Hotărârea nr. 597/2020

privind acceptarea plății eșalonate a sumei datorate cu titlu de taxă pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor stabilită prin H.C.L. nr. 1051/19.12.2019

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea plății eșalonate a sumei datorate cu titlu de taxă pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor stabilită prin H.C.L. nr. 1051/19.12.2019

Analizând Referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr. 315932/15.07.2020, în calitate de initiator, și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 315901 din 15.07.2020 prin care Primăria Municipiului Oradea propune acceptarea plății eșalonate a sumei datorate cu titlu de taxă pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor stabilită prin H.C.L. nr. 1051/19.12.2019,

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2011, actualizată, privind măsurile de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialite al Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. j) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă acceptarea plății eșalonate a sumei datorate cu titlu de taxă pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor stabilită prin H.C.L. nr. 1051/19.12.2019, în cuantum de 34.752 lei, astfel: 30% din sumă în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri și 70% din sumă în rate lunare egale până la data de 31.08.2021.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.2. Prezentele măsuri se comunică cu:

  • Primăria Municipiului Oradea

  • Direcția Economică

  • Direcția Juridică

  • Instuția Arhitectului Șef

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

Nr. 597

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila