Hotărârea nr. 596/2020

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Administraţia Domeniului Public SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale Societăţii la data de 31.12.2019

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Domeniului Public SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale Societății la data de 31.12.2019

Analizând Referatul de aprobare al primarului nr. 312836/13.07.2020, în calitate de inițiator și Raportul de specialitate nr. 312836/13.07.2020 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune si Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Domeniului Public SA, pentru aprobarea Situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2019.

Având în vedere:

 • Adresa societății Administrația Domeniului Public SA nr. 12521/22.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 295.217/24.06.2020, prin care propun spre aprobare Situațiile financiare anuale ale societății pe anul 2019;

 • Actul constitutiv al societății Administrația Domeniului Public SA;

 • HCL nr. 204/2014 prin care s-a stabilit ca toate Hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de Hotărâri de Consiliului Local;

 • OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

 • Ordinul nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001;

 • ORDIN nr. 10 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art. 129, alin (2), lit. a), alin (3), lit. d), art. 139, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Domeniului Public SA să aprobe Situațiile financiare ale societății la data de 31.12.2019 conform anexei nr. 1, Repartizarea profitului pe anul 2019 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2019 conform raportului de activitate din anexa nr. 3.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administratia Domeniului Public SA și societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • Instituția Prefectului județului Bihor;

 • Directia Economică;

 • reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administratia Domeniului Public SA;

 • societatea Administrația Domeniului Public SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Oradea, 24 iulie 2020

Nr. 596

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”

Bifați numai daca este cazul:


Q Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Q Sucursala

Q G1E - grupuri de interes economic

[~I Activ net mai mic de 1 /2 din valoarea capitalului subscris07.05.2020   Tip situație financiară : BL


C Semestru


Anul 2019


Suma de control


980 000


Entitatea


SC ADMINISTRAȚIA DOMLNIULUI PUBLIC SA

ea

<u


Județ Bihor


Sector


Localitate ORADEA


Strada__________

GHEORGHE DIMA


Nr.

5Telefon 0259479148


Număr din registrul comerțului


J05/01/1995

Forma de pioprietate


Cod unic de înregistrare


12-Sodetati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


6832 Administrarea imobilelor bază de comision sau contrar t


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract


Situatii financiare anuale


U

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Entități mijlocii, mari sl entități de interes public________


[C Entități mici

[?'r ~MicroenUtăți


Entități de [y] interes publicRaportări anuale


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de ___anul calendaristic, cf.arl. 2/ din I egea contabilitUpi nr 82/1991____ | | 2. persoanele juridic e aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise in România de societăți rezidente in state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO-BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFI T Șl PIERDERE

1'30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori.        Capitaluri - total

32.931.584


Capital subscris


Profit/ pierdere


980.000


14.599.667


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele ANDRICAI MU


SemnăturaÎNTOCMIT,——-

f 79975


Numele si prenumele

MOCAN IOANA


Calitatea


Semnătura____

Nr.de înregistrare in organ, 29148/ASEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

Entitatea a optat voluntar |x*ntru auditarea situațiilor f inanciare anuale?

] Situațiile financiare anuale au fost aprobate polrivit legii [7]

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizic ă/ Denumire firma deaudil _

SC AUDI IE (ONTPRESI SRL


(• DA (" NU C DA (• NU


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS 431/2003


CIF/CUI


FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                                       - lei -

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 ■ 2805 2808 - 2905 - 2908)

03

03

197.656

98.701

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

197.656

98.701

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811- 2812 - 2911 - 2912)

08

08

5.785.161

5.506.212

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

1.375.799

1.292.933

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

95.347

72.594

4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231 2931)

12

12

1.173.934

15.046.611

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (Ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227 2817 2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 4903)

16

16

TOTAL (rd.08 la 16)

17

17

8.430.241

21.918.350

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263-2962)

20

20

110.261

110.261

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674- 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 26/5* + 2676* + 2677 + 2678’ + 2679* - 2966" - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

110.261

110.261

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

8.738.158

22.127.312

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 3951 - 3958 - 398)

26

26

200.124

168.388

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 -i 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

175.581

164.844

4. Avansuri (ct. 4091- 4901)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

375.705

333.232

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie* prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968" +

4092 + 411+413 + 418 4902- 491)

31

31

5.601.015

419.250

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+44244 din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

3.248.449

2.353.805

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

37

36

8.849.464

2.773.055

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

41

40

18.970.290

28.372.704

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

28.195.459

31.478.991

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale-furnizori (ct.401 + 404 + 408)

49

48

2.077.485

560.009

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

7.607.864

10.675.118

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453’ **)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 l 424 + 426 + 427 + 4281 + 431”’ f 436*”+ 437”* + 4381 4 441*” + 4423 4 4428’” 4 444”* 4 446”* + 447”’ 4 4481 + 455 4 456’” + 457 4 4581 4 462 + 4661 + 473”* + 509 + 5186 4 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

54

52

1.486.461

1.620.130

TOTAL (rd.45la 52)

54

53

11.171.810

12.855.257

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 +43-53-70-73-76)

55

54

16.036.675

17.619.755

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

24.774.833

39.747.067

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumut urile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 I 1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

3.628.798

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 40.3 + 405)

61

60

2.386.685

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451*”)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+453*”)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 4 1626 4 167 + 1687 4 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 4 427 + 4281 + 431*” + 436*” +437*** + 4381 4 441”’ + 4423 4 4428”’ + 444”* 4 446”’ + 447*”4 4481 +455 + 456”* + 4581+462+4661 + 473*” + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

6.015.483

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 151411518)

68

67

680.000

800.000

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

680.000

800.000

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

7/

70

Sume de reluat intr o perioada mai mare de un an (ct. 475’)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

986.974

1.003.979

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472’)

74

73

986.974

1.003.979

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (c1.478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478")

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

986.974

1.003.979

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

980.000

980.000

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

980.000

980.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

100.054

99.809

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

195.275

195.275

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

11.631.744

17.214.323

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

11.827.019

17.409.598

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

SOLD D(ct. 117)

97

96

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

11.525.340

14.599.667

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

337.580

157.490

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

24.094.833

32.931.584

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

24.094.833

32.931.584

Suma de control F10 :     594739063 /1728061122

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura____ /

Nr.de înregistrare in orga

lismul profesional;

29148/A


CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                    - lei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd.din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

38.061.540

46.841.943

Producția vândută (ct.7O1+702+703+704+705+706+708)

02

02

30.434.367

37.913.312

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

7.627.173

8.928.631

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

Venitundindebânziînregistrate de ent itățile radiate din Registrul general si care maiauir+derulare contracte de leasing (< î 766' )

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 + 712)

Sold C

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producției de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

42.823

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

12

13

6.015.644

269.291

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11 +12+13)

15

16

44.120.007

47.111.234

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

1b

17

2.184.341

1.892.632

Alte cheltuieli materiale (c.t.603+604+6061608)

17

18

708.870

340.780

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

3.999.085

4.671.920

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

2.572.188

2.493.886

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

10.969.093

12.687.445

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

10.602.649

12.211.633

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

366.444

475.812

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

24

25

768.013

960.669

a.1) Cheltuieli (cl.6811+681316817l din ct.6818)

25

26

768.013

960.669

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

32.173

70.038

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

32.173

70.038

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

10.916.424

8.368.066

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624 +625+626+627+628)

31

32

2.814.220

6.389.748

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialefct. 635 + 6586*)

32

33

1.580.939

1.622.489

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

6.521.265

355.829

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

37

39

282.939

57.168

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

715.724

860.300

-Venituri (c.t.7812)

39

41

432.785

803.132

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+39)

40

42

32.433.126

31.542.604

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

43

11.686.881

15.568.630

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

854.973

304.776

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

173.647

366.178

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

131.707

11.675

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

1.160.327

682.629

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

10.286

6.750

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

10.286

6.750

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 52-59)

58

60

1.150.041

675.879

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

45.280.334

47.793.863

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

32.443.412

31.549.354

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 62-63)

62

64

12.836.922

16.244.509

- Pierdere (rd. 63-62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

1.262.285

1.596.928

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

47.914

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

49.297

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

11.525.340

14.599.667

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0

Suma de control F20: 690932527/1728061122


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3/81/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,
Formular

VALIDAT


Semnătura

Nr.de inregistrarchn/organismul profesional:


29148/A


DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)

- lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd.

OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

14.599.667

Unități care au Înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

i 3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -totaKrd.lOla 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

M

14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

75

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

245

232

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

239

237

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

3.577.768

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

232.165

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

232.165

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

797.670

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *«)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 404 41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

-cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b (306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

110.261

110.261

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, in sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

110.261

110.261

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

110.261

110.261

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti.din care:

58

52

- dețineri de cei puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 +4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

5.883.366

638.768

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 4111 din ct. 413 i din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

285.478

232.165

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+ 4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 43 H-436+437+4382+441 +4424 + 4428 + 444 l 445 + 446 t 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

2.163.939

1.257.538

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4382)

70

62

29.219

34.647

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424 +4428+4444 446)

71

63

10.936

444.351

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

2.119.330

774.086

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

4.454

4.454

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

iF30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79

71

1.084.509

1.096.267

- decontări privind interesele de participare ,decontari cu acționarii/ asociatii privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct.471 + din ct.473+4662)

81

73

1.082.526

1.096.26/

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

1.983

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

'76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

85

76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenți

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

h83

Casa in lei și în valută (rd.85+86)

93

84

105.648

81.266

-în lei (ct. 5311)

94

85

105.648

81.266

-în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

9.273.767

18.686.336

- în lei (ct. 5121), din care:

97

88

9.255.119

18.678.340

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

- în valută (ct. 5124), din care:

99

90

18.648

7.996

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

9.552.625

9.602.942

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

9.552.625

9.602.942

• sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

103

94

Datorii (rd.96 + 99+ 102 + 103 + 106+ 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

104

95

11.217.564

18.820.671

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd ,97+98)

105

96

- în lei

106

97

- în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)

(din ct. 162), (rd.100+101)

108

99

- în lei

109

100

F30 - pag.5

- în valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 4 dinct. 1682)

111

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

112

103

- in lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

- în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 +419), din care:

117

108

9.685.350

17.250.610

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafilialii nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

455.679

517.091

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 +441+ 4423 + 4428 4 444

+ 446 4 447+ 4481) (rd.112 la 115)

121

111

865.619

587.544

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

392.703

392.444

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+442814441446)

123

113

459.559

182.495

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

13.357

12.605

- alte datorii in legătură cu buget ul statului (ct.4481)

125

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente z) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a (310)

Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 4 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

210.916

465.426

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizic e si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din c.t.472+din ct.47.3)

135

124

210.916

465.426

F30 - pag. 6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări f inanciare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. SI86), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

141

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici “***)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

980.000

980.000

- acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

- părți sociale

146

133

980.000

980.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

14/

134

Brevete si licențe (din ct.205)

148

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.1

2.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

95.840

86.256

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.1

2.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea irivată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

I 31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12

.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

%7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 +152)

154

141

980.000

X

980 000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

980 000

100,00

980.000

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

980.000

100,00

5

180.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stal, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30- pag 7

- deținui de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

5.762.670

7.299.834

- către instituții publice centrale;

167

154

către instituții publice locale;

168

155

5.762.670

7.299.834

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

3.423.304

5.762.670

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

3.423.304

5.762.670

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

3.423.304

5.762.670

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

1/4

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ♦****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care;

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

18S

170

Suma de control F30 : 258822407/1728061122________

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,                          ÎNTOCMIT,

F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la dala de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                      - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

371.182

11.037

15.603

X

366.616

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

371.182

11.037

15.603

X

366.616

■■.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

6.643.983

194.187

17.415

17.415

6.820.755

Instalații tehnice si mașini

08

3.286.603

284.707

3.336

3.336

3.567.974

Alte instalatii, utilaje si mobilier

09

192.358

192.358

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

1.173.934

14.350.999

478.322

15.046.611

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

11.296.878

14.829.893

499.073

20.751

25.627.698

IILImobilizari financiare

17

110.261

X

110.261

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.05+16+17)

18

11.778.321

14.840.930

514.676

20 751

26.104.575

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

i

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8) i

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

173.526

109.992

15.603

267.915

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

OTAL (rd.19+20+21)

22

173.526

109.992

15.603

267.915

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

858.822

461.500

5.779

1.314.543

Instalații tehnice si mașini

25

1.910.804

367.240

3.003

2.275.041

Alte instalatii .utilaje si mobilier

26

97.011

22.753

119.764

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

2.866.637

851.493

8.782

3.709.348

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

3.040.163

961.485

24.385

3.977.263

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,


Formular

VALIDATElemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

(co

Sold final . 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

■l.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -। TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40: 183567125/1728061122

ATENTIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia ziixva conține si pruna pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanata alb-riegru lizibil"

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

 • A. întocmire raportări anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar,-

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile < are aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFri nr. 2 844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de .inul r alendanstic;

subunitățile desc hise in România de societăți rezidente în state apar ținând Spațiului I r onotnii European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ■■ in termen de 90 de zile de la inc heieiea anului calendaristic.

Depun situații linanciare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplic ă Reglementările contabile conforme? cu Standardele Internaționale de Raportare Financ iară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

 • • termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

I

 • C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității                                                                                                                                                            j

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 't.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul rnenționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații finar ciare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ” încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent 2\ respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.                                                                                                                    ।

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020,

aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați - se efectuează în contul 455 .Sume datorate acționarilor/asociaților*.

în cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 «Decontări între entitățile afiliate".

 • 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se teîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 ie referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

 • 3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Alentie! Selectati mai întâi tipul entilătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)F10L.R81

OK


1

(ultimul rând sau nr.o rând ner ompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1


| + || Salt]


Denumire: SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Sediu: ORADEA. Str. GHEORGHE DIMA. nr.5

C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: J05/1/1995

Capital social; 980000 Lei

BALANȚA de VERIFICARE pentru luna 12 anul 2019 valuta RON

Cont

Denumire

Solduri initAn

Rulaje precedente

Rulaje curente

Total rulaje

Solduri finale

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

101

CAPITAL SOCIAL

000

980.000 00

0’30

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

980,000.00

105

DIFERENTE DIN REEVALUARE

000

100.05379

bbo

-244.68

0.00

0.00

0.66

-244.68

000

99.8C9.il

106

REZERVE

0.00

11,827.018.45

0.00

5.425 089.56

0.00

157,489.62

6.66

5,582.579.18

0.6c

17,409.597.63

117

REZULTATUL REPORTAT

0.00

0 00

11,525,339.97

ii,525.33997

0.00

0.00

11.525,339.97

11.525.339.97

0.00

6.66

121

PROFIT SI PIERDERI

0.00

11.525,339.97

28,437,062 33

31.461,628.51

3.631,801.23

3,681,562.33

32,068,863 56

35.143,190.84

0.00

14,599,667.25

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

337,580.41

0.00

0.00

337,580.41

157.489.62

0.00

157.489.62

337,580.41

157,489.62

000

151

PROVIZldÂNE PT .RISCURI SI

CHELTUIELI

0.00

680.000.00

b.bb

0.00

68O.66o.Ob

800,000,00

680.666.66

866.666.66

0.00

800,000.00

Clasa 1

337,580.41

25,112,412.21

39,962,402.30

48,749,393.77

4,469,290.85

4,639.051.95

44,431.693.15

53.388,445.72

157,489.62

33,889,073.99

205

CONCES.BREVETE SI ALTE DREPTURI SI VAL.

223.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223.00

000

'208

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

370,959.66

6.66

11,037.34

15,603.14

0.00

0.00

11.037.34

15,603.14

366,393.20

0 00

212

CONSTRUCȚII

6,643,983.03

0.00

194", i 86.17

17,414.59

0.00

0.00

194 186.17

17.414 59

6,820,754.61              0.00

213

INST.TEHNICE.MIJ^

E.PLAN

3,286,'603.57

0.00

279,259.90

3,335.71

5,446.58

0.00

284 706 48

3.335.71

3,567,97434

COC

214

MOBILIER, APARATURĂ, BIROTICA

192,357.30

0.00

0.00

6.66

0.00

0.00

000

6.66

192.35736

000

231

IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS

1,173,933.51

0.00

13,016.312.72

472.875.07

1,334,68675

5.446.58

14.350 999.47

478,321.65

15,046,611.33

6.66

262

TITLURI DE PARTICIPARE SOC.DIN

AF.GRUP

110,261.40

d.66

0 00

0.00

000

0 00

000

666

110.261.40

0.00

1 280

AMORTliPRIV.iMCBL’Z.NECORPORALE

6.66

173.525,85

15.603.14

101081.51

6.66

8.910.95

15.603 14

109,992.46

6.66

267,915 17

281

AMORTiz.PRiV.iMOBiLiz CORPORALE

bob

2,866.637.06

8782 26

777.19097

6.66

74,301 05

8'82.26

851,492.02

6.66

3.709,346.82

Clasa 2

11,778,320.81

3,040,162.91

13.525,181.53

1,387,500.99

1,340,133.33

88,658.58

14,865,314.86

1,476,159.57

26,104,575.18

3,977,261.99

301                Materii prime

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00              0 00

। 302

MATERALE CONSUMABILE

150.023.00

6.66

2,052.813 73

2.065.757.13

84 945 46

87.846.27

2,137,75919

2.153.603 40

134,178.79            6.66

! 303

MAT.DE NAT OBIECTELOR DE INVENTAR

37.787.01

000

487.924 13

513.907 17

18.386.14

i 8,386.1 i

506 310.27

532.293.28

11.804.00

0.00

| 322

MÂTCONSUMÂBILE IN CURS DE ÂPROV

bob

0.00

b.bb

b.bb

6.66

6.66

6.66

bob

666

6.66

! 323

MAT.DE NAT OBl IN CURS DE ĂPROV.

660

0.00

b.bb

6.66

bob

000

0.00              0.00

6.66

6.66

| 345

PRODUSE FINITE

0.00

bob

0.00

66 b

000            0.00

000

0.00

006

6.66

î 361

ANIMALE SÎ PASĂRI

34.170.94

coo

WbO77Î5“

-----13 723.14

0:00-

1,-100.00-

--iĂOQT-is-

--14.823,-14-

.33.354,95-             JXQO

.371

MĂRFURI

167.929.95

0.00

3,106,734.81

3,150,282.16

194,532.93

152.559.74

3.301.267 74

3,30^841.90

166,355.79

0.00

[378

DIFERENTE DE PREȚ LA MĂRFURI

bob

26.519.75

223.787 98

215,551.21

13,082.28

19,179.62

236.870 26       234 730 83

0.00        24,380.32

j'381 ""

AMBALAJE

12.31400

000

2.250 00

6.66

7,760.66

6.66

10010.00

0.00

22,324 00

0.00

Clasa 3

402,224.90

26,519.75

5,887,517.80

5,959.220.81

318,706.81

279,071.74

6,206,224.61

6,238,292.55

368.017.53

24,380.32

r

Listat de:

ioana, mocan

Pagina:

1

Produs Program - SoftPro

)

Cont       Denumire

Solduri init.An

Rulaje precedente

Rulaje curente

Total rulaje

Debit        Credit

Solduri finale

Debit        Credit

Debit        Credit

Debit        Credit

Debit        Credit

401             FURNIZORI

0.00       654,414.55

13,949,199.29    13,721,343.72

945,981.78      990.718.27

14 895.181 07    14,712.061.99

0.00      471 295.47

404             FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0.00      1,422,355.58

11,230,785.71    15,297,255.62

3,365,809.99     1,592.773.27

14,596.595.70    15.890,028.89

0.00     3,715.788.77

405             EFECTE DE PLATA PT.IMOBILIZARI

0.00      7,607,864.29

7,607,864.31      9,702,077.48

0.00     3,359.725 82

7.607,864.31    13.061.80330

6.00    13,061.803.28

408             FURNIZORI-FACTURI NESOSITE

0.00           715.10

133,839.72       133,961.51

4,539.16         5,424.62

138,37888      139386.13

000         1,722.35

409            FURNIZORi-DEBlfORi

922.02             0.00

-92189            0 13

0.00             6.00

-921 89              0.13

0.00              0.00

411              CLîENTl

5,882,442.90              0.00

11,206,233.25    16,238,848.53

948,850.44     1,159.909.86

12,155.083.69    17.398.758.39

638.768,20             0.00

419             CLIENT!- CREDITORI

o,6b              o.ob

0.00              0.00

0.00             0.00

0.00            060

660            0.00

421

423................

PERSONAL-SALARII DATORATE

6.66       298,529.00

10,060,007.00    10,086,017.00

1,161,162.66      i,iii ,462'6'0

11.161.109.00    11,197,479.00

0C       334.899.00

PERSdNĂL-Ăjuf.MĂfER.DĂtdRÂTE

0.00         11,422.00

120,875.00       131,643.00

22,190.00        13,481.00

143 065.66       145,124.00

0.00        13.481.00

424             PARTICIP.PERSONALUL.LA PROFIT

425           AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00         21,941.00

852,033.66      852,033.66

0.00             0.00

852,033.00       852,033.00

0.00        2i.941.00

6.66              o.oo

2,115,315.00     2,115,315.00

292,350.00      292,350.00

2,407,665.66     2,407,665.00

6.00              0.00

426            DREPTURI DE PERSONAL NERIDICÂTE

6.66          2,208.19

2,182.39          1,922.00

0.00            000

2,182.39          i,922.66

6.66          i, 947.80

427*            REȚIN .DIN REMUN,DATORATE TERTI

6.66          8,463.00

92,390.66        91,843.66

7,916.00        11.137.00

100.306.00       102,980.00

6.66        ii.i37.66

428            ALTE DĂTORil,CREANȚE CU PERSON

6.66       113,115.60

11,776.64        29,840.66

320.21          2.826.54

12.096 85        32 666.54

6.66 i 33.685.29

431...............ASIGURĂRI SOCIALE

6.66       366,484.66

3,769,283.00     3,718,788.66

315,137.00      422,945.00

4.084420.6c     4.141,733.66

6.6'6       357.797.66

436            CONTRIBUȚIA ASIGURATORIE PENTRU

MUNCA

6.66        21,058.00

235,842.66       234,186.66

19,402.00        25,018 00

255,244.00       259.26'4.66

6.66          25, b'i 8.0'6

|437           AJUTOR DE ȘOMAJ

o.ob              o.oo

0.00              0.00

0.00             0.00

000            6.66

6.66            6.66

441             IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT

6.66        90,347.00

1,789,405.00      1,699,058.66

0.00       -54.216.00

1 789.405 00      1.644.842.66

54.216.66            6.66

442            TAXA' PE VALOAREA ADĂUGATĂ

6.66       179,346.72

12,913,055.64    12,399,179.59

976,042.96      956,088.15

13,889.098 60    13.355.267.74

354.484.14             0.00

444             IMPOZITUL PE VENITURI DE

NAT.SALARIILOR

6.66        65,474.00

723,831.00       718,6'99.66

59,742.00       77,912.00

783.573.00       796.011.00

6.00        77.912 6'6

445            SUBVENTH

446             ALTE IMPOZITE,TAXE.VARSAMINTE

ASIMILATE

2.119.329.86              0.00

35,599.65      1,383,837.95

2,994.14             6.66

38.593.79 i 383 837 95

774.085 70'            666

6.66       ib9.645.66

1.362.99746     1,359.43346

99.95300       48.193.17

1.462.950.46      1.407.626 63

6.6'6        54.32i.i7

447            FD SPECiĂLE-TÂXE.VARSÂMiNTE

ASIMILATE

6 66         13,357.66'

181,665.66       186,66'3.66

12,355.00        12.605.00

193.360 00       192.508.66

6.66        12.6'65.66

448            ALTE DĂTORii .CREANȚE CU BUGETUL

STATULUI------------

4,454.38             6.66

6.66              6.66

6 co            0.00

6.00               6.6'0

4,454.38              6.66

451            DECONTĂRI IN CADRUL GRUPULI

6.66      ' o.oo

595,201.22       595,201 22

226,64651"""    226,040.51

821.241.73       821.241 73

6.66               6.6'6

457             DIVIDENDE DE PLATA

6.66              o.oo

5.762.670.00     5.762.670 00

0 00            0 00

5.762.670.66     5.762.670.00

660            6.66

461              DEBITORI DIVERȘI

1.084.509.29             000

342.259 58       361.157 94

33.15700         2.501.07

375.416.58       363.659.6i

1.096.266.86              0 00

462             CREDITORI DIVERȘI

000      153,17554

3.199.408 78     3.529 728.65

326.053.47       307,984.51

3.525.462.25      3,837,713.16

6.66       465.428.45

Listat de: ioana, mocan

Pagina-

2

Produs Program - SoftPro

Cont       Denumire

Solduri init.An

Rulaje precedente

Rulaje curente

Total rulaje

Solduri finale

Debit        Credit

Debit        Credit

Debit        Credit

Debit        Credit

Debit       Credit

471             CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

0.00              0.00

0.00              0.00

0.00              0.00

0.00              0.00

0.00             0.00

: 472             VENITURI ÎNREGISTRATE IN AVANS

473            DECONTĂRI DIN OPERAT,IN CURS

CLARIFICARE

0.00       986974,02

6.00         57,739.99

0.00        12,474 02

38.586.215.31    38.589.665 32

0.00         4,530.69

2,338,192 22     2,327,070.42

0.00        17,004.71

40.924.407 53    40.916 735 74

0.00     1,003,978.73

6.00        50,068.20

j 475             SUBVENȚII PT.ÎNVESTmi

0.00              0.00

6.66              0.00

o.oo              o.oo

0.00              0.00

o.oo              6.66

i 481             DECONTĂRI INTRE UNITATE SI

SUBUNITĂȚI

0.00              0.00

33,928,242.47    33.928.242 47

1,245,314.63     1,245.314.63

35.173,557.10    35,173,557.10

0.00              0.00

491            PROVIZ.DEPRECIEREA CREANTELOR-

CLIENTI

6.66       282,349.94

0.00              0.00

123,132.36        60,300.20

123,132.36        60,300.20

0.00      219,517.78

Clasa 4

9.091,658.45    12,400,979.52

160,806,595,53 172,873,824.61

12.466,575.87    14,202,095,73

173,273,171.40 187,075.920.34

2,922,275.28    20,034,345.29

501             INVESTIȚII FIN.PE TERMEN SCURT IN

GRUP

, 512             CONTURI CURENTE LA BĂNCI

0.00              0.00

18.826.391 50             0 00

0.00              0.00

3741,998.161.51 3733,394 219.17

0.00              0.00

297.690421.84 296,831,417.74

0.00              0.00

™639^18T35™«^2Îr636“9l'

0.00              0.00

"""28.289 33794..................—

1531              CĂSA

105.648 32            000

39,348,070.75    39,160,202.27

2,529,634.44     2,741.885.20

41.877.705 19    41,902.087.47

87266 6'4             6.66

' 532              alte valori

38.250.o6             6.66

833.770.66       868,87'6.66

62.190 00        63 240.00

895960.00       932,110.00

2,106.66              6.66

< 542            AVANSURI DE TREZORERIE

6 oo           666

38,854.365.29    38,822,833.09

2,492,472.41      2,524 004 61

41.346.837 70    41,346,837.70

o.oo             66'6

! 581             VIRAMENTE INTERNE

6 6’6                o'.oo

3476,107.119.20 3476,107,119.20

277,776,345.72 277,770.345 72

3753,877.464.92 3753,877,464.92

0.00              0.00

Clasa 5

18,970,289.82              0.00

7297,141,486.75 7288,353,243.73

580,545,064.41 579.930,893.27

7877,686,551.16 7868.284,137.00

28,372.703.98              0.00

601            CHELTUIELI CU METERHLE PRIME

0.00              0.00

000          000

000            0.00

000            0.00

0 00              0.00

। 602             CHELTUlELi CU METERlALELE

CONSUMABILE

603            cheltpriv.mat.de nat,obiecte DE

INVENT.

6 66             o oo

• ................ ......-

0 00             0.00

1.764,61330     1.764,613 30

299,305.33      299,305.33

128.018.79       128018.79

"ioi752“3“5"‘“   7075235

1.892,632.09     1.892632.09

.................. 'ULMMUUMMM*.'

310,057.68       310.057.68

6.66            6.66

oi66“

| 604             CHELTUIELI PRIVIND MĂTERIALELE

NESTOCATE

6 66             6.66

28,43272        28.432.72

2.289.49         2,289.49

30,722.21         30.722.21

6.66            6.66

605             CHELTUiELI PRIVIND ENERGIA SI APA

6.66             6.66

4,350,528.79     4,350.528.79

321,391.00       321.391.00

4.671,919.79     4.671.91979

0.00              0.00

607             CHELTUIELI PRIVIND MĂRFURILE

609            REDUCERI COMERCIALE PRIMITE

0.00              0.00

WII<IUlV*M"VW"",nuU>UIIU*UIUUIIUIlUIU)"'-’~~<' irr~"

0.00              0.00

2,384,592.61      2,384,592.61

o.ocj.—

109,293.62       i 69.293.62

"‘"b“6o"..........................0.00

2.493.886.23     2,493.88623

6.66              6.66

.........”q"qq"

.611.             CHELTUiELI DE INTRET.SI REPARATii

666          666

163,175.99       163,175.99

li,252.45        ii.252,45

174,428.44       174428.44

6.66            6.66

612             CHELT.CU REDEVENTE.L'dC.DE

6.66            6 66

“3:283:974.29-----3:283:974.2©-

--293.-793 31----293,793.31

—3.577.767 6.6.     3.577.757.60

6.66             6 66

GEST,CHIRII

613            CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE

6 66            6 66

89,134.77        89.134.77

7.437.34         7,43734

96.572.11          96 572. i'i

666          666

614              CHELTUIELI CU STUDIILE Sl

CERCETĂRILE

6.66             o.oo

6.66             6.66

6,66            6 66

6.66             6.66

6.66             6.66

Listat de: ioana.mocan

Pagina:

3

Produs Program - SoftPro

Cont

Denumire

Solduri init.An

Rulaje precedente

Rulaje curente

Total rulaje

Solduri finale

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit        Credit

615

CHELTUIELI CU PREGĂTIREA

PERSONALULUI

0.00

0.00

9,860.00

9,860.00

0.00

0.00

9,860.00

9,860.00

0.00

0.00

621"

CHELTUIELI CU COLABORÂTO^Î

6.66

0.00

79.068.00

79,068 00

7.188.66

7,188.00

86,256.00

86,256.00

6.66

6.6'6

623

CHELTUIELI DE

PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICIT.

0.00

0.00

102.391.08

102,391.08

22.731.37

22,731.37

125,122.45

125,122.45

0.00

6.66

624

CHELTUiELÎTRĂNSPÎE BUNURI SI PERSONAL

0.00

6.66

60,877.51

60,877.51

10.059.84

10,059.84

70,937.35

70,937.35

6.66

6.66

625

CHELTUIELI CU

DEPLASĂRI,DETASARI.TRANSF.

0.00

0.00

35,555.91

35,555.91

0.00

0.00

35,555.91

35,555.91

666

6.66

"626.....

CHELTUIELI POȘTALE,TAXE

TELECOMUNICAȚII

6.66

6.6'6

105,704.63

105,704.63

9.712 16

9,712.16

115,416.79

115,416.79

666

6.66

627"

CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE SI ASIM.

6.66

6.66

56,028.66        56,028.66

3 613.45

3,613.45

59,642.11

59,642.11

0.00

0.00

628

ALTE ‘CHELTUIELI CU SERVICII EXEC.TERTI

6.66

6.66

1,993,644.69

1,993,644.69

i 36,866.80

130.800 80

2,124.445 49

2,124.445.49

6.00

0.00

635

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZ,TAXE,VĂRSĂM.

066

6.6o

1,573,74442

1.573.744 42

48,744.78

48,744.78

1.622.48920

1.622.489.26

0.00

6.66

641

CHELTUIELI CU SALARIILE

PERSONALULUI

6.66

6.66

9.721.695.66

9,721.695.66

974.663.66

974,003.66

10,695,698.00

10,695,698.00

6.66

6.66

642

CHELTUIELI CU AVANTAJELE IN NATURA SI TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR

6.66

b.oo

737,220.00

737,226.66

60.450 66

60,450.00

797,670.00

797,670.00

0.6b

0.00

643

CH.PRFMEPÂRf.SÂL.PR^

6.66

6.66

632,009.00

632,609.66

0.00              0.00

632,009.00

632,009.66

6.66

6.66

645

CHELTUIELI PRIV.ASIGURĂRI SI PROT.SOC.

6.66

6.66

48,990.66

48,990.00

181,415.00

181.415.00

230,405.00

230,405.00

6.66

6.6'6

646

' CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUȚIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

6.66

6.66

220.389.00

220,389.00

25,018.00

25.018.00

245.407.00

245,407.00

0.00

6.66

654 ......

PIERDERI DIN CREANȚE

6.66

6.6’6

000

6.66

70,037.99

70,037.99

70,037.99

70,037 99

666

6.66

658

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

o'.oo

6.6o

41.348.71

41.348.71

314,479.83

314.47915

355.828 54

355,828.54

6.00

6.66

663

PIERDERI DIN CREANȚE LEGATE DE PARTICIP.

6.66

6.66

0.00

0 00

0.00

0.00

6.66

6.66

6.66

6.66

664

CHELTUIELI PRIV.INVESTITII FIN.CEDATE

6.66

6.66

0.00

0.00

6.66

6.00

6.00

6.66

6'66

6.66

"665''.....

CHELTUIELI DIN DIF.DE CURS VALUTAR -

----6.6o____

___6.00..

_.6.727_.ZCL_

__6,727.70

__22.46___________22.46

6,750.16

6.750.16

oîoo

0.00

667.....

CHELTUÎELI PRiv.SCdNTURILE

ACORDATE

ooo"

• ‘ ' w l ■ • l.k, XU Ul’.lUiUl ■

0.00

6.66

0.00

6.66

6.66

6.66

.........................0.00

.....................

......6.66''

681

CHELT DE EXPL.PRiV.AMORTIZ.S: PROVIZ

6.66

0.00

877,456.80

877,456.80

943,512.20

943.51220

1.820.969.00

1 820.969.66

ooo

6.66

'691

CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT

6.66

0.00

1,676,388.00

1,676,388.00

■79.460 00

-79.460.00

1,596.928 00

1.596.928.00

6.66

6.66

Listat de. ioana.mocan

Pagina

4

Produs Program ■ SoftPro

Cont

Denumire

Solduri init.An

Rulaje precedente

Rulaje curente

Total rulaje

Solduri finale

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

695

CHELTUIALA CU IMPOZITUL SPECIFIC

0.00

0.00

22,670.00

22,670.00

25,244.00

25,244.00

47,914.00

47,914.00

0.00

0.00

698

CHELT.CU IMPOZITELE CARE NU APAR

MAI SUS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.66

6.66

Clasa 6

0.00

30,365,526.91

30,365,526,91

3,631,801.23

3,631,801.23

33,997,328.14

33,997,328.14

0.00

0.00

701

VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

703

VENITURI DIN VANZAREA PROD.REZIDUALE

0.00

0.00

10.587.03

10,587.03

0.00

0.00

10,587.03

10,587.03

6.66

6.66

704

VENITURI DIN LUCRĂRI EXEC.SI SERV.PREST.

0.00

6.66

22.595,954.87

22,595.95^.87

1,290,215.74

1,290.215.74

23 886.170.61

23.886170.61

6.00

6.60

706

VENITURI DIN REDEVENTE LOCAȚII DE GEST SI CHIRII

0 00

0.00

7.407,997 93

7.407,997.93

677,807.97

677.807.97

8.085.805.90

8,085,805.90

6.66

0.00

707

VENITURI DIN VANZAREA MĂRFURILOR

6.66

0.06

8.524.556.75

8,524.556.75

404,673.86

404,073.86

8,928,630.61

8,928.63061

006

6.66

"708 "'

VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE

0 00              0.00

5.471,483.38

5,471.483.38

459,265.48      459.265 A8

5,930748.86

5,930.748.86

000

6.66

709

REDUCERI COMERCIALE ACORDATE

0.00

0.00

0.00              0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

6.66

"7'i'î................

’ VÂRIATiA STOCURILOR "

6.06

00c

0.00

0.00

6.6'6

66'6

0.00

0.00

000

6.66

722

VENITURI DIN Pr6d.de

IMOBILIZ.CORPORALE

6.66

060

6.0c

0.00

o.oo

6.66

6.66

0.00

000

6.06

741

VENITURI DIN SUBVENTH DE EXPLOATARE

6.66

6.66

0.00

0.00

6.66

0.00

0.00

0.00

0.00

6.66

758

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

6.66

6.60

237.02378

237,023.78

32,267 35

32,267 35

269,291.13

269,291.13

000

6.66

761

VENITURI DIN iMOBILIZARi FINANCIARE

6.66

0.00

304,775.62

304,775.62

0.00

0 00

304,775.62

364,775.62

006

6.66

765"

VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS

VALUTAR

6.66

6.66

3.382.47

3.382.47

7 50

7.50

3,389.97

3389.97

6 00

6.66

756

VENITURI DIN DOBINZI '

000           000

351.386.23

351.386.23

14,792.07

14.792 07

366,178.30

366,178.30

0.00

6.66

' 767

VENITURI DIN SCONTURI OBȚINUTE

6 66           006

8 285.00

8.285.00

0.00

0.00

8.285.00

8.285.00

0.00

0.00

î 781

1

VENITURI DIN PROVIZ.PRIV.ÂCTii/ DE EXPL.

000

0.00

666

0.00

803,132.36

803,132.36

......

803,132.36

803.13236

6.66

,oc

Clasa 7

0.00

0.00

44,915,433.06

44.915,433.06

3,681,562.33

' ’ 3.681,562.33

48,596,995.39

48,596,995.39

0.00

0.00

r           '

—606.453,-134.83

TOTAL SOCIETATE

40,580,074.39

40,580,074.39

7592,604.143.88"

7592,'604.143.88

606:453,134.83

-8199,057,278.77

.8199,057,278,71

57,925,061.59

57,925,061.59

[0

ANDRIfU-U DIRECTOR

0' / *■/

§

3ENERAL

IOANA rWg$T^S,f<^NOMIC

Listat de. ioana, mocan

Pagina:

5

Produs Program - SoftPro

Denumire: SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Sediu: ORADEA. Str. GHEORGHE DIMA, nr.5

C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Corn.: J05/1/1995

Capital social: 980000 Lei


( BALANȚA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2019 valuta RON


Denumire: SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Sediu. ORADEA. Str. GHEORGHE DIMA. nr.5

C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Corn.: J05/1/1995

Capital social: 980000 Lei


( BALANȚA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2019 valuta RON


Denumire: SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5

C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Corn.: J05/1/1995

Capital social: 980000 Lei


'BALANȚA de VERIFICARE pentru luna 12 anul 2019 valuta RON


Denumire: SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Sediu: ORADEA Str. GHEORGHE DIMA. nr.5

C.l F. RO7997507 Nr Reg. Com.: J05/1/1995

Capital social: 98000C Lei


BALANȚA de VERIFICARE pentru luna 12 anul 2019 valuta RON


SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA

CUI 7997507                                                                                    NOTA 1


ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019


lei

Denumirea elementului de imobilizare

Valoare bruta

Ajustări de valoare (amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la începutul exercițiului financiar

Creșteri

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Sold la începutul exercițiului financiar

Ajustări Înregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

0

1

2

3

4 = 1+2-3

5

6

7

8 = 5+6-7

Alte imobilizări necorporale

371,182

11,037

15,603

366,616

173,526

109,992

15,603

267,915

Construcții

6,643,983

194,187

17,415

6,820,755

858,822

461,500

5,779

1,314,543

Instalații tehnice si mașini

3,286,603

284,707

3,336

3,567,974

1,910,804

367,240

3,003

2,275,041

Alte instalatii, utilaje si mobilier

192,358

14,350,999

478,322

14,065,035

97,011

22,753

119,764

Avansuri si imobilizări corporale in curs

1,173,934

1,173,934

0

Imobilizări financiare

110,261

110,261

0

0

TOTAL

11,778,321

14^840,930

514,676

26,104,575

3,040,163

961,485

24,385

3,977,263DIRECTOR GENERAL ANDfilC/LIVIU t /

O 'P, w     -4 O     J

\ *        io rn           /

v.           iv

% %

DIRECTOR ECONOMICPROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

lei

Denumirea provizionului *)

Sold la începutul exercițiului financiar

Transferuri **)

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

in cont

din cont

0

1

2

3

4 = 1+2-3

Ajustări pentru deprecierea creanțelor clienti

282,350

60,300

123,132

219,518

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli-fond de participare a salariatilor la profit

680,000

800,000

680,000

800,000

TOTAL

962,350

860,300

803,132

1,019,518NOTA 3


REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2019


lei

DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

14,599,667.00

rezerva legala

0.00

acoperirea pierdem contabile

0.00

dividende

7,299,834.00

alte rezerve din profit

7,299,833.00

profit nerepartizat

0.00

PROFIT NEREPARTIZAT :

0.00

PIERDERE:

0.00NOTA 4


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019


lei

Denumirea indicatorului

Exercițiu financiar

Precedent

Curent

0

1

2

1. Cifra de afaceri neta

38,061,540

46,841,943

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

16,434,492

18,502,618

3. Cheltuielile activitatii de baza

16,434,492

18,502,618

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

5. Cheltuielile indirecte de producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

21,627,048

28,339,325

7. Cheltuielile de desfacere

0

0

8. Cheltuieli generale de administrație

15,998,634

13,039,986

9. Alte venituri din exploatare

6,058,467

269,291

10. Rezultatul din exploatare (67-8 + 9)

11,686,881

15,568,630DIRECTOR «NT RAL ANDRICnLIWU

W G^°  g

DIRECTOR ECONOMICNOTA 5


SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

31.12.2019


lei

CREANȚE

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen c

e lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

0

1 = 2 + 3

2

3

Total, din care:

2,992,573

2,760,408

232,165

clienti interni

638,768

406,603

232,165

alte creanțe in legăt ură cu buqetul statului

1,257,538

1,257,538

debitori diverși

1,096,267

1,096,267

Altele

0

DATORII *)

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

0

1 = 2+3 + 4

2

3

4

Total, din care:

18,820,671

12,805,188

6,015,483

0

datorii comerciale

17,250,610

11,235,127

6,015,483

0

datorii în legătură cu personalul

517,091

517,091

0

0

datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului

587,544

587,544

0

0

creditori diverși

465,426

465,426

0

0

DIRECTOPLECONOMIC taOTAN\I»ANA

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Se vor prezenta:

 • 1. Reglementările contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale.

Situațiile financiare sunt responsabilitatea conducerii societății si au fost întocmite in conformitate cu cerințele normeor de contabilitate din Romania, si anume Legea Contabilității Nr.82/1991,pulicata si OMFP Nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglemetarilor contabile privind situațiile finaciare anuale, sunt întocmite respectandu-se principiul continuității activitatii. Fiecare element semnificativ este prezentat separat in situațiile financiare.

In scopul asigurării comparabilitatii informațiilor cuprinse in situațiile finaciare anuale, informațiile prezentate in coloana corespunzătoare exercițiului financiar precedent | celui de raportare au fost prezentate conform planului de conturi general si a formularului situațiilor cuprinse in OMFP 1802/2014 cu modificările si completările ulterioare.

 • 2. Abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, mentionandu-se:

 • a) natura

 • b) motivele

 • c) evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului si poziției financiare

Nu au existat abateri in cursul perioadei 01.01.2019- 31.12.2019

 • 3. Tratamentele contabile alternative, mentionandu-se:

 • a) elementele afectate si valoarea acestora la costul istoric

 • b) baza de evaluare adoptata

 • c) ajustările efectuate in vederea aplicării tratamentului contabil alternativ

 • d) influenta asupra rezultatului

 • e) conținutul, limitele si modalitățile de aplicare

S-au aplicat numai tratamente contabile de baza


4. Suma dobânzilor incluse in costul de producție al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de producție.

Nu este cazul

DIRECTOR GEN ERAI

AN DRIC A LI /IU

DIRECTOR ECONOMICACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI

Capitalul social al societății este in suma de 980.000 divizat in 196 de acțiuni cu o valoare

nominala de 5.000 lei fiecare apartinand in intregime acționarului unic-Mun.OradeaInterese de participare

Denumire

Nr.actiuni Zparti sociale, deținute la 31.12.2019

Procent detinut din capitalul social la 31.12.2019

Valoare nominala

Valoar ca pita (RON

e

1

SC Agenția de Dezvoltare Locala Oradea SA

5

0.10%

3209

16,0'

15

SC RER Ecologic Service Oradea SA

1884

25%

50

i

94,200

I


INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Se vor face mențiuni cu privire la:

 • 1. Salarizarea directorilor si administratorilor:

  a. salarizarea organelor de conducere, din care: administratori

  -directori


455,653 Ieși

86,256 lei

369,397 lei

 • b. obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori si administratori:

// obligație totala pentrufiecare categorie nu este cazul

 • c. valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercițiului:

 • # rata dobânzii                               nu este cazul

// principalele clauze ale creditului               nu este cazul

 • # suma rambursata pana la acea data.         nu este cazul

 • d. obligatii viitoare de genul garanțiilor asumate de întreprindere in numele acestora.

nu este cazul

 • 2. Salariati:

 • a. număr mediu aferent exercițiului

 • b. număr mediu -categoria I.(muncitori)

 • - număr mediu -categoria II.(personal operativ)

’-numar mediu -categoria III.(personal cu funcții de

conducere si execuție)

 • c. salarii de plătit, aferente exercițiului                    334,899

d.asigurari sociale                                       417,462

 • e. alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.                      0


  DIRECTOiyECONpMIC


EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

 • 1. Indicatori de lichiditate

 • a. Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

A valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2.

A oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Active curente              31,478,991    =        2.45

Datorii curente                     12,855,257

 • b. Indicatorul lichidității imediate

Active curente Stocuri .=     31,478,991     -     333,232

2.42


Datorii curente                             12,855,257

 • 2. Indicatori de risc

 • a. Indicatorul gradului de îndatorare

  Capital împrumutat xlOO

  Capital propriu


  0 32,931,584


  0.00


  unde:

  A capital imprumutat = credite peste un an

  A capital angajat - capital imprumutat + capital propriu


  b. Indicatorul privind acoperirea dobazilor- determina de cate ori societatea poate achita cheltuielile cu dobândă. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat poziția societății este consideranta mai riscanta.


  Ch. cu dobânzile Capital propriu


  0

  32,931,584


  .3, Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informatii cu privire la:

  A viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii;

  A capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale întreprinderii


  a. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)- aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar


  Costul vânzărilor

  Stocul mediu


  2,493,886

  168,388


  14.81


  sau

  b. Număr de ziie de stocare- indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate m unitate


  Stoc mediu Costl vânzărilor


  * 365 168,388 2,493,886


  24.64


  c. Viteza de rotatie a debitelor-clienti- calculează ef icacitatea întreprinderii in colectarea creanțelor sale - exprima numărul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile către întreprindere


  Sold mediu clienti * 365

  Cifra de afaceri


  406,604       *365

  46,841,943


  3.17


ALTE INFORMAȚII

 • a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

A sediul si forma juridica a întreprinderii

Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5

A tara de înființare

Romania

A adresa sediului oficial, etc.

Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5

 • b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi in care se dețin titluri de participare strategice

 • c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda naționala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate inițial intr-o moneda străină

Nu este căzut

 • d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

A proporția dintre activitatea curenta si cea extraordinara;

activitate curenta 100%


 • e) Cifra de afaceri:

Cifra de afaceri este de 46,841,943 RON

 • f) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operațional

Nu este căzut

 • g) Onorariile plătite auditorilor

 • h) Angajamente acordate

I) Angajamente primite

22,648 tei


Nu este căzut


Nu este căzut


J) Situatii extraordinare:

în cursul anului 2020, datorită pandemiei generată de virusul SARS-Cov2, societatea noastră a fost nevoită să suspende activitatea anumitor puncte de lucru, datorită măsurilor dispuse de autorități. Astfel, activitatea în cadrul Aquapark-ului Nynphaea și Ștrandului loșia a fost suspendată începând cu data de 13 martie 2020, Piața 100 cu data de 16 martie 2020, iar Grădina Zoologică cu data de 26 martie 2020.

Datorită restrângerii activității curente, societatea noastră suspendat raporturile de muncă a 49 de angajați în cursul lunii aprilie 2020 și a 28 de salariați în cursul lunii mai 2020, beneficiind de rambursarea indemnizației de șomaj tehnic prevăzută de legislație.

Din cauza situației de urgența decretate de autorități, veniturile societății au scăzut cu 30% în primele cinci luni ale anului 2020, față de aceeași perioadă a anului 2019, fapt ce se va regăsi în diminuarea profitului aferent anului 2020 fașă de anul 2019.

lotuși, pe termen lung, continuitatea ă&Tvității societății noastre nu va fi afectată, în măsura în care legislația în vigoare va permifeNdesfășuranaâ tuturor activităților societății.

DIRECTOR Gl AN DRIC A


DIRECTOI

MQCi


:ONPMICS.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

ORADEA, Str. Gheorghe Dima nr. 5

Telefon: 0040-259-479148

Fax: 0040-259-440438

E-mai I: secretariat@adporadea.ro


J05/1/29.11.1995

CUI: RO7997507

din -U-Op.


REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul net aferent anului 2019, în sumă de 14.599.667,25 lei, se va repartiza conform O.G. nr. 64/2001 actualizată astfel:

- lei -

Destinația

Suma

Profit net de repartizat

14.599.667,25

Dividende cuvenite Municipiului Oradea

7.299.834,00

Alte repartizări-rezerve

7.299.833,25

Fondul de participare a salariaților la profit se va constitui în sumă de 800.000 lei.


DIRECTOR ECONOMIC

Mocan Ioana

ou.. 2>


S.C.Administrația Domeniului Public S.A. Oradea

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN DECURSUL ANULUI 2019

CAP. I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Societatea Comercială Administrația Domeniului Public S.A. are ca unic acționar unitatea administrativ-teritorială Municipiul Oradea, reprezentată prin Consiliul Local al municipiului.

Organul de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor și este formată din membrii Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Administrarea societății este asigurată de Consiliul de Administrație format din 7 membri.

Conducerea curentă a societății este asigurată de către directorul general, dl. Liviu ANDRICA.

Capitalul social al societății este în valoare de 980.000 lei, fiind împărțit în 196 de acțiuni, cu o valoare nominală de 5.000 lei/acțiune.

Activitatea societății

Obiectul de activitate al societății constă în:

 • - Intermedierea activității de comerț al produselor agroalimentare, nealimentare, de uz gospodăresc, diverse produse deținute de societăți comerciale, producători agricoli și mici meșteșugari precum și comercializarea produselor vechi sau parțial uzate, mijloace auto, produse agricole în sectoare separate.

 • - Administrarea activităților de domeniu public preluate de la Primăria Municipiului Oradea.

Adresa: Oradea, str. Gheorghe Dima, nr.5, telefon: 0259/479148 , fax: 0259/440438.

Codul unic de înregistrare: 7997507

Punctele de lucru în care se desfășoară activități prin care se exploatează domeniul public al municipiului Oradea sunt:

 • 1. Aquapark Oradea

 • 2. Ștrand loșia Nord

 • 3. Grădina Zoologică

 • 4. Cimitir Municipal “Rulikowski”

 • 5. Magazin Pompe Funebre

 • 6. Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân

Punctele de lucru în care se desfășoară activități prin care se exploatează domeniul privat al municipiului Oradea sunt:

 • 1. Centrul de Afaceri “Rogerius"

 • 2. Piața Agroalimentară “Cetate”

 • 3. Piața Agroalimentară “Decebal"

 • 4. Piața Agroalimentară “Nufărul”

 • 5. Piața 100

Ponderea fiecărei categorii de servicii în totalul cifrei de afaceri este următoarea:

Indicatorul

Suma (lei)

CIFRA DE AFACERI(1+2)

46.841.943

Venituri din concesionări, închirieri mese și spații comerciale

15.644.188

Venituri din prestări de servicii

2.780.680

Venituri din taxe de acces

19.488.444

Producția vanduta (1)

37.913.312

Venituri din vanzarea mf (2)

8.928.631

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare - 42 %, o înregistrează veniturile din taxe de acces în structurile administrate de societate (aquapark, ștrand, grădina zoologică, cimitir), urmate de veniturile veniturile din concesionări de terenuri, închirieri mese și spații comerciale - 33%.

în perioada analizată SC Administrația Domeniului Public S A. a avut un număr mediu de 232 salariați, din care angajați TESA 30 de persoane.

în societatea noastră salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 4.300 lei.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

în cursul anului 2019, conducerea executivă a societății a fost asigurată de dl. Andrica Liviu, în calitate de director general, de către dna. Mocan Ioana în calitate de director economic.

CAP.III SITUAȚIA PATRIMONIULUI SOCIETĂȚII

Pentru realizarea obiectului de activitate la 31 decembrie 2019, S.C. Administrația

Domeniului Public S A. Oradea a beneficiat de o bază materială compusă din:

- active imobilizate: 22.127.312 lei

- active circulante: 31.478.991 lei

Activele imobilizate se compun din:

-imobilizări necorporale:      98.701

-imobilizări corporale: 21.918.350 lei

-imobilizări financiare:      110.261

Activele circulante se compun din:

-stocuri:             333.232

-creanțe:          2.773.055

-disponibilități:   28.372.704 lei

Organizarea și efectuarea inventarierii s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr. 82/1991, și a Ordinului 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Situația creanțelor societății la 31.12.2019 se prezintă astfel:

CREANȚE

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

0

1 = 2 + 3

2

3

Total, din care:

2.992.573

2.760.408

232.165

clienti interni

638.768

406.603

232.165

alte creanțe in legătură cu bugetul statului

1.257.538

1.257.538

debitori diverși

1.096.267

1.096.267

Altele

0

Situația datoriilor societății la 31.12.2019 este următoarea:

DATORII *)

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

0

1 = 2 + 3 +4

2

3

4

Total, din care:

18.820.671

12.805.188

6.015.483

0

datorii comerciale

17.250.610

11.235.127

6.015.483

0

datorii în legătură cu personalul

517.091

517.091

0

0

datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului

587.544

587.544

0

0

creditori diverși

465.426

465.426

0

0

CAP. IV SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

Indicatorii economico - financiari la 31 decembrie 2019 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.

Denumire indicatori

UM

Realizat an 2018

Buget 2019

Realizat 2019

% față de

Realizat 2018

Buget 2019

1

Venituri totale, d.c.:

mii lei

45.280

43.072

47.794

106%

111%

2

exploatare

mii lei

44.120

42.414

47.111

107%

111%

3

financiare

mii lei

1160

658

683

59%

104%

4

excepționale

mii lei

-

-

5

Cheltuieli totale, d.c.:

mii lei

32.443

37.817

31.550

97%

83%

6

exploatare

mii lei

32.433

37.797

31.543

97%

83%

7

financiare

mii lei

10

20

7

70%

35%

8

excepționale

mii lei

-

-

9

Profit brut

mii lei

12.837

5.255

16.244

127%

309%

10

Impozit pe profit

mii lei

1312

2200

1645

125%

75%

11

Profit net

mii lei

11.525

3.055

14.599

127%

478%

12

Număr mediu de personal

nr.

233

255

232

100%

91%

13

Cifra de afaceri

mii lei

38.062

42.200

46.842

123%

111%

14

Productivitatea muncii

mii lei

163,36

165,49

201,91

124%

122%

Veniturile totale s-au realizat în proporție de 111 % față de buget și 106% față de realizările anului 2018.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 83% față de buget și 97% față de cele efectuate în cursul anului 2018.

Profitul net s-a realizat în proporție de 478% față de prevederile bugetare și 127% față de realizările nete ale anului 2018.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporție de 111% față de buget și 123% față de realizările anului 2018.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporție de 122% față de buget și 124% față de realizările anului 2018.

în perioada analizată, evoluția indicatorilor de rentabilitate se prezintă astfel:

Nr. crt

Specificație

U.M.

Realizat an 2018

Realizat an 2019

% Realizare fată de 2018

1

Rata profitului brut

%

28

34

121%

2

Rata rentabilității

%

26

33

127%

3

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare

%

34

40

118%

4

Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale

lei

716

660

92%

5

Plăți restante buget

mii lei

0

0

-

6

Plăți restante furnizori

mii lei

0

0

-

7

Creanțe restante

mii lei

285

232

81%

Rata profitului a crescut cu 21% în anul 2019 față de anul 2018.

Rata rentabilității a crescut cu 27% în anul 2019 față de anul 2018.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a crescut cu 18% în anul 2019, față de anul 2018.

Cheltuielile totale la 1000 de lei venituri au scăzut cu 8% în anul 2019, față de anul 2018.

Creanțele restante au scăzut cu 19% în anul 2019 față de anul 2018.

Profitul net în sumă de 14.559.667,25 lei s-a repartizat în conformitate cu Ordonanța nr.64/2001 actualizată, astfel:

DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

14.599.667,00

rezerva legala

0,00

acoperirea pierderii contabile

0,00

dividende

7.299.834,00

alte rezerve din profit

7.299.833,25

profit nerepartizat

0,00

PROFIT NEREPARTIZAT:

0,00

PIERDERE:

0,00

Investițiile totale realizate la 31 decembrie 2019, sunt în valoare totală de 21.437.517,41 lei.

Situația investițiilor realizate la 31.12.2019

lei

(fără TVA)

Nr.

crt.

Denumire obiectiv de investitii

Realizat 2019

Total

stadiu obiectiv

Din surse proprii:

1

Dezumidificator-4 buc. Aquapark

18.084,03

finalizat

2

Pompa Wilo Maxo-1 buc. Centrul de Afaceri Rogerius

4.267,23

finalizat

3

Demaror grup electrogen-1 buc. Centrul de Afaceri Rogerius

2.900,00

finalizat

4

Modernizare parcaje Piața 100

33.500,00

în curs

5

Construire clădire parcare publică etajată strada Brașovului

304.419,46

în curs

6

Construire clădire parcaje multietajate, zona străzillor Academiei-George Barițiu

370.549,75

în curs

7

Parking subteran Str. Independenței, Oradea

13.094.234,10

în curs

8

Camion Mercedes-Atelier

49.594,65

finalizat

9

Friteuza gaz dublă-Aquapark

15.771,36

finalizat

10

Uscătoare de costume baie-2 buc. Aquapark

18.544,87

finalizat

11

Branșament apă canal Piața 100

100,00

în curs

12

Freză Kubota

5.964,51

finalizat

13

Sistem paratrăsnet Piața 100

38.900,80

finalizat

14

Acoperire canal ANIF Piața 100

500,00

in curs

15

Sistem de iluminat Piața 100

74.261,30

finalizat

16

Ușă de aluminiu Centrul de Afaceri Rogerius

15.713,45

finalizat

17

Pompă puț aquapark

5.340,00

finalizat

18

Tractor agricol ARBOS 3055 Cimitir

76.627,62

finalizat

19

Motocositoare-2 buc. Cimitir

6.800,00

finalizat

20

Chioșcuri termopan Centrul de Afaceri Rogerius

64.739,62

finalizat

21

Autovehicol mortuar electric

72.175,63

finalizat

22

Mașina tuns gazon STIHL Ștrand loșia

3.190,00

finalizat

23

Branșament electric Parcare Independenței

1.934,57

în curs

24

Sistem UPS-2 buc. Aquapark

5.446,58

finalizat

25

Chioșcuri termopan Piața Cetate

67.439,94

în curs

Total din surse proprii:

14.350.999,47

Din alocatii bugetare:

1

Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Oradea

1.383.840,00

finalizat

2

Parking subteran str Independenței, Oradea

2.994.997,94

finalizat

3

Parcare D+P și pasaj subteran de legătură cu Piața Rogerius, Oradea, str. C Coposu

2.707.680,00

finalizat

| Total din alocații bugetare: __

7.086.517,94

21.437.517,41


Total general:

CAP.V INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație pentru anul 2019 s-au realizat după cum urmează: vezi anexa

CAP.VI MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

Ulterior întocmirii situațiilor financiare nu s-au petrecut evenimente importante care să determine schimbarea strategiei de dezvoltare a societății în viitor.

Expunerea societății la riscul de piață, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar este nesemnificativ, obiectivele și politicile în materie de gestiune a riscului financiar fiind prudente.

Societatea nu are sucursale sau filiale.

Controlul intern are ca principale obiective: asigurarea conformității cu legislația în vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducerea societății, buna funcționare a activității interne, fiabilitatea informațiilor financiare, utilizarea eficientă a resurselor, prevenirea și controlul riscurilor de a nu se îndeplini criteriile și obiectivele de performanță fixate.

Controlul intern contabil și financiar al societății se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăriri financiare a activităților sale pentru a răspunde obiectivelor definite și vizează: asigurarea conformității informațiilor contabile și financiare cu regulile aplicabile acestora, aplicarea instrucțiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informații, protejarea activelor, prevenirea și detectarea fraudelor și neregulilor contabile și financiare, fiabilitatea informațiilor difuzate și utilizate la nivel intern în scop de control în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informații contabile și financiare publicate.

Patrimoniul societății a fost inventariat la 31.12.2019 și diferențele constatate au fost înregistrate în evidența contabilă și s-a completat registrul inventar.

în ceea ce privește obligațiile la bugetul de stat acestea au fost înregistrate și virate în termenele prevăzute de lege, iar soldul din balanța de verificare reprezintă obligațiile aferente lunii decembrie 2019.

La stabilirea impozitului pe profit s-a ținut cont de cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal conform normelor în vigoare.

în ceea ce privește obligațiile față de bugetul asigurărilor sociale, acestea s-au vărsat în termenele de plată conform legislației în vigoare.

La 31.12.2019 societatea nu înregistrează datorii restante față de furnizori, creditori, buget și fonduri sociale.

în cursul anului 2020, datorită pandemiei generată de virusul SARS-COV2, societatea noastră a fost nevoită să suspende activitatea anumitor puncte de lucru, conform măsurilor dispuse de autorități.

Astfel, activitatea în cadrul Aquapark-ului Nymphaea și Ștrandului loșia a fost suspendată începând cu data de 13 martie 2020, în cadrul Pieței 100 cu data de 16 martie 2020, iar activitatea Grădinii Zoologice cu data de 23 martie 2020.

Datorită restrângerii activității curente, societatea noastră a suspendat, raporturile de muncă a 49 de salariați în cursul lunii aprilie și a 28 de salariați în cursul lunii mai, beneficiind de indemnizația de șomaj tehnic prevăzută de legislația în vigoare.

Restrângerea activității a avut ca rezultat scăderea cu aproximativ 30% a veniturilor societății din primele cinci luni ale anului 2020, față de aceeași perioadă a anului precedent.

Totuși, pe termen lung, continuitatea activității noastre nu va fi afectată, în măsura în care legislația în vigoare va permite desfășurarea tuturor activităților societății.

Consiliul de Administrație Președinte,/ NEGRUȚIUSORIN

S.C. ADVIINISFRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

REALIZARE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE AN 2019

2017

2018

2019

Pondere

Nr.crt.

Indicator

Formula de calcul

IM

2014

2015

2016

propunere

realizat

pondere

propunere

realizat

pondere

propunere

realizat

pondere

!

Indicatori financiari (20%)

1.1

Îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alti creditori

plata tuturor obligațiilor în termenul legal

lei

0 lei restanțe

Olei restanțe

0 lei restanțe

Olei restanțe

Olei restanțe

5

0 lei restanțe

0 lei restanțe

5

0 lei restanțe

0 lei restanțe

5

20%

1 2

Marja profitului operațional

ponderea pruti'uhii brur raportai la cifra de afaceri

%

18%

29%

24%

20%

25%

5

21%

34%

5

22%

35%

5

20%

1.3

Diminuarea gi adulai de dependență față de bugetul local

reducerea subvențiilor de la bugetul local pentru activitatea de exploatare

mii lei

1,532

1,157

999

200

0

5

100

0

5

0

0

5

40%

1.4

Investiții din surse proprii

valoarea im ostilii lor din surse proprii

mii lei

1,844

2,297

3,069

1,000

1,015

5

■ 1,100

i.795

5

1.100

1,257

5

20%

indicatori telinico-operaționali (10%)

2.1

Gradul de realizare a investițiilor asumate prin planul anual de investiții

procent de realizare a listei de investiții

%

84%

85%

87%

88%

100%

5

90%

95%

5

91%

100%

5

50%

2.2

îmbunătățirea sistemului de control intern managerial

număr de proceduri întocmite și revizuite

buc.

10

13

12

13

14

5

15

18

5

17

21

5

50%

3

Indicatori privind calitatea serviciilor (20%)

3.1

îmbunătățirea condițiilor spațiilor comerciale și recreative puse la dispoziția clienților

valoarea dotărilor achiziționate

mii lei

995

621

1,197

780

1,497

5

800

2,472

5

820

1,789

5

50%

3.2

Creșterea calitatii serviciilor oferite clientilor

număr de reclamatii

buc.

187

196

183

133

72

15

128 .

89

15

122

49

15

50%

4

Indicatori privind implementai ca guvernantei corporative (50%)

4.1

Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare

îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG 109/2011

%

100%

100%

100%

100%

100%

10

100%

100%

10

100%

100%

10

40%

4.2

Elaborarea și prezentarea rapoartelor semestriale privind execuția mandatului de către Consiliul de Administrație

îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG 109/2011

%

100%

100%

100%

100%

100%

20

100%

100%

20

100%

100%

20

50%

4.3

Ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA

100%

100%

100%

100%

20

100%

100%

20

100%

100%

20

10%

Președinte Consiliu de Administrație

S.< . \DMI\iS I RA I I \ DOMEXIl 1,( I l’l Bl IC S.A.

REALIZARE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE AN 2019

2o r

2018

2019

Pondere

Xr.cri.

Indicator

l'ormula de caicul

l M

21)14

2015

2016

prOplllHMT

realizai

piHHk'l'V

pnqMincit’

rcdiztt!

pondere

propune

realizai

pondere

1

iirdlîStori finâlRia'n (2B%)

l.l

îndeplinirea obligațiilor călre bugetele publice. Ibnduri speciale. față de furnizori șt uiți creditori

plata tuturor obligațiilor in termenul legal

Ici

0 lei restanțe

0 lei restanțe

0 lei restanțe

6 Ici resianic

0 Ici restanțe

5

0 lei restanțe

0 Ici restanțe

5

0 lei restanțe

O Ici ruManic

5

20" „

1.2

Marja profitului operațional

ponderea profilului brut raportai la cifra de afaceri

%

1 8",„

20%

24%

20%

5

21 %

34%

5

22%

35% 1    5

20'%

1.3

Dimimiarea gradului de dependență față de bugetul local

reducerea suhrențiilor de la bugetul local pentru actiututcu de exploatare

mii Ici

1.532

1.157

999

200

0

5

100

0

5

1)

(i

40%,

IJ

Inc c.stiții dits stnse proprii

valoarea imestițiiior din surse proptit

mii Ici

1.844

2.297

3.069

1.000

1.015

. 1.100 1

1.795

5

1 100

2(1%

Indicatori telinico-opcrațitinali (10%)

2 1

Gradul de icnli/nru a imcslițiilor asumate prin pianul anual de iincsiiții

procent du rea li/a re a lislui du investiții

%

; X4% '

85% î

87%,

88".,

Hl(l"„

j 90%, '

95%

5

91%

100",.

5( ■

■> > ...

Îmbunătățirea sistemului de control intern managerial

iniinâr de proceduri înîocmilc >i revizuite

buc

10

13

12

14

15

18

17

21

50%

3

Indicatori privind calitatea serviciilor (20%)

.3.1

îmbunătățirea condițiilor spațiilor comerciale și recrealiie puse la dispoziția elienților

valoarea dotărilor achiziționate

mii lei

995

621

1.197

780

1.497

5

800

2.472

5

821

1.789

50%,

3.2

Creșterea calițații serv iciilor oferite elienților

număr de reckimatii

buc.

187

196

183

72

15

128

89

15

122

15

50%

4

. _ . —--- ----- - —----=■ • - ■ . ...

Indicatori prii ind implementarea guvernanței corporative (50%)

- -.....— -----------

4 1

Transparența priiind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare'

îndeplinirea obligațiilor

prevăzute de ()UG 109/20 11

%,

100%

100%

100%

100%

100%

10

100%

100%

10

100%

100",,

10

40%,

4.2

riaborarca și prezentarea rapoartelor semestriale prir ind execuția mandatului de către Consiliul de Administrație

îndeplinirea obligațiilor prevăzute dc OUG 109/2011

100%

100%

100“.,

10()"<>

100".,

20

100%

10051,

20

100%

iot;".,

20

50%,

4,3

Ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA

%

100".,,

100%

100%

100%

100%

20

100%

100%

20

100%

100",,

20

10%,

Președinte ( rmsiliit de Vdministralii' Xegriițin Sorin


S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

OR ADEA, Slr. Gheorghe Dima nr. 5

Telefon: 0040-259-479148

Fax: 0040-259-440438                  &         v 1*

E-mail: secrelarial(£&uiporadea.ro                       (Tul* *T

.105/1/29.11.1995

CUI: RO7997507

Nr.

RAPORT ANUAL al Comitetului de nominalizare și remunerare din eadrul Consiliului de Administrație

Conform prevederilor art. 55, alin. 2 și 3 ale OUG 109/2011 privind guvernanta eorporativă a întreprinderilor publice, comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

în cursul anului 2019, remunerația acordată administratorilor a fost compusă doar din componenta fixă, stabilită prin HCL 190/30.03.2017.

Prin hotărârea Consiliului de Administrație având numărul 8 din data de 20.10.2017, directorilor societății le-au fost stabilite remunerațiile ca fiind formate din componctă fixă și componentă variabilă, în măsura îndeplinirii indicatorilor de performanță.

Hotărârea Consiliului de Administrație numărul 10 din data de 20.12.2017 modifică cuantumul componentei variabile a remunerației acordate directorului general la 40% din componenta fixă.

în anul 2019, membrilor Consiliului de Administrație nu li s-au acordat componente variabile ale remunerației, bonusuri anuale sau avantaje nebănești, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Contractele administratorilor sunt încheiate pe o perioadă de patru ani, începând cu data de 20.04.2017, prevăd o perioadă de preaviz de treizeci de zile și nu prevăd daune interese în cazul denunțării unilaterale a contractelor.

Contractul directorului general este încheiat pe o perioadă de patru ani, începând cu data de 01.11.2017, prevede o perioadă de preaviz de șase luni în cazul denunțării unialtcrale a acestuia și despăgubiri în valoare de 12 indemnizații lunare nete, în caz de revocare eronată a mandatului.

Contractul directorului economic este încheiat pe o perioadă de patru ani, cu perioadă de preaviz de 45 de zile lucrătoare și nu conține prevederi privind daune interese.

Indicatorii de performanță stabiliți în sarcina directorilor societății pentru anul 2019 s-au realizat după cum urmează:

S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC f

REALIZARE INDICATORI DE PERFORMANȚA DIRECTORI 2019


2017

2018

2019

Pondere

Nr.crt.

Indicator

Formula de calcul

IM

2014

2015

2016

propus

realizat

propus

realizat

propus

realizat

2020

1

Indicatori financiari (35%)

1.1

Îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori

plata tuturor obligațiilor în termenul legal

lei

0 lei restanțe

0 lei restanțe

0 lei restanțe

0 lei restanțe

Olei restanțe

0 lei restanțe

0 lei restanțe

0 lei restanțe

0 lei restanțe

Olei restanțe

20%

1.2

Marja profitului operațional

ponderea profitului brut raportat la cifra de afaceri

%

18%

29%

24%

20?4>

25%

21%

34%

22%

35%

1 23%

20%

1.3

Diminuarea gradului de dependență față de bugetul local

reducerea subvențiilor de la bugetul local pentru activitatea de exploatare

mii lei

1,532

1,157

999

200

0

100

0

0

0

0

40%

1.4

Investiții din surse proprii

valoarea investițiilor din surse proprii

mii lei

1.844

2.297

3,069

1,000

1,015

1.100

1,795

1.100

1,257

1,200

20%

2

Indicatori tehnico-operationali (20%

2.1

Gradul de realizare a investițiilor asumate prin planul anual de investiții

procent de realizare a listei de investiții

%

84%

85%

87%

88%

100%

90%

95%

91%

100%

94%

50%

2.2

îmbunătățirea sistemului de control intern managerial

număr de proceduri întocmite și revizuite

buc.

10

13

12

13

14

15

18

17

21

18

50%

3

Indicatori privind calitatea serviciilor (20%)

3.1

îmbunătățirea condițiilor spațiilor comerciale și recreative puse la dispoziția clienților

valoarea dotărilor achiziționate

mii lei

995

621

1,197

780

1,497

800

2,472

820

1,789

850

50%

3.2

Creșterea calitatii serviciilor oferite clientilor

număr de reclamatii

buc.

187

196

183

133

72

128

89

122

49

108

50%

4

Indicatori privind implementarea jțuvernanței corporative (25%)

4.1

Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare

îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG 109/2011

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

4.2

Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale privind execuția mandatului, performanța societății și perspectivele sale strategice de către directori

îndeplinireaohtîgațiilor prevăzute de OUG 109 2011

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

4.3

Ducerea la îndeplinire a hotărârilor CA

00      Qf F -*

% _

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

NOMIC

DIRECTOR GENERAL

ANlHilpA L.iviu

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Comitetul de nominalizare și remunerare

FULOP Daniela "

MEȘTER Cosmin L/'Xr

NEGRUȚIU Sorin


RAPORTULAUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

CU PRIVIRE LA

SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ALE

S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A

ORADEA , Str. Gh. Dima nr. 5 J05//1/1995 -C.U.I. RO 7997507 LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

-ÎN ATENȚIA -

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Opinie

1.Am auditat situațiile financiare anexate ale societății

S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A

care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.                                               i

S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A

intră sub incidența Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A

intră sub incidența Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. ADP -ul este o unitate de interes public,

la data bilanțului depășește limitele a doua din cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 9 (4) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu directivele europene.

Ca urmare situatii financiare anuale, la 31 decembrie 2019 cuprind:

1.bilanț (cod 10);

2.cont de profit si pierdere (cod 20);

3.situatia modificărilor capitalului propriu;

C/r

4.situatia fluxurilor de trezorerie;

5. note explicative la situațiile financiare anuale de la 1-10;

6.fbrmularul “Date informative" (cod 30)

/.formularul ‘Situația activelor imobilizate" (cod 40).

Situațiile financiare menționate se refera la:

Rezultatele economice, respectiv poziția financiară și performanța financiară a societății pot fi sintetizate astfel:

Indicatori

2018

2019

2019/ 2018

Lei

Lei

%

Total capitaluri proprii

24.094.833

32.931.584

136,67

Rezultat net (pierdere/profit)

PROFIT

11.525.340

PROFIT

14.599.667

126,67

Cifra de afaceri

38.061.540

46.841.943

123,06

Administratorul societății declară că nu este pericolul întreruperii activității economice in perioada următoare, aceasta își va putea continua activitatea^ în condiții de profitabilitate, și prin urmare, situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Considerăm că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a constitui o bază a opiniei noastre de audit.

2.în opinia noastră, situațiile financiare anuale ale S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A,

la data de 31 decembrie 2019, oferă sub toate aspectele semnificative o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare și a rezultatului financiar, în conformitate cu prevederile Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile individuale si consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA") si a Legii 162/2017. Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A , conform cerințelor de etica profesionala relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania si ne-

am îndeplinit celelalte responsabilități de etica profesionala, conform acestor cerințe. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

3.Alte informații - Raportul administratorilor, conformitatea acestuia cu situațiile financiare

Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si pentru acel control intern pe care administratorii! il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.                                                                                                                     ।

Raportul administratorilor este prezentat in ședința AGA împreuna cu situațiile financiare , dar nu face parte din cadrul situațiilor financiare.

 • 4.0pinia noastre cu privire la situațiile financiare ale S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA

nu acopere Raportul administratorilor si nici informațiile cuprinse in Nota 10 de la Bilanțul Contabil.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastre este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale,.:

Si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S A si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activității desfășurate, raportam ca:                                                         1

 • a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;

 • b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale.

In plus, in baza cunoștințelor si intelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 1 Conducerea S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 • 2 Conducerea executivă a S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SĂ. a fost asigurată in anul 2019 de către : D-l ec. ANDRICA LIVIU in calitate* de Director General si D-na ec. MOCAN IOANA TEODORA in calitate de director economic.

 • 3 In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze S.C ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 4 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A..

 • 5 .Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea; unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in 1 mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional

si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • • Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem prețjș ‘df X

--------.        .tus-i

4                                          \ I spl <7

audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declaratii false si evitarea controlului intern.

 • • înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S A .

 • • Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informatii realizate de către conducere.

 • • Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina S.C. administrația domeniului public S.A sa nu îsi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

 • • Evaluam in ansamblu, prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informatii, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatau ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intem, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Confirmam ca:

 • • Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele S.C.AUDITE CONTPREST S.R.L.:

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 431/2003

LACATUS AN A

Auditor finaciar înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 1247/31.10.2001

Oradea, sediul. 10.06.2020S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

ORADEA. Str. Gheorghc Dinia nr. 5

Telefon: 0040-259-479148

Fax: 0040-259-440438

E-mail: secretariat@adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

CUI: RO7997507

Nr. I din           > <L-O    

RAPORT ANUAL DE EVALUARE A ACH VITĂ III Dl RECI ORII .OR

Conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul dc Administrație arc obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la activitatea directorilor în cursul anului financiar.

în urma derulării procedurilor de selecție prevăzute dc OUG 109/2011, prin hotărârea Consiliului dc Administrație având numărul 6 din data de 14.07.2017, au fost numiți directorii societății pe o perioadă de patru ani, respectiv:

-director general-Andrica Liviu

-director cconomic-Mocan Ioana

în data de 11.09.2017, Consiliul dc Administrație a aprobat Planul de administrare al SC ADP SA și componenta de management a acestuia, elaborat de către directorii numiți, precum și indicatorii dc performanță ai activității acestora.

Analizând activitatea societății în cursul anului 2019, considerăm că au fost îndeplinite obiectivele stabilite prin componenta de management a Planului de administrare, precum și prin contractele dc mandat încheiate cu aceștia.

Indicatorii dc performanță stabiliți în sarcina directorilor societății pentru anul 2019 s-au realizat după cum urmează:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte

NEGRU TIU Sorin


.1 ii! • L