Hotărârea nr. 603/2020

privind actualizarea chiriilor lunare pentru locuinţele proprietate privată a Statului Român construite de Agentia Națională pentru Locuințe

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea chiriilor lunare pentru locuințele proprietate privată a Statului Român construite de Agentia Națională pentru Locuințe

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 336505 din 04.08.2020, inițiat de către primarul municipiului Oradea și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 336502 din 04.08.2020 prin care Direcția Econimică - Serviciul Decontări Contracte propune Consiliului Local al municipiului Oradea actualizarea chiriilor lunare pentru locuințele proprietate privată a Statului Român construite de Agentia Națională pentru Locuințe.

Având în vedere modificarea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2020 la suma de 2.996,00 lei/mp ca parte a modului de calcul a chiriei lunare, stabilită prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3.519/29.07.2020 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2020, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri,

Ținând cont de nevoia de actualizare anuală a cuantumului chiriei percepută pentru locuințele proprietate privată a Statului Român construite de Agentia Națională pentru Locuințe,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin (6) lit. a), alin. (7) lit. q) si art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă actualizarea chiriilor lunare pentru locuințele proprietate privată a Statului Român construite de Agenția Națională pentru Locuințe, prin raportarea cuantumului recuperării investiției ca parte componentă a chiriei anuale la valoarea de înlocuire a construției pentru anul 2020 în cuantum de 2.996,00 lei/metru pătrat.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art.3. Prezentele Hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul municipiului Oradea;

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Direcția Patrimoniu Imobilar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  • - Direcția Economică - Serviciul Decontări Contracte, Serviciul Contabilitate Publică, Situații Financiare;

  • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 603                                                    SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu „unanimitate” de voturi „pentru”