Hotărârea nr. 599/2020

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 16 iulie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 16 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 138 alin. 13, alin. 14 și alin. 15 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al ședinței anterioare și supunerii acestuia aprobării consiliului local,

În baza art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 16 iulie 2020, conform anexei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

Nr. 599


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”