Hotărârea nr. 593/2020

privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural în cadrul proiectului intitulat \"Întărirea identității culturale în regiunea Dunării prin utilizarea moștenirii comune ART NOUVEAU\" având acronimul ART NOUVEAU2

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării și contribuției proprii a Muzeului Orașului Oradea - Complex Cultural în cadrul proiectului intitulat "Întărirea identității culturale în regiunea Dunării prin utilizarea moștenirii comune ART NOUVEAU" având acronimul ART NOUVEAU2

Analizând Referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr. 319593/20.07.2020, în calitate de inițiator și Raportul de specialitate nr. 319598/20.07.2020 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea participării și contribuției proprii a Muzeului Orașului Oradea - Complex Cultural în cadrul proiectului intitulat "Întărirea identității culturale în regiunea Dunării prin utilizarea moștenirii comune ART NOUVEAU" având acronimul ART NOUVEAU2

Proiectul intitulat "Strengthening the cultural identity of the Danube region by building on common heritage of ART NOUVEAU", în traducere "Întărirea identității culturale în regiunea Dunării prin utilizarea moștenirii comune ART NOUVEAU ", cu acronimul ART NOUVEAU2, a fost depus spre finanțare în cadrul celei de-a treia solicitări de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului Transnațional Dunărea. Proiectul a fost aprobat de către Comitetul de Monitorizare a Programului Transnațional Dunărea, decizia fiind comunicată prin adresa transmisă în data de 30.06.2020 de către Secretariatul Comun Liderului de Parteneriat: Primăria Municipiului Oradea.

Acest proiect este implementat pentru perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2022, în cadrul unui parteneriat format din 9 organizații din 6 țări, respectiv România, Ungaria, Slovacia, Austria, Croația și Serbia. Liderul de parteneriat este Primăria Municipiului Oradea. Muzeul Orașului Oradea are rol de Partener în cadrul proiectului.

Obiectivul general al proiectului este de a utiliza sustenabil și responsabil moștenirea culturală Art Nouveau, ca un instrument de întărire a identității culturale regionale, respectiv de stimulare a dezvoltării economice în regiunea Dunării. Atingerea obiectivului general va fi urmărită prin trei obiective specifice, și anume: creșterea nivelul de cunoaștere și înțelegere a Art Nouveau-ului în publicul larg; dezvoltarea și întărirea comunității profesionale Art Nouveau în regiunea Dunării; respectiv profesionalizarea promovării patrimoniului Art Nouveau.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin (3) lit. „a”, art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. 57 din 2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă participarea în proiectul intitulat "Strengthening the cultural identity of the Danube region by building on common heritage of ART NOUVEAU", în traducere "Întărirea identității culturale în regiunea Dunării prin utilizarea moștenirii comune ART NOUVEAU ", cu acronimul ART NOUVEAU2, a Muzeului Orașului Oradea - Complex Cultural în calitate de partener.

Art. 2. Se aprobă contribuția proprie a Muzeului Orașului Oradea - Complex Cultural, de la bugetul local, cu un buget total alocat, pe fiecare exercițiu financiar aferent anilor 2020 - 1 iulie, 2021 și 31 decembrie 2022, respectiv 98.605 Euro din care:

 • - Fonduri nerambursabile - 85%

 • - Co-finanțare națională - 13%

 • - Contribuția Municipiului Oradea - 2%

  83.814,25 Euro;

  12.819,14 Euro;

  1.971,61 Euro.


Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiul Oradea.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • Direcția Juridică;

 • Direcția Economică;

 • Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 593

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”