Hotărârea nr. 592/2020

privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Statului Român și din administrarea Inspectoratului Școlar Bihor, prin Liceul cu Program Sportiv “Bihorul” în domeniul public al Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Statului Român și din administrarea Inspectoratului Școlar Bihor, prin Liceul cu Program Sportiv “Bihorul” în domeniul public al Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 311.625/1 din 21.07.2020, prin care se supune spre dezbatere proiectul de Hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri - baza didactică sportivă Club Școlar Sportiv "Bihorul", din domeniul public al Statului Român și din administrarea Inspectoratului Școlar Bihor, prin Liceul cu Program Sportiv “Bihorul”, în domeniul public al Municipiului Oradea.

Văzând că,

 • > baza didactică sportivă Club Școlar Sportiv "Bihorul" din Oradea, str. Matei Basarab nr. 4 administrată de Inspectoratul Școlar Bihor, prin Clubul Școlar Sportiv "Bihorul" - entitate fără personalitate juridică din cadrul Liceului cu Program Sportiv "Bihorul", este înscrisă în Inventarul Centralizat al Bunurilor aflate în domeniul public al Statului Român sub nr. MFP 121.611, 121.619, 121.620, 121.621, 121.622, 121.623, 121.624, 121.625 și 121.626;

 • > din punct de vedere cadastral această bază sportivă este amplasată pe terenul identificat cu nr. cadastrale 9177, 9178, 9179, 182233 și 167486 înscrise în CF 182234, 182236, 173770, 182233 și 167486 - Oradea;

 • > prin hotărârea nr. 179/2020, Consiliul Local al Municipiului Oradea a declarat interesul public și a aprobat măsuri premergătoare pentru realizarea unei arene sportive în zona cuprinsă între str. Făgărașului, str. Traian Blajovici, Liceul cu Program Sportiv “Bihorul” și Grădina Zoologică din municipiul Oradea, județul Bihor; și

 • > prin adresa nr. 10008 din 15.07.2020 - Inspectoratul Școlar Bihor, și adresa nr.1774 din 20.07.2020 - Liceul cu Program Sportiv Bihorul, au transmis Primăriei Municipiului Oradea ACORDUL pentru trecerea bazei didactice sportive Club Școlar Sportiv "Bihorul", în condițiile legii, în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r e ș t e:

Art. 1. Solicitarea trecerii din domeniul public al Statului Român și din administrarea Inspectoratului Școlar Bihor, prin Liceul cu Program Sportiv “Bihorul”, în domeniul public al Municipiului Oradea, a bunurilor identificate cu: nr. MF 121.611, 121.619, 121.620, 121.621, 121.622, 121.623, 121.624, 121.625 și 121.626 și a terenului aferent acestor construcții, în suprafață totală de 39.542 mp, identificat prin nr. cadastrale 9177, 9178, 9179, 182233 și 167486 înscrise în CF 182234, 182236, 173770, 182233 și 167486 - Oradea.

Art. 2. Scopul pentru care se preia imobilul identificat la art. 1, să fie dat de uzul și interesul public local privind preluarea amplasamentului bazei sportive didactice în cadrul proiectului Complex Sportiv în zona cuprinsă între str. Făgărașului, str. Traian Blajovici, Liceul cu Program Sportiv Bihorul și Grădina Zoologică din municipiului Oradea, județul Bihor în vederea modernizării / relocării construcțiilor existente și realizarea unor noi spații pentru activități sportive.

Art. 3. Dacă în termen de 3 ani de la data preluării imobilului prin protocol de predare - primire nu se finalizează lucrările de modernizare / relocare și construire proiectate pe terenul transmis potrivit prevederilor art. 1., acesta revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea deținătorilor inițiali, în condițiile art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 4. Mandatarea primarului Municipiului Oradea - dl. Ilie Bolojan sau a persoanei legal desemnată de acesta, pentru depunerea cererii formulate în baza art. 1 din prezenta Hotărâre, la Secretariatul General al Guvernului și pentru semnarea protocolului la predarea - primirea imobilelor.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul Municipiul Oradea, Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

 • PMO - Direcția Economică;

 • Guvernul României, prin grija Serviciului Terenuri

 • Inspectoratul Școlar Bihor, prin grija Serviciului Terenuri

 • Liceul cu Program Sportiv “Bihorul”, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 592

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”