Hotărârea nr. 602/2020

privind aprobarea depunerii fișelor de proiect la Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest în conformitate cu Metodologia de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico – economice aferente Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014 - 2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea depunerii fișelor de proiect la Agenția de Dezvoltare Regională Nord - Vest în conformitate cu Metodologia de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico -economice aferente Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014 - 2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.346647 din 13.08.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.346624 din 13.08.2020 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internaționala propune aprobarea depunerii fișelor de proiect la Agenția de Dezvoltare Regională Nord - Vest în conformitate cu Metodologia de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico -economice aferente Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014 - 2020.

În conformitate cu Metodologia de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico -economice aferente Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurlor din POAT 2014 - 2020, Municipiul Oradea poate depune o fișă de proiect pentru fiecare din aceste 3 domenii amintite mai sus.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. 2) lit. e), art. 9 lit. a), ale art. 139 alin. 3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

ART. 1. Se aprobă depunerea fișei de proiect „Coridorul de mobilitate Magheru - Republicii din Municipiul Oradea” pentru domeniul mobilitate urbană, având valoare estimată de 25.000.000 euro fără TVA, în vederea finanțării, realizării documentației tehnico - economice în baza Metodologiei de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico - economice aferente Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurlor din POAT 2014 - 2020.

ART. 2. Se aprobă depunerea fișei de proiect „Regenerare urbană și creșterea calității spațiilor verzi din Municipiul Oradea” pentru domeniul regenerare urbană, având valoare estimată de 7.500.000 euro fără TVA, în vederea finanțării realizării documentației tehnico - economice în baza Metodologiei de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico - economice aferente Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014 - 2020.

ART. 3. Se aprobă depunerea fișei de proiect „Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor cetății Oradea (bastioane, curtine și contraescarpă) în vederea introducerii în circuitul turistic - Cetatea Oradea - centru multicultural și multiconfesional european - etapa a IV-a” pentru domeniul infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, având valoare estimată de 15.000.000 euro fără TVA, în vederea finanțării realizării documentației tehnico - economice în baza Metodologiei de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico - economice aferente Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurlor din POAT 2014 - 2020.

ART. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

ART. 5. Prezenta hotarare se comunica cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Instituția Prefectului Judetului Bihor;

  • - Directia Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

  • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020 Nr. 602


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”