Hotărârea nr. 606/2020

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 14 august 2020 (prima convocare) şi în data de 17 august 2020 (a doua convocare)

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 14 august 2020 (prima convocare) și în data de 17 august 2020 (a doua convocare)

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 342.376/11.08.2020 și Raportul de specialitate nr. 342.383/11.08.2020 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care s-a propus mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 14 august 2020 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 17 august 2020 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 829 din 10.08.2020.

Văzând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, Ținând cont de prevederile art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 14 august 2020 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 17 august 2020 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală S.A..

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Direcția Economică

 • Direcția Juridică

 • societatea Administrația Domeniului Public S.A.

 • societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020

Nr. 606

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Ziua .Luna (9? An,^

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

9                        9

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 18.519.139 Lei

în atentia : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință'. Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Domnului LI VIU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 {Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 și art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Deciziile nr.91/07.08.2020 și nr.96/10.08.2020 adoptate de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății {AGEA) pentru data de 14.08.2020 cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societății situat în Oradea,

CUI RO 247340551J05/2814/12 112008                           1                                              E contact@adlo.ro

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea                                                                      T +4(0)0359.889.389

R084BTRL00501202P80178XX                                                                              F +4(0)0259.408.863

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter                                                                              W www.adlo.ro

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.07.2020 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

I. 1) 1.1. Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 3.667 m.p. de sub numărul cadastral 198151 - Oradea, în favoarea Societății DECENT S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

a)durata de constituire a dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea DECENT S.R.L. este de 25 (douăzecișicinci) ani, iar prețul superficiei (“Redevența”) este de 15,00 (cincisprezece) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,6 Euro/mp/an, Iară T.V.A.;

b)suportarea de către Rezidentul Societatea DECENT S.R.L. a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea DECENT S.R.L.

1.2 Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca, în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 3.667 m.p. de sub numărul cadastral 198151 - Oradea, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

2) Aprobarea Raportului de evaluare nr.377/06.08.2020, înregistrat la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. cu nr.809/06.08.2020, privind valoarea de piață și chiria de piață a terenurilor situate în Parcul Industrial EUROBUSINESS III ORADEA, întocmit de către evaluatorul autorizat Societatea MAIANDA EV AL S.R.L. reprezentată de evaluator A.N.E.V.A.R. dl Popa Liviu George.

3) (1) Aprobarea Raportului de evaluare a terenului întocmit de către evaluatorul autorizat Societatea MAIANDA EVAL S.R.L. reprezentată de evaluator A.N.E.V.A.R. dl Popa Liviu George Nr.381/10.08.2020, pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a imobilului, în suprafață de 22.484 m.p. aflat în proprietatea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., situat în Oradea, str.Nicolae Filipescu, identificat cu număr cadastral 201516 și înscris în Cartea Funciară nr. 201516 - Oradea.

 • (2) Aprobarea Raportului de evaluare a stadiului investiției Societății GLOBAL INVEST PROJECT DEVELOPMENT S.R.L., la data de referință 10.08.2020, edificată pe terenul situat în Oradea, str.Nicolae Filipescu, identificat cu număr cadastral 201516 și înscris în Cartea Funciară nr. 201516 -Oradea, întocmit de către evaluatorul autorizat Societatea MAIANDA EVAL S.R.L. reprezentată de evaluator A.N.E.V.A.R. dl Popa Liviu George Nr.380/10.08.2020.

 • (3) Aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 22.484 m.p., identificat cu nr.cadastral 201516, înscris în CF Nr.201516 - Oradea, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS I ORADEA, în favoarea Societății GLOBAL INVEST PROJECT DEVELOPMENT S.R.L.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                          2

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

 • (4) Aprobarea prețului de vânzare al terenului, în suprafață de 22.484 m.p., identificat cu nr.cadastral 201516, înscris în CF Nr.201516 - Oradea, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS I ORADEA, ce rezultă ca diferență dintre valoarea terenului, de 15 Euro/mp și redevența totală achitată (337.260,00 Euro, fără T.V.A. - 18.443,04 Euro, fără T.V.A., rezultând astfel un preț de vânzare a terenului de 318.816,96 Euro, fără T.V.A., în conformitate cu prevederile art.5.2. din Actul de Constituire a unui Drept de Superficie nr.l 141/20.08.2019).

 • (5) Concomitent cu semnarea Contractului de vânzare - cumpărare, Societatea GLOBAL INVEST PROJECT DEVELOPMENT S.R.L., va semna un nou Contract de Administrare și prestări servicii conexe cu Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

 • (6) La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Actul de Constituire a unui Drept de Superficie nr.l 141/20.08.2019, încetează.

 • (7) Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 22.484 m.p. de sub numărul cadastral 201516 - Oradea să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

4) Diverse.

5) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

 • II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

 • III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

 • IV. In cazul în care ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.ll (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 17.08.2020 cu începere de la ora 12,30, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

  CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.              ’            ’       ’


Prin Președinte dl FLORIN MAL

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter