Hotărârea nr. 595/2020

privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 30.06.2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 30.06.2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr. 307.929/07.07.2020, în calitate de inițiator și Raportul de specialitate nt. 307938/07.07.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 30.06.2020,

Luând în considerare prevederile art.49 alin.12) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 88, art.129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă contul de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 30.06.2020 conform:

- anexei nr.1-,,Raport de executie bugetara agregat la nivel de ordonator principal de credite la data de 30.06.2020,

-anexei nr. 2 - „Sinteza plăților restante și arieratelor ‘‘

-anexei nr. 3 -,,Notă explicativă/justificativă spital’’

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului județului Bihor

  • Primarul municipiului Oradea

  • Direcția Economică

  • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

Nr. 595

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Municipiul Oradea


Anexa nr.1


RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-IUNIE-2020

Cod Fiscal IP : 4230487 Denumire IP : MUNICIPIUL ORADEA

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator

Sursa finanțare

Clasificatie Funcționala

Clasificatie Funcționala Descriere

Clasificatie Economica

Clasificatie Economica Descriere

Sectiunea

Buget an 2020

Buget Trim II

Executie Cumulat

%

Venit

A-Integral de la buget

010100

Impozit pe profit de la agentii economici

SF

1,650,000.00

600,000.00

229,517.00

13.91%

Venit

A-Integral de la buget

031800

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

SF

750,000.00

450,000.00

365,028.50

48.67%

Venit

A-Integral de la buget

040100

Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)

SF

249,910,000.00

143,231,240.00

115,504,571.70

46.22%

Venit

A-Integral de la buget

070101

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

SF

25,214,150.00

19,173,000.00

19,102,240.42

75.76%

Venit

A-Integral de la buget

070102

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

SF

35,600,000.00

25,400,000.00

29,117,254.52

81.79%

Venit

A-Integral de la buget

070201

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

SF

9,120,000.00

7,440,000.00

6,892,464.02

75.58%

Venit

A-Integral de la buget

070202

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

SF

8,800,000.00

6,000,000.00

6,826,343.34

77.57%

Venit

A-Integral de la buget

070300

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

SF

3,960,300.00

2,400,000.00

2,284,338.32

57.68%

Venit

A-Integral de la buget

075000

Alte impozite si taxe pe proprietate

SF

8,484,400.00

3,700,000.00

4,429,284.07

52.21%

Venit

A-Integral de la buget

110200

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)

SF

34,969,000.00

19,102,000.00

19,102,000.00

54.63%

Venit

A-Integral de la buget

110900

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

SF

5,286,000.00

2,915,000.00

2,915,000.00

55.15%

Venit

A-Integral de la buget

120700

Taxe hoteliere

SF

1,387,500.00

750,000.00

567,872.04

40.93%

Venit

A-Integral de la buget

150100

Impozit pe spectacole

SF

97,500.00

55,000.00

37,113.40

38.07%

Venit

A-Integral de la buget

160201

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

SF

14,250,000.00

10,450,000.00

9,946,652.19

69.80%

Venit

A-Integral de la buget

160202

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

SF

9,090,000.00

6,000,000.00

6,259,336.17

68.86%

Venit

A-Integral de la buget

160300

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

SF

950,000.00

650,000.00

556,591.52

58.59%

Venit

A-Integral de la buget

300530

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

SF

35,200,000.00

21,266,450.00

17,736,004.71

50.39%

Venit

A-Integral de la buget

300802

Venituri din dividende de la alti platitori

SF

5,401,000.00

2,501,000.00

48,414.69

0.90%

Venit

A-Integral de la buget

330800

Venituri din prestari de servicii

SF

8,124,900.00

4,697,000.00

3,652,646.50

44.96%

Venit

A-Integral de la buget

331000

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

SF

900,000.00

450,000.00

192,337.59

21.37%

Venit

A-Integral de la buget

331200

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

SF

0.00

0.00

225.00

Venit

A-Integral de la buget

335000

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

SF

4,770,520.00

870,520.00

0.00

0.00%

Venit

A-Integral de la buget

350102

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

SF

10,450,000.00

5,850,000.00

4,413,862.02

42.24%

Venit

A-Integral de la buget

355000

Alte amenzi, penalitati si confiscari

SF

500,000.00

250,000.00

129,523.89

25.90%

Venit

A-Integral de la buget

360101

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

SF

0.00

0.00

50.00

Venit

A-Integral de la buget

360600

Taxe speciale

SF

2,300,000.00

1,100,000.00

833,591.67

36.24%

Venit

A-Integral de la buget

360223

Taxa de reabilitare termică

1,900.00

1,900.00

9,507.00

500.37%

Venit

A-Integral de la buget

363100

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

SD

2,000,000.00

550,000.00

338,793.00

16.94%

Venit

A-Integral de la buget

364700

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

SD

51,918,410.00

12,190,290.00

5,022,906.41

9.67%

Venit

A-Integral de la buget

365000

Alte venituri

SF

3,400,000.00

3,400,000.00

1,955,638.64

57.52%

Venit

A-Integral de la buget

370100

Donatii si sponsorizari

SF

107,000.00

107,000.00

107,000.00

100.00%

Venit

A-Integral de la buget

370300

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local

SF

-121,649,670.00

-82,590,950.00

-48,000,000.00

39.46%

Venit

A-Integral de la buget

370400

Varsaminte din sectiunea de functionare

SD

121,649,670.00

82,590,950.00

48,000,000.00

39.46%

Venit

A-Integral de la buget

370250

Alte transferuri voluntare

SF

6,696.00

Venit

A-Integral de la buget

390100

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

SD

0.00

0.00

513.67

Venit

A-Integral de la buget

390700

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

SD

7,629,480.00

7,629,480.00

7,817,765.22

102.47%

Venit

A-Integral de la buget

400214

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

SD

45,000,000.00

Venit

A-Integral de la buget

420201

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

SD

26,048,570.00

0.00%

Venit

A-Integral de la buget

421601

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

SD

608,000.00

608,000.00

608,000.00

100.00%

Venit

A-Integral de la buget

422000

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

SD

0.00

0.00

1,006,886.64

Venit

A-Integral de la buget

423400

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

SF

54,000.00

14,000.00

512.00

0.95%

Venit

A-Integral de la buget

424100

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

SF

65,100.00

36,000.00

33,342.00

51.22%

Venit

A-Integral de la buget

426900

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020

SD

29,538,260.00

23,483,260.00

2,296,419.81

7.77%

Venit

A-Integral de la buget

420280

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

SF

1,662,520.00

1,662,520.00

890,143.00

53.54%

Venit

A-Integral de la buget

430201

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

SF

467,000.00

232,000.00

232,000.00

49.68%

Venit

A-Integral de la buget

430208

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

SF

200,000.00

200,000.00

200,000.00

100.00%

Venit

A-Integral de la buget

450102

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

SD

0.00

0.00

283,154.61

Venit

A-Integral de la buget

480101

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

SD

256,799,290.00

172,556,010.00

4,346,824.83

1.69%

Venit

A-Integral de la buget

480102

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

SD

640,100.00

640,100.00

2,751,592.67

Total Venituri Buget Local

858,304,900.00

508,611,770.00

324,049,958.78

37.75%

Venit

B-Credite externe

410301

Sume aferente creditelor externe

SD

106,866,200.00

62,495,240.00

26,210,717.98

24.53%

Total Venituri Bugetul împrumuturilor externe

106,866,200.00

62,495,240.00

26,210,717.98

24.53%

Venit

C-Credite interne

410201

Sume aferente creditelor interne

SD

100,000,000.00

79,838,980.00

307,002.58

0.31%

Total Venituri Bugetul imprumuturilor interne

100,000,000.00

79,838,980.00

307,002.58

0.31%

Venit

D-Fonduri externe nerambursabile

401502

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare

SD

224,242.69

Venit

D-Fonduri externe nerambursabile

427500

Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021

SD

40,000.00

40,000.00

39,572.24

98.93%

Total Venitul Bugetul Fondurilor nerambursabile

40,000.00

40,000.00

263,814.93

659.54%

Venit

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

300530

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

SF

888,150.00

504,150.00

129,285.35

14.56%

Venit

E-Activitati finantate integral din

330500

Taxe si alte venituri in invatamant

SF

1,939,110.00

1,161,760.00

420,254.00

21.67%

Venit

E-Activitati finantate integral din

330800

Venituri din prestari de servicii

SF

25,620.00

19,020.00

2,249.00

8.78%

Venit

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

331400

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

SF

3,474,630.00

2,072,160.00

668,516.19

19.24%

Venit

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

331700

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

SF

75,000.00

60,000.00

13,567.00

18.09%

Venit

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

335000

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

SF

11,468,260.00

7,042,390.00

2,698,583.58

23.53%

Venit

E-Activitati finantate integral din

370100

Donatii si sponsorizați

SF

36,130.00

36,130.00

36,282.49

100.42%

Venit

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

370300

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local

SF

-83,840.00

-83,840.00

-14,800.00

17.65%

Venit

E-Activitati finantate integral din

370400

Varsaminte din sectiunea de functionare

SF

83,840.00

83,840.00

14,800.00

17.65%

Venit

E-Activitati finantate integral din

375000

Alte transferuri voluntare

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00%

Venit

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

401501

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare

SF

0.00

0.00

727,001.77

Venit

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

410600

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

SF

0.00

0.00

80,744.56

Venit

E-Activitati finantate integral din

430900

Subventii pentru institutii publice

SF

903,150.00

474,060.00

234,113.32

25.92%

Venit

F-Integral venituri proprii

300530

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

SF

450,000.00

243,000.00

175,951.79

39.10%

Venit

F-Integral venituri proprii

330800

Venituri din prestari de servicii

SF

7,081,090.00

5,853,760.00

4,211,200.06

59.47%

Venit

F-Integral venituri proprii

332000

Venituri din cercetare

SF

508,500.00

373,500.00

312,996.55

61.55%

Venit

F-Integral venituri proprii

332100

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

SF

252,310,920.00

154,317,850.00

117,368,924.96

46.52%

Venit

F-Integral venituri proprii

333000

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

SF

147,405,240.00

77,947,610.00

62,339,967.33

42.29%

Venit

F-Integral venituri proprii

333200

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

SF

6,050,960.00

3,032,960.00

2,990,000.00

49.41%

Venit

F-Integral venituri proprii

335000

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

SF

4,956,500.00

4,751,500.00

982,645.36

19.83%

Venit

F-Integral venituri proprii

365000

Alte venituri

SF

21,000.00

11,000.00

4,077.04

19.41%

Venit

F-Integral venituri proprii

370100

Donatii si sponsorizari

SF

2,416,960.00

2,416,960.00

2,416,956.38

100.00%

Venit

F-Integral venituri proprii

370300

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local

SF

-9,483,660.00

-8,990,830.00

-3,198,914.18

33.73%

Venit

F-Integral venituri proprii

370400

Varsaminte din sectiunea de functionare

SD

9,483,660.00

8,990,830.00

3,198,914.18

33.73%

Venit

F-Integral venituri proprii

395000

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

SD

21,840.00

21,840.00

21,960.10

100.55%

Venit

F-Integral venituri proprii

401501

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare

SF

0.00

0.00

24,148,397.18

Venit

F-Integral venituri proprii

401502

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare

SD

0.00

0.00

271,567.61

Venit

F-Integral venituri proprii

427000

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020

SD

1,760,440.00

1,741,220.00

11,365.54

0.65%

Venit

F-Integral venituri proprii

428200

Subventii de la bugetul de stat-Sume alocate pentru stimulentul de risc

SF

2,560,000.00

2,560,000.00

1,485,000.00

Venit

F-Integral venituri proprii

430900

Subvenții pentru instituții publice

SF

18,022,200.00

18,022,200.00

0.00

0.00%

Venit

F-Integral venituri proprii

431000

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

SF

200,000.00

200,000.00

200,000.00

Venit

F-Integral venituri proprii

431400

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

SD

389,620.00

389,620.00

68,098.50

17.48%

Venit

F-Integral venituri proprii

43101601

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

SD

608,000.00

608,000.00

608,000.00

100.00%

Venit

F-Integral venituri proprii

433300

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

SF

168,100,000.00

85,300,000.00

85,955,115.00

51.13%

Venit

F-Integral venituri proprii

434000

Subventii de laalte administratii-Sume alocate pentru stimulentul de risc

SF

4,060,000.00

4,060,000.00

2,927,500.00

Venit

F-Integral venituri proprii

460400

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

SD

25,390,080.00

25,390,080.00

Venit

F-Integral venituri proprii

480101

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

SD

21,005,810.00

14,333,830.00

0.00

0.00%

Venit

F-Integral venituri proprii

480102

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

SD

7,770.00

7,770.00

1,272,957.95

16382.99%

Venit

F-Integral venituri proprii

480103

Prefinantare

SD

2,208,790.00

2,208,790.00

2,223,152.91

100.65%

Venit

F-Integral venituri proprii

480201

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

SD

380,450.00

260,810.00

0.00

0.00%

Venit

F-Integral venituri proprii

480202

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

SD

58,640.00

58,640.00

61,441.34

104.78%

Venit

G-Venituri proprii si subventii

300530

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

SF

120,000.00

10,000.00

22,198.94

18.50%

Venit

G-Venituri proprii si subventii

331900

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

SF

600,000.00

350,000.00

77,037.50

12.84%

Venit

G-Venituri proprii si subventii

335000

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

SF

1,800,000.00

1,000,000.00

565,247.72

31.40%

Venit

G-Venituri proprii si subventii

365000

Alte venituri

SF

834,000.00

614,000.00

587,481.15

70.44%

Venit

G-Venituri proprii si subventii

370100

Donatii si sponsorizari

SF

835,770.00

835,770.00

839,463.02

100.44%

Venit

G-Venituri proprii si subventii

401501

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare

SF

1,142,397.62

Venit

G- Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă

428100

Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă

SF

454,630.00

454,630.00

453,842.00

Venit

G-Venituri proprii si subventii

430900

Subventii pentru institutii publice

SF

15,342,420.00

8,162,500.00

8,154,250.00

53.15%

Venit

G-Venituri proprii si subventii

431900

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare

SD

417,750.00

417,750.00

417,750.00

100.00%

Total Venituri aferente bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale

705,197,430.00

427,333,260.00

327,327,540.81

46.42%

TOTAL executie bugetara venituri

1,770,408,530.00

1,078,319,250.00

678,159,035.08

38.31%

Executie bugetara -Venituri Buget Consolidat

1,734,725,390.00

1,050,245,120.00

668,676,823.26

38.55%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

100101

Salarii de baza

SF

24,765,000.00

12,850,000.00

11,810,707.00

47.69%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

100106

Alte sporuri

SF

1,717,000.00

888,000.00

866,222.00

50.45%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

100112

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

SF

617,000.00

378,000.00

306,025.00

49.60%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

100113

Drepturi de delegare

SF

25,000.00

20,000.00

5,500.00

22.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

100117

Indemnizatii de hrana

SF

1,575,340.00

840,000.00

723,755.00

45.94%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

100130

Alte drepturi salariale in bani

SF

4,196,050.00

2,600,000.00

2,236,023.00

53.29%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

100206

Vouchere de vacanță

SF

652,500.00

652,500.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

SF

719,400.00

390,000.00

357,543.00

49.70%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

200101

Furnituri de birou

SF

400,000.00

275,000.00

202,776.38

50.69%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

200102

Materiale pentru curatenie

SF

150,000.00

100,000.00

71,937.59

47.96%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

SF

820,000.00

640,000.00

581,684.05

70.94%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

200104

Apa, canal si salubritate

SF

75,000.00

45,000.00

34,723.38

46.30%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

SF

1,000,000.00

620,000.00

620,000.00

62.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

200109

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

SF

106,000.00

75,000.00

74,837.68

70.60%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

5,938,990.00

2,821,600.00

2,454,693.47

41.33%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

200200

Reparatii curente

SF

200,000.00

100,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

200501

Uniforme si echipament

SF

30,000.00

30,000.00

6,088.40

20.29%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

200530

Alte obiecte de inventar

SF

500,000.00

250,000.00

120,470.70

24.09%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

SF

230,000.00

130,000.00

23,000.00

10.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

200602

Deplasari in strainatate

SF

50,000.00

25,000.00

3,000.00

6.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

201100

Carti, publicatii si materiale documentare

SF

30,000.00

20,000.00

7,696.53

25.66%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

201300

Pregatire profesionala

SF

60,000.00

30,000.00

2,250.00

3.75%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

201400

Protectia muncii

SF

30,000.00

16,000.00

9,309.55

31.03%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

203002

Protocol si reprezentare

SF

250,000.00

130,000.00

42,578.47

17.03%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

1,663,480.00

950,000.00

506,119.09

30.43%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

580201

Finantarea nationala

SD

254,210.00

154,210.00

191.26

0.08%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

580202

Finantarea externa nerambursabila

SD

1,270,990.00

570,990.00

1,083.82

0.09%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

594000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SF

374,000.00

190,000.00

178,339.00

47.68%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

710103

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

SD

68,000.00

18,000.00

0.00

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

710130

Alte active fixe

SD

358,740.00

358,740.00

268,259.00

74.78%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-59,390.00

-59,390.00

-59,380.03

99.98%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

540500

Fond de rezerva bugetara la dispozitia

500400

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților

SF

9,091,640.00

0.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

100101

Salarii de baza

SF

1,727,300.00

903,300.00

791,946.00

45.85%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

100117

Indemnizatii de hrana

SF

105,700.00

58,700.00

47,116.00

44.58%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

100130

Alte drepturi salariale in bani

SF

259,050.00

217,050.00

183,987.00

71.02%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

100206

Vouchere de vacanță

SF

42,050.00

42,050.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

SF

46,500.00

28,500.00

22,918.00

49.29%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

200101

Furnituri de birou

SF

7,000.00

7,000.00

5,324.96

76.07%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

SF

28,800.00

21,800.00

16,621.15

57.71%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

200104

Apa, canal si salubritate

SF

600.00

600.00

119.07

19.85%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

101,100.00

51,100.00

45,471.48

44.98%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

200530

Alte obiecte de inventar

SF

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

594000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SF

30,000.00

16,000.00

14,909.00

49.70%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

710103

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

SD

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

Cheltuiala

A-Integral de la buget

545000

Alte servicii publice generale

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

550000

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

202402

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

SF

75,000.00

57,000.00

52,323.78

69.77%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

550000

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

300101

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

SF

7,095,050.00

2,635,200.00

1,995,094.32

28.12%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

550000

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-960.00

-960.00

-956.58

99.64%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

610304

Politie locala

100101

Salarii de baza

SF

3,655,000.00

2,055,000.00

1,924,058.00

52.64%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

610304

Politie locala

100106

Alte sporuri

SF

80,250.00

62,750.00

33,162.00

41.32%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

610304

Politie locala

100113

Indemnizatii de delegare

SF

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

610304

Politie locala

100117

Indemnizatii de hrana

SF

11,500.00

7,000.00

4,715.00

41.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

610304

Politie locala

100130

Alte drepturi salariale in bani

SF

501,000.00

501,000.00

183,416.00

36.61%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

610304

Politie locala

100202

Norme de hrana

SF

842,880.00

442,880.00

410,196.00

48.67%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

610304

Politie locala

100206

Vouchere de vacanță

SF

105,850.00

105,850.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

610304

Politie locala

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

SF

108,990.00

58,990.00

37,160.00

34.09%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

610304

Politie locala

200501

Uniforme si echipament

SF

126,000.00

126,000.00

16,009.00

12.71%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

610304

Politie locala

200530

Alte obiecte de inventar

SF

87,000.00

87,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

610304

Politie locala

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

SF

24,000.00

24,000.00

5,063.21

21.10%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

610304

Politie locala

201300

Pregatire profesionala

SF

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

610304

Politie locala

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

6,000.00

6,000.00

4,030.00

67.17%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

610304

Politie locala

710130

Alte active fixe

SD

28,000.00

20,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

610500

Protectie civila si protectie contra incendiilor

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

58,000.00

40,000.00

14,908.35

25.70%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

615000

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siugurantei nationale

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

1,662,520.00

1,662,520.00

787,113.86

47.34%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

100115

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

SF

39,870.00

24,820.00

7,870.58

19.74%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

200101

Furnituri de birou

SF

24,700.00

13,950.00

2,350.17

9.51%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

200102

Materiale pentru curatenie

SF

72,700.00

39,200.00

15,494.77

21.31%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

SF

979,300.00

793,800.00

620,586.68

63.37%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

200104

Apa, canal si salubritate

SF

142,070.00

78,620.00

42,367.02

29.82%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

SF

34,600.00

18,400.00

14,768.73

42.68%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

200109

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

SF

54,000.00

30,500.00

19,576.98

36.25%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

234,900.00

137,300.00

81,060.08

34.51%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

200200

Reparatii curente

SF

533,000.00

526,000.00

39,611.98

7.43%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

200501

Uniforme si echipament

SF

1,500.00

0.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

200530

Alte obiecte de inventar

SF

94,800.00

56,800.00

3,301.06

3.48%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

201100

Carti, publicatii si materiale documentare

SF

1,000.00

0.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

201300

Pregatire profesionala

SF

24,430.00

18,130.00

4,494.00

18.40%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

2014

Protectia muncii

SF

2,000.00

1,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

203004

Chirii

SF

11,000.00

9,000.00

4,704.60

42.77%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

8,000.00

4,000.00

1,012.69

12.66%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

550163

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

SF

1,708,710.00

944,500.00

943,964.00

55.24%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

570201

Ajutoare sociale in numerar

SF

38,970.00

38,970.00

31,173.60

79.99%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

580101

Finantarea nationala

SD

995,260.00

975,260.00

315,314.45

31.68%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

5,930,510.00

5,730,510.00

1,786,781.77

30.13%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

57,000.00

57,000.00

12,758.24

22.38%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

710101

Constructii

SD

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

710130

Alte active fixe

SD

1,148,800.00

282,400.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

8104

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

SD

7,498,420.00

4,498,420.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-180.00

-180.00

-178.50

99.17%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant prescolar

850105

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

SD

-1,780.00

-1,780.00

-4,610.86

259.04%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

100115

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

SF

77,880.00

44,780.00

17,144.42

22.01%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

200101

Furnituri de birou

SF

83,000.00

49,000.00

23,843.79

28.73%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

200102

Materiale pentru curatenie

SF

140,000.00

82,000.00

54,965.48

39.26%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

SF

2,345,200.00

1,972,700.00

1,384,412.82

59.03%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

200104

Apa, canal si salubritate

SF

278,350.00

185,150.00

119,029.39

42.76%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

SF

88,200.00

52,000.00

35,620.32

40.39%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

200109

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

SF

76,700.00

38,200.00

26,443.20

34.48%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

422,970.00

233,820.00

151,823.47

35.89%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

200200

Reparatii curente

SF

1,045,450.00

563,200.00

152,562.42

14.59%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

200402

Materiale sanitare

SF

500.00

500.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

200501

Uniforme si echipament

SF

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

200503

Lenjerie si accesorii de pat

SF

4,000.00

0.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

200530

Alte obiecte de inventar

SF

563,030.00

348,390.00

196,315.51

34.87%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

200601

Deplasări interne, detașări, transferări

SF

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

2009

Materiale de laborator

SF

2,000.00

0.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

2011

Carti, publicatii si materiale documentare

SF

11,000.00

10,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

201300

Pregatire profesionala

SF

40,330.00

32,330.00

9,991.00

24.77%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

201400

Protectia muncii

SF

5,150.00

1,000.00

95.00

1.84%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

203004

Chirii

SF

116,000.00

59,000.00

54,057.07

46.60%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

37,000.00

17,000.00

10,596.66

28.64%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

550163

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

SF

98,270.00

63,140.00

63,140.00

64.25%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

570201

Ajutoare sociale in numerar

SF

399,250.00

399,250.00

296,025.60

74.15%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

580101

Finantarea nationala

SD

957,290.00

957,290.00

463,202.82

48.39%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

5,273,920.00

5,173,920.00

2,624,815.92

49.77%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

710130

Alte active fixe

SD

2,291,780.00

1,380,280.00

455,361.07

19.87%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

8104

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

SD

6,469,090.00

6,469,090.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-1,610.00

-1,610.00

-1,608.52

99.91%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

850105

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

SD

0.00

0.00

-7,785.80

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

100115

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

SF

144,560.00

92,560.00

23,855.91

16.50%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200101

Furnituri de birou

SF

195,050.00

94,850.00

34,020.92

17.44%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200102

Materiale pentru curatenie

SF

300,160.00

148,920.00

99,770.27

33.24%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

SF

6,097,720.00

4,726,390.00

3,623,234.33

59.42%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200104

Apa, canal si salubritate

SF

770,770.00

513,970.00

302,624.09

39.26%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

SF

227,640.00

116,010.00

86,271.24

37.90%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200109

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

SF

256,310.00

139,880.00

84,713.92

33.05%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

1,029,860.00

567,660.00

339,138.64

32.93%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200200

Reparatii curente

SF

3,209,280.00

2,122,500.00

1,761,657.84

54.89%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200402

Materiale sanitare

SF

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200501

Uniforme si echipament

SF

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200503

Lenjerie si accesorii de pat

SF

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200530

Alte obiecte de inventar

SF

866,230.00

530,230.00

331,996.10

38.33%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200601

Deplasări interne, detașări, transferări

SF

13,000.00

7,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200900

Materiale de laborator

SF

4,000.00

1,000.00

23.33

0.58%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

201100

Carti, publicatii si materiale documentare

SF

29,340.00

14,840.00

5,400.87

18.41%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

201300

Pregatire profesionala

SF

107,000.00

72,000.00

13,828.00

12.92%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

201400

Protectia muncii

SF

14,160.00

8,580.00

5,786.50

40.87%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

203004

Chirii

SF

245,000.00

126,000.00

121,767.00

49.70%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

147,600.00

96,600.00

22,081.27

14.96%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

550118

Alte transferuri curente interne

SF

886,150.00

465,560.00

225,690.00

25.47%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

550163

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

SF

3,492,560.00

1,907,900.00

1,907,896.00

54.63%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

570201

Ajutoare sociale in numerar

SF

327,700.00

327,700.00

284,503.41

86.82%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

580101

Finantarea nationala

SD

2,275,280.00

2,025,280.00

683,278.83

30.03%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

11,639,870.00

8,739,870.00

3,871,913.41

33.26%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

40,000.00

40,000.00

4,067.56

10.17%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

590100

Burse

SF

34,690.00

34,690.00

7,422.00

21.40%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

710101

Constructii

SD

700,000.00

110,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

710130

Alte active fixe

SD

1,621,160.00

891,160.00

5,397.29

0.33%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

710300

Reparatii capitale aferente activelor fixe

SD

27,380.00

27,380.00

5,832.46

21.30%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

8104

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

SD

5,558,500.00

5,558,500.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-29,990.00

-29,990.00

-30,300.30

101.03%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

655000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

200109

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

SF

26,000.00

19,000.00

124.29

0.48%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

655000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

80,000.00

46,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

655000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

200200

Reparatii curente

SF

83,000.00

52,000.00

0.00

Cheltuiala

A-Integral de la buget

655000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

200530

Alte obiecte de inventar

SF

26,000.00

26,000.00

12,448.65

47.88%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

655000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

2,324,780.00

1,527,570.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

655000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

550118

Alte transferuri curente interne

SF

573,370.00

556,370.00

56,211.64

9.80%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

655000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

570203

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

SF

10,000.00

6,000.00

2,200.00

22.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

655000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

5901

Burse

SF

450,940.00

143,940.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

655000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

5911

Asociatii si fundatii

SF

75,290.00

75,290.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

655000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

710102

Masini, echipamente si mijloace de transport

SD

65,000.00

65,000.00

34,688.44

53.37%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

655000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

710130

Alte active fixe

SD

344,800.00

144,800.00

62,589.82

18.15%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660601

Spitale generale

510103

Actiuni de sanatate

SF

18,222,200.00

18,222,200.00

200,000.00

1.10%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660601

Spitale generale

510212

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

SD

608,000.00

608,000.00

608,000.00

100.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660601

Spitale generale

510228

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

SD

389,620.00

389,620.00

68,098.50

17.48%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660601

Spitale generale

580101

Finantarea nationala

SD

2,935,100.00

1,975,100.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660601

Spitale generale

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

9,217,390.00

5,917,390.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660601

Spitale generale

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

375,000.00

375,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660601

Spitale generale

710130

Alte active fixe

SD

1,511,300.00

1,336,300.00

779,642.78

51.59%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660601

Spitale generale

8104

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

SD

25,442,940.00

17,981,920.00

361.71

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660601

Spitale generale

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-8,865,500.00

-8,865,500.00

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660800

Servicii de sanatate publica

100101

Salarii de baza

SF

5,178,000.00

2,970,000.00

2,309,768.00

44.61%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660800

Servicii de sanatate publica

100105

Sporuri pentru conditii de munca

SF

648,000.00

354,000.00

267,008.00

41.20%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660800

Servicii de sanatate publica

100117

Indemnizatii de hrana

SF

263,000.00

144,000.00

114,376.00

43.49%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660800

Servicii de sanatate publica

100130

Alte drepturi salariale in bani

SF

869,000.00

500,000.00

315,628.00

36.32%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660800

Servicii de sanatate publica

100206

Vouchere de vacanță

SF

101,000.00

101,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660800

Servicii de sanatate publica

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

SF

155,000.00

88,000.00

63,320.00

40.85%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660800

Servicii de sanatate publica

200101

Furnituri de birou

SF

10,000.00

10,000.00

150.12

1.50%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660800

Servicii de sanatate publica

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

SF

4,000.00

2,000.00

1,336.80

33.42%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660800

Servicii de sanatate publica

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

40,000.00

20,000.00

3,355.99

8.39%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660800

Servicii de sanatate publica

200401

Medicamente

SF

105,000.00

105,000.00

4,232.46

4.03%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660800

Servicii de sanatate publica

200402

Materiale sanitare

SF

83,000.00

83,000.00

2,727.46

3.29%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660800

Servicii de sanatate publica

200530

Alte obiecte de inventar

SF

35,000.00

35,000.00

195.00

0.56%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

660800

Servicii de sanatate publica

594000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SF

77,000.00

39,000.00

31,205.00

40.53%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

665000

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

580101

Finantarea nationala

SD

584,170.00

324,170.00

14,247.87

2.44%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

665000

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

2,923,720.00

1,623,720.00

80,737.93

2.76%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670312

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

710130

Alte active fixe

SD

366,000.00

266,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670312

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

850102

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

SD

-2,692.73

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670501

Sport

200102

Materiale pentru curatenie

SF

26,650.00

19,000.00

8,946.97

33.57%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670501

Sport

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

SF

967,480.00

967,480.00

660,417.27

68.26%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670501

Sport

200104

Apa, canal si salubritate

SF

158,000.00

90,000.00

54,675.38

34.60%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670501

Sport

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

SF

11,800.00

7,000.00

5,087.34

43.11%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670501

Sport

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

124,490.00

124,490.00

6,617.29

5.32%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670501

Sport

200200

Reparatii curente

SF

180,000.00

120,000.00

112,310.55

62.39%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670501

Sport

200501

Uniforme si echipament

SF

10,000.00

10,000.00

322.20

3.22%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670501

Sport

200530

Alte obiecte de inventar

SF

50,000.00

35,000.00

8,289.53

16.58%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670501

Sport

510101

Transferuri catre institutii publice

SF

9,942,250.00

4,730,250.00

4,722,000.00

47.49%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670501

Sport

510229

Alte transferuri de capital catre institutii publice

SD

67,750.00

67,750.00

67,750.00

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670501

Sport

591100

Asociatii si fundatii

SF

234,000.00

234,000.00

124,000.00

52.99%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670501

Sport

710101

Constructii

SD

8,232,000.00

8,232,000.00

8,231,682.45

100.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670501

Sport

710102

Masini, echipamente si mijloace de transport

SD

50,000.00

50,000.00

44,216.60

88.43%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670501

Sport

710130

Alte active fixe

SD

437,350.00

427,350.00

51,888.87

11.86%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670501

Sport

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-1,090.00

-1,090.00

-1,083.00

99.36%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670502

Tineret

5908

Programe pentru tineret

SF

95,000.00

95,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670503

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

5,603,120.00

2,762,120.00

1,605,896.57

28.66%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670503

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

200530

Alte obiecte de inventar

SF

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670503

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

580101

Finantarea nationala

SD

1,293,000.00

1,293,000.00

727,839.57

56.29%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670503

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

7,327,000.00

7,327,000.00

4,124,424.22

56.29%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670503

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

350,000.00

350,000.00

1,686.64

0.48%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670503

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

710130

Alte active fixe

SD

2,226,180.00

1,805,340.00

773,209.43

34.73%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670503

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-2,792.48

Cheltuiala

A-Integral de la buget

670600

Servicii religioase

591200

Sustinerea cultelor

SF

500,000.00

400,000.00

97,667.44

19.53%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

200102

Materiale pentru curatenie

SF

4,000.00

3,000.00

914.86

22.87%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

SF

160,000.00

110,000.00

105,662.65

66.04%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

200104

Apa, canal si salubritate

SF

18,800.00

9,800.00

6,106.62

32.48%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

SF

2,500.00

2,000.00

671.11

26.84%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

327,700.00

203,700.00

102,928.19

31.41%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

200200

Reparatii curente

SF

100,000.00

100,000.00

13,329.15

13.33%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

200501

Uniforme si echipament

SF

1,000.00

1,000.00

35.80

3.58%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

200530

Alte obiecte de inventar

SF

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

510101

Transferuri catre institutii publice

SF

5,400,170.00

3,432,250.00

3,432,250.00

63.56%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

510229

Alte transferuri de capital catre institutii publice

SD

350,000.00

350,000.00

350,000.00

100.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

580101

Finantarea nationala

SD

3,005,730.00

3,005,730.00

2,351,420.45

78.23%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

4,372,810.00

4,372,810.00

547,435.99

12.52%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

80,000.00

80,000.00

11,914.54

14.89%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

591100

Asociatii si fundatii

SF

5,621,820.00

1,570,000.00

1,570,000.00

27.93%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

592200

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

SF

420,000.00

420,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

710130

Alte active fixe

SD

3,363,000.00

2,313,000.00

2,961.22

0.09%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-16,880.00

-16,880.00

-23,065.00

136.64%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

850102

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

SD

0.00

0.00

0.00

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

100101

Salarii de baza

SF

6,921,000.00

4,000,000.00

3,523,123.00

50.90%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

100106

Alte sporuri

SF

16,000.00

10,000.00

6,630.00

41.44%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

100117

Indemnizatii de hrana

SF

955,000.00

520,000.00

470,625.00

49.28%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

100130

Alte drepturi salariale in bani

SF

950,000.00

600,000.00

308,798.00

32.51%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

SF

199,000.00

116,000.00

96,808.00

48.65%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

14,000.00

14,000.00

12,196.00

87.11%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

329,000.00

200,000.00

109,120.40

33.17%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

570201

Ajutoare sociale in numerar

SF

25,627,000.00

13,700,000.00

12,036,746.00

46.97%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

594000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SF

160,100.00

134,100.00

76,689.00

47.90%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-550.00

-550.00

-542.00

98.55%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

100101

Salarii de baza

SF

4,899,500.00

2,863,000.00

2,305,864.80

47.06%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

100105

Sporuri pentru conditii de munca

SF

47,000.00

24,000.00

12,294.00

26.16%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

100106

Alte sporuri

SF

64,000.00

44,000.00

32,811.00

51.27%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

100112

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

SF

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

100113

Indemnizatii de delegare

SF

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

100117

Indemnizatii de hrana

SF

313,000.00

195,000.00

128,405.00

41.02%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

100130

Alte drepturi salariale in bani

SF

780,000.00

550,000.00

480,118.00

61.55%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

100206

Vouchere de vacanță

SF

125,500.00

125,500.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

SF

140,000.00

84,000.00

63,446.00

45.32%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200101

Furnituri de birou

SF

29,000.00

18,000.00

723.71

2.50%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200102

Materiale pentru curatenie

SF

20,000.00

16,000.00

8,879.53

44.40%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

SF

165,000.00

125,000.00

113,321.81

68.68%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200104

Apa, canal si salubritate

SF

11,000.00

7,000.00

3,899.47

35.45%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

SF

32,000.00

21,500.00

15,528.80

48.53%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200109

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

SF

35,000.00

23,000.00

11,443.72

32.70%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

540,000.00

335,000.00

220,138.29

40.77%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200200

Reparatii curente

SF

120,000.00

115,000.00

1,342.41

1.12%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200301

Hrana pentru oameni

SF

158,000.00

120,000.00

16,669.27

10.55%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200401

Medicamente

SF

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200402

Materiale sanitare

SF

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200501

Uniforme si echipament

SF

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200530

Alte obiecte de inventar

SF

98,500.00

96,500.00

60,808.64

61.73%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

SF

25,000.00

25,000.00

1,082.76

4.33%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200602

Deplasari în străinătate

SF

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

201100

Carti, publicatii si materiale documentare

SF

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

201300

Pregatire profesionala

SF

17,000.00

17,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

201400

Protectia muncii

SF

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

203002

Protocol si reprezentare

SF

3,000.00

3,000.00

23.00

0.77%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

50,000.00

38,000.00

14,673.32

29.35%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

570201

Ajutoare sociale in numerar

SF

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

594000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SF

39,000.00

34,000.00

17,140.00

43.95%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

710101

Constructii

SD

210,000.00

210,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

710130

Alte active fixe

SD

11,500.00

11,500.00

0.00

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-7,110.00

-7,110.00

-7,097.00

99.82%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

100101

Salarii de baza

SF

4,623,000.00

2,910,000.00

2,281,891.00

49.36%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

100105

Sporuri pentru conditii de munca

SF

575,000.00

320,000.00

177,593.00

30.89%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

100117

Indemnizatii de hrana

SF

521,000.00

284,000.00

150,374.00

28.86%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

100130

Alte drepturi salariale in bani

SF

800,000.00

500,000.00

200,580.00

25.07%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

100206

Vouchere de vacanță

SF

210,000.00

210,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

SF

163,000.00

90,000.00

46,157.00

28.32%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

200101

Furnituri de birou

SF

14,000.00

14,000.00

7,945.39

56.75%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

200102

Materiale pentru curatenie

SF

70,000.00

36,000.00

14,833.83

21.19%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

SF

234,000.00

209,000.00

192,791.82

82.39%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

200104

Apa, canal si salubritate

SF

40,600.00

32,600.00

20,640.55

50.84%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

SF

12,000.00

6,000.00

4,596.66

38.31%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

200109

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

SF

34,000.00

23,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

170,000.00

100,000.00

25,056.83

14.74%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

200200

Reparatii curente

SF

172,400.00

112,400.00

54,891.97

31.84%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

200301

Hrana pentru oameni

SF

1,439,000.00

720,000.00

207,759.65

14.44%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

200401

Medicamente

SF

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

200402

Materiale sanitare

SF

23,000.00

23,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

200501

Uniforme si echipament

SF

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

200503

Lenjerie si accesorii de pat

SF

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

200530

Alte obiecte de inventar

SF

126,000.00

126,000.00

62,120.38

49.30%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

2013

Pregatire profesionala

SF

11,000.00

11,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

2014

Protectia muncii

SF

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

203004

Chirii

SF

96,000.00

48,000.00

39,474.93

41.12%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

594000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SF

127,000.00

74,000.00

35,527.00

27.97%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-29,250.00

-29,250.00

-29,239.31

99.96%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681100

Crese

710130

Alte active fixe

SD

18,000.00

18,000.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681501

Ajutor social

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

30,000.00

30,000.00

14,782.57

49.28%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681501

Ajutor social

570201

Ajutoare sociale in numerar

SF

232,000.00

105,000.00

41,614.00

17.94%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

685050

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

381,000.00

200,000.00

200,775.17

52.70%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

685050

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

5911

Asociatii si fundatii

SF

150,000.00

100,000.00

24,924.00

16.62%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

685050

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

580101

Finantarea nationala

SD

483,140.00

233,140.00

30,524.47

6.32%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

685050

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

2,415,660.00

1,415,660.00

172,972.03

7.16%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

685050

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

100,000.00

100,000.00

3,944.25

3.94%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

685050

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

710130

Alte active fixe

SD

177,170.00

177,170.00

111,651.62

63.02%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

700301

Dezvoltarea sistemului de locuinte

580101

Finantarea nationala

SD

2,975,770.00

2,045,770.00

240,601.36

8.09%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

700301

Dezvoltarea sistemului de locuinte

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

4,086,050.00

2,746,050.00

250,421.82

6.13%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

700301

Dezvoltarea sistemului de locuinte

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

484,050.00

484,050.00

5,369.17

1.11%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

700301

Dezvoltarea sistemului de locuinte

710130

Alte active fixe

SD

103,770.00

53,770.00

3,762.78

3.63%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

700301

Dezvoltarea sistemului de locuinte

810400

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE

SD

518,000.00

518,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

700301

Dezvoltarea sistemului de locuinte

850102

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

SD

-3,770.00

-3,770.00

-3,762.78

99.81%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

700501

Alimentare cu apa

550112

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

SD

11,342,000.00

8,201,400.00

2,130,385.93

18.78%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

700600

Iluminat public si electrificari

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

SF

12,160,000.00

6,053,000.00

6,042,561.28

49.69%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

700600

Iluminat public si electrificari

710130

Alte active fixe

SD

1,188,390.00

347,570.00

97,638.96

8.22%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

700600

Iluminat public si electrificari

850102

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul

SD

-2,158.49

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

200101

Furnituri de birou

SF

190,000.00

110,000.00

68,557.80

36.08%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

200102

Materiale pentru curatenie

SF

20,000.00

12,000.00

7,838.16

39.19%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

SF

1,200,000.00

850,000.00

787,903.28

65.66%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

200104

Apa, canal si salubritate

SF

470,000.00

360,000.00

312,736.23

66.54%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

SF

240,000.00

130,000.00

124,221.42

51.76%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

200109

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

SF

670,000.00

420,000.00

406,830.09

60.72%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

4,048,500.00

2,158,500.00

1,910,886.77

47.20%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

200200

Reparatii curente

SF

1,350,000.00

900,000.00

376,156.19

27.86%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

200501

Uniforme si echipament

SF

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

200530

Alte obiecte de inventar

SF

150,000.00

100,000.00

1,446.10

0.96%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

203004

Chirii

SF

320,000.00

203,500.00

182,025.82

56.88%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

5,150,000.00

2,600,000.00

1,655,366.66

32.14%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

550112

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

SD

1,851,000.00

1,851,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

550142

Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara

SD

9,761,170.00

3,761,170.00

2,782,128.44

28.50%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

560103

Cheltuieli neeligibile

SD

154,700.00

154,700.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

580101

Finantarea nationala

SD

1,138,680.00

1,138,680.00

372,613.66

32.72%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

4,942,990.00

4,942,990.00

2,103,786.85

42.56%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

2,050,000.00

2,050,000.00

1,431,212.73

69.82%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

591100

Asociatii si fundatii

SF

4,551,560.00

2,694,990.00

1,424,704.59

31.30%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

710101

Constructii

SD

2,201,190.00

2,101,190.00

1,717,784.11

78.04%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

SD

639,780.00

639,780.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

710103

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

SD

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

710130

Alte active fixe

SD

49,291,980.00

26,803,650.00

9,933,991.54

20.15%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

710300

Reparatii capitale aferente activelor fixe

SD

4,934,420.00

2,590,540.00

1,148,320.04

23.27%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltam comunale

720101

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

SD

20,500.00

20,500.00

500.00

2.44%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

810400

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE

SD

15,844,130.00

12,244,130.00

2,787,891.10

17.60%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-520.00

-520.00

-510.55

98.18%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

850102

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

SD

0.00

0.00

-32,227.99

#DIV/0!

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

850105

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

SD

-49,883.17

Cheltuiala

A-Integral de la buget

740501

Salubritate

200104

Apa, canal si salubritate

SF

22,507,880.00

11,597,880.00

7,918,751.12

35.18%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

740501

Salubritate

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

15,000.00

5,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

740501

Salubritate

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

1,235,000.00

1,235,000.00

1,225,669.00

99.24%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

740501

Salubritate

710130

Alte active fixe

SD

238,000.00

238,000.00

72,675.68

30.54%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

740600

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

550112

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

SD

5,251,000.00

5,031,000.00

4,671,076.28

88.96%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

800110

Programe de dezvoltare regionala si sociala

580101

Finantarea nationala

SD

888,900.00

638,900.00

156,765.46

17.64%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

800110

Programe de dezvoltare regionala si sociala

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

5,018,790.00

2,618,790.00

883,448.59

17.60%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

800110

Programe de dezvoltare regionala si sociala

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

355,000.00

355,000.00

190,619.71

53.70%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

800110

Programe de dezvoltare regionala si sociala

810400

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE

SD

3,688,740.00

2,212,740.00

305,567.56

8.28%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

810600

Energie termica

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

500,000.00

250,000.00

111,798.00

22.36%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

810600

Energie termica

400300

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

SF

20,000,000.00

18,000,000.00

15,956,449.94

79.78%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

810600

Energie termica

403000

Alte subvenții

SF

10,500,000.00

10,500,000.00

0.00

Cheltuiala

A-Integral de la buget

810600

Energie termica

550112

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

SD

24,713,820.00

10,046,820.00

4,993,252.98

20.20%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

810600

Energie termica

560303

Cheltuieli neeligibile

SD

60,510.00

60,510.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

810600

Energie termica

580101

Finantarea nationala

SD

268,590.00

268,590.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

810600

Energie termica

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

571,000.00

571,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

810600

Energie termica

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

31,420.00

31,420.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

810600

Energie termica

710130

Alte active fixe

SD

51,600,240.00

6,620,290.00

2,997,557.36

5.81%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

810600

Energie termica

810400

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE

SD

4,323,780.00

1,023,780.00

1,023,780.00

23.68%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

810600

Energie termica

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-8,819,800.00

-8,819,800.00

-8,819,800.00

100.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840302

Transport in comun

400300

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

SF

6,000,000.00

3,000,000.00

1,930,495.50

32.17%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840302

Transport in comun

403000

Alte Subventii

SF

27,808,000.00

13,947,000.00

13,946,998.97

50.15%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840302

Transport in comun

570201

Ajutoare sociale in numerar

SF

5,000.00

5,000.00

850.00

17.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840302

Transport in comun

550112

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

SD

2,281,610.00

1,334,610.00

334,610.00

14.67%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840302

Transport in comun

580101

Finantarea nationala

SD

11,889,750.00

10,824,750.00

1,564,297.09

13.16%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840302

Transport in comun

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

64,274,700.00

44,586,650.00

8,864,349.99

13.79%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840302

Transport in comun

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

16,000.00

16,000.00

5,700.00

35.63%

710130

Alte active fixe

SD

183,000.00

183,000.00

157,080.00

85.84%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840302

Transport in comun

810205

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

SF

8,330,000.00

4,165,000.00

3,870,264.73

46.46%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840302

Transport in comun

810400

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE

SD

22,581,130.00

22,581,130.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840303

Strazi

200200

Reparatii curente

SF

24,500,000.00

14,650,000.00

9,736,026.24

39.74%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840303

Strazi

560103

Cheltuieli neeligibile

SD

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840303

Strazi

580101

Finantarea nationala

SD

5,742,610.00

5,705,610.00

861,164.88

15.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840303

Strazi

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

33,403,990.00

27,275,990.00

4,879,934.43

14.61%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840303

Strazi

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

96,000.00

96,000.00

45,077.20

46.96%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840303

Strazi

710130

Alte active fixe

SD

72,423,470.00

42,444,170.00

11,507,193.10

15.89%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840303

Strazi

810205

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

SF

13,244,000.00

6,622,000.00

6,365,256.00

48.06%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840303

Strazi

810400

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE

SD

22,642,270.00

18,942,270.00

5,703,433.57

25.19%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840303

Strazi

850102

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

SD

-482,720.00

-482,720.00

-6,235.47

1.29%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

840303

Strazi

850105

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

SD

-48,170.00

-48,170.00

-53,997.54

Total Cheltuieli Buget Local

940,874,700.00

591,181,570.00

250,727,146.67

26.65%

Cheltuiala

B-Credite externe

510103

Autoritati executive

710130

Alte active fixe

SD

10,000,000.00

5,500,000.00

1,884,668.10

18.85%

Cheltuiala

B-Credite externe

660601

Spitale generale

580101

Finantarea nationala

SD

198,980.00

198,980.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

B-Credite externe

660601

Spitale generale

710130

Alte active fixe

SD

4,122,000.00

3,704,000.00

1,312,785.72

31.85%

Cheltuiala

B-Credite externe

670501

Sport

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

SD

10,240,000.00

3,500,000.00

11,013.93

0.11%

Cheltuiala

B-Credite externe

705000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltam comunale

580101

Finantarea nationala

SD

1,048,320.00

1,048,320.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

B-Credite externe

705000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltam comunale

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

5,940,460.00

3,940,460.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

B-Credite externe

705000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltam comunale

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

1,687,940.00

1,187,940.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

B-Credite externe

705000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltam comunale

710101

Construcții

SD

22,590,910.00

8,980,310.00

871,513.15

3.86%

Cheltuiala

B-Credite externe

810600

Energie termica

710130

Alte active fixe

SD

5,850,630.00

5,850,630.00

3,060,868.75

52.32%

Cheltuiala

B-Credite externe

840303

Strazi

560103

Cheltuieli neeligibile

SD

3,144,210.00

3,144,210.00

220,770.50

7.02%

Cheltuiala

B-Credite externe

840303

Strazi

580101

Finantarea nationala

SD

150,000.00

150,000.00

150,000.00

100.00%

Cheltuiala

B-Credite externe

840303

Strazi

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

850,000.00

850,000.00

850,000.00

100.00%

Cheltuiala

B-Credite externe

840303

Strazi

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

1,500,000.00

1,500,000.00

478,204.33

31.88%

Cheltuiala

B-Credite externe

840303

Strazi

710130

Alte active fixe

SD

39,542,750.00

22,940,390.00

16,846,737.59

42.60%

Total Cheltuieli Bugetul împrumuturilor externe

106,866,200.00

62,495,240.00

25,686,562.07

24.04%

Cheltuiala

C-Credite interne

650301

Învatamânt prescolar

580101

Finantarea nationala

SD

1,226,500.00

1,226,500.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

650301

Învatamânt prescolar

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

6,918,920.00

3,918,920.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

650301

Învatamânt prescolar

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

1,366,000.00

1,366,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

650401

Învatamânt secundar inferior

580101

Finantarea nationala

SD

970,000.00

970,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

650401

Învatamânt secundar inferior

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

5,494,090.00

5,494,090.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

650401

Învatamânt secundar inferior

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

650402

Învatamânt secundar superior

580101

Finantarea nationala

SD

1,444,490.00

994,490.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

650402

Învatamânt secundar superior

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

7,948,010.00

5,398,010.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

650402

Învatamânt secundar superior

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

296,000.00

296,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

660601

Spitale generale

580101

Finantarea nationala

SD

2,649,020.00

2,818,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

660601

Spitale generale

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

15,538,690.00

12,618,690.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

660601

Spitale generale

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

4,804,830.00

4,804,830.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

700301

Dezvoltarea sistemului de locuinte

580101

Finantarea nationala

SD

430,000.00

430,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

700301

Dezvoltarea sistemului de locuinte

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

440,000.00

440,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

700301

Dezvoltarea sistemului de locuinte

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

230,000.00

230,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

705000

Alte servicii în domeniul protecției mediului

580101

Finantarea nationala

SD

2,127,800.00

1,127,800.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

705000

Alte servicii în domeniul protecției mediului

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

1,182,880.00

882,880.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

705000

Alte servicii în domeniul protecției mediului

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

4,564,020.00

4,564,020.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

800110

Programe de dezvoltare regionala si sociala

580101

Finantarea nationala

SD

690,770.00

300,770.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

800110

Programe de dezvoltare regionala si sociala

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

3,056,000.00

556,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

800110

Programe de dezvoltare regionala si sociala

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

1,549,400.00

1,049,400.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

840302

Transport în comun

580101

Finantarea nationala

SD

2,616,980.00

2,616,980.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

840302

Transport în comun

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

6,426,630.00

6,426,630.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

840302

Transport în comun

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

8,337,520.00

8,337,520.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

840303

Strazi

580101

Finantarea nationala

SD

2,284,000.00

1,394,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

840303

Strazi

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

9,815,860.00

3,985,860.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

C-Credite interne

840303

Strazi

580103

Cheltuieli neeligibile

SD

7,586,590.00

7,586,590.00

307,002.58

4.05%

Total Cheltuieli Bugetul împrumuturilor interne

100,000,000.00

79,838,980.00

307,002.58

0.31%

Cheltuiala

D-Fonduri externe nerambursabile

660601

Spitale generale

583101

Finantarea nationala

SD

40,000.00

40,000.00

8,082.31

20.21%

Cheltuiala

D-Fonduri externe nerambursabile

660601

Spitale generale

583102

Finantarea externa nerambursabila

SD

225,000.00

225,000.00

45,799.74

20.36%

Total Cheltuieli Bugetul Fondurilor nerambursabile Fonduri externe nerambursabile

265,000.00

265,000.00

53,882.05

20.33%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

650301

Invatamant prescolar

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare

SF

9,800.00

1,200.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650301

Invatamant prescolar

200301

Hrana pentru oameni

SF

5,249,060.00

3,048,860.00

845,785.81

16.11%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650301

Invatamant prescolar

200503

Lenjerie si accesorii de pat

SF

10,000.00

0.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650301

Invatamant prescolar

200530

Alte obiecte de inventar

SF

5,000.00

0.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650301

Invatamant prescolar

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

7,250.00

5,250.00

1,165.58

16.08%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

100101

Salarii de baza

SF

37,000.00

32,000.00

6,135.00

16.58%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

100111

Fond aferent platii cu ora

SF

3,624,190.00

2,356,420.00

989,232.00

27.30%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

SF

96,940.00

65,540.00

22,396.00

23.10%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

200101

Furnituri de birou

SF

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

200102

Materiale pentru curatenie

SF

9,680.00

7,680.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

200103

Încălzit, Iluminat si forta motrica

SF

33,000.00

24,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

200104

Apa, canal si salubritate

SF

11,000.00

7,000.00

1,188.32

10.80%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

SF

5,500.00

3,100.00

504.10

9.17%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

650401

Invatamant secundar inferior

200109

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

SF

3,000.00

2,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

650401

Invatamant secundar inferior

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

109,510.00

72,170.00

7,314.01

6.68%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

2002

Reparatii curente

SF

55,000.00

20,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

200301

Hrana pentru oameni

SF

1,183,190.00

619,540.00

188,056.13

15.89%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

200530

Alte obiecte de inventar

SF

139,730.00

91,950.00

3,484.86

2.49%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

SF

4,000.00

2,000.00

285.00

7.13%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

2013

Pregatire profesionala

SF

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

37,200.00

19,400.00

527.45

1.42%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

710103

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

SD

8,740.00

8,740.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

100101

Salarii de baza

SF

43,630.00

29,950.00

1,138.00

2.61%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

100106

Alte sporuri

SF

31,500.00

30,500.00

6,040.00

19.17%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

100111

Fond aferent platii cu ora

SF

1,255,360.00

871,000.00

326,216.00

25.99%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

100130

Alte drepturi salariale in bani

SF

77,980.00

48,430.00

12,681.00

16.26%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

SF

38,210.00

26,290.00

7,784.00

20.37%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

200101

Furnituri de birou

SF

27,700.00

15,550.00

1,252.50

4.52%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

200102

Materiale pentru curatenie

SF

40,000.00

21,500.00

1,212.78

3.03%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

SF

97,000.00

61,500.00

3,242.27

3.34%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

200104

Apa, canal si salubritate

SF

33,000.00

16,500.00

292.43

0.89%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

200105

Carburanti si lubrifianti

SF

2,500.00

2,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

SF

20,000.00

10,000.00

4,145.62

20.73%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

650402

Invatamant secundar superior

200109

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

SF

25,650.00

15,650.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

650402

Invatamant secundar superior

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

863,610.00

606,400.00

167,697.83

19.42%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

200200

Reparatii curente

SF

89,000.00

87,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

200301

Hrana pentru oameni

SF

1,595,270.00

987,990.00

275,290.44

17.26%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

200503

Lenjerie si accesorii de pat

SF

15,000.00

13,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

200530

Alte obiecte de inventar

SF

417,640.00

376,140.00

29,265.50

7.01%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

SF

17,500.00

12,500.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

201100

Carti, publicatii si materiale documentare

SF

13,000.00

5,000.00

2,000.00

15.38%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

201300

Pregatire profesionala

SF

18,000.00

12,290.00

590.00

3.28%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

201400

Protectia muncii

SF

2,000.00

1,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650402

Invatamant secundar superior

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

373,530.00

304,940.00

163,873.25

43.87%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

650402

Invatamant secundar superior

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-2,550.00

-2,550.00

-2,550.00

100.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

650402

Invatamant secundar superior

710103

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

SD

36,300.00

36,300.00

10,999.99

30.30%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

650402

Invatamant secundar superior

710130

Alte active fixe

SD

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650500

Invatamant postliceal

100101

Salarii de baza

SF

238,000.00

208,000.00

103,877.00

43.65%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650500

Invatamant postliceal

100106

Alte sporuri

SF

2,000.00

2,000.00

80.00

4.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650500

Invatamant postliceal

100111

Fond aferent platii cu ora

SF

359,500.00

339,500.00

129,195.00

35.94%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650500

Invatamant postliceal

100117

Indemnizatii de hrana

SF

23,000.00

23,000.00

9,632.00

41.88%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650500

Invatamant postliceal

100206

Vouchere de vacanță

SF

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650500

Invatamant postliceal

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

SF

24,500.00

23,000.00

5,462.00

22.29%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650500

Invatamant postliceal

200101

Furnituri de birou

SF

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650500

Invatamant postliceal

200102

Materiale pentru curatenie

SF

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650500

Invatamant postliceal

200109

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

SF

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650500

Invatamant postliceal

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si

SF

12,000.00

12,000.00

205.28

1.71%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650500

Invatamant postliceal

200401

Medicamente

SF

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650500

Invatamant postliceal

200402

Materiale sanitare

SF

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650500

Invatamant postliceal

200530

Alte obiecte de inventar

SF

17,500.00

17,500.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650500

Invatamant postliceal

201100

Carti, publicatii si materiale documentare

SF

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650500

Invatamant postliceal

201300

Pregatire profesionala

SF

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

650500

Invatamant postliceal

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

948,310.00

814,710.00

10,249.32

1.08%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

650500

Invatamant postliceal

594000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SF

26,760.00

26,760.00

2,174.00

8.12%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

200101

Furnituri de birou

SF

20,520.00

14,850.00

1,073.54

5.23%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

200102

Materiale pentru curatenie

SF

60,000.00

39,300.00

13,032.65

21.72%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

SF

20,000.00

12,000.00

10,209.07

51.05%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

200104

Apa, canal si salubritate

SF

8,600.00

5,520.00

1,868.39

21.73%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

SF

6,500.00

4,250.00

1,713.45

26.36%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

651103

Internate si cantine pentru elevi

200109

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

SF

10,000.00

8,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

651103

Internate si cantine pentru elevi

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

542,780.00

355,960.00

83,920.23

15.46%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

2002

Reparatii curente

SF

3,000.00

2,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

200301

Hrana pentru oameni

SF

2,646,910.00

1,535,740.00

451,130.88

17.04%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

200402

Materiale sanitare

SF

7,620.00

7,620.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

200501

Uniforme si echipament

SF

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

200503

Lenjerie si accesorii de pat

SF

22,500.00

21,500.00

6,842.50

30.41%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

200530

Alte obiecte de inventar

SF

272,980.00

158,480.00

9,101.01

3.33%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

200601

Deplasari interne, detașări, transferări

SF

5,000.00

3,500.00

252.00

5.04%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

2011

Carti, publicatii si materiale documentare

SF

7,000.00

6,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

2013

Pregatire profesionala

SF

14,000.00

12,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

2014

Protectia muncii

SF

3,800.00

3,100.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din venituri proprii

651103

Internate si cantine pentru elevi

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

SD

3,800.00

3,800.00

3,725.10

98.03%

Cheltuiala

E-Activitati finantate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

710130

Alte active fixe

SD

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

100101

Salarii de baza

SF

265,869,580.00

132,994,580.00

130,024,437.00

48.91%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

100105

Sporuri pentru conditii de munca

SF

72,472,000.00

38,375,000.00

37,023,643.00

51.09%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

100106

Alte sporuri

SF

27,227,000.00

13,970,500.00

13,729,460.00

50.43%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

SF

10,316,480.00

5,340,480.00

4,595,687.00

44.55%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

100111

Fond aferent platii cu ora

SF

10,865,000.00

5,431,000.00

5,256,003.00

48.38%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

100113

Drepturi de delegare

SF

150,000.00

78,000.00

5,183.00

3.46%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

100117

Indemnizatii de hrana

SF

13,899,200.00

6,978,200.00

6,535,936.00

47.02%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

100129

Stimulentul de risc

SF

6,620,000.00

6,620,000.00

4,412,500.00

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

100130

Alte drepturi salariale in bani

SF

8,921,400.00

5,467,760.00

3,353,865.00

37.59%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

100206

Vouchere de vacanță

SF

5,323,900.00

5,323,900.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

100301

Contributii de asigurari sociale de stat

SF

507,500.00

261,000.00

245,355.00

48.35%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

SF

9,328,310.00

4,728,420.00

4,451,161.00

47.72%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

100308

Contributii platite de angajator in numele angajatului

SF

418,600.00

234,300.00

212,751.00

50.82%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200101

Furnituri de birou

SF

763,160.00

488,220.00

262,420.50

34.39%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200102

Materiale pentru curatenie

SF

1,949,150.00

1,474,980.00

660,928.58

33.91%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

SF

8,109,400.00

5,531,800.00

4,263,621.74

52.58%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200104

Apa, canal si salubritate

SF

2,140,800.00

1,500,500.00

939,635.31

43.89%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200105

Carburanti si lubrifianti

SF

340,720.00

180,850.00

67,146.31

19.71%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200106

Piese de schimb

SF

570,670.00

356,100.00

175,422.93

30.74%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200107

Transport

SF

193,900.00

125,900.00

16,031.29

8.27%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

SF

542,140.00

296,750.00

204,440.36

37.71%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200109

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

SF

12,323,410.00

8,416,290.00

5,854,529.13

47.51%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

15,038,550.00

11,427,350.00

6,844,651.31

45.51%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200200

Reparatii curente

SF

1,633,020.00

1,495,720.00

427,428.99

26.17%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200301

Hrana pentru oameni

SF

6,273,000.00

2,930,000.00

2,479,988.32

39.53%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200401

Medicamente

SF

56,677,390.00

43,569,400.00

28,042,142.94

49.48%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200402

Materiale sanitare

SF

47,371,650.00

36,489,530.00

26,368,064.66

55.66%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200403

Reactivi

SF

14,940,590.00

10,032,970.00

3,862,325.74

25.85%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200404

Dezinfectanti

SF

4,524,070.00

3,901,880.00

1,535,502.52

33.94%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200501

Uniforme si echipament

SF

138,000.00

57,000.00

1,807.19

1.31%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200503

Lenjerie si accesorii de pat

SF

117,000.00

52,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200530

Alte obiecte de inventar

SF

1,378,850.00

1,004,410.00

402,420.82

29.19%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

SF

180,200.00

86,270.00

7,437.00

4.13%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200602

Deplasări în străinătate

SF

140,940.00

57,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200900

Materiale de laborator

SF

554,580.00

443,440.00

97,735.49

17.62%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

201100

Carti, publicatii si materiale documentare

SF

6,000.00

5,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

201200

Consultanta si expertiza

SF

317,000.00

179,000.00

86,168.00

27.18%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

201300

Pregatire profesionala

SF

355,000.00

184,000.00

4,956.21

1.40%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

201400

Protectia muncii

SF

2,198,090.00

1,964,090.00

645,032.01

29.35%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

202500

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

SF

40,000.00

25,000.00

6,187.00

15.47%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

203003

Prime de asigurare non-viata

SF

222,040.00

171,640.00

93,858.81

42.27%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

203004

Chirii

SF

313,540.00

190,790.00

104,781.82

33.42%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

653,130.00

552,130.00

95,017.64

14.55%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

580101

Finantarea nationala

SD

3,811,460.00

3,811,460.00

553,687.42

14.53%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

580102

Finantarea externa nerambursabila

SD

21,598,280.00

14,926,300.00

3,137,562.12

14.53%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

580201

Finantarea nationala

SD

80,910.00

58,860.00

23,318.64

28.82%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

580202

Finantarea externa nerambursabila

SD

439,090.00

319,450.00

126,531.19

28.82%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

590100

Burse

SF

150,000.00

120,000.00

101,861.00

67.91%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

594000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SF

3,238,630.00

1,640,240.00

1,591,748.00

49.15%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

710101

Construcții

SD

141,490.00

27,490.00

13,238.90

9.36%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

SD

28,097,050.00

27,909,050.00

1,091,668.78

3.89%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

710103

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

SD

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

710130

Alte active fixe

SD

6,384,500.00

6,384,500.00

26,989.44

0.42%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

710300

Reparatii capitale aferente activelor fixe

SD

1,300,520.00

1,112,520.00

118,057.61

9.08%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

8030

Alte imprumuturi

SF

18,022,200.00

18,022,200.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-1,401,810.00

-1,401,810.00

-2,141,678.35

152.78%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

850102

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local

SD

-33,400.00

-33,400.00

-33,396.07

99.99%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

100101

Salarii de baza

SF

1,666,610.00

1,000,000.00

846,733.00

50.81%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

100106

Alte sporuri

SF

66,900.00

40,000.00

18,395.00

27.50%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

100113

Drepturi de delegare

SF

5,000.00

4,000.00

20.00

0.40%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

100117

Indemnizatii de hrana

SF

152,680.00

80,000.00

52,849.00

34.61%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

100130

Alte drepturi salariale in bani

SF

399,010.00

200,000.00

108,275.00

27.14%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

100206

Vouchere de vacanță

SF

58,000.00

58,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

SF

52,720.00

30,000.00

20,189.00

38.29%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

200102

Materiale pentru curatenie

SF

12,000.00

8,000.00

4,739.20

39.49%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

SF

750,000.00

600,000.00

526,187.61

70.16%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

200104

Apa, canal si salubritate

SF

90,000.00

50,000.00

45,464.48

50.52%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

SF

15,000.00

8,000.00

877.28

5.85%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

200109

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

SF

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

3,144,000.00

2,044,000.00

648,713.63

20.63%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

200501

Uniforme si echipament

SF

24,000.00

24,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

200530

Alte obiecte de inventar

SF

100,000.00

100,000.00

9,112.92

9.11%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

SF

10,000.00

6,000.00

1,610.32

16.10%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

200602

Deplasari în străinătate

SF

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

2013

Pregatire profesionala

SF

12,000.00

12,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

2014

Protectia muncii

SF

12,000.00

8,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670303

Muzee

710130

Alte active fixe

SD

350,000.00

350,000.00

18,153.45

5.19%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

100101

Salarii de baza

SF

1,238,010.00

592,010.00

448,197.00

36.20%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

100113

Drepturi de delegare

SF

5,000.00

3,000.00

1,140.00

22.80%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

100117

Indemnizatii de hrana

SF

126,650.00

63,650.00

27,309.00

21.56%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

100130

Alte drepturi salariale in bani

SF

171,000.00

110,500.00

85,221.00

49.84%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

100206

Vouchere de vacanță

SF

42,050.00

42,050.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

SF

31,850.00

15,920.00

11,268.00

35.38%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

200101

Furnituri de birou

SF

18,000.00

9,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

200102

Materiale pentru curatenie

SF

6,000.00

3,500.00

2,104.75

35.08%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

SF

90,000.00

50,000.00

46,962.49

52.18%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

200104

Apa, canal si salubritate

SF

36,000.00

18,000.00

13,829.42

38.42%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

SF

30,000.00

15,000.00

10,742.02

35.81%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

200109

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

SF

12,047,750.00

6,912,680.00

3,954,677.07

32.83%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

SF

264,000.00

142,000.00

59,140.88

22.40%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

200530

Alte obiecte de inventar

SF

95,000.00

60,000.00

7,030.09

7.40%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

SF

25,000.00

13,000.00

2,221.00

8.88%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

200602

Deplasari in strainatate

SF

20,000.00

10,000.00

2,493.69

12.47%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

2013

Pregatire profesionala

SF

5,000.00

3,000.00

0.00

0.00%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

201400

Protectia muncii

SF

5,000.00

3,000.00

714.00

14.28%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

203004

Chirii

SF

84,000.00

42,000.00

40,445.25

48.15%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

265,000.00

235,000.00

4,968.18

1.87%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

SF

-50,000.00

-50,000.00

-47,550.00

95.10%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subventii

670501

Sport

710130

Alte active fixe

SD

67,750.00

67,750.00

Total Cheltuieli aferente bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale

736,461,060.00

458,596,890.00

308,898,475.32

41.94%

TOTAL executie bugetara cheltuieli

1,884,466,960.00

1,192,377,680.00

585,673,068.69

31.08%

Total executie bugetara -cheltuieli buget consolidat 30.06.2020

1,848,583,820.00

1,164,103,550.00

577,590,623.14

31.25%

Impartirea pe secțiuni                                                                                                                                                                                                                                                            0

Total Venituri BL Sectiunea de functionare

SF

361,471,220.00

208,361,780.00

206,567,594.92

57.15%

Total Venituri BL Sectiunea de Dezvoltare

SD

496,833,680.00

300,249,990.00

117,482,363.86

23.65%

Total venituri bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale-Sectiunea de functionare

SF

643,380,740.00

372,820,240.00

319,157,532.68

49.61%

Total venituri bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale-Sectiunea de dezvoltare

SD

61,816,690.00

54,513,020.00

8,170,008.13

13.22%

Total venituri -Bugetul creditelor externe-Sectiunea de Dezvoltare

SD

106,866,200.00

62,495,240.00

26,210,717.98

24.53%

Total Venituri Bugetul creditelor interne-Sectiunea de Dezvoltare

SD

100,000,000.00

79,838,980.00

307,002.58

0.00

Total Venitul Bugetul Fondurilor externe nerambursabile-Sectiunea de Dezvoltare

SD

40,000.00

40,000.00

263,814.93

659.54%

Total Venituri

1,770,408,530.00

1,078,319,250.00

678,159,035.08

38.31%

Total Cheltuieli BL Sectiunea de functionare

SF

361,471,220.00

208,361,780.00

146,914,361.83

40.64%

Total cheltuieli BL Sectiunea de Dezvoltare

SD

579,403,480.00

382,819,790.00

103,812,784.84

17.92%

Total cheltuieli bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale-Sectiunea de functionare

SF

674,139,570.00

403,579,070.00

303,807,938.75

45.07%

Total cheltuieli bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale-Sectiunea de dezvoltare

SD

62,321,490.00

55,017,820.00

5,090,536.57

8.17%

Total cheltuieli -Bugetul creditelor externe-Sectiunea de Dezvoltare

SD

106,866,200.00

62,495,240.00

25,686,562.07

24.04%

Total cheltuieli Bugetul creditelor interne-Sectiunea de Dezvoltare

SD

100,000,000.00

79,838,980.00

307,002.58

0.31%

Total cheltuieli Bugetul Fondurilor externe nerambursabile-Sectiunea de Dezvoltare

SD

265,000.00

265,000.00

53,882.05

20.33%

Total Cheltuieli

1,884,466,960.00

1,192,377,680.00

585,673,068.69

31.08%

13l_02_10_661006gc_spita1_cllnlc_mun__gr__curtear'u-servioil_medlca!eJn_unlt_sanlt_cu_paturi_rap_lunie_2O2O

ANEXA 30 ■ Situația plăților restante el arieratelor ta data de .............cod 51

Denumirea Indicatorilor

Cod Indicator

Plati restante

Plati restante aferente programelor naționale

Plati restante aferente fondurilor externe nerambureablle postaderare

Plati restante aferente fondurilor externe nerambureablle preaderare (surea 08)

total

din care: arierate

total

din care: arierate

total

din care: arierate

total

din care: arierate

coli

COI2

ooi3-

COI4

ool5

COI6

COI7

colB

soid la finele lunii -recedente

01

10.627,63?

ol

4.325.326

0

0

0

0

sold la finele perioadei

02

11.633 328

0

5.674767

0

0

0

6

0

% diminuare arierate luna reportate •'••i'.rd3=l-rd2/rd1j

03

O

0

0

_ 0j

_0

o_

___;...................o

0


Conducătorul compartimentului financiar • contabil

Ec Dance Nlcoiee Sebastlan

întocmit,


Ec. Sfade Sanda


1 31 _02_ ■ O_661006sr_spital_clinic_judetean_de_urgema_rapJunle_2020.xls

ANEXA 30 - Situația plăților restante el arieratelor la data de .............cod 51

Conducătorul Instltutlel


I

Denumirea Indicatorilor

Cod indicator

Plati restante

Plati restante aferente programelor naționale

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursablle preaderare (sursa 08)

total

din care' arierate

total

, din care-_ arierate

total

din care: ... anerate

total

din care: ____arierate.

COrl

cc!2‘       -

ȘOI3 __________

CO*

C0l6

col6

i»l7

col8

;so*d la finele lunii precedente

01

616.193

.615.193.

0

oi

0

0

0

;so:d la finele ■er.oedel

02

696583

666563

____ .0

0

0

0

" ' ’ 6,

■% diminuare arierate luna ralware.*,"!țtrd3*1-‘âȘrd1).__________

03 ___________

0

tr..... «

L___________________0

______________£

____ 0

T>

___o]

Conducătorul compartimentului financiar - contabil fc/W&Cj iWX.

I A ■ I


iWHh

fi


MUNICIPIUL. ORADEA


ANMCS


unitate «flatâ fa PROCES DE ACREDITARE


SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “DR. GAVRIL CURTEANU” ORADEA

Cod poștal 410469 ORADEA, Str. Comeliu Coposu 12

Tel: 0359 - 803S00; Fax: 0259 - 442687;

E-mail; spitalcopiioradea@gmail.com

Operator de date cu caracter personal nr. 23943

Nr.          din fl) / 0>/

CĂTRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Prin prezenta vă informăm că la data de 30.06.2020 avem înregistrate plăți restante în sumă de 11.633.328 lei, din care reprezintă datorii la furnizori de bunuri și servicii 5.574.767 lei aferente programelor naționale de sănătate, 20.188 lei furnizori investiții, iar diferența 6.038.3731ei aferente finanțării veniturilor proprii ale instituției.

Având în vedere contextual actual al pandemiei, achizițiile s-au făcut pentru a asigura stocurile necesare, acestea depășind ca sumă posibilitatea lunară de decontare.

Menționăm că aceste achiziții sau făcut cu încadrarea în BVC.

Urmând ca să încasăm de la CAS și de la DSP pe AP/infecții invergehte și nonenvergente și pe programul privind testele PCR.

Cu respect,

Manager, Ec. Silaghi Mariaj
Director financiar- contabil.

Ec. Dance Nicolae SebastianSef serviciu financiar contabil, Ec. Chis Mihacla


ANMCSMUNICIPIUL ORADEA

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA ORADEA op» i,/ot saie cu taracîi.1 pasonaux 9484

OraCea ■sir RepuDHal ni Cod Fiscal 4206498 iei 0ÎS<M344ăe Oî.Wt H«f>Nr./.V'Ăz /


NOTĂ EXPl IC A! I VĂ

Anexa 30 „Plăți restante” ia data de 30 iunie 2020

restante în suină totală de 666.583


Unitatea noastră a înregistrat la dala de 30.06.2020 plăți lei, după cum urmează:

I. Plăți restante față de furnizorii de bunuri și servicii în sumă de 617.557 Ici:

< 30 zile

>30 zile

> 90 zile

> 120 zile

> 365 zile

TOTAL j

MEDICAMENTE

226.756

0

0

0

0

226.756 i

MAT. SANITARE

166.5 XI)

0

<)

0

0

366:580

HRANĂ

0

0

0

0

0

0

UTILITĂȚI

0

0

0

0

0

0

VL I E BUN. Șl SERV.

4.835

19 386

0

0

(1

24.22 P

TOTAL

598.171

19.386

0

0

0

617.557

Plăți restante către furnizorii de bunuri și servicii se înregistrează în cadrul programelor de sănătate în baza contractului încheiat cu C.\.S Bihor, și anume suma de 593.336 lei. reprezentând contravaloarea medicamentelor și materialelor sanitare specifice programelor naționale de sănătate pentru luna aprilie 2020 și neîncasate pană la sfârșitul lunii iunie 2020.

Dcasemenea plăti restante către furnizorii de bunuri și servicii se înregistrează în cadrul programelor de sănătate în baza contractelor încheiate cu DSP Bihor. în sumă de-24.221 lei. și se datorează faptului că. unitatea noastră nu a primit finanțare conform cererilor înaintate către D.S.P Bihor pentru huța aprilie, mai 2020 și neîncasate până la sfârșitul lunii iunie 2020

  • 2. Plăți restante pentru cheltuieli de personal în sumă de 49.026 Ici:

  • - față de bugetul general consolidat - 20.9X4 lei

  • - față de salariați - 28.042 lei

Aceste plăți restante se înregistrează in Cadrul Programelor: .. f ranspiant de organe, țesuturi și celule de origine umană" .pentru cheltuieli de personal aferente lunii mai 2020 jsc datorează (aptului că. unitatea noastră nu a primit finanțare conform cererii înaintate către D.S.P. Bihor și neîncasate pană la sfârșitul lunii iunie 2020.