Hotărârea nr. 60/2020

pentru modificarea anexei la HCL 278/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”

 

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la HCL 278/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:

 “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”  

 

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 31013/31.01.2020 inițiat de către primarul municipiului Oradea și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 168 747/05.02.2020, prin care Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea modificării anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 278/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:  Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”,

 În conformitate cu prevederile art. (9) alin. (7) lit. f) din Contractul de finanțare nr. 4534 / 07.2019 care prevede situațiile în care poate fi modificat,

              Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

             În baza  art. 129, alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a), lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăşte:

 

 

ART.1. Se modifică anexa Hotărârii Consiliului Local nr. HCL 278 / 17.04.2019  privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea

ART.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 278/17.04.2019, rămân neschimbate.

ART.3. Cu ducerea la îndeplinirie a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-                Primarul Municipiului Oradea

-                 Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

-                 Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională

-                 Direcția Tehnică

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 60

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

                                   

 

            ANEXA la  HCL 60/18.02.2020

 

I. DATE GENERALE

 

1. Denumirea obiectivului de investitii

Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea

2. Amplasamentul:

Bloc PB14 - str. Bumbacului, nr. 18/A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc X21 - str. Morii, nr. 17, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc X23 - str. Morii, nr. 17/B, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc M7 - str. Gen. Magheru, nr. 7, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

3. Beneficiarul investitiei:

Asociaţia de proprietari ” Seleus PB14”

Asociaţia de proprietari ” Avram Iancu”

Asociaţia de proprietari ” Unirea”

 

4. Titularul investitiei:

Municipiul Oradea

 

5. Elaboratorul documentatiei:

S.C. PROIECT BIHOR S.A., Jud. Bihor, loc. Oradea, str. Gen. Magheru, nr. 23

 

            II. SITUATIA EXISTENTA

 

            Investitia se refera la patru clădiri - blocuri de locuinţe - condominiu

1.   Bloc PB14 - str. Bumbacului, nr. 18/A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1981.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (19 ap.)

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Blocul de locuinţe PB14 este realizat din punct de vedere structural împreună cu blocul PB12, peretele despărţitor dintre acestea fiind perete comun. Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile de 11,20×40,00 m. Blocul PB14 are dimensiunile în plan de 11,20×20,00 m. Pe ambele laturi acesta are prevăzute, pe zona mediană, două ieşinduri cu dimensiunile în plan de 1,50×7,60 m.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzut la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 2 camere (cameră de zi şi dormitor), dependinţe (hol, bucătărie, baie, cămară şi debara) şi un balcon.

La nivelul parterului sunt prevăzute 3 apartamente cu câte două camere identice cu cele de la etaje, şi respectiv uscătorie şi holul cu scara de acces la casa scării.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din plăci ondulate de azbociment cu scurgerea în trei ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără Autorizaţie de construire. Ulterior s-a procedat la intrarea in legalitate a acoperisului tip sarpanta cu A.C. nr.2468/23.12.2014.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate deasemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

            Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

2.   Bloc X21 - str. Morii, nr. 17, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1981.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic )

Destinaţia:    - locuinţe la nivelele supraterane  (21 apartamente)

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile în plan de 9,80×23,50 m. Înălţimea fiecărui nivel, inclusiv a parterului este de 2,65 m,înălţimea liberă fiind de circa 2,5 m.

Blocul X21 are structura de rezistenţă realizată împreună cu blocul X23, peretele structural situat între cele două blocuri fiind perete comun.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzute la fiecare nivel câte 4 apartamente cu două camere şi dependinţe (bucătărie, baie, cămară, hol şi logie.

La nivelul celor 4 etaje, prin proiectul iniţial a fost prevăzută o uscătorie dispusă pe traveea aferentă casei scării. Cu timpul aceasta a fost integrată într-unul din cele două apartamente adiacente, astfel că acesta a fost transformat din apartament cu 2 camere în apartament cu 3 camere (la et. I, II şi III). La etajul IV, uscătoria a fost transformată în apartament cu 1 cameră.

Casa scării este dispusă în traveea centrală, iar accesul la parter este asigurat direct în casa scării prin uşa dispusă în peretele exterior.

Construcţia are prevăzut un subsol tehnic parţial situat pe traveea centrală aferentă casei scării, având înălţimea de 1,80 m din care înălţimea liberă este de circa 1,65 m.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare din materiale bituminoase, având prevăzută surgerea în două ape pe laturile lungi. Pentru asigurarea scurgerii şi colectării apelor în jgheabul exterior s-a prevăzut o consolă a planşeului acoperişului pe cele două laturi de circa 15 cm. La cele două capete ale terasei sunt prevăzute două calcane din b.a.

Ulterior, peste acoperişul tip terasă existent s-a realizat un acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă. S-a efectuat intrarea in legalitate a acoperisului tip sarpanta prin A.C nr.280/09.03.2015.

 

 

 

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din diafragme de beton armat Bc15 (C12/15) având grosimea de 15 cm.

Astfel pe direcţie transversală s-au prevăzut 8 diafragme din b.a. dispuse la interax de 2,70 m, 3,00 m şi respectiv de 3,30 m.

Pe direcţie longitudinală s-a prevăzut o diafragmă interioară dispusă în axa centrală. Acesta are prevăzut un gol de trecere în zona casei scării cu lăţimea de 2,00 m.

Pereţii longitudinali de închidere sunt realizaţi din zidărie de blocuri ceramice tip GVP cu grosimea de 30 cm. Aceştia sunt pereţi neportanţi susţinuţi de elementele planşeelor din b.a. Diafragma de capăt este căptuşită la exterior cu zidărie realizată din plăci de b.c.a. în grosime de 15 cm.

Construcţia are prevăzute planşee din semipanouri prefabricate din b.a. îmbinate în câmp şi rezemate pe contur pe diafragmele din b.a. monolit cât şi pe pereţii prefabricaţi exteriori.

Sub diafragmele de b.a. s-au prevăzut elevaţii din beton simplu având grosimea de 35 cm şi înălţimea de 1,80 m. Sub pereţii prefabricaţi exteriori s-au prevăzut deasemenea elevaţii din beton simplu având grosimea de 30 cm şi înălţimea de 1,80 m. La partea superioară a elevaţiilor s-au prevăzut centuri din b.a.

Pe zona centrală, aferentă casei scării, spaţiul dintre elevaţii este liber, realizându-se astfel un subsol tehnic parţial.

Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii din bloc de beton simplu având înălţimea de 1,30 m şi lăţimea tălpii de circa 95 cm la fundaţiile transversale şi respectiv de circa 70 cm la fundaţiile longitudinale.

 

3.    Bloc X23 - str. Morii, nr. 17/B, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1981.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic )

Destinaţia:    - locuinţe la nivelele supraterane  (21 apartamente)

                       -  spatii comerciale la parter rezultate prin schimbare de destinatie

                       - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile în plan de 9,80×23,50 m. Înălţimea fiecărui nivel, inclusiv a parterului este de 2,65 m, înălţimea liberă fiind de circa 2,5 m.

Blocul X23 are structura de rezistenţă realizată împreună cu blocul X21, peretele structural situat între cele două blocuri fiind perete comun.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzute la etajele 1, 2 şi 3 câte 3 apartamente cu două camere şi dependinţe (bucătărie, baie, cămară, hol şi logie), respectiv un ap. cu 3 cam. şi dependinţe.La etajul 4 sunt prevăzute 4 ap. cu 2 cam. şi dependinţe, respectiv un ap. cu o cameră.

La nivelul celor 4 etaje, prin proiectul iniţial a fost prevăzută o uscătorie dispusă pe traveea aferentă casei scării. La etajul IV uscătoria a fost transformată în apartament cu 1 cameră. La nivelul parterului sunt prevăzute 4 ap. cu 2 cam.

Casa scării este dispusă în traveea centrală, iar accesul la parter este asigurat direct în casa scării prin uşa dispusă în peretele exterior.

Construcţia are prevăzut un subsol tehnic parţial situat pe traveea centrală aferentă casei scării, având înălţimea de 1,80 m din care înălţimea liberă este de circa 1,65 m.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare din materiale bituminoase, având prevăzută surgerea în două ape pe laturile lungi. Pentru asigurarea scurgerii şi colectării apelor în jgheabul exterior s-a prevăzut o consolă a planşeului acoperişului pe cele două laturi de circa 15 cm. La cele două capete ale terasei sunt prevăzute două calcane din b.a.

Ulterior, peste acoperişul tip terasă existent s-a realizat un acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă. S-a efectuat intrarea in legalitate a acoperisului tip sarpanta prin A.C nr.280/09.03.2015.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din diafragme de beton armat Bc15 (C12/15) având grosimea de 15 cm.

Astfel pe direcţie transversală s-au prevăzut 8 diafragme din b.a. dispuse la interax de 2,70 m, 3,00 m şi respectiv de 3,30 m.

Pe direcţie longitudinală s-a prevăzut o diafragmă interioară dispusă în axa centrală. Acesta are prevăzut un gol de trecere în zona casei scării cu lăţimea de 2,00 m.

Pereţii longitudinali de închidere sunt realizaţi din zidărie de blocuri ceramice tip GVP cu grosimea de 30 cm. Aceştia sunt pereţi neportanţi susţinuţi de elementele planşeelor din b.a. Diafragma de capăt este căptuşită la exterior cu zidărie realizată din plăci de b.c.a. în grosime de 15 cm.

Construcţia are prevăzute planşee din semipanouri prefabricate din b.a. îmbinate în câmp şi rezemate pe contur pe diafragmele din b.a. monolit cât şi pe pereţii prefabricaţi exteriori.

Sub diafragmele de b.a. s-au prevăzut elevaţii din beton simplu având grosimea de 35 cm şi înălţimea de 1,80 m. Sub pereţii prefabricaţi exteriori s-au prevăzut deasemenea elevaţii din beton simplu având grosimea de 30 cm şi înălţimea de 1,80 m. La partea superioară a elevaţiilor s-au prevăzut centuri din b.a.

Pe zona centrală, aferentă casei scării, spaţiul dintre elevaţii este liber, realizându-se astfel un subsol tehnic parţial.

Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii din bloc de beton simplu având înălţimea de 1,30 m şi lăţimea tălpii de circa 95 cm la fundaţiile transversale şi respectiv de circa 70 cm la fundaţiile longitudinale.

 

4.   Bloc M7 - str. Gen. Magheru, nr. 7, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1981.

Nr. de nivele: - 8 nivele supraterane (P+7E) si etajul 8 partial (etaj tehnic)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (18 apartamente)

                         - spaţii comerciale la parter si birouri la etajul I, din constructia blocului

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Constructia are in plan forma aproximativ de bara cu lungimea totala de 29,15 m, fiind alcatuita din doua aripi usor decalate intre ele.

Aripa din stanga situata la intersectia cu strada George Enescu, are in plan dimensiunile principale de 9,90×21,20 m.

Pe latura frontala aceasta are prevazut un “iesind” cu dimensiunile in plan de 1.20×13.70 m, iar pe latura din spate aceasta are prevazut un “ïntrand” cu dimesniunile in plan de 1.20×6.20

Aripa din dreapta are in plan dimensiunile de 10.60×7.95 m.

Aceasta este decalata fata de latura frontala a aripii principale cu 2.10 m.

Construcţia are ca destinaţie spaţii de locuit la etaje (etajele II-VII, respectiv spaţii comerciale la parter si birouri la etajul I.

Din punct de vedere funcţional la nivelul etajelor curente (etajele II-VII) sunt prevăzute următoarele următoarele unităţi locative:

- 3 apartamente cu trei camere si dependinţe (bucătărie, baie I, baie II, degajament, hol, cămară şi debara) şi balcon

Nodul de circulaţie pe verticală alcătuit din scară, lift, hol şi spaţiu evacuare gunoi, este dispusă pe traveea centrală pe jumătatea construcţiei aferentă laturii posterioare.

La subsol s-au prevăzut reţelele de utilităţi.

Înălţimea etajelor curente este de 2,75 m, iar înălţimea parterului este de 3,45 m.

Parapeţii balcoanelor şi logiilor sunt realizaţi din b.a.

Finisajul exterior a construcţiei este alcătuit din tencuială drişcuită cu terasit.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din cadre spaţiale din b.a., având prevăzute 6 cadre transversale cu două deschideri a câte 6,00 m interax şi respectiv trei cadre longitudinale cu 6 deschideri a câte 6,00 m.

Stâlpii s-au realizat din b.a. monolit clasa C12/15.

Riglele sunt realizate prefabricat prevăzute la partea superioară cu o zonă monolită (15 cm). Planşeele sunt realizate din panouri şi semipanouri de b.a., monolitizate între ele (în câmp) şi monolitizate cu grinzile prefabricate.

Sub stâlpi s-au prevăzut fundaţii izolate elastice realizate din b.a. monolit. Pe zona perimetrală a subsolului s-a prevăzut o elevaţie din beton simplu.

Pereţii de închidere sunt realizaţi din zidărie de blocuri b.c.a. în grosime de 30 cm. Pereţii de compartimentare dintre apartamente sunt realizaţi din zidărie de blocuri b.c.a. de 25 cm grosime. Pereţii despărţitori din cadrul apartamentelor s-au realizat din zidărie de plăci b.c.a. sau din cărămidă normală în grosime de 12,5 cm şi 7,5 cm.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă necirculabilă cu învelitoare bituminoasă.

 

            Pentru cerint,a "A" - Rezistent,a mecanica s,i stabilitate

Expertiza tehnica elaborata de catre exp. ing. Haiduc Ioan (documentatie intocmita conform HGR nr.644/1990, HG nr.10/1995,Normativ P100/2006-Cod de proiectare seismica, P100-3/2008-Cod de evaluare seismica a constructiilor existente, CR6/2013, 0rdinul MLPAT 71/1996, constructiile analizate sunt amplasate in Municipiul Oradea avand caracteristicile dinamice ale terenului  ag  =0,15g, Tc=0,7  sec,  cladirile  fiind  clasate  in  urmatoarele  clase  de  importanta:

Bloc PB14 - str. Bumbacului, nr. 18/A - Clasa III de importanta

Bloc X21 - str. Morii, nr. 17 - Clasa III de importanta

Bloc X23 - str. Morii, nr. 17/B - Clasa III de importanta

Bloc M7 - str. Gen. Magheru, nr. 7 - Clasa III de importanta

care se inscriu in categoria de importanta C conform HGR 766/1997 anexa 4 si a Ordinului 31/N/1995.

            În urma verificărilor efectuate la blocurile Bloc PB14 - str. Bumbacului, nr. 18/A, Bloc X21 - str. Morii, nr. 17, Bloc X23 - str. Morii, nr. 17/B si Bloc M7 - str. Gen. Magheru, nr. 7 situate în Oradea, se constată că, construcţiile au asigurata rezistenţa mecanică şi stabilitatea necesară conform cu normele tehnice în vigoare.

            Construcţiile au asigurată cerinţa minimă de performanţă pentru preluarea acţiunilor seismice, putând fi încadrate la clasa de risc seismic III (CRsIII), nefiind necesare lucrări de intervenţie la elementele structurale în vederea majorării siguranţei construcţiei la acţiuni seismice.

           

            Pentru cerinţa “B” – Siguranţă în exploatare

            Nu exista elemente sau factori care pot periclita siguranţa, protecţia sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerinţele normativului N.P. 068-02 şi sunt realizate protecţia utilizatorilor la condiţiile de performanţă stabilite în normativul mai sus menţionat.

            Pentru cerinţa “C” – Securitate la incendiu

            Nu există elemente sau factori care pot periclita siguranţa, protecţia sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerinţele normativului P 118-99 cu completările ulterioare şi sunt realizate protecţia utilizatorilor la condiţiile de performanţă stabilite în normativul mai sus menţionat.

            Pentru cerinţa “D” – Igiena, sănătatea şi mediul

            Clădirile respecta cerinţele de calitate susceptibilă care să nu compromită sănătatea şi igiena ocupanţilor, utilizatorilor, fiind asigurate condiţiile de igienă prin asigurarea cantităţii şi calităţii aerului, luminii şi eliminarea degajărilor de noxe şi climat radioactiv-electromagnetic.

            Pentru cerinţa “E” – Economie de energie şi izolare termică

            Rezistenţa termică corectată este sub valorile minime necesare pentru toate elementele component ale anvelopei, pierderile şi consumurile mari de energie termică mari, consumuri de energie termică pentru apă caldă crescute datorită distribuţiei deficitare în subsol şi neverificarea metrologică a repartitoarelor de costuri (apometre).

            Confortul termic interior scăzut datorită condiţiilor deficitare de eficienţă economic fiind necesar anveloparea elementelor exterioare (punţi exterior opaci, planşeul peste subsol, planşeul terasă, modernizarea suprafeţelor vitrate).

            Pentru cerinţa “F” – Protecţia împotriva zgomotului

            În decursul timpului s-au efectuat intervenţii la tâmplării, fiind schimbate în proporţie de circa 60% şi s-au realizat închideri de balcoane cu material performante, PVC sau lemn stratificat, cu geamuri trase cu inserţii de argon sau vid, material care au redus substanţial sursa de poluare fonică provenită din exterior.

            Restul de tâmplării rămasă fiind degradată, neetanşă, ceea ce va duce la lucrări de intervenţie pentru a limita propagarea zgomotului exterior.

             - Valoarea de inventar a construcţiei

Nu există date concrete referitoare la valoarea de inventar actual a imobilului

            - Actul doveditor al forţei majore, dupã caz:  Nu este cazul.

 

III. SOLUTIA PROIECTATA:

            Realizarea soluţiei de termoizolare a unui element de construcţie care face parte din anvelopa unei clãdiri se face respectând metodele de analizã şi de calcul stabilite în "Normativ pentru realizarea auditului energetic al clãdirilor existente şi al instalaţiilor de încãlzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora, indicativ NP 047" şi prelevatã din SC 007-02 "Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-hidroenergetice a anvelopei clãdirilor existente".

            Alegerea soluţiilor de reabilitare şi modernizare termicã şi energeticã a clãdirii blocurilor de locuinţe, la nivelul anvelopei acestora, se face de comun acord şi în colaborare cu proprietarii clãdirilor, având în vedere alcãtuirea şi starea elementelor de construcţie existente, determinate în faza de realizare a expertizei energetice, conform NP 048 "Normativ pentru expertizarea termicã şi energeticã a clãdirilor existente şi a instalaţiilor de încãlzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora" cu ocazia întocmirii expertizei termice, precum şi în funcţie de criteriile prioritare specifice fiecãrei situaţii în parte.

 

 

 

A. Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile de locuinte

B. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare

 

A.    Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile de locuinte:

1.        Soluţii pentru termoizolare pereţi exteriori (include termoizolare soclu, spaleti si fasiile orizontale)

- Izolarea termică a pereţilor exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu l0,038 [W/mK] , de 15 cm grosime ( sistem complet ), clasa de reactie la foc B - S2 d0;

- Izolarea termică a pereţilor exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel putin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, având l0,029 [W/mK], clasa de reactie la foc B - S2 d0;

- Bordarea golurilor se va realiza cu material  termoizolant cu clasa de reacţie la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3 cm grosime;

- Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fasiilor orizontale continue va fi realizat cu plăci minerale termoizolante de 15 cm grosime, clasa de reactie la foc A1 sau A2 - S1.d0

- In dreptul rosturilor de dilatare, izolatia termica si finisajele fatadelor, vor fi intrerupte cu chituri elastice corespunzatoare, pentru evitarea aparitiei ulterioare a fisurilor.

- Totodata se vor izola termic planseele in consola (intrados balcoane) cu polistiren expandat ignifugat 15cm cu l0,038 [W/mK] (sistem complet).

 

2. Soluţii pentru înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente   

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare şi închiderea balcoanelor cu tâmplărie PVC cu minim 5 camere, cu geam termopan cu două foi de sticlă (una normală iar cealaltă cu depunere de strat emisiv LOW-E, cu rezistenţa termică corectată de minim 0,77 mpK/W.

- Tâmplăria PVC va fi prevăzută cu grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor şi evitarea apariţiei condensului pe elementele componente ale anvelopei şi va fi prevăzută cu glaf exterior de culoare albă sau altă culoare, compatibilă cu finisajele exterioare. Feroneria va fi oscilobatantă cu închideri multipunct.

 

  3. Soluţii pentru termohidroizolare terasă / termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul şarpantei

- Izolarea termica a planseului sub pod, se va rializa cu vata minerala rigida (bazaltica) in grosime de 20 cm., clasa de reactie la foc A1, (10cm +10cm) format din  doua straturi tesute , protejat cu un strat de şapă armată de 5 cm. in scopul reducerii efectului defavorabil al puntilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se lua masuri de "imbracare" cu un strat termoizolant a parapetilor pe care reazema cosoroabele.

-  Izolarea termica a planseului terasă, se va realiza cu cu vată minerală bazaltică 20 cm, clasa de reacţie la foc A1 (10cm +10cm) format din doua straturi ţesute, protejate cu un strat de sapă de 5 cm si o hidroizolaţie corespunzătoare pe bază de bitum sau altă soluţie omologată în CE şi la noi în ţară.

           

4. Soluţii pentru termoizolare planşeu peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter

- Izolarea planşeului peste subsol pe intrados cu plăci de vată minerală bazaltică (MW) cu l0,04 [W/mK], cu o grosime de 8cm, rezistenţa la compresiune a placilor la o deformaţie de 10% - CS (10/Y) min 30 kPa, protejat cu un strat de glet şi zugraveală cu var.

 

5. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei

           

6. Lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzirea aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe

- Montarea la baza coloanelor de incalzire a robinetelor de reglare a presiunii diferentiale.

-Termoizolarea sistemului de distributie a energiei termice pentru incalzirea spatiilor subsolului blocului.

- Termoizolarea sisistemului de distributie apei calde menajere din subsol.

- Montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoarele (acolo unde nu exista deja) din apartamente.

 

B.        Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic [lucrări prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare actualizata]:

   Lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie:

- îndepărtarea tencuielilor degradate de pe faţade şi refacerea acestora înainte de aplicarea termosistemului.

- se vor efectua reparatii la parapetul balcoanelor.

  Construirea/repararea acoperisului tip sarpanta/terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta/terasa:

- consta in lucrari de demontare si remontare a burlanelor de scurgere a apelor meteorice dupa realizarea termosistemului.

  Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie.

- lucrari de demontare a instalatiilor de telecomunicatii, electrice si a aparatelor de climatizare montate aparent pe fatada precum si montarea acestora dupa realizarea termosistemului. Pozarea instalatiilor se va face in jgheaburi din material plastic pentru montaj exterior. 

Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie:

  - repararea si refacerea tencuielior si finisarea zonei de interventie (spaletii tamplariilor propuse) atat la spatiile individuale cat si la cele comune (casa scarii)

  Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe:

- refacerea trotuarelor de protectie cu umplerea santurilor cu pietris, efectuate in urma izolarii soclului sub nivelul trotuatului cu 50 cm si ulterior dalarea zonelor respective cu dale din beton.

  Se vor realiza lucrari de reparatii pe zonele rosturilor dintre panouri care prezinta degradari

  Se va trata corespunzator rostul de tasare dintre tronsoane

 

                                                                                                         


IV. INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI

 

  1. Bloc PB14 - str. Bumbacului, nr. 18/A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc PB14

SC

263,73 mp

SCD

1348,65 mp

SU

1067,16 mp

Valoarea investitiei   (lei cu tva)

436.341,10

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata   (lei cu tva/mp)

323,54

 

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

66.91

35,91

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

19

19

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)         

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

25,79x10-6

 

13,70x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

296,001.37

166,650.91

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

190,86

76,23

*din surse regenerabile (geotermal)

-

-

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

281,00

149,25

*din surse regenerabile (geotermal)

0

0

 

 

 

 

 

 

Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

30,94

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

129.350,46

 

kWh/an

*din surse regenerabile (geotermal)

0

kWh/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

114,63

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

-

kWh/m2/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

131,75

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

0

 

kWh/m2/an

 

 

Indicatori valorici

·         Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total: 436,3411mii lei = 96,861371mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 385,41405mii lei = 85,55631 mii euro

 

Indicatori fizici

1.       Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                               6 luni

2.       Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                              5 ani

 

 

  1. Bloc X21 - str. Morii, nr. 17, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc X21

SC

230,70 mp

SCD

1210,02 mp

SU

927,80 mp

Valoarea investitiei   (lei cu tva)

418,075.05

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata   (lei cu tva/mp)

345,51

 

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

74,65

35,43

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

21

21

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

28,87x10-6

 

13,54x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

325,909.42

161,903.33

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

238,86

48,65

*din surse regenerabile (geotermal)

-

-

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

361,86

169,72

*din surse regenerabile (geotermal)

0

0

Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

39,22

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

164.006,09

 

kWh/an

*din surse regenerabile (geotermal)

0

kWh/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

181,49

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

-

kWh/m2/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

183,44

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

0

 

kWh/m2/an

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:    418,07505mii lei = 92,80657mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M)(inclusiv TVA): 368,42016mii lei =  81,78391mii euro

Indicatori fizici

1.      Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                             6 luni

2.      Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                            5 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Bloc X23 - str. Morii, nr. 17/B, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc X23

SC

228,12 mp

SCD

1219,13 mp

SU

927.80 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

418,105.94

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

342,95

 

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

72,58

35,15

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

21

21

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

28,06x10-6

 

13,42x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

317,262.69

160,682.71

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

228,73

47,24

*din surse regenerabile (geotermal)

-

-

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

351,73

168,29

*din surse regenerabile (geotermal)

0

0

 

Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

37,43

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

204040,40

 

kWh/an

*din surse regenerabile (geotermal)

156,579.98

kWh/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

181,49

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

-

kWh/m2/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

183,44

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

0

 

kWh/m2/an

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:    418,10594mii lei = 92,81343mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 369,16444mii lei =  81,94913mii euro

Indicatori fizici

1.      Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                               6 luni

2.      Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                             5 ani

 

  1. Bloc M7 - str. Gen. Magheru, nr. 7, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc M7

SC

315,90 mp

SCD

2698,72 mp

SU

1974,56 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

983,010.75

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

364,25

 

 

Indicator de realizare (de

output)) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

186,21

59,39

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

19

19

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

65,19x10-6

22,66x10-6

sectorul rezidential (Mtep)

 

 

 

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

728,208.65

273,206.05

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

325,66

84,50

*din surse regenerabile (geotermal)

-

-

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

383,92

133,45

*din surse regenerabile (geotermal)

-

-


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

108,82

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

455,002.60

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

241,16

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

-

kWh/m2/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

250,47

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

-

 

kWh/m2/an

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:    983,01075 mii lei = 218,21407 mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 864,43285mii lei = 191,89150mii euro

Indicatori fizici

1. Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                              9 luni

2. Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                           5 ani


V. INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI CUMULATI PE INTREAGA APLICATIE

         - Bloc PB14 - str. Bumbacului, nr. 18/A, Mun. Oradea, Jud. Bihor

         - Bloc X21 - str. Morii, nr. 17, Mun. Oradea, Jud. Bihor

         - Bloc X23 - str. Morii, nr. 17/B, Mun. Oradea, Jud. Bihor

         - Bloc M7 - str. Gen. Magheru, nr. 7, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Indicator

Bloc PB14

Bloc X21

Bloc X23

Bloc M7

Total

SC

263,73 mp

230,70 mp

228,12 mp

315,90 mp

1.038,45 mp

SCD

1348,65 mp

1210,02 mp

1219,13 mp

2698,72 mp

6.476,52 mp

SU

1067,16 mp

927,80 mp

927.80 mp

1974,56 mp

4.897,32

Valoarea investitiei (lei cu tva)

436.341,10

418,075.05

418,105.94

983,010.75

2,255,532.84

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

323,54

345,51

342,95

364,25

348,26

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

2,279,478.82

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

217,163.17

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

2,062,315.65

III

Contributia proprie, din care :

1,042,089.43

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

824,926.26

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

217,163.17

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1,237,389.39

 

Indicator de realizare (de

output)) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

382,35

165,94

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

80

80

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

147,92x10-6

 

63,32x10-6

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

1,667,382.13

762,443.00

 

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

261,47

68,84

*din surse regenerabile (geotermal)

-

-

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

351,21

150,36

*din surse regenerabile (geotermal)

0

0


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

216,41

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

904,939.13

 

kWh/an

*din surse regenerabile (geotermal)

0

kWh/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

192,63

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

-

kWh/m2/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

200,85

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

0

 

kWh/m2/an

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                        (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs infoeuro iulie 2017

             Total:    2255,53284mii lei = 500,69545mii euro

din care:

            - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 1987,43150mii lei = 441,18085mii euro

 

 

                                                                                                          Intocmit,

                                                                                                          S.C. Proiect Bihor S.A.