Hotărârea nr. 605/2020

privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 21.941 mp cu societatea Devega S.R.L.

România

Județul Bihor Municipiul Oradea Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiționale ulterioare asupra terenului în suprafață totală de 21.941 mp cu societatea Devega S.R.L.

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 342073/11.08.2020 și Raportul de specialitate nr. 342.079 din 11.08.2020 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de încheia în numele și pe seama Municipiului Oradea, în calitatea de Proprietar, Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 21.941 mp, de sub nr. cadastral 208036, categoria de folosință curți construcții, înscris în Cartea Funciară nr. 208036 a localității Oradea în favoarea societății Devega S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial Eurobusiness II și Contractul de administrare si de prestări servicii conexe nr.,

Având în vedere adresa societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA nr. 824 din 10.08.2020, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, Luând în considerare prevederile art. 129, alin. (2) lit. a), lit. c), lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (6) lit.a), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se mandatează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness II, să încheie cu Societatea Devega SRL, în numele și pe seama Municipiului Oradea, în calitatea de Proprietar, Contractul de administrare si de prestari servicii conexe nr./.

Art. 2. Se mandatează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness II, sa incheie in numele si pe seama Municipiului Oradea, în calitatea de Proprietar, Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiționale ulterioare asupra terenului în suprafață totală de 21.941 mp, nr. cadastral 208036 categoria de folosință curți construcții, înscris în Cartea Funciară nr. 208036 a localității Oradea în favoarea Societății Devega SRL, în calitate de Rezident al Parcului Industrial Eurobusiness II, conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3. Se mandatează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness II ca pe durata constituirii dreptului de superficie să încaseze de la Rezident, în numele și pe seama Municipiului Oradea, atât prețul superficiei (redevența), cât și orice alte sume izvorâte din Actul de constituire a dreptului de superficie (inclusiv accesoriile), fără obligația Administratorului de a restitui Proprietarului sumele achitate de către Societatea Devega SRL în temeiul Actului de constituire a dreptului de superficie.

Art. 4. Se mandatează Directorul General al Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, doamna Silaghi Teodora Alina, pentru ca în numele si pe seama Municipiului Oradea, în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 21.941 mp, nr. cadastral 208036, categoria de folosință curți construcții, înscris în Cartea Funciară nr. 208036 a localității Oradea, să îndeplinească toate formalitatile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:


Primarul municipiului Oradea

Instituția Prefectului județului Bihor

Direcția Economică

Direcția Juridică

Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020

Nr. 605


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

ACT DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE SUPERFICIE

Încheiat între:

 • 1.1. MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr. 1, Județul Bihor, având Cod Fiscal 4230487, reprezentat prin Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., cu sediul în Mun. Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter, județul. Bihor, având CUI RO24734055, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor cu nr. J5/2814/2008 prin Director General Silaghi Teodora Alina (”ADLO”), în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.................. din ........................... (“Municipiul Oradea”), în calitate de

PROPRIETAR, și

 • 1.1. Societatea DEVEGA S.R.L. înființată în conformitate cu legile din România cu sediul în loc. Oradea, strada Berzei, nr.4, cod poștal 410151, Tel/Fax: 0259/434033, 0747/864133, e-mail: ancaghilea@devega.ro, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J5/1472/2009, având C.U.I RO26244980, cont RO20BTRL00501202T25723XX deschis la Banca Transilvania S.A. sucursala Oradea, reprezentată legal de

cu funcția de Administrator (”SUPERFICIAR”)

 • (A) În considerarea Legii nr. 186 din 25 iunie 2013 privind înființarea și funcționarea parcurilor industriale (“Legea Parcurilor Industriale”), precum și a Regulamentului Parcului Industrial Eurobusiness II, astfel cum a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 418/2012 și astfel cum a fost modificat ulterior cu aprobarea Consiliului Local Oradea (“Regulamentul”);

 • (B) În considerarea, de către Municipiul Oradea, a asumării de către Societatea DEVEGA S.R.L. a angajamentelor prevăzute de prezentul Contract și de Contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr.........../..................;

Înțelegem de comun acord să încheiem prezentul act de constituire a unui drept de superficie (în continuare ”Contractul”), în următoarele condiții:

 • 1. Obiectul Contractului

  • 1.1. Prin prezentul Contract, Municipiul Oradea, prin mandatar ADLO, în calitate de Proprietar al terenului intravilan situat în Oradea, Strada Thomas Alva Edison (Parcul Industrial Eurobusiness II), Județul Bihor, cu o suprafață de 21.941 metri pătrați, cu număr cadastral 208036, categoria de folosință curți construcții, înscris în Cartea Funciară nr. 208036 a localității Oradea (“Terenul”), constituie asupra Terenului prin prezentul Contract un drept de superficie în favoarea Societății DEVEGA S.R.L. (denumită în continuare “Superficiar”), în vederea construirii de către aceasta pe Teren a oricăror construcții (incluzând, pentru evitarea oricărui dubiu, orice element de infrastructură aferent e.g., căi de acces, platforme betonate, parcări, rețele de utilități etc.) necesare în vederea desfășurării în condiții optime a activităților sale de Depozitare și servicii anexe pentru transporturi tereste și/sau a oricăror altor activități ce îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația aplicabilă în materia parcurilor industriale (denumite în mod colectiv “Construcțiile”).

  • 1.2. Construcțiile vor putea avea orice structură, suprafață, aspect exterior și alte caracteristici pe care Superficiarul le poate determina la libera sa alegere, cu respectarea Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea nr. 315/2015 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Oradea. Construcțiile urmează să se întabuleze în Cartea Funciară de către Superficiar, în calitate de proprietar al acestora.

  • 1.3. În consecință, Superficiarul dobândește prin prezentul următoarele drepturi:

 • (i) dreptul de a edifica pe Teren Construcțiile sub condiția ca acest drept să fie exercitat în concordanță cu (i) tipurile de activități prevăzute de Legea Parcurilor Industriale, (ii) orice regulamente obligatorii emise de Administrator în conformitate cu prezentul Contract și Legea Parcurilor Industriale și în general cu (iii) oricare Legi aplicabile;

 • (ii) dreptul de proprietate deplin, exclusiv și liber de orice Sarcini cu privire la orice parte a Construcțiilor edificate pe Teren, de la momentul începerii lucrărilor de construcție aferente; în sensul prezentului Contract, termenul “Sarcină” va desemna orice ipotecă legală sau convențională și orice altă garanție sau drept real, orice privilegiu, servitute, drept de retenție, pact de preferință, promisiune și orice alte drepturi și interese ale vreunei terțe persoane (cu excepția a dreptului de preempțiune prevăzut la Art.7.5.);

 • (iii) dreptul de folosință cu privire la terenul de sub Construcții; și

 • (iv) dreptul de folosință cu privire la porțiunea de Teren pe care nu va fi edificată nicio Construcție, în orice alt mod necesar pentru exploatarea acesteia.

 • 2. Durata Contractului

  • 2.1. Dreptul de superficie se constituie pe o durată de 25 (douăzecișicinci) de ani, calculată de la data încheierii prezentului Contract (”Durata”), cu posibilitatea reînnoirii pe o durată egală cu cel mult jumătate din durata inițială prevăzută.

 • 3. Redevența

  • 3.1. Dreptul de superficie se constituie conform prezentului Contract cu titlu oneros.

  • 3.2. În schimbul constituirii și exercitării drepturilor constituite în favoarea sa de prezentul Contract, Superficiarul se obligă să plătească va plăti ADLO o redevență reprezentând echivalentul în Lei al sumei de 15,00 (cincisprezece) Euro per metru pătrat per 25 de ani, fără T.V.A. (“Redevența”). Așadar, Superficiarul va achita ADLO 0,6 Euro per metru pătrat per an fără T.V.A., cu titlu de Redevență. Redevența se va plăti semestrial, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii facturii.

  • 3.3. Redevența se va plăti prin transfer bancar către ADLO, în contul nr. RO84 BTRL 0050 1202 P801 78XX deschis la Banca Transilvania S.A..

  • 3.4. Facturile fiscale reprezentând contravaloarea Redevenței se emit la începutul fiecărui semestru, iar Redevența se achită în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii de către Superficiar a facturii.

  • 3.5. Data primirii facturii se consideră data ridicării facturii de către Superficiar de la sediul ADLO, data transmiterii facturii prin fax sau data transmiterii prin poștă electronică a facturii fiscale.

  • 3.6. Facturile vor fi emise în lei, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, valabil la data emiterii facturii. În cazul în care, până la expirarea prezentului Contract, euro va deveni moneda națională a României, facturile vor putea fi emise și în euro.

  • 3.7. În cazul neplății Redevenței în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii facturii, Superficiarul datorează Municipiului Oradea, prin mandatar ADLO, penalități de întârziere de 0,1% (zerovirgulăunulasută) pentru fiecare zi de întârziere, până la data plății efective și integrale, procent aplicat asupra sumei datorate. Penalitățile se datorează începând cu ziua următoare celei în care a expirat termenul de plată. Totalul penalităților pentru întârziere la plată poate depăși cuantumul asupra căruia sunt calculate.

 • 4. Redevența va fi actualizată anual cu rata inflației pentru Zona Euro, sector servicii, așa cum este comunicată de Banca Centrală Europeană.

 • 5. Investiție și locuri de muncă

  • 5.1. Superficiarul se angajează în mod ferm prin prezentul Contract la realizarea pe Teren a unei Investiții de cel puțin 4.800.000 (patrumilioaneoptsutemii) Euro, fără T.V.A., conform Ofertei nr. 735/20.07.2020 și Anexei nr.5 la Contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr......../...................

După ce Superficiarul a finalizat 100% investiția la care s-a angajat, respectiv după investirea sumei de 4.800.000 (patrumilioaneoptsutemii) Euro, fără T.V.A., acesta va avea dreptul preferențial de a cumpăra Terenul, cu respectare normelor legale în vigoare.

Nerespectarea angajamentului investițional din prezentul Articol 5.1. va produce, în relațiile dintre părți, exclusiv efectele prevăzute în mod limitativ la Articolul 12.2. Prin “investiție”, în sensul prezentului Contract și al Regulamentului, se înțelege valoarea construcțiilor finalizate (exceptând platformele betonate) și a celorlalte mijloace fixe utilizate în desfășurarea activității pentru care este sau va fi autorizat Superficiarul.

 • 5.2. Superficiarul va notifica Municipiul Oradea și ADLO cu privire la realizarea integrală a Investiției asumate conform Articolului 5.1. de mai sus. Realizarea integrală a investiției va fi demonstrată de către Superficiar prin documente care vor atesta sumele investite și care vor fi atașate la notificarea transmisă către Municipiul Oradea și ADLO, respectiv prin declarația pe proprie răspundere a administratorului. În termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care Municipiul Oradea și ADLO înregistrează notificarea mai sus menționată, părțile vor desemna de comun acord un evaluator expert independent membru în Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, care va realiza un raport de evaluare a stadiului de realizare fizică și valorică a investiției. Costurile de întocmire a raportului de evaluare sunt suportate integral de către Superficiar.

Raportul de evaluare mai sus menționat nu va fi necesar în cazul în care Construcțiile sunt finalizate și valoarea acestora depășește valoarea Investiției asumate, iar procesul-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor este atașat notificării trimise de Superficiar către Municipiul Oradea și ADLO.

Contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect terenul va fi semnat între către Municipiul Oradea (în calitate de proprietar al Terenului și de vânzător) și Superficiar (în

calitate de cumpărător). Prețul plătit de Superficiar pentru Teren va fi calculat scăzând din totalul prețului de cumpărare sumele datorate cu titlu de Redevență plătite până la data achiziției Terenului, conform prezentului Contract și Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr........../............ Superficiarul va achita cu titlul de preț total

de cumpărare diferența de preț rezultată din scăderea din Prețul Terenului de 15,00 (cincisprezece) Euro/mp (actualizat la nivelul anului precedent momentului cumpărării) a sumelor plătite cu titlul de Redevență (și actualizate anual cu rata inflației) până la momentul cumpărării Terenului.

 • 5.3. La data semnării prezentului Contract, Superficiarul declară și își asumă că facilitatea de producție care va funcționa în cadrul Construcțiilor pe Teren va genera numărul de locuri de muncă prevăzut de Oferta nr. 735/20.07.2020 și de Angajamentul privind personalul angajat care reprezintă Anexa nr.6 la Contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr............/....................

 • 5.4. Superficiarul va notifica realizarea numărului minim de noi locuri de muncă către Municipiul Oradea. Realizarea numărului minim de noi locuri de muncă va fi demonstrată de către Superficiar printr-o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului său legal sau prin orice alt document scris și asumat care va însoți în mod obligatoriu notificarea adresată Municipiului Oradea. Municipiul Oradea îi va putea solicita în orice moment Superficiarului, până la atingerea numărului minim de locuri de muncă, informații cu privire la numărul total de locuri de muncă create de aceasta. Nerealizarea sau nemenținerea numărului de locuri de muncă anticipat va avea numai consecințele prevăzute la Articolul 5.5. de mai jos.

 • 5.5. În cazul neatingerii sau, după caz, al nemenținerii numărului minim de locuri de muncă reglementat de Legile aplicabile în materia facilităților de care Superficiarul va fi beneficiat sau de care ar putea beneficia în considerarea respectivului număr de locuri de muncă Superficiarul înțelege că va suporta consecințele prevăzute de respectivele Legi sau, respectiv, că nu va mai putea beneficia de respectivele facilități.

 • 6. Drepturi și obligații specifice ale Superficiarului

  • 6.1. Superficiarul are obligația de a folosi Terenul și de a-și exercita orice alte drepturi prevăzute de prezentul Contract și de Contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr........./..............., în condițiile prevăzute de acestea și cu respectarea Legilor

aplicabile, incluzând dar fără a se limita la Legea Parcurilor Industriale, precum și Regulamentul. Ori de câte ori este folosit în cuprinsul acestui Contract, termenul ”Legi” va fi considerat ca făcând referire la orice reglementări emise de oricare autoritate sau organ având prerogative de putere publică, precum și la orice decizii ale instanțelor de judecată obligatorii pentru toate subiectele de drept sau, după caz, obligatorii sau relevante (doar) pentru prezentul Contract și/sau părțile la acesta.

 • 6.2. Până la data de ............................                 cel târziu, Superficiarul se obligă să demareze

lucrările de proiectare și procedurile pentru obținerea autorizației de construire necesare pentru a permite dezvoltarea Construcțiilor, conform Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr.........../............. Pentru evitarea oricărui dubiu, dovada

începerii procesului de proiectare va fi prezentată la cererea scrisă a Municipiului Oradea sau a ADLO, prin intermediul unei scrisori emise de un arhitect/societate specializată care va confirma că a fost angajat (ă) de Superficiar pentru a furniza servicii de proiectare în scopul Construcțiilor. Dovada începerii procedurilor de obținere a autorizației de construire va fi făcută la cererea scrisă a Municipiului Oradea sau a ADLO, prin prezentarea certificatului de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire.

 • 6.3. Superficiarul se obligă să înceapă - cel târziu până la data de...................- lucrările

de construcție pentru realizarea Construcțiilor. Superficiarul va notifica Municipiul Oradea referitor la demararea efectivă a lucrărilor de construcție, anexând documentele justificative în acest sens.

 • 6.4. Superficiarul se obligă să înceapă activitatea pentru care este autorizat și care respectă profilul de activitate al Parcului Industrial în termen de 2 (doi) ani de la începerea lucrărilor de construcție.

 • 6.5. Superficiarul va obține pe cheltuiala sa exclusivă toate Autorizațiile prevăzute de Legile aplicabile pentru edificarea Construcțiilor și pentru desfășurarea activității sale pe Teren, în cadrul Parcului Industrial. În sensul prezentului Contract, termenul “Autorizație” va desemna orice document de orice natură emis de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat, în sensul acordării unei permisiuni de realiza sau nu o lucrare, o activitate, un act juridic sau orice alt demers, incluzând dar fără a se limita la orice autorizație, aviz, aprobare, acord, permis sau licență.

 • 6.6. Superficiarul are obligația ca până la expirarea, rezilierea sau încetarea în orice alt mod a prezentului Contract și a Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr. ......./.............. să nu cesioneze terților, total sau parțial, drepturile și obligațiile constituite în favoarea sa prin prezentul Contract și prin Contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr........./...................., în conformitate cu Legea Parcurilor Industriale.

 • 7. Drepturi și obligații specifice ale Municipiului Oradea

  • 7.1. Municipiul Oradea se obligă să asigure și să susțină în mod deplin și să nu deranjeze sau să împiedice în vreun mod exercitarea de către Superficiar a drepturilor sale născute din prezentul Contract.

  • 7.2. Municipiul Oradea se obligă să repare toate prejudiciile dovedite care ar putea fi suferite de Superficiar ca urmare a pierderii totale sau parțiale a oricăruia dintre drepturile constituite sau dobândite în temeiul prezentului Contract cu privire la Teren și Construcții și ca urmare a oricăror tulburări asupra acestor drepturi, provenite din fapta Municipiului Oradea, ADLO și/sau din partea unor terți (în toate cazurile cu condiția ca pierderea sau tulburarea să survină din orice încălcare a prezentului Contract de către Municipiul Oradea).

  • 7.3. Municipiul Oradea declară că Terenul a fost predat Superficiarului la data de .................., conform procesului-verbal atașat la Contractul de administrare și de prestări servicii conexe ca Anexa nr.8.

  • 7.4. Municipiul Oradea va acorda Superficiarului, în cea mai mare măsură permisă de Lege, tot sprijinul și informațiile necesare în scopul obținerii tuturor Autorizațiilor necesare în vederea realizării Construcțiilor și desfășurării de către Superficiar a activității sale pe Teren, în cadrul Parcului Industrial Eurobusiness II.

  • 7.5. Pentru întreaga perioadă de existență a prezentului Contract, ADLO va beneficia de un drept de preempțiune cu privire la Construcții. Acest drept de preempțiune va fi exercitat în următoarele condiții:

   • 7.5.1. În situația în care, în orice alte situații decât cele reglementate la Articolele 12.6. și 12.7., Superficiarul va dori să vândă Construcțiile către o terță parte, Superficiarul va notifica această intenție ADLO, împreună cu condițiile esențiale ale vânzării avute în vedere, constând în (i) prețul dorit; (ii) termenul de plată a prețului; (iii) garanțiile oferite cu privire la Construcții și (iv) orice alte condiții considerate esențiale de către Superficiar (“Notificarea de vânzare”).

   • 7.5.2. ADLO își va putea exprima în scris opțiunea de a cumpăra Construcțiile, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute în Notificarea de Vânzare și cu indicarea prețului maxim pe care este dispus să îl ofere în schimbul Construcțiilor, în termen de cel mult 45 (patruzecișicinci) de zile de la data primirii Notificării de Vânzare.

   • 7.5.3. Sub rezerva respectării Legii Parcurilor Industriale, a Regulamentului și a oricăror altor prevederi legale și contractuale aplicabile, după caz, Superficiarul va putea vinde în mod liber Construcțiile către una sau mai multe terțe părți, în următoarele situații:

 • (i) ADLO declară că nu dorește să cumpere Construcțiile sau nu răspunde în niciun fel Notificării de Vânzare, în termenul prevăzut la Articolul 7.5.2.; în acest caz, vânzarea către terțe părți va putea fi efectuată de către Superficiar în orice condiții;

 • (ii) urmare a exercitării opțiunii prevăzute la Articolul 7.5.2, în situația în care prețul oferit de către terța parte este mai mare decât cel propus de ADLO, și cu condiția ca toate clauzele contractului de vânzare încheiat cu terțul cumpărător să respecte condițiile prevăzute în Notificarea de Vânzare comunicată ADLO.

 • 7.5.4. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, prezentul Articol 7.5. și dreptul de preempțiune prevăzut de acesta vor înceta integral la data încetării din orice motiv a prezentului Contract; la încetarea prezentului Contract se vor aplica dispozițiile Articolelor 12.6. sau 12.7., după caz.

 • 8. Declarații și garanții ale Municipiului Oradea

  • 8.1. Municipiul Oradea deține un titlu de proprietate deplin, legal, valid, exclusiv și liber de Sarcini asupra Terenului, care a fost transmis în mod legal și complet din proprietatea privată a Muncipiului Oradea.

  • 8.2. Terenul nu constituie și nici nu a constituit obiectul vreunei cereri sau pretenții de restituire sau revendicare sau de recuperare a posesiei și nici al vreunei alte dispute sau litigiu.

  • 8.3. Terenul nu este grevat de Sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane.

  • 8.4. Terenul nu este scos din circuitul civil și nu face obiectul vreunei proceduri de declarare a utilității publice premergătoare exproprierii sau al altui interes public, care ar putea duce la ineficacitatea vreunei părți din sau a întregului Contract.

  • 8.5. Terenul nu face și nu a facut obiectul vreunei promisiuni, antecontract, contract sau alt act sau fapt având ca scop sau care poate duce în orice mod la înstrăinarea, indisponibilizarea, grevarea cu Sarcini sau scoaterea din circuitul civil în vreun mod a Terenului.

  • 8.6. Terenul nu prezintă niciun fel de contaminare care să contravină Legilor de ocrotire a mediului înconjurător.

  • 8.7. Terenul este liber de orice obstacole ascunse, care ar putea împiedica Superficiarul să realizeze construirea Construcțiilor, incluzând dar fără a se limita la canale colectoare, canalizări, țevi, guri de canal, rigole, conducte, conducte principale, cursuri de apă, tuneluri, fire și orice alte tipuri de conducte.

  • 8.8. Regimul urbanistic al Terenului este guvernat de Planul de Urbanism Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea 315/2015, cu modificările ulterioare, care a fost aprobat și modificat în mod valabil în conformitate cu Legile aplicabile.

  • 8.9. Terenul are acces la drumurile publice și nu este necesară constituirea unor servituți de trecere în favoarea acestuia.

  • 8.10. Prezentul Contract a fost încheiat în mod corespunzător și valabil de către Municipiul Oradea și constituie obligația legală, valabilă și angajantă a Municipiului Oradea, care poate fi pusă în executare împotriva acestuia, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract.

  • 8.11. Municipiul Oradea și ADLO au capacitate, putere și autoritate depline, din punct de vedere juridic, tehnic și economic și a efectuat toate demersurile necesare, de natură administrativă, societară sau de altă natură, pentru a încheia, preda și executa în mod corespunzător prezentul Contract și fiecare document care urmează a fi încheiat în legătură cu sau în temeiul acestuia.

  • 8.12. Încheierea, predarea și executarea prezentului Contract nu încalcă și nu contravin și nu vor încalca și nu vor contraveni niciunei prevederi ale Legii sau ale oricărui alt act sau document la care Municipiul Oradea și/sau ADLO sunt parte sau de care acestea sunt legate.

  • 8.13. Orice informații și documente care au fost furnizate Superficiarului înainte de semnarea Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr........./.......... sunt reale,

exacte și complete.

 • 8.14. Terenul face parte din Parcul Industrial Eurobusiness II, un parc industrial constituit în mod valabil conform Legii Parcurilor Industriale și care este administrat în mod legal de ADLO, deținătoarea titlului de parc industrial.

 • 9. Declarații și garanții ale Superficiarului

  • 9.1. Superficiarul este o societate legal organizată, funcționând în mod valabil potrivit Legii române și are capacitatea juridică necesară pentru a folosi și exploata Terenul și pentru a edifica Construcțiile în vederea derulării activității sale.

  • 9.2. Superficiarul are capacitatea juridică, economică și tehnică, și a îndeplinit toate demersurile necesare, de natură societară sau de orice altă natură, pentru a încheia și executa întocmai acest Contract și fiecare document care urmează a fi încheiat în legătură cu sau în temeiul acestuia.

  • 9.3. Superficiarul declară și garantează că nu este în insolvență și nu face obiectul procedurilor de dizolvare, lichidare, administrare judiciară sau faliment ori al unei hotărâri sau cereri de dizolvare, lichidare, faliment sau administrare judiciară, și nicio procedură de acest fel nu este în curs de desfășurare sau nu se cunoaște că se intenționează a fi desfășurată împotriva societății.

  • 9.4. Nu există niciun act administrativ, nicio hotărâre judecătorească și niciun contract sau orice alt tip de act juridic implicând Superficiarul și care are sau ar putea avea ca efect interzicerea sau împiedicarea practicilor de afaceri curente sau viitoare ale Superficiarului, inclusiv interzicerea sau împiedicarea executării obligațiilor contractuale asumate față de Municipiul Oradea și ADLO prin prezentul Contract și prin Contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr........../......................

  • 9.5. Informațiile/documentele prezentate și asumate în cadrul procedurii de licitație derulate în legătură cu Contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr............/................ și în documentele de identificare sunt complete și reale.

  • 9.6. Activitățile pe care le va desfășura pe Teren respectă integral cerințele legale referitoare la protecția mediului și nu vor crea nicio contaminare a mediului care să depășească limitele impuse de Legile aplicabile.

  • 9.7. Prezentul Contract a fost încheiat în mod corespunzător și valabil de către Superficiar și constituie obligația legală, valabilă și angajantă, care poate fi pusă în executare împotriva acesteia, în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract.

 • 10. Răspundere contractuală

  • 10.1. Părțile înțeleg să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract cu bună credință și diligența cerută unui bun proprietar sau, după caz, a unui profesionist diligent care acționează în mod obișnuit în domeniul de activitate al părților.

  • 10.2. Pentru încălcarea prezentului Contract, declarații eronate, neexecutarea, executarea necorespunzătoare, cu întârzieri și/sau parțială a obligațiilor contractuale asumate, partea în culpă datorează celeilalte părți despăgubiri în conformitate cu dispozițiile Legilor aplicabile.

 • 11. Forța majoră

  • 11.1. În sensul acestui Contract, pot constitui cazuri de forță majoră: cutremure, inundații, incendii, războaie, revolte, greve, embargouri și alte astfel de împrejurări care pot fi asimilate acestora, precum și orice împrejurare rezonabil imprevizibilă și în mod rezonabil insurmontabilă și exterioară activității părților și a agenților lor autorizați, și care pune partea care invocă cazul de forța majoră în imposibilitatea obiectivă de a-și executa sarcinile ce-i revin.

  • 11.2. Forța majoră exonerează partea care o invocă de orice răspundere.

  • 11.3. Partea afectată de cazul de forță majoră are obligația de a informa în scris cealaltă parte în legătură cu noile împrejurări în cel mult 15 zile de la apariția acestora, oferind dovezi în acest sens.

  • 11.4. Niciuna din părți nu va fi ținută responsabilă pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligațiilor din prezentul Contract în cazul în care neexecutarea sau executarea cu întârziere se datorează unor cauze care nu au putut fi controlate în mod rezonabil de aceasta.

 • 12. Încetarea Contractului

  • 12.1. Municipiul Oradea va avea dreptul să rezoluționeze prezentul Contract, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței, precum și fără îndeplinirea vreunei alte formalități, prin simpla notificare adresată de Municipiul Oradea Superficiarului, în situația în care aceasta din urmă nu plătește Redevența în termen de 90 (nouăzeci) zile lucrătoare de la data primirii facturii corespunzătoare emisă de către ADLO.

  • 12.2. Municipiul Oradea va avea dreptul să rezoluționeze prezentul Contract, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței, precum și fără îndeplinirea vreunei alte formalități, prin simpla notificare adresată de Municipiul Oradea Superficiarului, în cazul în care acesta din urmă încalcă orice altă obligație din prezentul Contract și/sau din Contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr.........../............... și nu remediază

respectiva încălcare în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea Municipiului Oradea în acest sens sau în termenul mai lung sau mai scurt ce este necesar în mod rezonabil și în circumstanțele obiective de la data notificării pentru efectuarea remedierilor. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, în sensul prezentului Articol 12.2., vor fi considerate încălcări ale Contractului și situațiile în care:

 • 12.2.1 Se dovedește că oricare dintre declarațiile sau garanțiile oferite de Superficiar la Articolul 9 de mai sus a fost falsă la data semnării prezentului Contract și/sau a Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr............/.................... ori

devine astfel ulterior și Superficiarul nu ia măsurile necesare în vederea remedierii situației;

 • 12.2.2 Superficiarul încalcă oricare din obligațiile prevăzute în sarcina sa de prezentul Contract sau Contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr........../............... și nu remediază respectiva încălcare în termen de 30 de zile de la

primirea notificării din partea Municipiului Oradea în acest sens sau în termenul mai lung sau mai scurt ce este necesar în mod rezonabil și în circumstanțele obiective de la data notificării pentru efectuarea remedierilor.

 • 12.2.3 Municipiul Oradea va avea dreptul să rezoluționeze prezentul Contract, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței, precum și fără îndeplinirea vreunei alte formalități, prin simpla notificare adresată de Municipiul Oradea Superficiarului, în cazul în care acesta din urmă încalcă orice altă obligație din contract și nu remediază respectiva încălcare în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea de Municipiului Oradea în acest sens sau în termenul mai lung sau mai scurt ce este necesar în mod rezonabil și în circumstanțele obiective de la data notificării pentru efectuarea remedierilor.

 • 12.3. Superficiarul va avea dreptul să rezoluționeze prezentul Contract, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței, precum și fără îndeplinirea vreunei alte formalități, prin simpla notificare adresată Municipiului Oradea în cazul în care acesta din urmă încalcă oricare din obligațiile prevăzute în sarcina sa de prezentul Contract sau Contractul de administrare și de prestări servicii conexe nr............/................ și nu

remediază respectiva încălcare în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea

Superficiarului în acest sens sau în termenul mai lung sau mai scurt ce este necesar în mod rezonabil și în circumstanțele obiective de la data notificării pentru efectuarea remedierilor. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, în sensul prezentului Articol 12.3., va fi considerată o încălcare a Contractului și situația în care se dovedește că oricare dintre declarațiile sau garanțiile oferite de Municipiul Oradea la Articolul 8 a fost falsă la data semnării prezentului Contract sau devine astfel ulterior și Municipiul Oradea nu ia măsurile necesare în vederea remedierii situației.

 • 12.4. Contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței, în oricare din următoarele situații:

  • 12.4.1. Superficiarul își încetează definitiv activitatea pe Teren și dreptul de proprietate asupra Terenului nu i-a fost transferat până la această dată;

  • 12.4.2. Superficiarul dobândește titlul de proprietate asupra Terenului;

  • 12.4.3. Municipiul Oradea sau ADLO dobândesc titlul de proprietate asupra Construcțiilor;

  • 12.4.4. la data când Durata expiră, fără ca aceasta să fi fost prelungită cu acordul părților, prin act adițional;

  • 12.4.5. prin pierea Construcțiilor.

 • 12.5. În cazul în care ADLO intenționează să își exercite dreptul de a cumpăra Construcțiile conform art. 7.5, se vor aplica prevederile acestuia în mod corespunzător.

 • 12.6. În situația în care Superficiarul, deși a finalizat integral Investiția, nu a uzitat de dreptul prevăzut la Art.5.2., Municipiul Oradea sau ADLO va avea dreptul de a face o ofertă de cumpărare a Construcțiilor, sub condiția ca Municipiul Oradea sau ADLO să notifice în scris Superficiarul în acest sens, cu 2 (doi) ani înainte de expirarea Duratei prezentului Contract. Notificarea va include, de asemenea, prețul de achiziție oferit, care va fi calculat la valoarea de piață a Construcțiilor la data depunerii ofertei, pe baza unui raport de evaluare, atașat notificării respective și întocmit de un evaluator independent, agreat de ambele părți.

 • 12.7. În cazul în care prezentul Contract încetează înainte de expirarea Duratei pentru orice motiv, Municipiul Oradea sau ADLO va avea dreptul de a face o ofertă de cumpărare a Construcțiilor, sub condiția ca Municipiul Oradea sau ADLO să notifice în scris Superficiarul în acest sens în termen de 60 de zile de la data încetării prezentului Contract. Notificarea va include, de asemenea, prețul de achiziție oferit, care va fi calculat la valoarea de piață a Construcțiilor la data depunerii ofertei, pe baza unui raport de evaluare, care va fi atașat notificării respective și întocmit de un evaluator independent, agreat de ambele părți.

 • 12.8. În situația prevăzută la Art.12.6., în termen de 12 (douăsprezece) luni de la primirea notificării prevăzute la Articolul 12.6. de mai sus, Superficiarul va aduce la cunoștința Municipiului Oradea sau ADLO dacă:

  • 12.8.1. dorește să prelungească Durata, dacă este cazul, conform detaliilor prevăzute mai sus în Contract;

  • 12.8.2. dorește să cumpere Terenul, dacă este cazul; în acest caz, părțile vor acționa în mod obligatoriu conform prevederilor Articolului 5.2., iar oferta de cumpărare a Municipiului Oradea sau a ADLO va rămâne fără obiect;

  • 12.8.3. decide să vândă Construcțiile unui terț care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea Parcurilor Industriale și de Regulament pentru cumpărarea Terenului și a oferit un preț mai mare decât prețul menționat în notificarea comunicată de către Municipiul Oradea sau ADLO;

  • 12.8.4. este de acord cu vânzarea Construcțiilor către Municipiul Oradea sau ADLO.

 • 12.9. În situația prevăzută la Articolul 12.7., în termen de 60 (șaizeci) de zile de la primirea notificării prevăzute la Articolul 12.7 de mai sus, Superficiarul va aduce la cunoștința Municipiului Oradea sau ADLO dacă:

  • 12.9.1. dorește să cumpere Terenul, dacă este cazul; în acest caz, părțile vor acționa în mod obligatoriu conform prevederilor Articolului 5.2., iar oferta de cumpărare a Municipiului Oradea sau ADLO va rămâne fără obiect;

  • 12.9.2. decide să vândă Construcțiile unui terț care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea Parcurilor Industriale și de Regulament pentru cumpărarea Terenului și a oferit un preț mai mare decât prețul menționat în notificarea comunicată de către Municipiul Oradea sau ADLO;

  • 12.9.3. este de acord cu vânzarea Construcțiilor către Municipiul Oradea sau ADLO.

 • 12.10. Netrimiterea de către Superficiar a vreunei notificări nu se va interpreta în niciun caz drept o acceptare a ofertei de cumpărare făcute de către Municipiul Oradea sau ADLO. În cazul în care Superficiarul nu solicită prelungirea Contractului (în situația prevăzută la Articolul 12.9.1.) sau, după caz, nu dorește să cumpere Terenul sau, după caz, nu identifică un terț cumpărător, iar Municipiul Oradea sau ADLO nu își exprimă opțiunea de a cumpăra Construcțiile, conform celor de mai sus, părțile vor lucra împreună pentru a identifica un cumpărător dispus să cumpere Construcțiile la valoarea de piață a acestora.

 • 12.11. În cazul în care Superficiarul notifică Municipiul Oradea sau ADLO în sensul că acceptă să vândă Construcțiile acestuia/acesteia, părțile vor întreprinde toate măsurile necesare pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare corespunzător în timp util, părțile convenind că transmiterea proprietății se va realiza în schimbul prețului oferit de către Municipiul Oradea sau ADLO.

 • 12.12. În cazul în care prezentul Contract va înceta din culpa Superficiarului, se vor aplica prevederile Articolului 12.7. sau 12.9.3. de mai sus.

 • 12.13. În cazul în care Superficiarul notifică Municipiului Oradea sau ADLO în sensul că acceptă să vândă Construcțiile acestuia/acesteia, părțile vor întreprinde toate măsurile necesare pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare corespunzător în timp util, părțile convenind că transmiterea proprietății se va realiza în schimbul prețului oferit de către Municipiul Oradea sau ADLO.

 • 12.14. În cazul încetării în orice mod a prezentului Contract, acesta va fi radiat din Cartea Funciară.

 • 12.15. În toate cazurile, în situația încetării prezentului Contract cu consecința pierderii de către Superficiar a dreptului de a folosi Terenul și în măsura în care este posibil conform Legilor aplicabile, va fi acordat Superficiar un termen de 120 (unasutădouăzeci) zile lucrătoare de la data încetării Contractului pentru a elibera Terenul, termen în care Superficiarul va putea continua să folosească Terenul în schimbul Redevenței.

 • 13. Soluționarea disputelor

  • 13.1. Acest Contract va fi guvernat de și interpretat în conformitatea cu legea română.

  • 13.2. Orice dispută între părțile prezentului Contract se va soluționa de către părți în mod amiabil, inițial prin discuții directe.

  • 13.3. Orice dispută (dacă nu este rezolvată amiabil) decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract, va fi soluționată de instanțele competente.

 • 14. Comunicări

  • 14.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.

  • 14.2. Comunicările între părți se pot face prin scrisoare, fax sau e-mail cu condiția solicitării confirmării în scris a primirii comunicării.

  • 14.3. Toate comunicările între părți vor fi trimise la adresele specificate în preambulul prezentului Contract.

 • 15. Prevederi finale

  • 15.1. Părțile se obligă prin prezentul Contract să respecte toate Legile în executarea Contractului.

  • 15.2. În cazul în care o clauză a prezentului Contract va fi declarată nulă sau va fi anulată, clauzele rămase valide își vor produce, în continuare, efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea declarată nulă sau anulată este o condiție esențială pentru prezentul Contract. Părțile vor agrea cu bună credință asupra unor termeni și condițiilor valabile cât mai apropiate din punct de vedere economic cu cele nule sau anulabile, pe care le vor înlocui, iar în caz contrar (atunci când este vorba de elemente esențiale) oricare dintre părți va putea decide să înceteze prezentul Contract și să aplice prevederile Articolului 12.4.

  • 15.3. Părțile convin că toate informațiile referitoare la termenele și clauzele acestui Contract, precum și toate informațiile pe care o parte le primește de la cealaltă parte, pe parcursul executării acestui Contract, sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu divulge terților, anterior și pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data încetării prezentului Contract, nicio asemenea informație fără acordul prealabil expres al celeilalte părți. Informația care trebuie făcută publică sau furnizată oricărei autorități competente conform Legii este exclusă în mod expres de la aplicarea prezentului Articol 15.3.

  • 15.4. Părțile vor lua, cu bună-credință și în deplină conformitate cu Legile aplicabile, orice măsuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a clauzelor prezentului Contract.

  • 15.5. Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de către Superficiar, în sarcina căreia se află și cheltuielile de întabulare.

  • 15.6. Subscrisa, constituitoarea Municipiul Oradea, ne declarăm în mod expres de acord cu întabularea dreptului de superficie al superficiarei Societatea DEVEGA S.R.L. Subscrisa, superficiara Societatea DEVEGA S.R.L., ne declarăm în mod expres de acord cu înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de preempțiune în beneficiul ADLO, conform prezentului Contract.

  • 15.7. Prezentul Contract poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor părților, prin act adițional.

  • 15.8. Se evaluează imobilul, exclusiv în vederea taxării, la suma de [•] Lei.

  • 15.9. Subscrisele părți cerem notarului public să efectueze demersurile pentru înscrierea în cartea funciară a drepturilor stabilite prin prezentul act.

  • 15.10. Următoarele Anexe menționate în prezentul Contract fac parte integrantă din Contract și se semnează în același număr de exemplare ca și Contractul: Anexa 5 - Angajamentele de investiții asumate de Rezident;

Anexa 6 - Angajamentele asumate de Rezident referitoare la personalul angajat;

Anexa 8 - Procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului.

 • 15.11. Prezentul Contract a fost încheiat în limba română.

[urmează semnăturile]

PROPRIETAR,

SUPERFICIAR, Societatea DEVEGA S.R.L.


ADMINISTRATOR


MUNICIPIUL ORADEA

Prin Soc.AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Prin Director General,

Silaghi Teodora Alina

Vizat juridic, Sebastian Hebriștean Consilier juridic