit obiectul vreunei cereri sau pretenții de restituire sau revendicare și nici al unui litigiu judecătoresc sau administrativ.

 • 4.1.5. Unitatea nu este grevată de nicio sarcină (inclusiv, fără a se limita la ipotecă, privilegiu, servitute) constituită în favoarea vreunei terțe persoane.

 • 4.1.6. Terenul nu este scos din circuitul civil și nu face obiectul vreunei proceduri de declarare a utilității publice, premergătoare exproprierii sau al altui interes public.

 • 4.1.7. Terenul nu prezintă niciun fel de contaminare care să contravină regulilor în vigoare de ocrotire a mediului înconjurător.

 • 4.1.8. Regimul urbanistic al Terenului este guvernat de Planul de Urbanism Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 315/2015, Planul de Urbanism Zonal a fost aprobat în mod valabil în conformitate cu toate legile și regulamentele (Anexa.............).

 • 4.1.9. Terenul are acces la drumurile publice și nu este necesară constituirea unor servituți de trecere în favoarea Terenului.

 • 4.1.10. Prezentul Contract a fost încheiat în mod corespunzător și valabil de către Administrator și constituie obligația legală, valabilă și angajantă, care poate fi pusă în executare împotriva acestuia, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract.

 • 4.1.12. Încheierea, predarea și executarea prezentului Contract nu încalcă sau nu contravin și nu vor încălca sau contraveni niciunei prevederi a vreunei Legi aplicabile sau a oricărui alt act sau document la care Administratorul este parte sau de care este ținut. Ori de câte ori termenul ”Legi” este utilizat în prezentul Contract, se va considera că acesta include orice norme emise de orice autoritate sau organism public care deține prerogative de putere publică, precum și orice decizie a oricărei instanțe de judecată, care este obligatorie pentru toate subiectele sau, după caz, care sunt obligatorii pentru sau privesc (doar) părțile prezentului Contract.

 • 4.1.13. Are capacitatea, puterea și autorizarea depline și a efectuat toate demersurile necesare, de natură corporativă sau de altă natură, pentru a încheia, preda și executa în mod corespunzător prezentul Contract și fiecare document care urmează a fi încheiat în legătură cu acesta.

 • 4.1.14. Este o societate având forma juridică menționată mai sus și fiind constituită în mod valabil și organizată în mod corespunzator în baza legilor din România, având autoritatea de a-și desfășura activitatea în forma actuală.

 • 4.1.15. Administratorul nu este în insolvență și nu face obiectul unor proceduri care ar putea duce în orice mod la dizolvarea acesteia. Administratorul nu face obiectul unor proceduri de dizolvare, lichidare, administrare judiciară sau faliment ori al unei hotărâri sau cereri de dizolvare, lichidare, faliment sau administrare judiciară și nicio procedură de acest fel nu este în curs de desfășurare sau nu se intenționează a fi desfășurată împotriva Administratorului.

 • 4.1.16. Orice informații și documente furnizate înainte de semnarea prezentului Contract Rezidentului sunt reale, exacte, complete și nu induc în eroare. Nu există circumstanțe sau informații cunoscute care, dacă ar fi aduse la cunoștința Rezidentului, ar putea în mod rezonabil să-l determine pe Rezident să reconsidere încheierea prezentului Contract conform termenilor și condițiilor din prezentul și/sau dezvoltarea Proiectului.

 • 4.2. Rezidentul declară, pe propria răspundere și garantează următoarele:

  • 4.2.1. Este o societate legal organizată, funcționând în mod valabil potrivit legilor române și are capacitatea juridică necesară pentru a folosi si exploata Unitatea aflată în proprietatea și în administrarea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea dezvoltării activităților sale economice

  • 4.2.2. Activitățile de producție și/sau serviciile pe care Rezidentul le va desfășura pe Unitate respectă integral cerințele legale referitoare la protecția mediului și nu vor crea nicio contaminare a mediului care să depășească limitele impuse de legislația română în vigoare. Rezidentul se obligă să obțină toate avizele, permisele sau autorizațiile ori acordurile necesare pentru activitățile pe care le va desfășura.

  • 4.2.3. Prezentul Contract și Actul de Constituire a Dreptului de Superficie au fost încheiate în mod corespunzător și valabil de către Rezident și constituie obligații legale, valabile și angajante, care pot fi puse în executare împotriva acestuia, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract și din Actul de Constituire a Dreptului de Superficie.

  • 4.2.4. Are capacitatea juridică, economică și tehnică pentru a încheia și executa întocmai acest Contract și pentru a-și îndeplini toate obligațiile contractuale.

  • 4.2.5. Societatea .......................................... și-a asumat realizarea investiției propuse de

către Rezident în Parcul Industrial conform Ofertei nr.............../.....................

 • 4.2.6. Informațiile/documentele prezentate și asumate în cadrul procedurii de negociere directă și în documentele de identificare sunt complete și reale.

 • 4.2.7. Încheierea, predarea și executarea prezentului Contract nu încalcă sau nu contravin și nu vor încălca sau contraveni niciunei prevederi a vreunei Legi aplicabile sau a oricărui alt act sau document la care Rezidentul este parte sau de care este ținut. Ori de câte ori termenul ”Legi” este utilizat în prezentul Contract, se va considera că acesta include orice norme emise de orice autoritate sau organism public care deține prerogative de putere publică, precum și orice decizie a oricărei instanțe de judecată, care este obligatorie pentru

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

toate subiectele sau, după caz, care sunt obligatorii pentru sau privesc (doar) părțile prezentului Contract.

 • 4.2.8. Rezidentul nu este în insolvență și nu face obiectul procedurilor de dizolvare, lichidare, administrare judiciară sau faliment ori al unei hotărâri, cereri de dizolvare, lichidare, faliment sau administrare judiciară, și nicio procedură de acest fel nu este în curs de desfășurare sau nu se cunoaște că se intenționează a fi desfășurată împotriva Rezidentului.

 • 4.2.9. Nu există niciun act administrativ, nicio hotărâre judecătorească și niciun contract sau orice alt tip de act juridic implicând Rezidentul și care are sau ar putea avea ca efect interzicerea sau împiedicarea practicilor de afaceri curente sau viitoare ale Rezidentului, inclusiv interzicerea sau împiedicarea executării obligațiilor contractuale asumate față de Administrator prin prezentul Contract.

 • 4.2.10. Orice încălcare de către Rezident a obligațiilor legale privind protecția mediului va atrage răspunderea acestuia. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, Rezidentul nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio încălcare de către terțe părți a obligațiilor legale privind protecția mediului.

 • 4.2.11. Orice informații și documente furnizate de către Rezident înainte de semnarea prezentului Contract Administratorului sau oricăror afiliați ai acestuia, consultanți sau altor persoane desemnate de către aceștia, sunt reale, exacte, complete și nu induc în eroare. Nu există circumstanțe sau informații cunoscute care, dacă ar fi aduse la cunoștința Administratorului, ar putea în mod rezonabil să determine Administratorul să reconsidere încheierea prezentului Contract conform termenilor și condițiilor prevăzute de prezentul.

 • 4.2.12. Fiecare parte declară că, la data acestui Contract, declarațiile și garanțiile date de respectiva parte în prezentul sunt complete, exacte și nu induc în eroare și este de acord că respectivele declarații și garanții vor fi considerate a fi date la orice moment din întreaga durată de existență prezentului Contract.

 • 4.2.13. În cazul în care oricare dintre părți va lua cunoștință în viitor de orice aspecte care pot conduce la inexactitatea sau inaplicabilitatea oricăreia din sau a tuturor declarațiilor și garanțiilor din prezentul, va informa în mod prompt celelalte părți despre aceasta.

Art. V. PREȚUL ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

 • 5.1. În schimbul constituirii și exercitării dreptului de folosință asupra Unității și Infrastructurii, pe întreaga Durată, Rezidentul va plăti Administratorului, la scadență, prețul reprezentând echivalentul în Lei al sumei de 3,527 (treivirgulăcincisutedouăzecișișapte) Euro/mp/lună, plus T.V.A., după cum urmează:

  • 5.1.1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Contract, Rezidentul va achita Administratorului 3,527 (treivirgulăcincisutedouăzecișișapte) Euro/mp/lună, plus T.V.A., cu titlu

de Redevență, sumă ce se va plăti în termen de 10 (zece) zile de la data primirii facturii, cu excepția primei tranșe care se va achita în termen de 15 (cincisprezece) zilede la emiterea facturii.

 • 5.1.2. Adițional, Rezidentul va achita Taxa de administrare în cuantum de 0,50

Euro/mp/an plus T.V.A., sumă ce se va achita semestrial, în termen de 15 (cincisprezece) zile

lucrătoare de la data primirii facturii. Taxa de administrare se va percepe de către Administrator

de la data intrării în vigoare a prezentului Contract.

În cazul în care Rezidentul va cumpăra Unitatea în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Administratorul și Rezidentul vor încheia un contract de administrare prin care AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. se obligă să-i asigure Rezidentului serviciile specificate la art.2.2.

Neprezentarea - în termen de 10 zile de la cumpărarea Unității - la administrația Parcului Industrial Eurobusiness I, în vederea luării în evidență și întocmirii formalităților prealabile semnării noului contract de administrare, atrage dupa sine plata de către proprietar a unor daune în sumă de 300 Euro/zi lucrătoare de întârziere și pierderea facilităților specifice funcționării în cadrul Parcului Industrial Eurobusiness I, facilități de care beneficiază sau ar putea beneficia proprietarul. Daunele vor fi calculate până la data încheierii noului contract de

administrare cu AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

 • 5.2. Plata se va face prin transfer bancar, pe baza unei facturi emise de către Administrator la data stabilită de părți, în contul nr.RO84 BTRL 0050 1202 P801 78XX deschis la Banca Transilvania.

 • 5.3. Facturile fiscale reprezentând contravaloarea Taxei de Administare se emit la începutul fiecărui semestru, iar sumele prevăzute la Articolul 5.1. se achită în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea de către Rezident a facturilor.

Data primirii facturii se consideră data ridicării facturii de către Rezident de la sediul Administratorului sau data transmiterii facturii prin fax sau poștă electronică. Facturile vor fi emise în Lei, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, valabil la data emiterii facturii.

 • 5.4. În cazul neplății Taxei de administrare în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii facturii, Rezidentul datorează Administratorului penalități de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la data plății efective și integrale, procent aplicat asupra sumei în Lei datorate. Penalitățile se datorează începând cu ziua următoare celei în care a expirat termenul de plată. Totalul penalităților pentru întârziere nu poate depăși cuantumul asupra căruia sunt calculate.

 • 5.5. Taxa de administrare va fi actualizată anual cu rata inflației în Zona Euro, categoria Servicii, așa cum este comunicată de Banca Centrală Europeană.

 • 5.6. Pe lângă plata Redevenței și a Taxei de Administrare către Administrator, Rezidentului îi revine și obligația de a plăti lunar/la scadență prețul utilităților și al serviciilor aferente de care beneficiază în mod direct și exclusiv din partea unor terțe persoane, cu titlu exemplificativ (dar nu limitativ) incluzând furnizarea apei, a energiei electrice, a energiei termice, a gazelor naturale, a serviciilor de canalizare și de furnizare a altor utilități și/ori contravaloarea altor cheltuieli de mentenanță comune și/sau individuale, după caz, conform contractelor de furnizare/de prestare a serviciilor de utilități încheiate în nume propriu de către Rezident cu furnizorii/operatorii de servicii licențiați.

Art. VI. DREPTURILE PĂRȚILOR

 • 6.1. Rezidentul are următoarele drepturi:

  • 6.1.1. De a exploata Unitatea în mod direct, pe riscul său și pe răspunderea și pe cheltuiala sa;

  • 6.1.2. De a folosi Unitatea și Infrastructuracomună, cu diligența unui bun proprietar, de a nu le degrada sau deteriora, astfel încât, exceptând uzura normală, să le mențină în starea de la momentul încheierii prezentului Contract;

  • 6.1.3. De a beneficia de folosința și posesia liniștită și utilă asupra Unității și de a-i fi acordat dreptul adecvat de acces la drumurile publice în scopul dezvoltării Proiectului, al utilizării și accesului la Unității;

  • 6.1.4. După ce Rezidentul a finalizat 100% investiția la care s-a angajat, respectiv după investirea sumei de 3.000.000 EUR (treimilioane EURO) fără T.V.A. și după realizarea numărului minim de noi locuri de muncă, Rezidentul va avea dreptul preferențial de a cumpăra Unitatea, conform promisiunii unilaterale de cumpărare încheiate.

Prin investiție se înțelege investiția prin care Rezidentul a creat cel puțin 200 (douăsute) noi locuri de muncă și a cărei valoare (mijloace fixe utilizate de către Rezident) este de minimum 3 (trei) milioane Euro, fără T.V.A.

În cazul în care Rezidentul intenționează să își exercite acest drept, acesta va transmite Administratorului o notificare scrisă referitoare la intenția sa de a cumpăra Unitatea împreună cu dovada care atestă sumele investite în Proiect până la data respectivă. În termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care Administratorul primește notificarea mai sus menționată, părțile vor desemna de comun acord sau prin tragere la sorți un evaluator autorizat care va realiza un raport de evaluare a stadiului de realizare fizică și valorică a Proiectului. Costurile de întocmire a raportului de evaluare sunt suportate integral de către Rezident.

Realizarea numărului minim de noi locuri de muncă va fi demonstrată de către Rezident printr-o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului său legal sau prin orice alt document scris și asumat care va însoți în mod obligatoriu notificarea adresată Administratorului Parcului.

Contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect Unitatea va fi încheiat între Administrator (în calitate de proprietar al Unității și de vânzător) și Rezident (în calitate de cumpărător). Prețul plătit de Rezident pentru Unitate va fi calculat scăzând din totalul prețului de cumpărare sumele datorate cu titlu de Redevență și plătite de către Rezidentde la data intrării în vigoare a prezentului Contract și până la data achiziției Unității. Rezidentul va achita cu titlul de preț total de cumpărare diferența de preț rezultată din scăderea din prețul Unității de 3,527 (treivirgulăcincisutedouăzecișișapte) Euro/mp plus T.V.A. (actualizat la nivelul anului precedent momentului cumpărării) a sumelor plătite cu titlul de Redevență (și actualizate anual cu rata inflației) până la momentul cumpărării Unității.

 • 6.1.5. Pe durata desfășurării în Parcul Industrial Eurobusiness I a activităților pentru care este autorizat și care se încadrează în profilul de activitate al parcurilor industriale, de a beneficia, din partea furnizorului legal de ajutor, de scutire la plata impozitelor pe clădiri și pe terenuri, conform reglementărilor legale în vigoare privind organizarea și funcționarea parcurilor industriale, stipulate în Codul fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003 și în legislația relevantă, inclusiv în hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Pentru a beneficia de aceste scutiri, după intrarea în vigoare a prezentului Contract, Rezidentul este obligat să întocmească și să transmită, pe propria cheltuială și pe propria răspundere, către furnizorul ajutorului de stat Municipiul Oradea - Primăria Municipiului Oradea

documentația necesară, în conformitate actele normative în vigoare la data depunerii documentației.

 • 6.2. Administratorul are următoarele drepturi:

  • 6.2.1. De a încasa Redevența, Taxa de Administrare și orice alte sume de bani datorate de către Rezident, precum și penalitățile de întârziere aferente, după caz.

  • 6.2.2. De a emite regulamente obligatorii pentru rezidenții Parcului Industrial, inclusiv pentru Rezident, în activitatea de gestionare și de administrare a Parcului Industrial.

  • 6.2.3. De a inspecta Unitatea, de a verifica stadiul și modul de realizare a Proiectului propus și modul de respectare a obligațiilor asumate de către Rezident prin prezentul Contract. Rezidentul va fi informat în scris cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de inspecție. Respectivele Inspecții vor fi realizate la ore rezonabile (în timpul zilelor lucrătoare) și pe o durată de timp rezonabilă, în strictă legătură cu aspectele și zonele Unității și ale Construcțiilor, care trebuie inspectate, în mod rezonabil, în scopul prevăzut în prezentul Art. 6.2.3. Rezidentul are dreptul să limiteze orice inspecție care ar putea afecta desfășurarea activității acestuia sau care ar privi zone sau aspecte care pot fi considerate de către Rezident drept confidențiale sau chestiuni ce țin de siguranță și securitate.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 6.2.4. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, părțile la acest Contract au, în raport cu obiectul prezentului Contract, toate celelalte drepturi prevăzute de Legile aplicabile și prezentul Contract.

Art. VII.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 7.1. Rezidentul are următoarele obligații:

  • 7.1.1. Să realizeze Proiectul propus constând în dotarea/exploatareaUnității destinate activităților ....................... Administratorul recunoaște prin prezentul Contract că

instalațiile și alte bunuri accesorii care vor fi realizate/amplasatede către Rezident în cadrul Unității, conform prezentului Contract, devin și vor rămâne în proprietatea exclusivă a acestuia, inclusiv conductele, cablurile și rețelele electrice aferente.

 • 7.1.2. Să folosească Unitatea, Infrastructura comună și Infrastructura exclusivă cu diligența unui bun proprietar, să nu le degradeze sau deterioreze, astfel încât, exceptând uzura normală, să le mențină în starea de la momentul încheierii prezentului Contractului de administrare și prestări de servicii conexe, respectând prevederile legii, ale Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I, ale altor regulamente proprii adoptate de către Administrator și ale prezentului Contract.

 • 7.1.3. Până la expirarea, rezilierea sau încetarea în orice alt mod a prezentului Contract, să nu cesioneze terților, total sau parțial, dreptul de folosință asupra Unității și asupra Infrastructurii sau să schimbe destinația Unității ori natura activității/activităților desfășurate.

 • 7.1.4. Să desfășoare în Parcul Industrial Eurobusiness I exclusiv activități autorizate, acceptate de către Administrator și specificate în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I, care face parte integrantă din prezentul Contract (Anexa ............);

 • 7.1.5. Să plătească Redevența, Taxa de administrare și orice alte sume de bani datorate de către Rezident în baza contractelor/înțelegerilor dintre părți, inclusiv penalitățile aferente, în cuantumul și la termenele prevăzute la Art.V;

 • 7.1.6. Să încheie în favoarea Administratorului promisiunea unilaterală de cumpărare a Unității identificate la art.2.1. din prezentul Contract.

Pe întreaga durată a Contractului de administrare și de prestări servicii conexe, Rezidentul va păstra integritatea spațiilor comune din incinta Parcului Industrial Eurobusiness I, respectiv a căilor comune de acces, a spațiilor verzi etc.

În cazul producerii unor pagube din culpa Rezidentului, acesta va suporta pe cheltuiala proprie toate costurile care vor fi impuse de refacerea/repararea/reamenajarea căilor de acces, a spațiilor verzi și a altor suprafețe/bunuri aflate în proprietatea/folosința Rezidentului și/sau a celorlalți rezidenți existenți în Parcul Industrial Eurobusiness I.

 • 7.1.7. Anterior încheierii de către Administrator a contractului de antrepriză având ca obiect finalizarea construcției destinate desfășurării activității de către Rezident, să agreeze și să comunice Administratorului design-ul conceptual și proiectul tehnic pe baza cărora vor fi executate lucrările de construcție.

 • 7.1.8. Să înceapă activitatea pentru care este autorizat și care respectă profilul de activitate al Parcului Industrial Eurobusiness I în termen de maximum o lună de la data intrării în vigoare a prezentului Contract;

 • 7.1.9. Să realizeze Proiectul asumat cu respectarea autorizațiilor/avizelor/acordurilor necesare, conform prevederilor legale aplicabile.

 • 7.1.10. Să realizeze și să mențină numărul de angajați stipulat în Angajamentul referitor la personalul angajat, conform Anexei reprezentate de Angajamentul referitor la personalul angajat asumat de rezident,atașată la prezentul Contract (Anexa............);

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

Obligația Rezidentului de a menține numărul de angajați iniția asumat și realizat rămâne valabilă pe toată durata desfășurării activității în Parcul Industrial Eurobusiness I, indiferent dacă Rezidentul, finalizând investiția asumată, nu dorește să își exercite dreptul de preempțiune cu privire la cumpărarea Unității aflate în folosința sa.

Nerespectarea de către Rezident a obligației privind menținerea numărului de angajați, stipulat în Anexa ...., atrage după sine pierderea dreptului de a benefecia de facilitățile fiscale acordate de Municipiul Oradea conform legii.

 • 7.1.11. Să obțină toate avizele și autorizațiile prevăzute în legislația în vigoare pentru desfășurarea activității.

Toate cheltuielile necesare pentru realizarea Proiectului vor fi suportate în întregime de către Rezident.

 • 7.1.12. Să respecte toate obligațiile privind condițiile tehnice prevăzute de legislația în vigoare privind protecția mediului, inclusiv Anexa reprezentată de Declarația privind problemele de mediu( Anexa....................), precum și să obțină, după caz, acordul vecinilor

rezidenți pentru funcționarea Unității care reprezintă obiectul prezentului Contract.

 • 7.1.13. Să respecte normele de protecție a muncii și P.S.I în desfășurarea activității proprii pentru care este autorizat.

 • 7.1.14. Să nu efectueze niciun fel de modificări asupra Unității care reprezintă obiectul prezentului Contract și/sau asupra Infrastructurii comune/Infrastructurii exclusive, exceptând lucrările necesare finalizării Investiției asumate.

 • 7.1.15. Să respecte regulile de circulație în cadrul Parcului Industrial Eurobusiness II, elaborate de Administratorul Parcului.

 • 7.1.16. Să respecte orice alte obligații derivând din regulamentele proprii elaborate de către Proprietar/Administrator și aplicabile raporturilor juridice născute între rezidenți și Administrator;

 • 7.1.17. Să execute din fondurile proprii lucrările de amenajare pentru suprafața de teren neconstruită.

 • 7.1.18. Să evite împiedicarea sau tulburarea folosinței de către proprietarii sau deținătorii acestora a unităților învecinate.

 • 7.1.19. Cu excepția situației în care Rezidentul a cumpărat Unitatea conform termenilor și condițiilor din prezentul Contract, să predea la încetarea Contractului Unitatea în stare corespunzătoare, predare care va fi consemnată într-un proces verbal de predare-primire.

 • 7.1.20. Să încheie în nume propriu, conform legii, contractele de furnizare de utilități cu operatorii economici licențiați.

 • 7.1.21. În situația în care a cumpărat Unitatea conform termenilor și condițiilor din prezentul Contract, să încheie cu Administratorul - concomitent cu data transmiterii dreptului de proprietate asupra Unității - un nou contract de administrare și de prestări servicii conexe conform Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness II;

Neprezentarea, în termen de 10 (zece) zile de la cumpărarea unității, la administrația Parcului Industrial EUROBUSINESS II în vederea luării în evidență și întocmirii formalităților prealabile semnării contractului de administrare, atrage dupa sine plata de către proprietar a unor daune în valoare de 300 Euro/zi lucrătoare de întârziere și pierderea facilităților specifice funcționării în cadrul Parcului Industrial EUROBUSINESS II, facilități de care beneficiază sau ar putea beneficia proprietarul. Daunele vor fi calculate până la data încheierii contractului de administrare cu Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

 • 7.1.22. Orice alte obligații derivând din Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I, din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și din Noul Cod Civil.

 • 7.2. Administratorul are următoarele obligații:

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

contact@adlo.ro

+4(0) 0359.889.389

+4(0) 0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 7.2.1. Să asigure și să susțină în mod deplin și să nu deranjeze sau să nu împiedice în orice mod exercitarea de către Rezident a drepturilor sale născute din prezentul Contract și din Contractul de Superficie.

 • 7.2.2. Să-i asigure Rezidentului accesul continuu, direct, deplin și neîngrădit de la Unitate la rețeaua de drumuri naționale, corespunzătoare transportului cu autovehicule de orice tip, precum și la toate drumurile de acces din cadrul Parcului Industrial (cu excepția celor situate în interiorul unităților folosite/deținute in mod exclusiv de alți rezidenți ai Parcului Industrial).

 • 7.2.3. Să asigure Rezidentului accesul către sau de la Proiectul propus și realizat atât pentru personalul propriu, cât și pentru mijloacele proprii de transport.

 • 7.2.4. Să asigure posibilitatea de conectare a Rezidentului la rețelele de utilițăti publice existente (apă, canalizare, electricitate, energie termică etc) la limitele Unității. Unitatea are acces la drumul public, iar lucrările de introducere a rețelelor de utilități sunt în curs de execuție.

 • 7.2.5. Să depună diligențele necesare finalizării lucrărilor de introducere a rețelei de utilități publice, executate de către Municipiul Oradea.

 • 7.2.6. Administratorul va asigura accesul operațional permanent al Rezidentului la Unitate.

 • 7.2.7. Să încheie, numai cu respectarea Legilor în vigoare, contracte comerciale cu furnizorii primari de utilități, și să își execute în mod corespunzător obligațiile derivând din acestea, exceptând situațiile în care actele normative în vigoare impun încheierea acestor contracte direct cu Rezidentul, în numele și pe seama acestuia.

 • 7.2.8. Să nu permită și să se asigure că nu li se va permite rezidenților din zona Parcului Industrial și/sau altor terți să prejudicieze dreptul Rezidentului să folosească Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă.

 • 7.2.9. Să-l informeze pe Rezident cu privire la iminenta începere a oricărei lucrări la Infrastructura Comună și Infrastructura Exclusivă, cu cel puțin 15 zile anterioare datei execuției, exceptând cazurile de avarie sau cele care impun intervenția urgentă a Administratorului și/sau a prestatorului de servicii/furnizorului de utilități, situație în care Administratorul îl va anunța pe Rezident imediat, prin orice mijloc de comunicare (e-mail, fax, telefon).

 • 7.2.10. Să-l informeze pe Rezident cu privire la execuția unor lucrări care i-au fost comunicate și care vor fi executate de către rezidenții Parcului Industrial.

 • 7.2.11. Să monitorizeze și să întreprindă demersurile necesare către furnizorii de utilități în vederea efectuării întreținerii și reparațiilor la infrastructura de utilități aflată în exploatarea/administrarea/proprietatea exclusivă a acestora.

 • 7.2.12. Să respecte și să monitorizeze respectarea întocmai a principiilor referitoare la egalitatea de tratament pentru toți rezidenții Parcului Industrial, la neimplicarea Administratorului în practici abuzive împotriva rezidenților Parcului Industrial, la obligativitatea respectării de către rezidenții Parcului Industrial a regulamentelor interne, precum și a principiului referitor la stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman local sau regional.

 • 7.2.13. Să efectueze lucrările și serviciile de mentenanță, reparații și/sau modernizări, după caz, asupra Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive, astfel încât să asigure Rezidentului folosința normală asupra Unității, Infrastructurii Comune și Infrastructurii Exclusive.

 • 7.2.14. Să nu execute nicio lucrare sau activitate în interiorul Parcului Industrial care ar afecta, perturba sau limita în orice mod drepturile constituite în favoarea Rezidentului în baza prezentului Contract și a Contractului de Superficie, exceptând lucrările de intervenție cu caracter urgent sau cele de mentenanță necesare.

 • 7.2.15. Să furnizeze la timp și în mod corespunzător serviciile în conformitate cu Legile aplicabile și la cele mai înalte standarde de expertiză, competențe, atenție, diligență și precauție care sunt așteptate de la un administrator și proprietar diligent.

 • 7.2.16. Municipiul Oradea, la rândul său, va asigura accesul adecvat la infrastructura publică din cadrul și din jurul Parcului Industrial, care se află prin orice modalitate în administrarea

  contact@adlo.ro


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

sau în proprietatea Municipiului Oradea și care este necesară pentru folosința și accesul adecvat la Unitate, și se va asigura că respectiva infrastructură este menținută în permanență în stare bună de funcționare.

 • 7.2.17. Administratorul va asista Rezidentul, în cea mai mare măsură permisă de Legile aplicabile, cu toate informațiile și sprijinul necesar în vederea obținerii tuturor facilităților prevăzute de Legile aplicabile, precum și toate avizele, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru dezvoltarea și funcționarea legală a Proiectului.

 • 7.2.18. Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile au, în legătură cu obiectul acestui Contract, orice alte obligații prevăzute de Legile aplicabile, Regulament și prezentul Contract.

Art. VIII. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI

8.1. Prezentul Contract de administrare și de prestări servicii conexe intră în vigoare la data predării de către Administrator, respectiv a primirii de către Rezident a Unității identificate la art.2.3. din prezentul Contract.

Art. IX. MODIFICAREA, REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 9.1. Prezentul Contract poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor părților, prin act adițional.

 • 9.2. Prezentul Contract va înceta fără intervenția instanței, precum și fără îndeplinirea vreunei alte formalități în oricare din următoarele cazuri:

  • 9.2.1. Prin simpla notificare adresată de către Administrator Rezidentului:

 • a) în situația în care Rezidentul nu plătește Redevența și/sau Taxa de Administrare în termen de 90 (nouăzeci) zile lucrătoare de la data emiterii facturii;

 • b) în situația în care Rezidentul nu folosește Unitatea aflată în folosința sa conform destinației stabilite în art.II și nu remediază această situație într-un termen de 90 (nouăzeci) zile de la data la care a fost notificat în acest sens de către Administrator;

 • c) în situația în care Rezidentul nu respectă oricare dintre obligațiile care îi incumbă conform prezentului Contract și Anexelor care fac parte integrantă din prezentul Contract și nu remediază această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) zile de la data primirii notificării scrise trimise de către Administratormenționând caracteristicile acestei încălcări;

 • d) în cazul în care Rezidentul nu respectă oricare dintre obligațiile prevăzute la Art. VII, punctele 7.1.8.,7.1.9. și 7.1.10. din prezentul Contract, respectiv cele referitoare la începerea activității propriu-zise, la finalizarea integrală a investiției și la realizarea numărului minim de noi locuri de muncă.

 • e) în situația în care Rezidentul încalcă oricare dintre prevederile cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Oradea I (anexat) și/sau în Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și nu remediază această situație într-un termen de 90 (nouăzeci) zile de la data la care a fost notificat în acest sens de către Administrator.

 • 9.2.2. Prin simpla notificare adresată de către Rezident Administratorului, dacă Administratorul nu respectă oricare dintre obligațiile prevăzute în prezentul Contract și nu remediază această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) zile de la data notificării scrise

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                                                                            E contact@adlo.ro

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea                                                                       T +4(0)0359.889.389

R084BTRL00501202P80178xx                                                                               F +4(0)0259.408.863

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter                                                                                 W www.adlo.ro

trimise de către Rezident prin care se reclamă o astfel de încălcare. În această situație vor fi aplicate dispozițiile art.7.1.23 din prezentul Contract.

 • 9.3. În situația apariției vreunui caz de încălcare de către vreuna din părți a clauzelor 9.2.1. și 9.2.2, cealaltă parte are dreptul să opteze, în condițiile prezentului Contract, fie pentru continuarea relației și acordarea unui termen de grație pentru respectarea obligațiilor încălcate, fie pentru rezilierea prezentului Contract.

 • 9.4. De asemenea, Contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței, precum și fără efectuarea vreunei formalități prealabile, în oricare din următoarele situații:

  • 9.4.1. Una dintre părți intră în procedura falimentului si, ulterior, în procedura de dizolvare ori lichidare, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

  • 9.4.2. Titlul de Parc Industrial acordat Societății-Administrator AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. încetează, este revocat sau anulat;

  • 9.4.3. Rezidentul își încetează activitatea în Parcul Industrial Eurobusiness I și dreptul de proprietate asupra Unității nu i-a fost transferat până la această dată;

  • 9.4.4. Unitatea aflată în folosința exclusivă a Rezidentului este transferată în deplina proprietate a acestuia.

 • 9.5. Prezentul Contract încetează prin ajungerea la termen și fără a fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional.

 • 9.6. În cazul în care Rezidentul se regăsește în oricare dintre situațiile prevăzute la subpunctele 9.2.1., 9.4.1. sau 9.4.3., Administratorul, prin mijloace proprii, are dreptul să reintre de îndată în posesia Unității ce a format obiectul prezentului Contract de administrare și prestări de servicii conexe.

 • 9.7. În cazul rezilierii/denunțării/încetării prezentului Contract de administrare și prestări de servicii conexe, acesta va fi radiat din Cartea Funciară.

Art. X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 10.1. Părțile înțeleg să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract cu bună-credință și diligența cerută unui bun proprietar sau, după caz, a unui profesionist care acționează în mod obișnuit în domeniul de activitate al părților.

 • 10.2. Pentru încălcarea prezentului Contract, declarații eronate, neexecutarea, executarea necorespunzătoare, cu întârzieri și/sau parțială a obligațiilor contractuale asumate, partea în culpă datorează celeilalte/celorlalte părți despăgubiri.

 • 10.3. Orice plată făcută de către Rezident către Administrator se va imputa mai întâi asupra datoriilor scadente, în ordinea scadențelor acestora, începând cu cele mai vechi, potrivit regulilor prevăzute în Codul Civil.

Art. XI. FORȚA MAJORĂ

 • 11.1. În sensul acestui Contract, pot constitui cazuri de forță majoră: cutremure, inundații, incendii, războaie, revolte, greve, embargouri și alte astfel de împrejurări care pot fi asimilate acestora, precum și orice împrejurare în mod rezonabil imprevizibilă și în mod rezonabil insurmontabilă și exterioară activității părților și a agenților lor autorizați și care pune partea care invocă cazul de forța majoră în imposibilitatea obiectivă de a-și executa sarcinile ce-i revin.

 • 11.2. Forța majoră exonerează partea care o invocă de orice răspundere.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

 • 11.3. Partea afectată de cazul de forță majoră are obligația de a informa în scris cealaltă parte în legătură cu noile împrejurări în cel mult 15 zile de la apariția acestora, oferind dovezi în acest sens.

 • 11.4. Niciuna din părți nu va fi ținută responsabilă pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a prezentului Contract, în cazul în care neexecutarea sau executarea cu întârziere se datorează unor cauze care nu au putut fi controlate în mod rezonabil de aceasta.

Art. XII. LITIGII

 • 12.1. Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

 • 12.2. Orice dispută între părțile prezentului Contract se va soluționa de către părți în mod amiabil, inițial prin discuții directe.

 • 12.3. Orice dispută născută din sau în legătură cu prezentul Contract (care nu este soluționată amiabil) va fi soluționată de instanțele competente.

Art. XIII. COMUNICĂRI

13.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris. 13.2. Comunicările între părți se pot face prin scrisoare, fax sau e-mail, cu condiția solicitării confirmării scrise a primirii comunicării. 13.3. Toate comunicările vor fi trimise la următoarele adrese, sau la orice alte adrese comunicate de către una din părți celorlalte, ulterior semnării prezentului Contract:

Către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Către

În atenția: Silaghi Teodora Alina                                    În atenția:.............................

Adresa: Strada Primăriei nr. 3, parter,                                 Adresa:Strada

nr

Oradea, Județul Bihor                                               ..............., Jud..............

Fax: 0259/408.863                                                           Fax:......................

E-mail: contact@adlo.ro                                                               E-mail:

Art. XIV. DISPOZIȚII FINALE

 • 14.1. Toate părțile se obligă prin prezentul Contract, să respecte toate Legile în executarea Contractului.

În cazul în care o clauză a prezentului Contract va fi declarată nulă sau va fi anulată, clauzele rămase valide își vor produce, în continuare, efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea declarată nulă sau anulată reprezintă o condiție esențială a prezentului Contract. În toate cazurile, părțile vor agrea cu bună credință prevederi (valide) înlocuitoare care să fie din punct de vedere comercial cât mai apropiate cu putință de cele declarate nule sau anulate, cu excepția (în situația în care acestea sunt condiții esențiale) cazului în care oricare dintre părți decide să înceteze unilateral prezentul Contract și să aplice în mod corespunzător Art.9.2.1. sau Art.9.2.2. din prezentul Contract.

 • 14.2. Părțile convin că toate informațiile referitoare la termenii și clauzele acestui Contract, precum și toate informațiile p e care o parte le primește de la celelalte părți pe parcursul executării acestui Contract, sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu divulge terților fără acordul prealabil expres al celorlalte părți nicio asemenea informație, înainte și pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data încetării prezentului Contract. Sunt exceptate de la aplicarea prezentei clauze de confidențialitate informațiile care trebuie dezvăluite către public sau orice autoritate competentă, conform Legii.

 • 14.3. Părțile vor furniza cu buna-credință informațiile ulterioare, indiferent de suport, și vor încheia documentele și actele, precum și vor lua măsurile necesare pentru a da efecte depline clauzelor prezentului Contract.

 • 14.4. Următoarele Anexe menționate în prezentul Contract fac parte integrantă din Contract și se semnează/se atașează în același număr de exemplare ca și Contractul:

 • - Anexa 1 - Proprietatea

 • - Anexa 2 - Cartea funciară

 • - Anexa 3 - Planul de amplasament

 • - Anexa 4 - Proiectul

 • - Anexa 5 - Angajamentele de investiții asumate de Rezident

 • - Anexa 6 - Angajamentele asumate de Rezident referitoare la personalul angajat

 • - Anexa 7 - Declarația Rezidentului privind problemele de mediu

 • - Anexa 8 - Procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului

 • - Anexa 9 - Planul Urbanistic Zonal

 • - Anexa 10 - Regulamentul de Funcționare al Parcului Industrial EUROBUSINESS II

Prezentul Contract s-a încheiat astăzi, ............................, la sediul Societății AGENȚIA

DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ADMINISTRATOR,                                               REZIDENT,

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA Societatea...........................

DIRECTOR GENERAL                               ..................................................

SILAGHI                          TEODORA                          ALINA

VIZAT JURIDIC, Consilier Juridic SEBASTIAN HEBRIȘTEAN

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

ANEXA......la Contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr...............

PROCESUL VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A UNITĂȚII EXISTENTE ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II

Încheiat astăzi,..............

Între:

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul în

Oradea, str.Primăriei, Nr.3, parter, CUI RO 24734055 reprezentată de către prin .........................., având funcția de .......................................,  în calitate de Administrator

Și Societatea..................................., cu sediul în cu sediul în loc............, strada...............

nr.

..............., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr............, având C.U.I ..............., reprezentată legal de................., cu funcția de Administrator în calitate de Rezident,

Se predă/se primește Unitatea în suprafață de.............m.p. , situat în Parcul Industrial

Eurobusiness II, identificată prin Planul de amplasament anexat la Contractul de administare și de prestări servicii conexe nr........./........

Suprafața este delimitată prin ............. de  Unitatea ............ la  ................ și

Unitatea.............la......................

Unitatea se predă fără niciun fel de construcții edificate pe suprafața sa, fără arbori, arbuști sau vegetație care ar putea împiedică exploatarea normală a Unității, precum și liber de orice sarcini, conform Extras C.F. nr...................- Oradea anexat.

Unitatea va fi utilizată de către Rezident numai în conformitate cu prevederile Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr....../........... și ale Regulamentului de

Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness II, pe toată durata acestuia în Parcul Industrial Eurobusiness II.

Administrator,

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.........


desfășurării activității


Rezident,


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

BANCATRANSILVANIAsucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx


E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863