Hotărârea nr. 594/2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Coridor de mobilitate urbana durabila in piata Emanuil Gojdu din Oradea - Etapa II”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Coridor de mobilitate urbana durabila in piata Emanuil Gojdu din Oradea - Etapa II”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, inregistrat sub nr. 322935/22.07.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 322850 din 22.07.2020 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico - economici - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Coridor de mobilitate urbana durabila in piata Emanuil Gojdu din Oradea - Etapa II”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020. Este necesara aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru acest obiectiv de investiții in vederea continuarii implementarii proiectului.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1. din Legea nr. 273/2006 actualizată privind finanțele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. b), alit. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Coridor de mobilitate urbana durabila in piata Emanuil Gojdu din Oradea - Etapa II” astfel:

Valoarea totală a investiției: 41,333,948.69 RON inclusiv TVA

Valoare C+M: 35,169,302.74 RON inclusiv TVA

Durata de realizare a investiției: 15 luni

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează D.M.P.F.I.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

  • Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020                                           CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 594                                                  SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”