Hotărârea nr. 607/2020

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 14 august 2020 (prima convocare) şi în data de 17 august 2020 (a doua convocare)

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 14 august 2020 (prima convocare) și în data de 17 august 2020 (a doua convocare)

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 342498 din 11.08.2020 și Raportul de specialitate nr. 342.506 din 11.08.2020, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care s-a propus mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 14 august 2020 (prima convocare), ora 16.00, și în data de 17 august 2020 (a doua convocare), ora 13.00, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 833 din 10.08.2020,

Văzând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, Ținând cont de prevederile art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 14 august 2020 (prima convocare), ora 16.00, și în data de 17 august 2020 (a doua convocare), ora 13.00, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Instituția Prefectului Județului Bihor

 • Direcția Economică

 • Direcția Juridică

 • Societatea Administrația Domeniului Public S.A.

 • Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 607                                                  SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”

ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 14.08.2020, ORA 16,00

71DLU

We open opportunities


AGxNȚiADE dezvoltare LOCALĂ ORADEA S.A.

INTRARE, Nr. L* Z-Q----

'ieșire


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

9                        9

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 18.519.139 Lei

în atentia : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA 9

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință'. Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Domnului LIVIU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 {Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 și art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Decizia nr.93/07.08.2020 adoptate de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru

data de 14.08.2020 cu începere de la ora 16,00, la sediul social al Societății situat în Oradea,

CUI RO 247340551J05/2814/12112008                          J

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 14.08.2020, ORA 16,00

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.07.2020 (data de referință) pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

Ordinea de zi a ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

 • I. 1) Aprobarea modificării Hotărârii nr.29/15.10.2013 a Adunării Generale a Acționarilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexei nr.l reprezentând Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS III Oradea.

 • 2) Diverse.

 • 3) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

 • II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

 • III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

 • IV. în cazul în care ședința AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.ll (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 17.08.2020 cu începere de la ora 13,00, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ

ORADEA S.A.                   v

Prin Președinte dl FLORIN MAL \\^\          /$           \

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx